Pápai Hírlap – VII. évfolyam – 1910.

1910-04-23 / 17. szám

bohózat kerül, de amelyet csak úgy röviden elmondani nem igen lehet. Ivánfi kitűnően alakított kutyamosójához pompásan alkalmaz­kodott az egész ensemble, mely Feketémét, Tömbömét, Fekete Irént, Ladányi Mariskát, Kiss Cecilt, Kovács Lajost, Déryt, Maros*yt és Bá­torít foglalta össze kitűnő együttessé. A gyors ütemben haladó események csak növelték a bohózat jó hatását és a közönség mindvégig jól mulatott. A táncosnő szerepébe Bihari Erzsi helyett úgy látszik beugrott Verő, aki tudott táncosnői alűrökkel is díszelegni. HETI ÚJDONSÁGOK, — Egyházkerületi közgyülés. A dunán­túli ref. egyházkerület f. hó 26-án városunkban közgyűlést tart. A közgyülés keretében fogják állásába ünnepélyesen beiktatni Beöthy Zsoltot, a pápai főiskola újonnan választott illusztris gondnokát. A beiktató-ünnepségre dr. Antal Gábor püspökkel és gróf Tisza István főgond­nokkal élükön a kerület alkotó tagjai nagy számban fognak összegyűlni városunkban. — Választási mozgalmak. E héten Pápán csendesebb volt a politikai élet. Nyilvános pártgyülést egyik párt sem tartott, de a szervez kedés mindkét részen erősen folyik. Dr. Antal Géza programmbeszédje jövő vasárnap, május 1-én lesz. — Az ugodi kerület mindkét jelöltje úgy Csóthi Géza, mint Jákóy Géza a választó kerület legtöbb községét már bejárta s programúi beszédet mondott. — A veszprémi kerületben dr. tíédey Gyula kanonok munkapárti jelöltségé ről már hírt adtunk. Mint fővárosi lapokban olvastuk, dr. Rédey kanonok a jelöltséget főkép báró Hornig Károly püspök kívánságára vállalta el. — A somlóvásárhelyi kerület két jelöltje mellé, mint halljuk, gazdapárti programmal Mohács y Lajos is csatlakozik. — Enyingen az eddigi három jelölt mellé még Justh-pártit is állítottak. — Tanintézeteink felszerelése. Dr. Bo­zóky Endre, az országos közoktatási tanács titkára f. hó 18-án Pápára érkezett és 19—21-én az összes helybeli népoktatási intézetekben, tehát a tanítóképzőben, két tanítónőképzőben, négy polgári iskolában és az összes elemi iskolák­ban az intézeti felszereléseket, bútorzatot, tan­eszközöket, szertárakat, könyvtárakat, múzeumo­kat behatóan megvizsgálta. Az ismert nevü ki­tűnő tanférfiú az „iskolák városában" szerzett tapasztalataival általában meg volt elégedve. — A hetivásár-tér. A vásártér ügyében a földmivelésügyi miniszter kiküldötte Uhlyárik Titusz állategészségügyi főfelügyelőt, aki f. hó 22-én helyszíni szemlét tartott, melyen a v. hatóság, az állategészségügyi közegek s az ér­kolerába esett s azután az egész villát klórral mételyezték meg s végtére is mindent elégettek. — Hiszen tudod, ha gazdag emberekről van szó, mindjárt . . . A gróf egyre kedvetlenebb lett. Szintén bánta, hogy engedett a félesége szeszélyének. — Valld meg legalább, hogy gyönyörűek vagyunk így, s gyalázat és gyávaság tőlünk így elszökni . . . — Ilyenek vagytok ti férfiak. Ha egy kis dicsőségről vagy a bátorság látszatáról van szó, akkor kockára teszitek a családotok egészségét, életét ! Féltek, hogy oda lesz a népszerűségetek. Meg akarod menteni a népszerűségedet ? Hivasd elő hamar a szindakót s adj át neki száz fran­kot a kolerások számára. A gróf erre azt az ajánlatot tette a nejé­nek, hogy utazzék el egyedül a gyermekekkel, ő pedig itt marad a villában. De a grófné erről hallani sem akart. A ládákat ezalatt telerakták és lezárták. A nagy sietségben és rettenetes zűr­zavarban össze-vissza hánytak mindent. Sok haszontalan holmit gyömöszöltek össze a szoba­leányok s amellett megfeledkeztek a legszüksége­sebbekről. A kis fiu játékszerei, elegáns ruhács­kái és kalapjai, az. imádságos könyvek, dr. Tunisinak néhány füzete, a grófné fürdőöltö­zéke, néhány pipere darabja és prémes holmija, fehérnemű, papiros, a kolera-csöppek — mindez egymás tetején hevert s csak nagynehezen lehe tett lecsukni a ládák tetejét. Azután a grófné a férje kíséretében, — aki lehetőleg hasznossá iparkodott ugyan magát tenni, ami azonban nem sikerült neki — szemle-körutat tett az egész házban, kinyitogatott szekrényeket, ládákat s dekelt városi lakosság köréből is számosan jelen voltak. A szemle eredménye alapján biztos ki­látás lehet az ügy kedvező elintézésére. — Huszárezredünk köréböl. A király báró Solymossy Ödön, 7. honvédhuszár ezred századosának a honvédség tartalékába történt átvétele alkalmából a katonai érdemkeresztet adományozta. — Pápai lóverseny. A pápai lóverseny hamarosan népszerűvé lett. Az idei iránt is olyan érdeklődés mutatkozik, ho^'y régi híresebb pályák is megirigyelhetnék. A nevezések fénye­sen sikerültek, nagy mezőnyök és érdekes fu­tamok várhatók. A főváros előkelő sportköreiből szép közönség várható a holnapi versenynapra Pápára, de a városi közönség is bizonyára nagy számban fogja felkeresni a versenypályát. A verseny kezdete d. u. i/ 2 2-re van kitűzve. — Eljegyzés. Dr. Sándorfi Miksa megyei tb. főorvos, máv. orvosi tanácsadó és neje fia, dr. Sándorji Kázmér veszprémi ügyvéd, ügyész­ségi megbizott, eljegyezte dr. Lorsy Izor szilas­balhási községi orvos és neje leányát, Annuskát. — Színházi heti műsor. Vasárnap délután Luxemburg grófja (operett), este Igmándi kispap (népszínmű); hétfőn Találkozás (színmű), Fekete Irén jutalomjátéka; kedden Diplomás kisasz­szonyok (énekes bohózat); szerdán délután Tökfilkó (vígjáték), ifjúsági előadás; este Jack, a senki (szinmű), Déri Béla jutalomjátéka; csütörtökön Csákó és kalap (vígjáték), újdonság; pénteken Asszony (szinmű), Verő Janka bucsú­felléptével; szombaton Obsitos (operett). — Menetrend-változások. A tavaszi menetrendben minket érdeklőleg a következő változások vannak : A budapest k. p. u.—bruck —királyhidai vonalon: 1. A Budapest keleti p. udvarról jelenleg d. u. 12 ó. 30 p.-kor indúló és Wienbe este 7 ó. 50 p.-kor érkező személyvonat Budapest keleti p. udvarról d. u. 12 ó. 40 p.-kor fog indúlni és Wienbe este 8 ó. 15 p.-kor fog érkezni. 2. A Budapest keleti p. udvarról jelenleg éjjel 10 ó. 30 p.-kor indúló és Wienbe reggel 6 ó. 32 p.-kor érkező személyvonat Budapest keleti p. udvarról éjjel 11 ó. — p.-kor fog in­dúlni és Wienbe reggel 6 ó. 50 p.-kor fog ér­kezni. Ápr. 30-án e vonat már az új menet­rend szerint közlekedik. 3. A Bruck—Királyhidáról jelenleg reggel 5 ó. 2 p.-kor indúló és Győrbe reggeli 7 ó. 23 p.-kor érkező vegyesvonat személyvonattá átminősítve, Bruck—Királyhidáról reggel 5 ó. 31 p.-kor fog indúlni és Győrbe reggel 7 ó. 24 p.­kor fog érkezni. A Győrből jelenleg este 8 ó. 15 p.-kor indúló és Bruck—Királyhidára éjjel 10 ó. 30 p.-kor érkező vegyesvonat, ugyan­utolsó, vizsgapillantást vetett mindenre, mielőtt saját kezével lezárt mindent. A gróf végre megjegyezte, hogy elutazás előtt feltétlenül szükséges lenne egy kis villás­reggeli. — Még csak az kellene, asztalt teríteni ! kiáltott fel gúnyosan a grófné. — Gyer velem, megmutatom, hogy mit tartogatok már régóta. Összegyűjtötte az egész cselédséget az ebéd­lőbe s ott valamennyinek — a férjének is — tiz-tiz csepp laudano t kellett innia. Csak a kis fiúval tett kivételt; az csokoládét kapott. A villából való elmenetel előtt a vallásos érzelmű grófné még egy pillanatra betért a hálószobájába imádkozni. Rendkívül kedves lát­vány volt : a szorosan hozzásimuló, finom, fehér gyapjuruhába öltözött gyönge alak, ott az ala­csony térdeplőre borulva ; a hosszú nyolcgombos keztyübe bujtatott kezek, melyek a könyöklőn nyugodtak, mig a keskeny arany-karperecek csakúgy csillámlottak a reggeli napsugarakban. Egyszerre fölemelte a fejét. A fekete bár­sony-kalapocskán ide-oda lengett a toll. Azután könyörögve emelte fejét az ég felé s halk, ért­hetetlen mormolás kelt az ajkán. De imádsága nem szólott sem a szegény árváknak, akik oly szomorú módon vesztették el édes anyjokat, sem a szegény parasztoknak, hogy utol ne érje őket a rettenetes kolera. Egy pillanatig sem gondolt ő az alárendeltjei nehéz munkájára, amelynek pedig szép birtoka felvirulását, villájának, fér­jének, gyermekének, ékszereinek, parfüm de Vienne-jének a birtokát köszönhette! . . . (Vége köv.) csak személyvonattá átminősítve, Győrből este 8 ó. 10 p.-kor fog indúlni és Bruck—Király­hidára éjjel 9 ó. 53 p.-kor fog érkezni, hol csatlakozást nyer Wien felé, hová éjjel 11 ó. 20 p.-kor fog érkezni. A bánhida-pápai vonalon, A Varsányból jelenleg éjjel 3 ó. 26 p.-kor induló és Bán­hidára reggel 6 ó. 38 p.-kor érkező vegyes­vonat, Varsányban csatlakozásba hozva az oda Pápa felől reggel 5 ó. 18 p.-kor érkező vegyes­vonattal, Varsányból reggel 5 ó. 59 p.-kor fog indulni és Bánhidára d. e. 8 ó. 44 p.-kor fog érkezni. — Gyász. Nagy részvét mellett helyezték múlt vasárnap örök nyugalomra özv. Seregély Lajosné s?ül. Somody Teréziát, aki f. hó 16 án 78 éves korában elhunyt. A temetési szertartást Kis József esperes végezte, szívből jött szép beszédben búcsúztatván el a megboldogult derék úrnőt, ki vagyonának tekintélyes részét kegyes iskolai célokra hagyományozta. — A Munkás-Otthonban rendezett fel­olvasó-ciklus utolsó számaként csütörtökön este Losonczi Jenő főgimn. tanár tartott szabad­előadást a művészetről. Érdekes és tartalmas előadásában a rajzoló-művészetnek az építészet­ben fontos szerepét méltatta, ismertetvén az ó-görög, egyiptomi, római és jelenleg divatos építkezési stílust. Kár, hogy a kellemetlen idő miatt az előadáson kevesebben voltak, mint máskor lenni szoktak, elmulasztván egy rend­kívül kedvező alkalmat ismereteik gyarapítá­sára. A tanulságos előadásért Becsey Ferenc mondott köszönetet. — Az előadásokat az ősz­szel folytatni fogják. — A pápai leányegyesület április 24 én, azaz vasáruap délután 5 órakor rendezi előadó ülését a következő műsorral: 1. Szavalat. Tartja Steiner Róza. 2. Zongorán játszik Weisz Lipót. 3. Felolvasás. Tartja Lang Károly. 4. Szavalat Előadja Nobel Jozefa. 5. Dalok. Énekli Ivánfi Jenő. Belépő díj nem tagoknak 40 fillér. — Félholtra verte a saját atyját. Múlt vasárnap éjjel ifj. Farkas Imre gyárimunkás ittasan ment haza, hol atyjával — ki öt késői kimaradásáért megintette — össze szólalkozott. Ebből kifolyólag köztük verekedés támadt, amelynek folyamán a fiú atyját egy doronggal addig ütötte, mig élet látszott benne. Azután bevonszolta a szobába, ahol anyjának gondjaira bizta, ő pedig bement a rendőrségre és jelen­tette, hogy atyját agyon ütötte. Szerencsére, mikor a rendőrség a helyszínére kiszállott, akkorra az agyonvertnek hitt ember eszméletre tért; de sérülései súlyosak. Farkas Imrét átadták a bíróságnak. — SzeVencsét­lenségek. F. hó 21-én csütörtö­kön éjjel a hely­beli vasútállomá­son tolatás köz­ben Fuchs József kocsirendezőt egy elszakadt csavarkapocs ol­dalba ütötte és pedig oly erővel, hogy oldalbordája eltört. — Muli József helybeli asztalos 12 éves Elemér fia kedden dél­után több pajtá­sával Goldstein József Korvin­utcai gazdasági gép raktáros üz­lete elé kirakott gépekkel játszadozott. A gépek hajtókerekei — szabályellenesen — egyáltalán nem voltak meg­kötve, így történt azután, hogy Elemérnek jobb keze feje a megindított szelelő-rostának fogas­kerekei közé került, melyek a szegéay gyerek­nek ujjait összeroncsolták, kis ujját pedig össze­törték, úgy, hogy azt valószínűleg amputálni kell. A felvett orvosi látlelet, valamint a szülők feljelentésére megejtett rendőri vizsgálat alap­ján Goldstein ellen a hatósági eljárás gondat­lanság miatt megindíttatott. PALMA KAUCSUK SAROK VAN CIPÖ3ÉN

Next

/
Oldalképek
Tartalom