Pápai Hírlap – XXXIX. évfolyam – 1942.

1942-12-12 / 50. szám

PAPAI HÍRLAP MEGJELENIK MINDEM SZOMBATON. Szerkesztőség: Levente-utca 22. szám Főszerkesztő: SZŰCS DEZSŐ. Felelős szerkesztő: SÁNDOR PÁL. Kiadóhivatal : Petőfi-utca 13. szám Előfizetés lU évre 2 P. Egyes szám ára 16. Akiadóhivatal telefonszáma: 11-60. Főszerkesztő: SZŰCS DEZSŐ. Felelős szerkesztő: SÁNDOR PÁL. Hirdetések (tarifa szerint) felvétetnek a kiadóhivatalban (Főiskolai nyomda Vármegyei közgyűlés — Felsőházi tagok választása. — — 1942 december 9. — Veszprémvármegye törvényhatósági bizott­sága e hét szerdáján dr. Mesterházy Ferenc főispán elnöklésével tartotta meg decemberi közgyűlését. A főispán napirendre térés előtt kegyele­tes szavakkal emlékezett meg a bizottság két elhunyt tagjáról, gróf Esterházy László v. b. t. tanácsosról és gróf Esterházy Pálról, kik mind­ketten jótékonyságukkal és szociális intézkedé­seikkel tették nevüket emlékezetessé. A napirend első pontjaként a vármegyénk­ben 800 év előtt letelepedett cisztercita rend érdemeit örökítette meg a th. bizottság. Dr. Kenessey Zoltán főjegyző szépen megfogalmazott határozati javaslatának meghallgatása után Schandl Károly történetileg megalapozott és nagy ékesszólással elmondott beszédben szólott a francia eredetű, hozzánk osztrák földről át­származott, itt teljesen magyarrá lett rendről, mely az ország, a föld és az iskola egybekap­csolásával gazdasági és szellemi munkásság terén évszázadok hosszú során át annyi érde­met szerzett és előljárt és előljár ma is a jobb nemzeti jövő felépítésében. Endrédi Vendel zirci apát meleg szavakban köszönte meg a rend­jének kijutott elismerést és tett szent fogadal­mat, hogy tovább fognak munkálkodni a szebb és boldogabb magyar jövő kialakításában. Ezután áttértek a napirend nagy érdek­lődéssel várt második pontjára: a felsőházi tagok megválasztására. A választás titkos sza­vazás útján történt és azzal az eredménnyel végződött, hogy rendes tagnak az összes le­adott szavazatokkal az eddigi igen elismerésre méltó parlamentáris tevékenységet kifejtő dr. Jókay-Ihász Miklóst, póttagoknak pedig Szabad­hegy Élemért és vitéz Karcsay Bélát választot­ták meg. A főispán meleg üdvözlő szavai után a megválasztottak nevében dr. Jókay-Ihász Miklós köszönte meg a megnyilatkozott bizal­mat, megfogadta, hogy mint eddig, ezután is a vármegye egész lakosságának érdekeit kívánja szolgálni a nemzeti és keresztény politika szel­lemében. A megválasztottakat a közgyűlés tagjai meleg ünneplésben részesítették. Gyors ütemben pergett le a további tárgy­sor. A kijelölő választmány tagjaiul megválasz­tották Medgyasszay Vincét és Simon Györgyöt, főispán által kinevezett tagok: dr. Jókay-Ihász Miklós és Szabadhegy Elemér, alispán által: Jakab Lajos és Karlovitz Adolf. — Az alispáni jelentést felolvasottnak tekintve, tudomásul vet­ték. — A vármegyei pénzek takarékban való elhelyezéséről a szokott módon gondoskodtak. A teljes szolgálati idejét betöltött dr. Tóth György Béla t. főügyészt — kinek munkássá­gát Karlovitz Adolf méltatta elismerő szavak­kal — egy évre állásában visszatartották. — A fakitermelő munkások testi épségének meg­óvása érdekében kötelező óvintézkedésekről ké­szített szabályrendeletet elfogadták. A közgyűlésen mintegy 140 bizottsági tag — köztük 25 pápai is — vett részt. Önről Is kés^zíek modern felszereléssel és szakszerű munkával élethű fényképei... Kovács I na r e vizsgázott fényképészrtiester FOTO-OPTIKA fényképészei! műterme Pápán, Kossuth Lajos-utca 22á. szám alatt, az udvarban. Saját érdekében ügyeljen a címre! Kormányzó úr és a magyar honvédség ünneplése. Többezer főnyi közönség tomboló lelke­sedéssel ünnepelte december 6-án Magyaror­szág Kormányzóját és a magyar honvédsé­get. A délelőtti órákban a felekezeti templo­mokban a katonaság, a katonai és polgári ha­tóságok képviselői istentiszteleten vettek részt, majd utána többezer főnyi közönség jelen-i létében ünnepélyes keretek között zajlott le az ejtőernyős újoncok eskütétele a kastély és a templom közötti térségen. A Hungária-Szálló előtt felállított díszemelvényen foglaltak he­lyet a katonai és polgári előkelőségek. Bor­bándi János, a légierők r. kat. lelkésze és Peti Zoltán ref. lelkész ünnepi beszédben em­lékeztek meg a legfelsőbb Hadúrról és a magyar katona erényeiről. Petneházy Imre százados lelkes beszédet intézett a katonák­hoz, melyben a katonai kötelességekről szó­lott. Az újoncok ezután letették az esküt. A zászlóaljparancsnok lelkesítő szavai után Bo­zóky Tasziló ezredes Szecsődi Ferenc g. szá­zadosnak és Balázs István tiszthelyettesnek át­nyújtotta a Kormányzó kitüntetését. A kato­naság ezután díszlépésben vonult el a meg­jelentek előtt. A helybeli keresztényszocialisták a hon* védnapon az Esterházy-kastélyban üdülő sebe­sült honvédek részére ünnepélyt rendeztek kitűnő sikerrel. A Ker. Munkásegyesület he­lyiségét zsúfolásig megtöltötte ez alkalomra a közönség. Németh József apátplébános meg­nyitója után Tobler János országos elnök a lelki ünneplésről beszélt. Ilyet tart ma a nemH zet az első, honvéd, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr tiszteletére. A közönség felállva melegen ünnepelte Kormányzó urun­kat. Majd a keresztény szocialista világnézeti­ről és a honvédségről beszélt. A levente fúvós zenekar számait megtapsolta a közönség. — Mátis Jenő tanítójelölt nagy hatással sza-5 valt él egy alkalmi költeményt. Szalay Erzsé-i bet bájos hangján a Fohász című éneket^, utána »Jóska lelkem« című dalt adta elő. A Perutzgyár többszázfőnyi munkása a tisztikar élén az Arany Griff szálló nagyter­mében hódolt a Kormányzó urunk névnapjá;­jának. Nemes Martsa Dániel ezredes, a- gyár katonai parancsnoka megnyitójában Isten ál­dását kérte a Kormányzó életére és munkád jára. Markovics László munkás ünnepi beszéd­ben méltatta az országgyarapító Vezér dicső tetteit. Szalay Erzsébet énekszámát Horváth János szavalata követte, majd Szalay Erzséw bet költeményt adott elő. A Himnusz elének-* lésével ért véget a szép ünnepély. Az áll. tanítóképző 487. számú Maróthy László cserkészcsapata méltó keretek között ünnepelte a legfelsőbb Hadúr névnapját. Ün­nepi beszéd és énekszámok, valamint szavalat­tok hangzottak el. A Levente-otthonban nagyszabású ünne­pély zajlott le vasárnap. Melegen ünnepelték a Kormányzó urat. Ünnepi beszédet Csekő Árpád tanítóképzői igazgató mondott, a le- / vente fúvós zenekar több számmal szerepelt, majd énekszámok és szavalatok voltak mű-' soron. A Baross Szövetségben ünnepi hangulat közepette emlékeztek meg a december 6-iki napról. Méltatták ; Kormányzó úr érdemeit, majd szavalatok hangzottak el. (A Nemzeti Munkaközpont ünnepéről kü­lön közleményben számolunk be.) A Ranolder-intézet óvódásai