34 találat (0,103 másodperc)

Találatok

1. 1887-04-03 / 14. szám
[...] 37 frt végrehajtás és árverés Kérése már megállapított és jelenlegi 10 [...] közhirré teszi hogy özvegy Bjrsi Istvánná zempléni la­kos végrehajtatónak Borsi János [...]
2. 1937-01-24 / 4. szám
[...] Lesznek be­hajtva Ezután dr Fáy István főispán eltávozott a gyűlésről minthogy [...] gaz­daközönségének minden jogos és méltányos kérése mellett nem szabad azonban a [...] lelkes közönség élén dr Fáy István fő­ispán és felesége továbbá a [...] szágoshirü zeneköltönek dalai Pet rik Istvánná Hornyák Olga hang­versenyénekesnő bensőséges elő­adásában [...]
3. 1929-12-08 / 82. szám
[...] dolgoztak Kétség­telen hogyha a gyárak kérése indo­kolt akkor a gazdák mozgalma [...] 14 14 napi ifj Gecse Istvánt 7 napi fogházra ítélte A [...]
4. 1928-03-28 / 24. szám
[...] 60 évet meghaladó életkorú tanítók kérése nem vehető érdemi tárgyalás alá [...] ászrovat Fejes Istvánné néh Fejes Istvánnak a tiszánin neni ref egyházkerület [...]
5. 1905-05-02 / 48. szám
[...] Adriánji Béla 13 és Szentgjörgji István 8 lőtték 203 millió 895 [...] lett volna tehát az a kérése melylyel a közelmúltban a közoktatási [...]
6. 1937-01-03 / 1. szám
[...] egy boldogabb múltnak A Molnár István utcában a rendőséggel szemben lévő [...] tájban az egyik lány át kérése miatt két legény szóváltásba keveredett [...] Ugyancsak életveszélye­sen sebesültek meg Kirmai István gazdalegény és Sárai Bertalan A [...]
7. 1923-11-21 / 92. szám
[...] minden szilire fest Rak ovszhy Kérésé nyi n tea 5 sz [...] Gecsey Jenő Grün­baum Simon Laczkó István Be kény Arthur Szily Zoltán [...]
8. 1929-05-19 / 36. szám
[...] véglegesítette Bírói vizsga Dr Székely István sátoraljaújhelyi kir törvény széki jegyző [...] és olcsón akar vásárolni ak­kor kerese fel a világhírű SEM LER [...]
9. 1904-12-24 / 141. szám
[...] Izaiás próíétálása beteljese­dett a jámborok kérése meghall­gattatott A bűvös éjfélben eljött [...] Andor dec 24 Szinyei Merse István főis­pán installációja Zemplénvártne gye uj főispánjának Szinyei Merse Istvánnak hivatalos beiktatása f évi január [...] Zemplénvármegye főispán­jává kinevezett Szinyei Merse István ur Öméltóságának főis páni állásába [...]
10. 1934-07-15 / 28. szám
[...] pénztárnok Pozsonyi József ellenőr Hanzély István a Nemzeti Hitelinté­Gyógyszertárban kapható zet [...] a város Amennyiben ez a kérése teljesíthetetlen volna a társulat min­den [...] Monok község melletti Kap­tártanyán Kutas István 35 éves gaz­dasági cseléd már [...] szándékos em­berölés bűntettével vádolja Kutas Istvánt kinek ügyében a kir tör­vényszék [...]
11. 1898-11-13 / 46. szám
[...] tartotta rendes havi ülését Molnár István főispán elnöklésével Rövidre összevont tudósításunk [...] intézkedéseket kért a fő szolgabiró Kérése természetesen élénk rokon szenvet ébresztett [...]
12. 1887-03-06 / 10. szám
[...] cáolnakja vad renge­teget találtak otthont kérése őseink Medve bő­gőse hallszott a [...] a csaták viharából jött meg István király seregében harcolt a szép [...]
