25 találat

Találatok

1. 1903-12-13 / 50. szám
[...] földbirtokos és bérlő közön­ségét Hármas kérése van hozzájuk legyen min­den földbirtokos [...] r k földm leánya Bádi István r k földm fia Tóth [...] r k földm fia Sári István r k földm fia Drahos [...] varrónő Esztergom Házasságot kötöttek Szentkirályi István r k asztalossegéd és Pataki [...]
2. 1918-07-28 / 30. szám
[...] jegyen feltüntetett kereskedőtől való áthelyezés kérése is céltalan mert az előre [...] Szt Anna Szt György Szt István tér Szt János Szt Lőrinc [...] esztergomi hévviz fürdő és Sz István artézi forrás tulajdonosa 0 Székház [...]
3. 1931-11-13 / 126. szám
[...] könyvnyomdavállalatnál A szerkesztésért felelős GÁBRIEL ISTVÁN Amikor a harmadik örvend Esztergom [...] fe­lett napirendre tért Vitáris Dániel kérése Kisgazdák helyzete A vármegyei inségakció [...]
4. 1914-08-15 / 33. szám
[...] akkor alighanem teljesül az ima ké­rése S ez az idei eucharisztikus [...] rk 6 hónapos ránggörcs Klotz István Rudolf rk 2 hónapos ránggörcs [...] Kurlander Bandika kis öccse VODICSKA ISTVÁN képesített kőműves mester építési vállalkozó [...]
5. 1928-06-20 / 47. szám
[...] Homor Imre Felelős szerkesztő Gábriel István Kéziratok és előfizetések Kossuth Lajos [...] alapra helyezkedett és gróf Széchenyi István szellemében igyekszik Eszter­gom város úri [...] elfogadni szíveskedjék Ugyancsak ez a kérése a Move Esztergomi Hajós Egyesületnek [...] Kö­nözsy Béla Márk János Mechler Ist­ván Megyery Olga Pittner Géza Rudas István Seres Ferenc Szilas Károly Tóth [...]
6. 1913-06-08 / 23. szám
[...] föpásztort meghatotta az asszony bizal­mas kérése Belenyúlt a kosárba kivett néhány [...] Mária Magdolna Esztergom Meghaltak Csősz István rk 29 honvéd­gy e közlegény [...] 18 napos bélhurut Büchner Tibor István Antal rk 2 hónapos bélhurut [...] ebben a számban találjuk Lendvai István följegyzéseit a nagy tárgyalásról Kovács [...]
7. 1931-02-22 / 21. szám
[...] 27 lg Rochlitz örökösök Szent Istvánéhoz címzett gyógyszertára Kossuth Lajos­utca ós [...] bpesti ref gim a Szt István reál­gim és a Kemény reáliskola [...] jogos e a több bér kérése hogy a reklámtáblák ismét visszakerül­nének [...] o tanuló Emléklapot kaptik Homoki István 2 Ro­senberg György Uresch János [...]
8. 1901-03-17 / 12. szám
[...] Zichy János gróf és Rakóvszky István cs és kir kamarás országgyűlési [...] gondolata Hogy az ifjúság ezen kérése alapjában indokaiban őszinte és becsületes [...]
9. 1925-05-10 / 36. szám
[...] Homor Imre Felelős szerkesztő Gábriel István Kéziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca [...] el azok tagjait A soror kérése ós vágya csak 1847 ben [...] válik Itt mindenki egyenlő Szent István hévviz fürdőtelep uszodái és kó [...]
10. 1916-04-09 / 15. szám
[...] hadvezér fejcsóválva válaszolt Az ön kérése túlhaladja erőimet és ha­táskörömet Halálos [...] Várkonyi Mihály Ihász Aladár Szentgyörgyi István stb A történet szín­helye Erdély [...]
11. 1901-02-03 / 6. szám
[...] Vimmer Imre polgármester dr Földváry István főügyész Niedermann József rendőrkapitány dr [...] Tanítói kinevezések Január havában Hoffmann István Szalmaterecsre Kiiment István Rendvére Oravetz Lajos Zsemlérre Vatztda [...] József Egbellre segédkántornak véglegesen Siklaky István Ilinyre kántortanítónak ideiglenesen kineveztet­tek Osztálytanítói [...] lakó édesanyjához csak az a kérése hogy eksztra ruhát sáj háj [...]
12. 1930-02-09 / 33. szám
[...] ülő Nagyasszonyt tőle jobbra Szent Istvánt és Szent Imrét balra pedig [...] bajusztalan ifjút mutat Míg Szent István és László vaspán­cél ruhát viselnek [...] is kezdett sem a város kérése ellenére azt a város birtokába [...]
13. 1913-06-15 / 24. szám
[...] akartam Igy mutatkozott be Tisza István a miniszterelnök Budapesti HIREK Krónika [...] szavai Az egyháznak minden aggodalmas kérése és jogos várakozása jutott kifejezésre [...]
14. 1926-02-10 / 11. szám
[...] Homor Imre Felelős szerkesztő Gábriel István Kéziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca [...] A gazdatársadalomnak az az első kérése hogy a pénzügyminiszter szál­lítsa le [...] 9 12 ig a Szent István 13 án a Fekete Sas [...] következő eredménnyel ügy­vezető elnök Kövesi István alelnökök Trubin János és Petrik [...]
15. 1897-10-03 / 40. szám
[...] szót emeltek még dr Földváry István aki igen szépen megokolt beszédében [...] szüretre hivatalosak Mindegyiknek volt valamelyes kérése vala­melyes titkos közölni valója a [...] 100 000 frtért átengedni Kobek István megelégszik egy jó vallás­alapi bérlettel [...]
16. 1928-06-17 / 46. szám
[...] jött zápor alatt a Szent István Fürdő vendéglő­ben a cigányzenében gyönyörködtek [...] 106 mp 100 m Schalkház István IV o 13 mp Kuti [...] 2 mp A diszkoszdobás Szabó István VIII o győzelmét hozta 27 [...] u Reméljük hogy az érdekeltek kérése meghallga­tásra talál Az ipartestület a [...]
17. 1910-02-13 / 7. szám
[...] sikeres szereplései alkal­mával Azután Nemesszeghy István énekelt ka­baré dalokat kellemes lágy [...] a Hóhányók nótája volt Janzer István Sebők Ferenc és Táky Gyula [...] kijelentette hogy a kir tanfelügyelő kérése és kérdése jogosult mert az [...]
18. 1901-01-01 / 1. szám
[...] én tartotta ülését melyen Dankó István áll állatorvos Vimmer Ferenc mint [...] Buzárovits Gusztávné Eitner Elemér Földváry István dr Guzsvenitz Vilmos Keményfy Dániel Kittenber­ger István Mally János dr Meisner Némethy [...] Nándor dr Schleiffer Lajos Schlick István 1 koronát Csajka Ernő dr [...] visszautasít ák ifjú irodalmi rügyecskénk kérésé t
19. 1908-11-22 / 47. szám
[...] fizetések rendezése illetve az államsegély kérése ügyében a mai napig semmi [...] elveket Dvihally Géza és Szeift István az Igaz Szó munkatársa ismertet­ték [...] Katalin estélyen felülfizettek Dr Csárszky István 50 kor Haliczky Zoltán Béla [...] Graeffel János Maszlaghy Ferenc Breyer István özv Vimmer F erencné 3 [...]
20. 1902-10-26 / 44. szám
[...] belügyministeri leirat addig mig Ivanics István volt megyei pénztárnok hasonló kérvé­nyére [...] orvosi lak javítá­sára felsőbb jóváhagyás kérése mellett 530 kor lett megállapítva [...]
21. 1916-01-01 / 1. szám
[...] 20 20 koronát dr Madarász István főszentszéki jegyző dr Tichy Gyula [...] behiva­tott katonalelkészi szolgálatra helyébe Kőváry István ment helyettes segédlelkészi minőségben Nyitrakorosról [...] megpuhítani szivét fele­sége panasza és kérése elhajította kezéből a fegyvert és [...]
22. 1918-04-14 / 15. szám
[...] és Szende János zászlósok Csókás István Gaál Ferenc Sándorfi Márton Simuth [...] azt abban a tudatban hogy kérése a mai sorsdöntő órában a [...]
23. 1897-10-30 / 44. szám
[...] városa ugyanis a katholikus kegyuraság kérése folytán a róm kath sírkertet [...] az a hir hogy Zsarnóczay István kétyi jegy­zőt Perényi Kálmán főszolgabíró [...]
24. 1916-05-28 / 22. szám
[...] gon­dolja Salandra hogy joga van kérése teljesülé­séhez A miniszterelnök Páduából Bresciába [...] Elindult velünk a gőzmasina szent István ősi városából és ment a [...]
25. 1918-03-31 / 13. szám
[...] művészetét annak megvilágításául ide­igtatjuk Kereszti Istvánnak Chopinről irt követ­kező sorait Chopin [...] szórakoztatásukra jó olvasmányokat ez a kérése a hazatérő hőseink­nek Imakönyveket és [...]