jól sikerült Mikulás-estet rendeztek, ahol több ajándékot osztottak szét az apró gyerekek között. A Perutz-gyár kultúrházában nagy érdek­lődés mellett rendezték meg a Mikulás-estet. A gyári gyerekek kíváncsian várták a Mikulás megjelenését, aki ajándékcsomagokat nyújtott át nekik. A Jókai-mozgóban az ejtőernyős katonák a hagyományos Mikulás-délutánt nagy érdek­lődés mellett rendezték meg. Érdekes tarka számok tették élvezetessé a délutánt. A város társadalma hódolatteljes szere* tettel ünnepelte meg december 6-át, a legfel­sőbb Hadúr névnapját. Matics József. A Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara közgyűlése. A Felsődunántúlnak a Kamarában tömö­rült gazdaközönsége folyó hó 5-én tartotta őszi közgyűlését Szombathelyen vitéz Walla Ferenc ny. ezredes, m. kir. gazdasági fő­tanácsos, kamarai alelnök elnöklete alatt, aki elsősorban is a kamarának betegen fekvő, elnökéről, szentmártoni Radó Lajos földbir-i tokosról emlékezett meg, s akit -küldöttségig leg üdvözölt betegágyánál is mielőbbi fel­épülést kívánva, hogy a kamara ügyeinek a vezetését ismét átvehesse A közgyűlésen az ér­dekelt vármegyékből számosan jelentek meg, s azt mondhatjuk, hogy azon az egész Felsők dunántúl elit nagy- és kisgazdatársadalma vett részt. A földmíveiésügyi miniszter képviseleté­ben albisi Elekes Imre kerületi gazd. főfel-j ügyelő vett részt a közgyűlésen. Az Orsz. Mező'­gazdasági Kamara részéről pedig annak igaz­gatója, dr. Halács Ágoston m. kir. gazd. fő­tanácsos jelent meg. Vitéz Walla Ferenc kamarai alelnök kü­lönösen a háborús időkkel kapcsolatos ter­melési kötelezettségekre tért ki, s megállaz pította, hogy a mezőgazdaság helyzete az utolsó esztendőben különösen az ipari árak nagymértékű emelkedése miatt igen hátrányos helyzetbe jutott, miért is szükségesnek tartja a mezőgazdasági- és ipari árak megfelelő arányosítását, az összes ipari termeléshez szük­séges készletek elszámoltatását és ennek ered­ménye alapján az iparcikkek előállítása meny­nyiségének és minőségértek szabályozását, a mezőgazdasági termelés és ebből folyó el-, látási kérdések egyesítését a végrehajtásnak az egyidejű decentralizálása mellett és ha szükséges, ebben a kamarának is a közre-í működését. Rátért ezután a jelenleg folyamatban levő beszolgáltatási kötelezettségre és felkérte a Felsődunántúl gazdaközönségét, hogy ezen a téren minden erejével járuljon hozzá az or­szág ellátásának biztosításához. Végül arra kérte a kormányzatot, hogy a mezőgazdasági cselédeknek és munkásoknak ruhával és láb­belivel való ellátását vigye a megoldás felé. A közgyűlés azután Vuchetich György ka­marai igazgató előadásában rátért a költség­vetéssel kapcsolatban is a kamara jövő évi munkásságának az ismertetésére, amelynek so­rán bejelentette, hogy a kamara az elkövet­kezendő esztendőben — miután az összes ál­lami és egyéb gazdatársadalmi szervekkel rneg 1­állapította az együttműködés módozatait — a termelésfejlesztésnek gyakorlati útjára lép és nemcsak a különböző közgazdasági növény-i termesztési, állattenyésztési és egyéb akciók­ban támogatja a gazdaközönséget, hanem egész lényegesen kapcsolódik bele ezen há-í rom üzemi ágazatnak a fejlesztési munkájába, ami által hivatásának arra az útjára lép, amely a gazdaközönség termelési érdekeit, üzemi megszervezését, növénytermesztésének és ál-

Next

/
Oldalképek
Tartalom