13. 1930-12-07 / 80. szám
[...] csak jobb idők következ­hetnek Arató István fi karácsonyi segélyakció Amint lapunk [...] tagok Tá­volmaradását kimentette báró Sennyey István és Csopey Jenő Ifj gfőf [...] az itteni községek Az a kérése hogy ilyen esetben ne támogassa [...]
14. 1900-01-28 / 4. szám
[...] Kisfaludy György dandárnok telekessi Törők István ezredes és a többiek küldőik [...] atyát Bottka mellé gr Csáky István udv papját Tarjáni Györgyöt rendelték [...] az egész országban énekel­ték Második kérése az aranyszőke hajú piros arcú [...]
15. 1900-11-25 / 47. szám
[...] honszerző Ár­pád dicsőült szelleme Szent István Kálmán és Béla királyok S [...] gróf Mailáth József br Sennyey István br Sennyey Miklós úgyis mint [...] mint Karád község képviselői Bencsik Ist­ván járási főszolgabíró és Szekeres Fr [...] szives véleményüknek nézetüknek s hozzájá­rulásuknak kérése s megnyerése végett vol tnnk [...]
16. 1898-03-27 / 13. szám
[...] Mihályi Voldán Béla Újvilág Gergely István Tarczal Soltész Róza Spatak Iftene [...] Géza Uchtritz Zsigmond báró Teleszky István Wencheim Frigyes gróf Zselénszky Róbert [...] 937 96 szám Méltóságos Molnár István urnák Zemplén vármegye főispánjának Sátoralja [...] határozatából kifolyólag elém ter­jesztett azon kérése hogy az 1896 évi 48 [...]
17. 1890-01-26 / 4. szám
[...] 1890 január hó 22 Molnár István főispáw 683 sz 19 910 [...] M urnák Hben Szemelvényeiből szemelgettünk Kérése teljesittetni fog Felelős szerkesztő DÓKTJS [...]
18. 1908-11-07 / 90. szám
[...] 2 Fischer Ödön és Fetykó Istvánná drágasági pótléka tárgyában hozott határozat [...] iparostanonc iskola fentartásához állami segély kérése 17 Pénzügyi biz jav Simsa [...] iránti kérvénye tárgyában 27 Estók István és társa a baksi gát [...] a rend tartomá­nyi főnöke Bessenyei István apát beikta­tása Fényes egyházi ünnepségek [...]
19. 1904-03-29 / 35. szám
[...] legutóbb elhunyt várm fő­ügyészről Mizsák Istvánról egy negyed századon volt ő [...] Gyula Spillenberg József Mik lóssy István és dr Rosenthal Sándor A [...] szőkefürtü képe is Bálvándy második kérése már őt illette Ebben a [...] az egész műsort Dr Szirmay István volt a felolvasó aki ismeretes [...]
20. 1909-05-08 / 37. szám
[...] utca folytató­lagos járdázásáról a Molnár István alapítvány tárgyában javaslat a te­mető [...] pót­lék iránt a hivatal szolgák kérése fizetésük előleges folyósításáról a Móricz [...]
21. 1902-09-16 / 96. szám
[...] emel­vényen csakhamar megjelent Szir may István dr alakja A tőle meg­szokott [...] hazájából kiüldözött magyarnak csak egy kérése egy fohásza volt a Mennyek [...] Kin csessy Péter gyógyszerész­nél Rein István cukrásznál Alexander Vilmos Wessely Mór [...]
22. 1904-09-24 / 104. szám
[...] kellemetlen volt a Pitreich ur kérése Elpanasz­kodott hát az egyik orgánumában [...] a lelépő rektornak Dr Apáthy István a lelépő rek­tor a megnyitó [...]
23. 1892-12-11 / 50. szám
[...] folyamodott Terv és költségelőirányzat hiján kérése teljesithető nem volt B Keresztúr [...] Tompa János Béres János Rák Ist­ván és Sulcz József hadköteles egyének [...]
24. 1895-10-13 / 41. szám
[...] tradíciók egyik igazi képviselőjének Molnár István főispánnak és ven­dégeinek egészségére ürítette [...] A legtökéletesebb volt midőn anyja kérése folytán Derblay a nyakára teszi [...] hó végéig meghosz szabittatott Horváth István szinnai szolgabiró nak pedig 6 [...] főispánunk Öméltósága Dókus főjegyző Mizsák István tiszti főügyész és Hor­váth József [...]
25. 1909-03-06 / 19. szám
[...] kor Kisdobra község lakosai Mitrovich István es­peres utján 16 kor 45 [...] 12 kor 75 f Besse­nyei István apát plebános az ugari izr [...] f Kisdobra község lako­sai Mitrovich István esperes utján 16 kor 45 [...] ke­reken hétezer érdemes köztisztviselő­nek méltányos kérése nyert teljesítést Siketnémák felvétele A [...]
26. 1892-01-24 / 4. szám
[...] báró nak derék fia Sennyey István ki a nemzetipárt zászlóaljához tartozik [...] s egy kül­döttségük szabadelvű jelölt kérése végett tisztel­gett főispán Öméltóságánál is [...]
27. 1900-11-04 / 44. szám
[...] való volt Fruzsinkának minden lebeszélése kérése könyörgése intése fenye­getése Tőke szívósan [...] Sátor hegyről vagyis az V István király szabadalom levelében Satuhig nek [...] isk tanító vezetése mellett Székely István biró Sütő József közs tanácsos [...] Gyula id Szánky Nándor Fejes István Képes Gyula Guttman Izráel Sátoralja [...]
28. 1892-01-17 / 3. szám
[...] János í a felvidékre Balassa István br c a bodrogk járásba [...] Bodolay József helyettes jegyző Szűcs István 2 A mádi választókerületben Elnök Szirmay István h e Kaliczky István j Hubay Miklós h j [...] Kelemen Kálmán h e Pereszlényi István j Siskovics István h j Kéler Ede Képviselőválasztási [...]
29. 1902-02-25 / 9. szám
[...] leiratában értesítette a közönséget hogy kérése teljesíthetetlen mert a szóban levő [...] Péter hegyközségi el­nök és Mizsák István tiszti főügyész közt személyes kérdés [...]
30. 1902-08-30 / 89. szám
[...] lelkész nemes nyughatatlansága fárad­ságos utánjárása kérése zörgetése kopogtatása gyűjtötte össze pedig [...] Andrássy Dénesi uradalmi fő­ügyésze Sulyovszky István utján fel­kéri arra hogy az [...] délelőtt folyamán fennakadt Délben Miklóssy István itteni esperes plebános nagy ebédet [...]
31. 1887-01-30 / 5. szám
[...] községek elöljáróinak folyamodványilag előterjesztendő ab­beli kérése elöl miként az adó beszállítása [...] Csillay Józsefné 50 kr Vay István 1 ft 50 kr Kellő [...]
32. 1895-08-11 / 32. szám
[...] reggeli gyorsvonaton utaztak Patakra Molnár István főispán Dobokay Lajos miniszteri osztálytaná­csos [...] Hönsch Dezső Meczner Gyula Miklósy István Nemes Lajos Staut József Szentgyörgyi [...] Zsigmond stb S Patakról Orovecz István Zichy Rezsőné grófné szőlőíelügyelője Tállyáról [...] érdekében neki csak az a kérése hogy a közönség teljes bizalommal [...]
33. 1902-03-29 / 23. szám
[...] Szakácsy cukrászda előtt hogy Rein István Buza párti bizalmi férfi két [...] is látta tanú hogy Rein István és Rein Istvánná cukrászdájuk előtt az utcán állva [...] 27 A modem humanizmus minde­nütt kérésé azon eszközöket melyek­kel megelőzheti mindazon [...]
34. 1897-01-17 / 3. szám
[...] Golbács Imre Híjduczki Ferenc Hajduczk István Szűcs Jenő 50 50 krt [...] s lemondása mellett a közgyűlés kérése dacára szilárdul megmaradt amiért is utódául egyhangúlag Miskovits István I alparancsosztót választották ki az [...] Bródy Sándor Dóczy Lajos Bársony István Rákosi Viktor Benedek Elek Murai [...]