84 találat (0,162 másodperc)

Találatok

1. 1909-02-07 / 6. szám
[...] 2 án délelőtt 11 órakor Szaniszlón saját helyiségében fogja megtartani melyre [...] 33236 21 321 1 1 Szaniszló 1908 december hó 31 én Selagian Szevér s k Bónya Sándor s k Coltau Demeter s [...] mellékkönyvekkel összehasonlittatván mindenben megegyezőnek találtuk Szaniszló 1909 január 25 Achim György [...]
2. 1907-10-27 / 88. szám
[...] Gábor aljegyző ismerteti Szobosz lay Sándor és társainak kérelmét hogy Tiszta­berek [...] másnap való hitelesítésére dl Aáron Sándor és dr Adlet Adolf bizottsági [...] nov 6 h elnö­kül Domahidy Sándor domahidai 10 a szaniszlói választókerületbe elnökül Garzó Imre szaniszlói nov 6 h elnökül Gru­ber Márton szaniszlói 11 az érendrédi választókerületbe elnökül [...]
3. 1908-02-16 / 7. szám
[...] ARINA TAKARÉK ÉS HITELINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZANISZLÓN 1908 évi márczius hó 10 [...] 11 184 28 A pénztárért Szaniszló 1907 évi deczember hó 31 [...] könyvvitelért Selagian Sever sk Bónya Sándor s k v igazgató Halmaglan [...] és mellékkönyvekkel összehasonlítva helyesnek találtuk Szaniszló 1908 évi január hó 25 [...]
4. 1907-03-10 / 20. szám
[...] Gyula Papp Béla dr Aáron Sándor Bodnár György Hel tay Ferencz [...] tagok Távollétét kimentette Doma hidy Sándor A gyűlés minden lényegesebb vita [...] Moldován Endre Fény Gruber Márton Szaniszló póttagok Dr Láng György Szaniszló Szabó Dezső Csanálos Kálmánd Börvely Csanálos Fény Bere Csomaköz Szaniszló Reszege Kaplony 3 ik összeirási [...]
5. 1912-08-11 / 32. szám
[...] Taub Géza helyettesül dr Yetzák Sándor helybeli ügyvédet nevezte ki a [...] mind­annyian kenyér nélkül maradtak Veress Sándor körjegyző az azonnali segély adása [...] az alispánhoz előterjesztést tett Bö­szörményi Sándor ős Helmeczy József pety tyéni [...] szatmárudvari ál­lami elemi néptanitónőt a szaniszlói Kara bélyos Andor és neje szaniszlói állami elemi iskolai tanítót illetve [...]
6. 1911-04-09 / 15. szám
[...] ítélet jogerős ínyenc cigányok A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint 95 [...] el az elmúlt télen a szanisz­lói cigányok a falubeliek majorságából Vegye­sen [...] lefülelni őket A tettesek mind szaniszlói vályogvető cigányok KÖZGAZDASÁG A Triesti [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
7. 1906-05-05 / 18. szám
[...] becsületsértés vétsége miatt vádolt Lebovits Sándor elleni bűnügyben a Botiinger János [...] Ítélt A kir járásbíróság Lebovits Sándor vád­lottat aki 1872 junius 15 [...] vagyonnal bir ir olvas fakereskedő szaniszlói lakos bűnösnek mondja ki a [...] évi ápril 3 án a szaniszlói vasúti állomáson Botiinger Jánost vén [...]
8. 1911-10-07 / 41. szám
[...] és felügyelet tekintetében ismét a szaniszlói posta éstávirda hivatalhoz tartozik és összeköttetését a Mező petriről Szaniszlóra és vissza naponkint egy­szer közlekedő gyalogküldönczjárat utján a szaniszlói posta és távirda hivatal fogja [...] Pásztor József és gróf Vay Sándor neveit A Pesti Hírlap speciális [...]
9. 1909-12-12 / 50. szám
[...] kir löld mivelésügyi miniszter Tóth Sándor volt nagy­károlyi uradalmi pénztárnoknak gazdasági [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] Ottót a közgyámi állásra Demkő Sándort egy­hangú felkiáltással választották meg Miután [...]
10. 1912-01-28 / 4. szám
[...] teszi hogy Dr Y etzák Sándor ügyvéd Nagykároly dr Ádám István [...] Vajthó Lajos jogszigorló dr Szűcs Sándor szatmárnőmeti i lakos ügyvéd Chereches [...] to­vábbá Mezőpetri községet ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hivatal postai [...] febr hó 1 től kezdve Szaniszlóról Mezőpetribe és vissza naponkint egyszer [...]
11. 1912-07-14 / 28. szám
[...] III sz gy­sz gy sz Szaniszló 90 3 60 60 2 [...] A legyilkolt elföldelése Beküldetett Hosszú Sándor nevű gebei születési gör kath [...] hozzátartozója sem volt Viharverte Hosszú Sándor azonban nyugodtan pihenhet a csanálosi [...] el­járást Öngyilkosság Freund Antal a Szaniszló községhez tartozó zsuzsanna majori lakos [...]
12. 1912-03-17 / 11. szám
[...] szerencsére kárt semmi­ben sem tett Szaniszlón már áldozatot követelt amennyiben Angyal [...] utcát összekössék Hirtelen halál Papp Sándor napszá­mos f hó 11 én [...] as mm Eladó szőlőföldek A szaniszlói ál­lomástól 1 kilomé­ternyire levő tagomban [...]
13. 1908-05-10 / 19. szám
[...] Kovács Dezsőné Kaufmann Izidorné Márton Sándor Obholczer Gyula Papp Béla Péchy [...] gaz­dasági egyesület értekezlete a Dotnahidy Sán­dor halálával megüresedett elnöki székre Kende [...] érzékre vall 2 Szeőke József szaniszlói tanító élvezetes fel­olvasása Lorántffy Zsuzsánnáról [...] másikat 5 koronát Szeőke József sza­niszlói tanító nyerte el Gyűlés a [...]
14. 1909-04-11 / 15. szám
[...] postamestert Nyirbéltekről Thüzsérra Hegyessy Ödönt Szaniszlóról Nyirbéltekre özv Farkas Edénét Thuzsérról Szaniszlóra helyezze át a nagyváradi posta [...] Nagy Gusztávné Darabánt András Kauf­mann Sándor dr Hegedűs István Singer Már­ton [...] be nagy ünnepségek között Sereghy Sándor nyirvasvári kerületi es­peres A beiktatáson [...]
15. 1909-06-13 / 24. szám
[...] zártkörű juniálist rendez Állami iskola Szaniszlón A kir tan felügyelő Szaniszló községgel egy állami iskola létesítése [...] Jánost aki beismerte hogy Görög Sándort volt ápo­lónőjének Galgóczi Józsefnénak rokonát [...] A nyomozás során kihallgatták Görög Sándornak Mármarosszigeten lakó atyját aki azt [...]
16. 1906-06-02 / 22. szám
[...] szépen be­szél ez a Sternberg Sándor elvtárs Bizony igaz a sógor [...] EMBER JÁNOS s k kezelő Szaniszló község határában a Jósits féle [...] özv Josits Lászlómé 2 2 Szaniszló Több telek eladó Régi Viz [...]
17. 1912-08-04 / 31. szám
[...] Domahida Genes Kismajtény Nagykároly Reszege Szaniszló Érdengeleg Érendréd Mezőterem Portelek Vezend [...] az avasi járásba dr Somló Sándort járásorvossá nevezte ki Összpontosítás A [...] vette pártfogásába Öngyilkosság Freund Adolf szaniszlói lakos elmezavarában az udvaron levő [...]
18. 1912-09-22 / 38. szám
[...] búzáját felgyújtották A gyanú Tóth Sándor nagyecsedi lakosra irányul ki ellen [...] adhatók be Kinevezés következménye A Szaniszló községbeli görög katholikus oláhok kántor [...] kinevezte tanítónak az októberben megnyíló szaniszlói állami iskolához Ebből pedig a [...]
19. 1908-08-16 / 33. szám
[...] Világossy Gás­pár titkárt gróf Károlyi Sándor okt 21 iki szobrának leleplezésére [...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra Szűcs Já­nost Tiszaujlakról Szaniszlóra Patay Istvánt Kálmándra Schoket Ödönt [...]
20. 1907-06-12 / 47. szám
[...] állami végrehajtó eljegyezte Fehérgyarmatról Brilla Sándor leányát Jolánkát Könyvelő választás Az [...] m kir minister Reszege Piskolt Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási [...] napjának d e 9 órája Szaniszló ál­lomásra nézve ugyanaznap d e [...]
21. 1912-12-01 / 48. szám
[...] erdődi lakost tagokul dr Rőth Sándor körorvos károlyierdődi Nagy Miklós szőlész [...] földbir­tokos nagydobosi lakost tagokul Jeszenszky Sándor földbirtokos mátészalkai ős dr Csathő Sándor járási orvos mátészalkai lakosokat 5 [...] borellenőrző bizottságba elnökül gróf Teleki Sándor nagybirtokos nagysomkuti lakost tagokul Brunner [...] lelnökül Garző János uradalmi tiszttartó szaniszlói lakost tagokul dr Czukor Lajos [...]
22. 1910-11-13 / 46. szám
[...] egyik a zsarolyáni hol Jeney Sándor és a másik a batizi [...] N Szabó Pál helyébe Becsky Sándor uj a kismajtényiban Bodoky Béla [...] és Egli Mihály helyébe A szaniszlói ban Gurber Márton uj Zahoránszky [...] Kun István uj Dr Sulyok Sándor uj a tyukodiban Hadady Jó­zsef [...]
23. 1906-05-12 / 19. szám
[...] számot I Fogadás Érköltvélyesen és Szaniszlón A vármegye határszélére az érkörtvélyesi [...] hozó vo­nat A főispánt Sepsy Sándor nagykárolyi szol gabiró üdvözölte sikerült [...] a főispán a lelkes fogad­tatásért Szaniszlón szintén igen sokan gyülekez­tek ki [...]
24. 1907-11-10 / 92. szám
[...] lefolyt választásokról Megválasz­tattak Nagybánya ff Szaniszló Genes ff ff Ecsed Vitka [...] Germain igen ked­vesek voltak Rátkai Sándor Gáspár apója kü­lönösen a második [...] Rébay Dezső uj ff Dániel Sándor Madarász Lukács Konstantin uj ff [...] tisztikarban Károlyi Gyula gróf Tooth Sándort néhai Ká­rolyi István gróf uradalmi [...]
25. 1908-05-17 / 20. szám
[...] 23 án Vállajon 24 én Szaniszlón 25 én Kaplonyban 26 án [...] elnök és rendes tag Szőke Sándor r tag Demeter József a [...] István Kossuth István és Gáspár Sándor Előadó Simkó Géza m kir [...] Dá­vid póttagok Kenglárcsek István Képes Sán­dor és Nagy Lajos Előadó Hegedűs [...]
26. 1907-01-16 / 5. szám
[...] gróf Károlyi uradalma képviseletében Tóth Sándort Jurcsek Bélát Gorzó Imrét a Mándi uradalom képviseletében Kemény Sán­dort továbbá Balány Sándort Érkört vélyesről Kolevics uradalmi intézőt [...] Fény és Mezőteremet szervezi Tóth Sándor Nagy Albert Domahidy István Kismajtény [...] András Becsky Géza Strobencz Péter Szaniszló Csomaköz Penészlek Érkört vélyes Reszege [...]
27. 1907-10-01 / 84. szám
[...] Körtvélyesi Tóbiás oki gyógyszerésznek A szaniszlói gyógyszertárban a laborató­rium raktár és [...] Tánczos regiment ti adták Krémer Sándor igazgató jóizlésére vall hogy az [...] lássuk mint buja teljében Rátkai Sándor Lambrecht gyáros és Ba­lázsi Sándor Nippes gyáros vitték megint a [...] Az Ipám uram dr Major Sándor írói és zenei alkotása nem [...]
28. 1910-07-10 / 28. szám
[...] iskolák is A nagykárolyi és szaniszlói állami iskolák építése az ex [...] több helyen fellépett Dr Jákó Sándor kir ügyész jelentése szerint múlt [...] emlékéért ürített poha­rat Dr Makoldy Sándor a meg nem jelent Csóti [...] István községi jegyző Dr Makoldy Sándor tanár tisztek Dr Radeczky István [...]
29. 1909-02-14 / 7. szám
[...] könyvtári választ­mány tagjaivá pedig Toóth Sándor és Dr Blum József eddigi [...] Gyula r főkapitány dr Antal Sándor tiszti főügyész Főispánunkat a báli [...] posta és távirda igazgatóság Szíjgyártó Sándor nyugdíj állományú közös hadseregbeli őrmes­tert [...] József Sza niszló Szeremi Ferencz Szaniszló Szendrei Jenő Debreczeni József ifj [...]
30. 1910-04-17 / 16. szám
[...] felügyelő A kereskedelmi miniszter Demjén Sándor posta és távirda felügyelőt a [...] pályázat és pedig Dr Róth Sándor és Dr Rooz Elemér részéről [...] Vállaj Mérk Csanálos Csomaköz Fény Szaniszló Pilis Nyírbátor Nyirvasvári és Nyirencsencs [...] melyen jelöltül óriási lelkesedéssel Szálkái Sándort kérték fel ki a jelölést [...]
31. 1909-07-25 / 30. szám
[...] kinevezés Ő felsége Szo boszlay Sándor debreczeni kir törvényszéki bí­rót a [...] Uj orvos Dr Láng György szaniszlói orvos fiát Zoltánt a múlt [...] búcsúzott el testületileg B Kováts Sándor erdődi főszolgabíró volt nagybányai tb [...] to asztban ünnepelték B Kováts Sándort Felköszön­tőket mondottak Damokos Ferencz nagybányai [...]
32. 1906-08-25 / 34. szám
[...] Adolf Dr Kováts Dezső Toóth Sándor intéző Dr Nemestólhi Szabó Albert [...] kerül mindenek előtt a Nagy Sán­dor helye az I aljegyzőség Ennél [...] Székely Gyűl a segédlelkészt Csomaközről Szaniszlóra helyez ték át Rónay János [...] igaz­gatósága tagjai sorába szerződtette Papír Sán­dor komikust ki nemrég Krémer Sándor tár­sulatának volt tagja s városunkban [...]
33. 1907-04-07 / 28. szám
[...] Lucay János Nagy Antal Németi Sándor Péchy István dr Roóz Samu [...] Reök Gyula Somosi Miklós Sternberg Sándor Stroh májer Ferenc dr Nemestóthi [...] Henrik Politzer Ignácz ifj Matolcsy Sán­dor Rottenstein 1 Sámuel ifj Vida Sándor Róz ner Dezső 1 1 [...] lelkészre esett 15 Takács Ferencz szaniszlói lelkészre 6 Király István ópályi [...]
34. 1908-03-29 / 13. szám
[...] Dr Kovács Dezső és Böszörményi Sándor helyett titkos szavazással Luby Béla orsz kép­viselő és Szalkay Sándor megyebizottsági tagok választattak be Luby Béla 78 Szalkay Sándor 42 szavazatot nyert mig kivülök [...] szabályrendelete ugyané tárgyú sz rendelete Szaniszló Cso maköz Bere Vállaj Mérk [...]
35. 1908-04-05 / 14. szám
[...] helybeli indóháznál a mikor a szaniszlói legények sorozás után várták a [...] semmi játékban nem vettek részt Sándor Lajos és Dániel Sán­dor járásbirák sohasem találtak ezen kifogásolni [...] játékok után épen a Dániel Sándor elnöksége alatt Sándor Lajos választmányi tag hozzájárulásával állapít­tattak [...]
36. 1907-11-27 / 97. szám
[...] közhírré teszi hogy Dr Nagy Sándor erdődi ügyvéd által képviselt Gottlieb [...] Erdődön 1907 november 9 én Sándor Lajos kir albiró ELADÓ Szaniszló község határában jó minőségű 66 [...]
37. 1913-01-19 / 3. szám
[...] egy hete megtartott hegyközségi közgyűlés Sándor György hegybíró helyett Fiók Albertet [...] gyógy­mód melyet dr Szabó B Sándor az epilep­szia gyökeres gyógyítására meghonosított [...] ad felvilágosítást dr Szabó B Sándor rendelő intézete Budapest Nagykorona utca [...] István hely­beli születésű csavargót a szaniszlói csen­dőrség lopás miatt letartóztatta és [...]
38. 1913-04-27 / 17. szám
[...] tanügyi bizottság elnöke Ta­kács Ferenc szaniszlói lelkész Számvevőszéki elnök Havas Gyula [...] Szil ágy vármegye ré­széről Bálint Sándor főjegyző Kaizler Sán­dor árv elnök jelentek meg Ezenkívül [...]
39. 1912-01-07 / 1. szám
[...] 2 2 K id Matolcsy Sándor Matolcsy Zoltán Kovács György N [...] Ignác Nagy András dr Szőke Sándor tart zászlósokat tart had­nagyokká Takács [...] István Kahle Frigyes dr Pinkőczi Sándor Märtz Nándor Bartha Jenő s [...] és közok­tatásügyi miniszter Baumgartner György szaniszlói róm kath tanítónak a nemzeti [...]
40. 1910-09-25 / 39. szám
[...] Száz szál gyertya Szerereplők Kováts Sándor Keresztszeghy Sándor Luby Gyuláné Jármy Mariska III [...] honvédfő­hadnagy eljegyezte Regéczy Arankát Regéczi Sándor ref főgymn tanár és nejének [...] 5 órakor Egy vitatkozás vége Szaniszlón gyil­kosság történt vasárnap Négy fiatal [...]
41. 1906-07-21 / 29. szám
[...] Kovács György keres­kedő 1 Asztalos Sándor a szatmári gazdasági bank ügyvezető [...] Müller József ke­reskedő 1 Toóth Sándor uradalmi intéző 1 Jeney Géza [...] Zsig mond Madarassy Dezső Domahidy Sándor Papp Béla Kaufmann Jenő Cservenyák [...] Kerekes Józsefné Nagykároly Takács Ferencné Szaniszló Ivlósz Lajosné Piskolt Saaghy Gusztávné [...]
42. 1909-09-26 / 39. szám
[...] a Wekerle kormány fölmentéséig Wekerle Sándor minisz­terelnök vette át az igazságügyi [...] t t és gróf Teleky Sándor nővérüket gyászolják Te­metése f hó [...] képviselő ajándékozta szülő­földjének és Kepes Sándor ottani andezit kőgyá ros művészi [...] A m kir Földművelés­ügyi miniszter Szaniszló község közbirtokossá­gának közlegelő javítási célra [...]
43. 1909-07-11 / 28. szám
[...] jelentéseit hallgatták meg dr Aáron Sándor vm főorvos jelenté­séből kiemeljük a [...] a vallás és közokta­tásügyi miniszter Szaniszlón 4 Nagymadará­szon 3 Pribékfalván 2 [...] somfáról isemlitést tesz mely Petőfi Sándor és Szendrey Julia legboldogabb napjait [...] ő egykori vendéglátó barátja Teleky Sándor alussza örök álmát Említés van [...]
44. 1907-05-08 / 37. szám
[...] Gusztáváé 1 alelnöknő Tűz volt Szaniszló községben e hó 6 án [...] kiütése előtt két órával Kelemen Sándor uradalmi cseléd azt a hirt [...] ünnepélyesen kijelen­tem hogy főtiszt Nutiu Sándor lippói gör kath lelkész úrtól [...] hogy Borhidra menteni volna Sztán Sándor lippói közs biró földbirtokos úrral [...]
45. 1909-08-29 / 35. szám
[...] Kiss Béla fékező és Kovács Sándor vonatvezető kik mindketten az 1741 [...] melyet szó szerint közlünk Csőkör Sándor gubás mester f hó 21 [...] 60 fillért Bodó András Karácsonyi Sándor Lő­rincz Gergely Német József Rábay [...] nekik osztályrészül Uj vasbánya Zoltowszky Szaniszló és Zsigmond lengyel grófok petrisí [...]
46. 1907-01-06 / 2. szám
[...] Alkohol ellenes felolvasás Dr Szentkirályi Sándor a nyomdánkban megjelenő Az Élet [...] Mikszáth Kálmán Gárdonyi Géza Bródy Sándor Ambrus Zoltán Heltai Jenő Bernáték [...] ideig mint segéd lelkész működött Szaniszlón Nagy­bányán Beregszászban és Nagymajtényban A [...] részvénytársaság az intézet pénztárosává Köncs Sándort választotta meg Régi pénzlelet Vaszil [...]
47. 1911-08-13 / 33. szám
[...] egyesü­leti házépítés javára Áthelyezés Thury Sándor helybeli pénz­ügyi számgyakornokot hason minőségben [...] kinevezések A pénzügyminiszter dr Nyirő Sándor pénzügyi fogalmazó gyakor­nokot a nagykárolyi [...] K 80 fill dr Vetzák Sándor 2 K Rácz István 1 [...] csendőrségnek Szerencsétlenség Fekete László vagyo­nos szaniszlói gazdálkodó buzahordás közben leesett a [...]
48. 1907-07-31 / 61. szám
[...] István ugyanis Hepp József napszámos szaniszlói lakost kivándor­lásra való csábításért és [...] részvénytársaság budapesti czég meg­vette Maíolcsi Sándor nagykárolyi és Matolcsi Ilona Szabó [...]
49. 1906-09-01 / 35. szám
[...] alispáni határozat ellen 19 Szilágyi Sándor volt szolgabirói dijnok felebbezése napdijának [...] 130 139 Szamosdomb Ura Csengerujfalu Szaniszló Hirip Mezőpetri Nyirmegyes Nagy­dobos Sebe [...] ban megállapí­tása iránt 14 Nagy Sándor illetőségi ügye 15 Az 1906 [...] István nagykárolyi főszolgabíró és Nagy Sándor volt első aljegyző ellen ren­delte [...]
50. 1906-09-15 / 37. szám
[...] 24 f 24 Dr Aáron Sándor 832 K 28 f 25 [...] 16 f 65 Id Vida Sándor 439 K 16 f 66 [...] előadó távol maradásukat igazolták Domahidy Sándor Bö­szörményi Sándor és Gr Berchtold Arthur tá­volmaradását [...] az érendréd m petri i szaniszlói községi közi ut kisdengelegi szakaszának [...]

 

  • 1
  • 2