Dunántúli Protestáns Lap – 41. évfolyam – 1930.

X. Pályázatok - Balatonkövesd lelkészi állásra

gélikus hittudományi fakultás felállításával a kormány a felekezeti béke és egyenlőség nagy gondolatát akarta szol­gálni. Megállapította, hogy felekezeti béke drága kincs, amely azonban csak akkor lehetséges, hogyha minden egyes történeti egyházunk társadalomtól és az államtól egyaránt megkapja azt az értékelést és megbecsülést, amely belső tartalmánál fogva joggal megilleti. Nekünk, állam emberei­nek, kötelességünk ügyelni arra, hogy az egyenjogúságot necsak hirdessük, de tettekkel is manifesztáljuk". A tanév­megnyitó közgyűlés már az új épületben folyt le az Audi­tórium Maximumban. Bozóky Géza egyetemi rektor meg­nyitója után Kiss Jenő prodékán számolt be a mult tanév­ről, majd Deák János e. i. hittudománykari dékán tartotta meg székfoglalóját „A babyloni fogság világtörténeti jelen­tőségéről", rámutatva, hogy mai nemzeti válságunkból is van "kivezető út, ha Istenre támaszkodunk. Az I. éves hit­tudományi kari hallgatók kézfogással való felvétele után doktoravatás következett, amikoi Viczián Károly evangélikus lelkészt avatták a szentséges hittudományok doktorává. Viczián a berlini Collegium Hungaricumnak volt kiváló ösztöndíjasa. Doktori értekezésének tárgya: Luther mint előadó. A nyugalomba vonuló Payr Sándor helyett ő fogja mint szakelőadó az egyháztörténeti tárgyakat az idén a fakultáson előadni. Déli 1 órakor ünnepi ebéd volt a Ka­szinó nagytermében, melyen szintén ott volt a kormányzó úr is. A felemelő ünnepségeken képviseltették magukat a polgári és katonai hatóságok és az összes egyetemek. Deb­recent Kállay Káirnán hittud. dékán és Csikesz Sándor ny. r. tanár, főiskolánkat Pongrácz József igazgató képviselte. — Tóth Istyán nyűg. igazgató-tanító, a tulsó­komáromi ref. egyház kántora, előrehaladott korára való tekintettel állásáról lemondott. A presbitérium Fülöp Zsigmond főgondnok indítványára a távozó énekvezér hasznos szolgálatait jegyzőkönyvében örö­kítette meg. Galambos Zoltán elismerő szavakkal mél­tatta működését. A kántori teendők ideiglenes ellátá­sával a presbitérium Kelemen Kálmán segédlelkészt bízta meg. — Segédlelkészek elhelyezése. Főtiszteletü Püs­pök úr Darab Dezsőt Soponyára, Boda Józsefet Kör­mendre, Komáromy Sándort Rinyahosszufaluba, Varga Gyulát Balatonkövesdre rendelte segédlelkészül. A drégelypalánki egyházmegye esperese Lányi Jenőt Szokolyáról Balassagyarmatra, Császár Károlyt pedig Balassagyarmatról Szokolyára helyezte át. A tatai egyházmegye esperese Szomódon Győrffy Lajost, a veszprémi egyházmegye esperese pedig Alsóörsön Pőcz Istvánt alkalmazta segédlelkészül. — Énekesíély. A tulsókomáromi ref. egyház kebelében működő Református Ifjúsági Egyesület és Ref. Leányegylet tagjaiból ez év tavaszán vegyeskart szerveztek. A vegyeskart a nyáron kibővítették és a megkezdett munkát lelkesen folytatva, a kar október 19-én este, a kollégium nagytermében nagysikerű énekestélyt rendezett. A kar vezetője Kelemen Kálmán ref. s.-lelkész, a tagok száma 80. A vegyeskar nemcsak egyházának tesz nemes szolgálatokat, amikor templomi és vallásos ünnepein közreműködik, hanem a magyar kultúrának is lelkes zászlóvivője s a magyar dal mű­velése által értékes feladatot teljesít a nemzeti köz­művelődés terén is. Az énekestélyen megnyitóbeszédet Galambos Zoltán ref. lelkész mondott, aki a komá­romi ref. egyház két feledhetetlen emlékű püspökének, Pap Gábornak és Antal Gábornak az emlékét újította fel, rámutatva az egyházi és vallásos élet erősítésére irányuló törekvéseikre. Az előadott darabok annyira megragadták a közönséget, hogy az énekestélyt nov. 2-án, közkívánatra megismétlik. — Ifjúsági konferencia. A Kecskeméti Keresztyén Ifjúsági egyesület okt. 31-től nov. 2-ig a Duna—Tiszaközé­: nek ifjúsága számára konferenciát rendez. Okt. 31-én este | 8 órakor reformációi emlékünnepély keretében nyílik meg a konferencia. Nov. 1-én előadások lesznek: Koravén ifjú­ság, Gyáva ifjúság, d. u. Történelemalkotó ifjúság címmel, előadások után eszmecsere, délután vezetők megbeszélése — este a KIE-munka gyakorlati bemutatója vidám prog­rammal. Nov. 2-án istentisztelet, utána díszközgyűlés, d. u. zárógyülés, hangverseny. A résztvevők csoportosan meg­tekintik a város nevezetességeit. Részvételi díj étkezéssel 4 P. Elszállásolásról a rendezőség gondoskodik. Kedvezmé­nyes vasúti jegy. Érdeklődőknek készséggel küld részletes programmot a kecskeméti KIE elnöksége. Ref. Lelkészi Hivatal Kecskemét (KIE). •*•«*•«•••««•••••••»•«••«•••••••••••••»_ • rvft ml HIVATALOS RÉSZ J f^ 5 MMMMCMAMttMMMMMMafMCMMMflt** Uh Dunántúli református püspöki hivataltól. 2988/1930, sz. Értesítés A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 219—1/106—19^0. szám alatt az 1930. évi november havi kongrua, korpótlék és családi pótlék államsegélyt kiutalta, mely kiutalás az előző havival szemben a következő eltéré­seket tünteti fel: Kiss Lajos, Csép 121 20, Medgyasszay Vince, Lepsény 71 29 P. Pápa, 1930. évi október hó 21-én. 3015/1930. sz. Pályázat. A veszprémi ref. egyházmegyébe kebelezett balci­tonkövesd-csopak-palozríaki ref. egyház nyugdíjazás folytán megüresedett rendes lelkészi állomására pá­lyázatot hirdetek. Javadalom: 1. Készpénz 52 kor., azaz 60 P 32 f. 2. Marhahús 56 kg. 3. Só 56 kg. 4. Faggyú 14 kg. 5. Rozs 2340 kg i (26 kila volt.) 6. Bor 1086 liter. 7. Szántóföld 5226 négyszögöl, közmunkával. 8. 1684 négyszögöl szántóföld eladatván, amig más földet nem vesz az egyház, az eladási ár, 2000 koronának kamatja. 9. Ölfa 32 köbméter, hazahordással s fel­vágással. 10. Széna két szekérrel. 11. Lakás és gazda­sági épületek. 12. Kis konyhakert. 13. Stóla egy­házkerületi határozat szerint. 14. 20 gyalognapszám helyett 20 kor., azaz 23 P 20 fill. 15. Közalapi segély 35 kor. Ezért az egyház nem szavatol. Kongrua évi 826 a. K 10 a. f. Pályázati kérvények az Egyházi Törvény II. t.-c. 16. §-ában előirt mellékletekkel felszerelve, a vesz­prémi ref. egyházmegye esperesi hivatalához (Alsó­örs, Zala vm.) küldendők. Pályázati határidő e lap megjelenésétől számított három hét. Az állás 1931. évi január hó 1-én foglalandó el. Azonban a nyugdíjba menő lelkésznek tényleges szolgálata alatt — tehát még a nyugalomba lépés megállapított időpontja előtt — történő netáni elhalálozása esetén az állás csak az özvegyet megillető özvegyi és kegyeleti idő lejárta után lesz elfoglalható. (73/1928. konv. hat.) Kelt Pápán, 1930. évi október hó 23-án. Dr. Antal Géza püspök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom