Pápai Hírlap – XXXIX. évfolyam – 1942.

1942-12-26 / 52. szám

Minőségben és ízlésben Kopstein-butor vezet. Kedvező fizetési feltételek I Fő-tér 14. így kívánja az üzleti érdek, az üzlet forgalma, felvirágzása. Végeredményben tehát nemzeti érdek is, hogy iparosaink és a nagyközönség egymásra találjanak. Ha a magyar népről, annak vendégszere­téről oly Sok szó esik messze földön, miért legyen kivétel az iparos? Teremtsünk tehát olyan légkört a műhelyben és a boltban, hogy szívesen és bizalommal nyissanak be hozzánk. A jómodort, ha hazulról nem hoztuk magunkj­kal, el kell sajátítani. Hol? Már a tanoncisko­lában. Meg kell tanítani a tanoncot arra, hogy a műhelyben, vagy azon kívül is társaival szem­ben soha ne legyen hangos, vagy erőszakos. Ha ezt megszokja, a finomabb hang társaira is átragad, s annak visszhangja is halk lesz. Kellemes és előzékeny légkör honosul meg a műhelyben, vagy bolthelyiségben. Meg kell értetni a tanonccal, hogy sokkal több dolgot lehet elintézni szép szóval, mél­tányossággal, megértéssel. Akinek modora, be­széde pattogó, érdes a műhelyben, annak be­széde nem lehet simulékony a boltban sem. Bánjunk jól a tanonccal, hogy ő is jól bán­jon mester korában a tanoncával. És akkor a vevővel, rendelőivel is jól fog bánni. Ha nem szokja meg az iparos fiatal korában a csendes és simulékony hangot, akkor igen nehéz a néhány pillanat alatt, amig műhelyt, vagy a boltjától elválasztó küszöbön átlép a hangját letompítani s jobb modort felvenni. Egyre közelebb jön a nagy kérdés: mivel kedveskedjék hozzátartozóinak, ismerőseinek karácsonyra? Ma különösen nehéz kérdés, de van három remek cikkünk: harisnya, kesztyű, kötöttáru. Vásároljon már most; nagy készletekből válogathat SZŐNYEGHY divatáru üzletében Főtér 16. Tel. 17-02. Az iparos ritkán gondol arra, hogy most őbelőle kereskedő lett. A vevő tehát elvárja tőle pénzéért, rendeléséért az alkalmazkodást, a megbecsülést. A boltban a vevő az úr. A boltban a vevő parancsol, az ő akaratának is" érvényesülni kell. Sokat áldoznak ma már az iparosok is a hírverésre, reklámra, de legjobb reklám a vonzó, szerény, kedvesen beszélő szolgálat kész egyéniség. Ennek következménye: az ön­uralom, önfegyelmezés. Fiatalon kell megta­nulni a vevővel való bánást: az előzékenysé 1 get, az udvariasságot, a tisztes köszöntést, a szerény, de biztos fellépést, egyszóval az áru­sítás lélektanát, technikáját. Az iparoskereskedőnek létkérdése, hogy minél több árút adjon el abból, amit készít tett, olyan embernek, akik szívesen visszajön­nek 'az üzletébe, nemcsak az általa készített jó árúért, de az udvarias, előzékeny kiszolgáláj­sért is. A tetszetős külső, a jó ízlés, a tiszta^' ság, a pontos kiszolgálás, megbízhatóság, a jó megjelenés sem utolsó vonzóerő. Szakmájában igen sok esetben kitűnő a magyar iparos. — Ha a modora is jó, annál jobb. A műhelyben használt, sok esetben érdes, pattogó hangot le kell küzdeni. Törekedjünk erre. Simább hangjáért, megbecsülésért csak hálás és ragaszkodás lesz az iparoskereskedő iránt a vásárló, rendelő közönség. Ifj. Légman Gyula. Hálók, ebédlők, kombinált szobák, konyhák nagy választékban ^orcsmárosnál Butoriizem: Batíhyány-u, 23. Raktár: Széchenyi-ó. 5. Leventéink karácsonya. Szép magyar leventék! Áldozatos példátok­kal adtatok bizonyságot arról, hogy a harc­tereken küzdő drága magyar véreink iránt tiszteletünket és szeretetünket miképkell leróni. Mily magasztos és felemelő gondolat volt, hogy karácsony szent ünnepe előtt eredeti pásztor ruhába öltözve vonultatok végig a Fő-jutcán, Fő-téren át az Esterházy-úti hősi emlékműhöz, hogy áldozzatok a hősök emlé­kének és letegyétefc talapzatára a béke és szeretet szimbólumát. Impozáns volt a mult vasárnap megtartott honvédkarácsony. A leventék a Levente-Ott­hontól példás rendben, fegyelmezetten, áhíta­tos lélekkel meneteltek a hősi emlékműhöz, köbben felcsendültek a szép karácsonyi ének: Mennyből az angyal magasztos akkordjai. Az Esterházy-bejárónál levő emlékmű előtt a le­venték fuvószenekara a Himnuszt játszotta, majd Szijj Zoltán diák Dicsőség a magasság­ban c. költeményt szavalta el. Kertész László ifjúsági vezetőképző parancsnok beszámolt a karácsonyi gyűjtésről, köszönetet mondott az áldozatos lelkeknek és a nap jelentőségét mél­tatta. Karácsonyi énekek után három levente feldíszített karácsonyfát helyezett el az em-t lékmű előtt. A Magyar Hiszekegy eljátszása után a menet a kastély előtti térségre vonult, ahol levente-karácsonyfa előtt többezerfőnyi közön­ség s Hamuth János és Bozóky Tasziló város­parancsnok is megjelent. A zenekar karácsonyi énekeket játszott, majd dr. Takács Lajos le­vente egyesületi alelnök gyújtóhatású beszén det intézett a leventékhez és a megjelentek-* hez. Ez a karácsony a honvédek karácsonya: Majd a szertet csatájáról beszélt, melynek kettős, célja van. Az egyik a hadbavonultak hozzátartozóinak, hadiözvegyeinek, hadiárvák­nak-., másik a harctéren küzdő magyar honvé­deknek megajándékozása. Beszéde végén öt leventének fejenként 40 P jutalmat nyújtott át, majd a Levente-Otthonban kiosztották a szeretet-csomagokat. Este nagy érdeklődés mellett és nagy tetszést érve el, mutatta be a leventék mű-l kedvelő gárdája dr. Pusch Ödön remek pász­torjátékát, a »Karácsonyéji álom«-t. A szerep­lők kivétel nélkül nagy sikert értek el. Matics József. Önről Is kékítek modern felszereléssel és szakszerű munkává éleíhtí fényképet... K. o "V Á c s I na r e vizsgázott fényképészmester FOTO-OPTIKA fényképészei! műterme Pápán, Kossuíh Lajos-utca 22 a. szám aiaít, az udvarban. Saját érdekében ügyeljen a címre! KARÁCSONY A DON PARTJÁN. A Don lágy öléből opálszinü pára Húzódik fel lassan az erdők falára . . . Ablaknyi kis rések sötét felhőrácson, Karácsony-este van. Harctéri karácsony. Csendben imádkozik a honvéd a vártán. Hirtelen felhördül túl a részeg Sátán. Sok tucatnyi ágyú tűzokádó torkán Bömböl fel vadul az ünneprontó orkán. A Gyehennák tűzét őrült kezek rakják ... Csattognak a bombák, vijjognak az aknák, A Szeretet szava hangörvénybe veszik. De a magyar részről egy lövés sem esik. Éber honvéd-szemek a füstfelhős égen Mind a Betlehemi Csillagot keresik, Míg a túlsó parton borzongató hanggal Suhog fel vadul a Sátán orgonája ... A magyar árokból feleletül rája, Csendesen visszhangzik a „Mennyből az Angyal". Forró közepéből pokol-verte láznak, Honvéd gondolatok mind-mind hazaszállnak, Százszor szent földjére távoli Hazának. Míg itt lángeső hull a Donnak vizére, Otthon harangoznak éjféli misére. A kis ablakon most röppen be Jézuska, Csilingelő kis fán füge, dió, alma. Alatta csákó van, trombita és puska. A kicsi Lacika kihúzza a kardot, S boldog büszkeséggel kiáltja azután : „Megyek a Don-partra... Ott harcol Apukám!" Valahol gyöngyözőn felnevet Marika . . . Szeme csodára nyilt nefelejcs-karika. A kis karácsonyfa fényébe lép s máris Hófehér nyakán a vérpiros kaláris . . . A templomtornyokra puha pelyhek hullnak ... Kis jászolok előtt szőke s barna fejek Esdő áhítattal imára borulnak. Szent Karácsony-éjjel, mikor gránát robban, Minden honvéd szive imádságra dobban. A Don mellől, hol most a géppuskák szólnak, Üzenünk mi élők, s üzennek a holtak ... Karácsonyi fények amerre csak égtek, Édes szeretteink üzenünk mi néktek . . . Városok és faluk, apró magyar tanyák, Játszó gyermekeink, áldott Édesanyánk, A pogány vihartól Ti soh'se féljetek .. . Az ünneplőkkel Ti csak ünnepeljetek .. . Mert hogy a Szeretet titeket megváltson, Hogy boldog lehessen mindenik karácsony, Hogy a vörös Sátán tinéktek ne ártson, Virrasztunk mi itt a Don melletti sáncon. Valahol a Don partján. Győri Antal őrmester. ÚJDONSÁGOK. T. előfizetőinknek, hirdetőinknek és minden olvasónknak boldog ka­rácsonyi ünnepeket kívánunk. — Karácsonyi istentiszteletek. A r. kat. templomban ünnep első napján a szentmisét és szentbeszédet Németh József apátplébános mondja; ünnep másnapján ugyancsak ő miséz, a szentbeszédet Hörcsöki István hittanár tartja. — A református templomban karácsony napján Ólé Sándor lelkipásztor, másnapján Fazekas Mihály püspöki titkár végzi az istentiszteletet. — Az evangélikus templomban ünnep első nap­ján Bácsi Sándor lelkész, másnapján Dombi László hitoktató-lelkész prédikál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom