Pápa és Vidéke, 34. évfolyam 1-52. sz. (1937)

1937-11-14 / 46. szám

Sveici sapka . —'98 fill. Női meleg harisnya -•88 fill. Női kötött kabát 4-60 P Női bélelt bőrkesztyű 40 5 2 60 - 4-90 P RAIDL DIVATCSARNOKBAN melegben, nagy kabátban „egy ki- j csit" meleg van. Kint már egy új csoport vár arra, hogy mehessen be a zuhany alá. Elbúcsúzok, de a vi­szontlátásra és indulok haza, hogy még az este én is megfürödhessek. Visszamegyek, sietek levetkőzni, s boldog örömmel élvezem a meleg tust és valahogy két közmondás jut eszem­be, hogy „a tisztaság fét egészség" és ha ez megvan, akkor „ép testben ép lélek." Sz. H. Eucharisztikus nap Pápán Lapunk multheti számában hírt adtunk arról, hogy a pápai Belvá­rosi Kat. Kör tervbe vette Pápán egy Eucharisztikus nap rendezését. A rendezés fáradságos munkáját a Kör közszeretetben álló egyházi el­nöke Németh József apát-plébános vállalta magára és ezen munkájában mindenben támogatja a Kör világi vezetősége. A rendezöbizottság sze­retné a pápai katolikusságnak ezen szép megmozdulását minél ünnepé­lyesebbé, hatalmassá tenni, s ezért több elgondolás vár megvalósításra. A rendezőség az ünnepély jelentő­ségének emelése végeit igyekszik az eucharisztikus nap szónokaiul a leg­kiválóbb egyházi és világi szónoko­kat megnyerni, így tervbe van véve P. Bangha Béla, Homannay Tivadar országgyűlési képviselő és Bozoky Alajos nyug. ezredes felkérése. A szónokok felkérése a közeli napok­ban megtörténik s remény van, hogy azok a december 5-én megtartandó eucharisztikus napon meg is jelen­nek. A város katolikusságának ezen impozáns megnyilvánulása elé már a messze vidék és maga a város lakossága is nagy várakozással néz. ésu^JiK! 3 drb. Igazolványkép 96 fillér a „Karczaghy" műteremben. Kossuth-utca 32. öO* Lesszebb öltöny, ffelöltö és JŐRINCN Dús választékú szövet raktáron ! PÁPH. Deik-u. 1. Aranyéremmel kitüntetve Emberáldozatot követelt a Veszprémi vásár Halálos végű szerencsétlenség tör­tént e hó 5-én este 6—7 óra között a Herend és Városlőd közötti útsza­kaszon. Több pápai ember Veszprém­ben volt piacon, hogy a jóízű és nagyhírű pápai zöldséget eladják. Hazafelé jövet a pápai kocsik egy­más mögött haladtak. Az első kocsin ült Eperjesi Józsefné 69 éves felső­városi asszony, Lócsi István fuva­rossal. Mikor a kocsi a Városlőd és Herend közötti útszakasznak azon részéhez ért, ahol az új gráci műút metszi az országutat, a kocsis a sö­tétben nem vette észre, hogy azon az uton megy, amelyik a régi or­szágút volt. Ugyanis, itt egy kis emelkedés van ezen a helyen, amit a gráci út számára lesülyesztettek úgy, hogy az új út a régínéi 5—6 méterrel alacsonyabban van. A sötét­ben Lócsi nem kerülte ki ezt a ki­vágást, hanem tovább hajtott. Mikor a lovak az út széléhez értek a puha talajon megcsúsztak és maguk után rántották a kocsit is. A zuhanás következtében Lócsi leesett a kocsiról. Eperjesiné pedig széles ívben Nézzük meg a gyümölcskiállítást a bazaltkövekre repült. A megrémült emberek hirtelen nem tudták, hogy mit csináljanak, kise­gítették a kocsit utasaikkal együtt és besiettek Városlődre. A korcsmába érve a vendéglős kérdezte a pápaiak­tól, hogy hol van Eperjesiné, mire ezek azt válaszolták, beteg, kint van a kocsin. A korcsmáros sürgetésére a fuvarosok orvost hívtak, az orvos megdöbbenve állapította meg, hogy az állítólagos beteg, halott. A helyszínre kihívott bizottság azután a halottat az ottani halottasházba szállíttatta. A tragikus körülmények között el­halt Eperjesiné hozzátartozói, csak másnap értesültek a halálesetről, mikor azonnal intézkedtek a holttest hazaszállítása érdekébe. A szerencsétlen körülmények kö­zött elhalt Eperjesinét folyó hó 10-éü temették el nagy részvét mellett, me­lyen nagy tömeg vett részt. A nyomozás megindult annak ki­derítése végett, hogy nem terhel e valakit felelőség a haláleset miatt. Orvosi körökben, főként a vitami­taminok felfedezése óta, általános az a megállapítás, hogy egészségünk fenntartására elengedhetetlen táplá­lék a gyümölcs. Isten különös ked­vezése pedig olyan helyet jelölt ki a ! földön nemzetünk számára, ahol a talaj, a klima és napfény a legked­vezőb en működnek össze a legki­válóbb gyümölcs termelésére. Elesett voltunkban nagy vigasztalás ez, sem­miképen se éljünk vissza csupa ha­nyagságból vagy közönyösségből ked­vező helyzetünkkel. Ám a közepesen jóval felülemel­kedő értékű világviszonylatban is a a magyar gyümölcs. Évről-évre ro­hamosan emelkedő kivitelünk iga­zolja gyümölcsünk értékét s nemzeti vagyonunk gyarapodásának egyik fontos cikkét képezi ma is. Pedig mennyi elhanyagolt terület várja még a megértő és gondos kezet, hogy gyümölcsfával ültesse be s így tegye jövedelmezővé. Ráesik tekintetünk a pápai „hegy"-ekre s elszomorodunk annak látásán, hagy miután a sző­lőtermelésből a bor gyöngesége miatt kiábrándultunk, nem tudunk mit csi­nálni a tőketői megfosztott lankás dombokkal. Mert a Bakony és környéke szin, íz, zamat és állandóság tekintetében elsőrendű gyümölcsöt terem. Meggyőződhetik erről saját sze­meivel mindenki, ha megtekinti azt a vándor gyümölcsbemutatót, ame­lyet a GyOE Veszprémvármegyei Tagegyesülete rendez a napokban Zircen, Pápán, Devecserben és Vesz­prémben. Városunkban f. hó 18-19. napjain tekinthető meg a kiállítás a Levente-Otthonban. Belépődíj mind­össze 10 fillér. Heti kritika Az angol—olasz közeledés ismét holtpontra jutott a német, olasz és japán antibolsevista szerződés meg­kötésével. Olaszország kifejezetten kijelentette, hogy az új hármas-szer­ződés nem irányul senki ellen, csu­pán a bolsevizmus ellen létesült. Érthetetlen ilyen körülmények között az angolok ijedelme, mitől kell fél­niök, hisz a bolsevizmus terjedése nekik sem kívánatos, csak örülni kellene, hogy vannak hatalmak, me­lyek ezen veszély kiküszöbölését el­sőrendű feladatuknak tekintik. Vagy talán más is volna ezen szerződések mögött, ami az ijedelmet okozza, amit nem gondolnánk, mert ma semmiféle szerződés nem képes Eu­rópa felzaklatott állapotát nyugvó­pontra hozni, csak a kölcsönös meg­értés és az őszinte békevágy. Szö­vetségekkel, titkos szerződésekkel nem lehet a dolgot rendezni, csak őszinte megértéssel Félre tehát a bizalmatlansággal, a bajok és sérel­mek kölcsönös feltárásával és ezek őszinte orvoslási szándékával lehet csak nyugalmi állapotot teremteni. A kormány szükségesnek tartja a zugsajtó fokozottabb megrendszabá­lyozását, amit csak mindenki helye­selhet, mert senkinek sem Ínyére való, hogy egyes felelőtlen egyének a türelmes sajtón keresztül Istent, hazát és mindent lerántsanak ami szent és sérthetetlen előttünk. Ha ilyen szempontból bíráljuk a benyúj­tott törvényjavaslatot, akkor azt még kevésnek is kell tartani, mert az ilyen sajtótermékeken kívül még na­gyon sok engedéllyel biró lap van olyan, ami a törvény által nem vé­dett, de általunk épen olyan kedves­t nek tartott értékeket, tekintélyeket tipor sárba. Ennek ugyancsak nem volna szabad megtörténni és remél­jük, hogy a magyar kormány fog utat találni az ilyen hangú sajtó megfékezésére is. úridawaf szabósága Pápa, Fő-tér 17. szánta 22 Legjobbat legolcsóbban! rr Őszi és téli árúkészletem, férfi és női, szövetek, bársonyok, flanelek, düvetinek rendkívül olcsó árban árusítom. Vásárlás előtt keressen fel bizalommal. Nagy raktár nöi és leányka kabátokban. JENŐ divatháza, Kossuth L-u. 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom