ESZTERGOM XXXVI. évfolyam 1931

1931-02-22 / 21. szám

HIREK Éjjeli szolgálatot február 21—27-lg Rochlitz-örökösök „Szent Istvánéhoz címzett gyógyszertára (Kossuth Lajos­utca ós Széchenyi-tér sarok) teljesít. Előkelő vendégek városunk­ban. Pablo de Azcárate, a Nemze tek Szövetsége főtitkárságán a ki sebbségi osztály új vezetője, aki spanyol állampolgár, csütörtökön délelőtt nejével és két kísérőjével autón a bíboros hercegprímás láto­gatására városunkba érkezett. A főpásztornál történt tisztelgés után a vendégek megtekintették dr. Le­pold Antal prelátus-kanonok veze­tése mellett a főszékesegyházat és az Esztergomi Keresztény Múze­umot. Déli 1 órakor Őeminenciája ebédre vendégül látta a magas lá­togatókat. Személyi hir. Dr. Körösi László kultuszminiszteri tanácsos, a közép­iskolai ügyosztály h. vezetője a helybeli középiskolák látogatására városunkba érkezett. Pénteken a bencés gimnáziumot és a leány­gimnáziumot, szombaton pedig a reáliskolát látogatta meg. Halálozás. Özv. Stellinger Ágos­tonné sz. szenczi Molnár Vilma f. hó 19-én hajnalban életének 83-ik évében elhunyt. Temetése szomba­ton délután 3 órakor folyt le meleg részvét mellett a belvárosi temető kápolnájából. Miniszteri döntés a pol­gármester ügyében. Dr. An-j tóny Béla polgármester fe­gyelmi ügyében a m. kir. bel­ügyminiszterhez fordult és kérte, hogy más, idegen fe­gyelmi bizottságot delegáljon a belügyminiszter a fegyelmi ügyben. A belügyminiszter a kérelmet elutasította. Az el­utasítás indokolásául azt mondja, hogy nem látja a beadványban megindokoltnak a helybeli fegyelmi választ­mány egyik-másik tagjának elfogultságát a polgármester­rel szemben. A Bakács-kápolnai Mária-Kon­gregáció férfitagjait értesítjük, hogy a nagyböjti idő alatt a gyűlé­sek ájtatossága elmarad. Kérjük a tagokat, szíveskedjenek megjelenni minél nagyobb számban minden vasárnap d. u. 3 órakor a szent­beszéden és litánián. Elnökség. Az Esztergomi Kisdedóvó Tár­sulat a kisdedovó intézetben (Boty­tyán János-u 7.) f. hó 22-én (va­sárnap) d. e. fél 11 órakor felügyelő­bizottsági ülést s azt követőleg 11 órakor közgyűlést tart. A társulat tagjainak, valamint a kisdedóvás iránt érdeklődőknek szives megje­lenését kéri az Elnökség. A vatikáni rádióállomás febr. 12,-i megnyitása óta rendszeresen működik s minden kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken végez le­adásokat. Műsorát az állomás két különböző hullámhosszon adja és pedig délután 4—6-ig 19.84 méteren (15.120 khz.) 6 és 10 óra között ellenben 50.26 méteren (5970 khz.) 12 kiló wattal. A Vatikán műsorát így természetesen csak azok vehe­tik, akiknek rövidhullámú vevőké­szülékük van. Az állomás jelentke­Nézze meg március 1-én, vasárnap az „IZABELLA" c. operettet a Kath. Legényegyletben. — Kezdete este 7 órakor zése „Laudetur Jesus Christus! Radio YatieanaT szavakkal tör­ténik s vétele egész Európában hangszóróerővel érhető el. Brühl József hagyatéka az esztergomi szegények részére. Boldogult Brühl József prelátus­kanonok, aki életében igen sok szegényen hathatósan segített, vég­rendeletében sem feledkezett meg Esztergom város szegényeiről. Ha­gyatékából az esztergomi szegények­nek 5089 pengő jutott, amelyet a fökáptalan jogosult felosztani. Az esztergomi fökáptalan legutóbbi ülésén foglalkozott a hagyaték ügyé­vel s az összeget részint közvet­lenül, részint a Páduai Szent Antal Egyesület, részint a helybeli plébá­nosok útján juttatta el az arra szorulóknak, ilykép óhajtván meg­felelni a jótékonyságáról ismert prelátus nemes végső akaratának. A Balassa Bálint Társaság f. hó 23-án délután félhat órakor a reáliskolában választmányi ülést tart, amelyre a vál. tagok figyelmét ez­úton is felhívja az Elnökség. A 18 évesek kötelező bejelen­tése. Az esztergomi m. kir. állam­rendőrség vezetősége felkérte la­punkat a következő sorok közzété­telére : Belügyminiszteri rendelet érteimében minden magyar állam­polgár, tekintet nélkül a nemére és arra a körülményre, hogy eddig is már be volt jelentve, aki ez év december 31-ig 18-ik életévét be­tölti, ezen körülményt a rendőri bejelentő hivatalnál haladéktalanul bejelenteni köteles. Minden bejelen­tésre kötelezettről külön lapot kell kiállítani. Az e célra rendszeresített bejelentőlap a rendőri bejelentő­hivatalban kapható és ára 8 fillér. A bejelentés megtörténtéért a be­jelentésre kötelezettel együtt a lakást (szállást) adó is felelős. E rendel­kezés megszegése pénzbüníjíéssel büntetendő kihágás. Nők szállodákban és kávé­házakban. A kereskedelmi minisz­ter rendelet utján korlátozta, hogy milyen életkorú nőket lehet és sza­bad vendéglőkben, szállodákban és kávéházakban alkalmazni, mint kiszolgáló személyzetet. A rendelet szerint szállodákban szobalányoknak és szobaasszonyoknak csak 40 évnél idősebb nőket, vendéglőkben, kávéhá­zakban és cukrászdákban pedig kiszolgáló személyzetnek csak 24 évesnél idősebb nőket szabad alkal­mazni. A rendelet azokra nem vonatkozik, kiket az intézkedés már alkalmazásban talált. Vácot „iskolavárossá" akarják fejleszteni. Kornis Gyula, a váci kerület új képviselője Vácot iskola­várossá akarja fejleszteni. Ennek a koncepciónak jegyében épitik meg kora tavasszal az uj polgári iskolát és a szükséges pénzügyi előfeltéte­lek biztosítása után a piarista gim­náziumra kerül a sor. A reáliskola gyorsírói megint hallatnak magukról. A „Gyorsírás­tudomány" legutóbbi száma közli országos nagy szabatos pályázatá­nak részletes eredményét. Eszerint „a kitűnő dolgozatok százai érkeztek be pályázatunkra" s azok között a középiskolák között, „amelyek nagyobbszámú kitűnő munkát küldtek be", negyedik helyen szere­pel az esztergomi reáliskola a bpesti ref. gim., a Szt. István reál­gim. és a Kemény reáliskola után. A dijat nyertek között olvassuk Király Erzsébet és Rosenberg György esztergomi reáliskolai VII. o. tanuló nevét; a pontversenyben nyertesek között pedig ott találjuk Divéky Katalin IV. o., Egyedy Béla VI. o. és Mesterházy Ferenc VI. o. t. neveit. Gratulálunk a szép sikerhez ! Lekerülnek a falakról a rek­lámtáblák. Sajnálattal látjuk, hogy a város utcáin elhelyezett szebbnél szebb világító és a kiálló kar-rek­lámtáblák javarésze lekerült a fal­ról. Érdeklődtünk a táblák tulajdo­nosainál, kik iparosok és kereske­dők, hogy mi indította őket arra, hogy az utcákat megfosztották a kétségtelenül szép városias reklám­tábláktól. A következőket mondot­ták : A város kiadta a hirdetési vállalatát egy újpesti vállalatnak, aki majd még egyszer annyi díjat követel a hirdetőktől, mint ameny­nyit a város kivetett az illetőknek. Jó volna utána nézni a dolognak, hogy az illető reklámvállalatnak jogos-e a több bér kérése, — hogy a reklámtáblák ismét visszakerül­nének. Vagy jobb lesz, ha nem lesz hirdetés? Házi gyorsiróverseny a reál­iskolában. A febr. 1-én tartott házi verseny munkálatainak bírálatával most készült el Krompaszky Sán­dor vezető tanár. Az eredmény­kimutatás szerint pénzjutalmat kap­tak : Király Erzsébet, Rosenberg György, Uresch János, (szépségdij) VII. o.. Egyedi Béla VI. o. tanulók. Könyvjutalmat kapott: Egyedy Béla VI. o. tanuló. Emléklapot kaptik: Homoki István (2), Ro­senberg György, Uresch János VII. o., Mesterházy Ferenc VI. o., Schmidt János V. o. t. (2). Dicséret­ben részesültek: Homoki István VII. o., Egyedy Béla, Kollár István, Mesterházy Ferenc, Sorger Sándor, Tóth János VI. o., Kürschner György, Rámeszdorfer József, Schmidt János V. o. és Divéky Katinka IV. o. tanulók. A sikerhez mi is gratulálunk. Jó árut is kap már olcsó áron ha felkeresi Balog László divatáruházát, Ferenc József-út 4. sz. alatt: Teniszflanell —58 fill. Téli trikókesztyű .... —'98 fill. Hímzett női ing .... —-98 fill. Cérnázott ingzefir . . . —-98 fül. Ágynemű kanavász . . . —'88 fill. Férfisapka —-98 fül. Elsőrendű lepedő métere 1*70 P. Divat oxford-ing .... 3*50 P. Duplaszéles gyapjúkazán 2*60 P. 130 széles gyapjucheviott 3*20 P. Női és férfifehérneműek, ruhák, ka­bátok mérték után is legolcsóbbak. SHAMPOO emeli a haj természetes fényét Gárdonyi est Annavölgyön. Az elmúlt szerdán az ottani Helyi Nép­művelési Bizottság fényesen sike­került kultur-estet rendezett kedves Gárdonyink kultuszának megkedvel­tetésére és terjesztésére. A népszerű előadást a nagy íróról Csenke István népm. ügyvezető tartotta. Műsoron voltak még zeneszámok Gárdonyi versek és dalok. A küzreműködők tudásuk legjavát nyújtották, előadá­saikat illetőleg a kritikának csak magasztaló szavai lehetnek. A nagy­számú hallgatóság lélekbe szállva hódolt a nagy író szellemének. A telefon drágasága bénítja a közigazgatás gyorsaságát. A tele­fon drágasága miatt, mint azt töb­ször megírtuk, rengeteg a panasz. A közigazgatás is érzi ezt a drágasá­got. A kormány nemrégiben ugy intézkedett, hogy olyan ügyeket, melyek a gyorsaság szempontjából telefonon elintézhetők, a telefon utján intézzék el a tisztviselők, rövi­den és gyorsan. A belügyminiszter most ezzel szemben a telefontarifa drágasága miatt leíratott intézett több vidéki városhoz, hogy a jövő­ben tartózkodjanak a telefon fölös igénybevételétől és inkább az írá­sos módszert és a küldönc rendszert állítsák vissza. Ez az intézkedés az adminisztrációra nem fog ugyan dicsőséget hozni. Jobb volna, ha a kormány a telefondijak leszállítása körül fejtene ki nagyobb tevékenysé­get. Népmozgalmi adatok. Eszter­gomban 1931. február 13-tól—20-ig bejelentett születések: Magyar Er­zsébet rk. vonatfékező leánya. Szo­kob Gyula rk. üveges és asztalos fia. Balogh Jenő rk. földm. fia. Bo­donics Sándor rk. földmíves fia. Urbanics Julianna rk. földm. leánya. Buga Éva rk. honvéd szakaszvezető leánya. — Házasságkötések: Benke Ferenc rk. bányamunkás és Saróka Mária rk. — Ferenczi György ref. kertészsegéd és Szitás Julianna rk. — Mikus Lajos rk. vas- és rézöntő­segéd és Viczéna Julianna ik. — Karácsony István rk. kereskedő­segéd és Neumann Ilona rk. — Szlusni István rk. cipész (Rákos­palota) és Hangya Erzsébet rk. — Halálozások: Bábszki Ferencné sz. Vigh Julianna rk. 65 éves. Schupp Rezsőné sz. Patocska Ilona rk. 32 éves (Tát). Bádi Jánosné sz. Csatkai Rozália rk. 30 éves. Leier Hermann izr. kereskedő 73 éves. Bohátka Mária rk. 70 éves. Kocsi Sándor ref. fazekassegéd 67 éves. özv. Fló­rián Lajosné sz. Tatai Mária rk. 68 éves. Magyar Erzsébet rk. 1 napos. Dinnyés Imre rk. villanyszerelő 43 éves. Rüdiger Ferenc rk. 7 éves (Nyergesújfalu). Lovász László rk. 11 napos. özv. Stellinger Ágostonné sz. Molnár Vilma 83 éves. Schmid­grúber János rk. földmíves 74 eves,

Next

/
Oldalképek
Tartalom