Pápai Hírlap – XXXVIII. évfolyam – 1941.

1941-08-30 / 35. szám

Qímőard RÁDIO-ttel VALAHOL MESSZE .. . Valahol messze most nyugszik a nap, Beburkolódzik felhők bíborába, Mint haldokló király a selyem palástba, Nyugodtan tűnik a hegyek alatt, Tudja, hogy holnap új reggel fakad. Valahol messze violaszín az ég. Valahol messze emberek jaja ég, Kinzó viharban szenved a világ, A föld kering és egyre megy tovább ... Völgyek, hegyek tűnnek, s a nap csak nézi. Bárányfelhőit lassan összetépi, Szétszórja izzó búcsúsugarát És szomorúan, lassan megy tovább. Tán azt szeretné, minden sugara Egy emberszívbe belehullana, S ahol hunyóban volna a zsarátnok Fölébreszthetné az égi lángot... Bozóky Éva, ÚJDONSÁGOK. — Ügyeletes gyógyszertári szolgálat. Szeptember 1 -7-ig a Piatsek gyógyszertár tart ügyeletes szolgálatot. — Templomszentelés. A merseV&ti evan­gélikus fiókgyülekezet páratlan áldozatkész­séggel templomot építtetett, amelyet lélek­emelő ünnepély keretében vasárnap délelőtt szentelt fel Kapi Béla dunántúli íevangélikus püspök, akit megérkezésekor meleg szeretettel fogadott a hivek közel-távolból összejött se­rege. A magyaros stílusú szép új templom­ban délután 4 órakor Bácsi Sándor pápai lel­kíész tartotta az első prédikációt, aki anya­gyülekezetbel i celldömölki lelkész korában el­indítója és célhoz segítője volt a templomi­építési mozgalomnak. — Adományok Vöröskeresztes hadikór­házra. Mint lapunk utolsóelőtti számában kö­zöltük, ,a helyi Vöröskereszt választmány a hivatalos várossal karöltve felkérte a város nagyobb adófizetőit arra, hogy évi összadó*­juknak i/ 2o/ 0-át, az intézmények, vállalatok s egyéb jogi személyek pedig évi összadójuk 1 °/o-át adományként ajánlják fel a helyi 110 ágyas hadikórház céljaira. Ez ideig a követ­kező adományokat jeleintették be a polgár­mesterhez: Gróf Esterházy Tamás 2000 P, Perutz Testvérek 1000 P, Hungária Műtrágya­gyár Rt. 800 P, Pápai Hitelbank Rt. 500 P, Dunántúli Textilipari Vállalat Leipnik és Társa 300 P, Dunántúli Áruforgalmi Rt. és Poels és Társa együttesen 300 P. A város 500 P-vel fog a hadikórházhoz hozzájárulni. A felkérő levelek nagyrésze még most van ex­pedíció alatt, reméljük, hogy még sokan lesz­nek, akik az egy és félszázalékos adórészlet felett nagyobb adományt is nyújtanak. La­punkban az adományozókat folyamatosan kö­zölni fogjuk. — Válasz »Érdeklődő polgár« levelére. Megérdemelné, hogy levelére — közérdekű dologról lévén szó — bővebben válaszoljunk: cikk, vagy nyilt levél alakjában. Ez idő szerint azonban még elállunk ettől, mert hisszük, hogy a városházán kezdett szépítési »félmun­kának« rövidesen lesz folytatása is. Nemcsak mi, hanem az illetékesek is érzik ennek szük­ségességét. Levele vétele nyomán magunk is »tanulmányút«-at végeztünk ez irányban az J&reg városházán. Kellemesen lepi meg az embert, amikor a nagy kapun belép, a kapú­színnek, továbbá az emeletre vezető lépcső­háznak újra való festése, higiénikus olajozása. Igen szép a kis tanácsteremnek és az iktatói­hivatalnak derűsebb színű átfestése, a munka becsületes és ízléses keresztülvitele is. Annál szomorúbb, lehangolóbb látvány azonban az új kapuszíni bejáratnak és az elhanyagolt ud­vari résznek, a piszkos és omladozó falaknak kiáltó ellentéte! Itt ezrek és ezrek fordulnak !meg s arcfintorítással alkotnak véleményt a »félmunkáról«, amely több hasonló városi munka mellett ezt a szép elgondolást is jel­lemzi. Hisszük azonban, hogy a megkezdett munkának folytatása lesz rövidesen!? Ilyen hangok is hallatszanak s mi bízunk a hangok erejében és őszinteségében .. . — Új textilnagykereskedő. A m. kir. közellátási miniszter 209.036/1941. számú ren­deletével vitéz Karcsay Bélát a győri körzetbe (Pápa, Széchenyi-tér 12. sz. alatt) textilnagyke­reskedővé jelölte ki. — Napközi üdültetés. Az OTI pápai kerületi pénztára azon 18 éven aluli biztosítottal részére, akiknek egészségi állapota vagy szociá­lis körülményei szükségessé teszik, folyó évi augusztus és szeptember hónapban napközi üdültetést rendez. A napközi üdültetés vasár­és ünnepnapokon kirándulás keretében történik. A kirándulás költségeit az intézet viseli. Kívá­natos volna, hogy az intézet pápai kerületi pénz­tárának Pápán lakó biztotosítottai ezen a nap­közi üdültetésben minél nagyobb számban ve­gyenek részt, s résztvételi szándékukat a kerü­leti pénztár Széchenyi u. 21. sz. helyiségében (6. sz. szoba) minél előbb jelentsék be. — Uj gazdasági főtanácsos. A kor­mányzó Hankó Béla veszprémi püspökségi jószágkormányzónak a gazdasági főtanácsosi címet adományozta. — Utcakövezés. Örömmel állapítjuk meg, hogy az a tervszerű munka, mely az utak ja­vítása terén már néhány éve folyik, a nehéz viszonyok ellenére idén sem szünetel. Jelenleg a Batthyány-utca még hátralevő része és a vá­rosból kivezető Somlói-út kiskocka-kővel való -kirakása van folyamatban. Hisszük, hogy a belső városrész aszfalt javítási munkálataira is még az őszi esőzés beállta előtt sor kerül. Kedvező fizetési feltétetek mellett veheti az összes rádiókészülék=tipusokat Minőségben és ízlésben _ Kopsíein=butor vezet. Kedvező fizetési feltételek I Fő-tér 14. az ^^íí villamossági H I 1 és műszaki " ^ »» ^^ vállalatnál Pápa, Márfon István utca 3. szám. Telefon: 12-87. — Tűzrendészeti felügyelői tanfolyam. A m. kir. belügyminiszter engedélye alapján Budapesten 1941. évi szeptember hó 15-től já­rási tűzrendészeti felügyelői tanfolyam lesz. A felvételre vonatkozólag felvilágosítást ad a hely­beli tüzoltóparancsnokság. — Elhunyt vendéglős. Részvéttel vettük a szomorú hirt, hogy Gáncs Kálmán hodoskai vendéglős e hó 24-én 66 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt, amit sok jó ismerőse és tisztelője megilletődéssel vett tudomásul. Temetése kedden délután ment végbe nagy részvét mellett. Gyászolják felesége, kivel 42 [éven át élt boldog házaséletet, gyermekei, veje, menye és unokája. A zeneiskolai beiraíások szeptember hó 5-én és 6-án d. e. 10—l-ig és d. u. 3—6-ig a zeneiskola helységében (áll. polg. leány­iskola). — Országos vásár. Kedden-szerdán tartot­ták Pápán a inagyboldogasszonyi országos vá­sárt, amely felhajtás tekintetében felülmulta az eddigi vásárok forgalmát. Rengeteg vevő jelentkezett a marhavásáron, ezek között vágó­marhakereskedők is nagyszámban érkeztek Budapestről és messzebb vidékről. A vásár tulajdonképeni sikerét az biztosította, hogy a vidéki gazdák ezúttal is príma szarvas^ marha- és lóállománnyal vettek részt a vásáron és az adásvétel élénk forgalmát még az sem csökkentette, hogy úgy a marhánál, mint a lónál magasak voltak az árak. Másnapi sertés­vásár is jónak mondható. Rengeteg állatot hoztak fel és a forgalom itt is elég élénk volt, pedig egész délelőtt esett az eső. Az árak mindkét napon magasak voltak. Friss fejős tehénért drb.-ként 1100—1150 P-t, bor­jas tehénért drb.-ként 900—1050 P-t adtak., Ökör kg.-ként 1.10, 1.15 P. Vágni való tehén: 1.15—1.20 P. Csontozni való tehén kg.-ként 85—96 f. Lekötni való tinó 1.10—1.15 P. Szopós borjú kg.-ként 1.30—1.45 P. Ló nehéz drb.-ként 700—800 P. Könnyű 600—700 P. Csikó 2 éves 350—400 P. 1 éves 80—120 P. Anyasertés darabonként 300—400 P. Válasz­tási malac párban 25—50 P. A sertésvásáron történt, hogy egy anyadisznót 550 P-ért ad­tak el. — Beiratások. A református polgári leány­iskolában az 1941—42. tanévre a pótbeiratások bejáró növendékek számára szeptember hó 6-án, bentlakóknak szeptember hó 8-án délelőtt 8—1 óráig és délután 3—6 óráig lesznek a polgári iskolai igazgató irodájában. — Deutsehland — Ungarn. Nyomda­technikai szempontból is gyönyörű mű jelent meg a fenti címmel, amelynek bordó címlapját fehér dombornyomásban a német sas és a magyar korona díszíti. A finom műnyomó papirra nyomott 202 oldalas díszművet Hitler Adolf vezér és Kormányzó Urunk többszinnyomatú arcképe díszíti, de ott láthatjuk benne a német és magyar államférfiak arcképeit, s olvashatjuk resszortjukba tartozó magvas közleményeiket. Bevezető közleményét Bárdossy László magyar miniszterelnök és külügyminiszter írta. A gaz­dasági és népi életet avatott tollal megírt köz­lemények ismertetik, s szebbnél-szebb képek teszik szemléltetővé. Azt mondhatjuk, hogy a díszmü nagyobb részében magyar vonatkozású, s hatalmas propaganda mellettünk. Kár, hogy a közlemények, hacsak rövid kivonatban is, nem jelentek meg magyar nyelven is a dísz­műben, amely a magyar és német nemzet jó­ban, rosszban megpecsételődött barátságának ékes dokumentuma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom