ESZTERGOM XXX. évfolyam 1925

1925-05-10 / 36. szám

ti o rr m RGOM Megjelenik hetenkint kétszer: szerdán és vasárnap. Előfizetési ára egy hónapra 15.000 K. Névtelen közleményt nem veszünk figyelembe. Keresztény politikai és társadalmi lap Főszerkesztő: Homor Imre. Felelős szerkesztő: Gábriel István. Kéziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca 30. szám alá küldendők. Hirdetések fel­vétetnek a „HUNNIA" könyvnyomdában Munkát iparosainknak! Esztergom, 1925. május 9. A munkanélküliség réme Eszter­gomban is ijesztő arányokat ölt. Iparosaink nagy része, különösen azok, akiknek iparához nagyobb tőkebefektetés szükséges, illetőleg akik­iek iparát csak jobbmódú közönség támogathatja, s akiknek ipara csakis a közönség jómódjából és nagyobb igényeinek kielégítéséből táplálko­zik, — igen kevés munkával ren­delkeznek és alig kereshetnek any­uyit, hogy adójuk és egyéb költsé­geik lefizetése után megmaradjon a mindennapi kenyerük. Ha pedig a nestereknek nincs megrendelésük, ikkor világos, hogy a segédek is nunka és kereset nélkül állanak. Több iparág mellett különösen azon iparágak pangása szembeszökő, tmelyek az építkezésekkel kapcsola­osak. Városunkban is igen sok épitő­nunkás van kereset nélkül és fel­ünő ez a munkátlanság most, ta­paszkor, amikor más normális esz­endőkben javában folyt az épitke­:é8 és amikor az építőmesterek és segédek, kőművesek, ácsok ós aszta­osok a legtöbbet kereshettek. Ma lines építkezés, nincs munka és ke­eset. Pedig a munkanélküliség egyrészt a nyomorúság, másrészt sok vesze­delmes társadalmi baj okozója és a nemzetgazdaságra is rendkívül káros hatással van. A munkanélküliség túltengése tönkreteheti egy nemzet erkölcsi és gazdasági életét. A há­ború után még a győző államokban is oly veszedelmes méreteket öltött a munkanélküliség, hogy a vezető államférfiak legfőbb gondja ma annak mielőbbi megszüntetése. A modern állami és társadalmi szervezet emésztő mérge a munkanélküliség. A „legyő­zött" és megcsonkított Magyarorszá­gon, amelyet a forradalmak is le­gyöngitettek, a munkanélküliség még nagyobb és veszedelmesebb baj. Elsőrendű kötelessége a hatóságnak és mindenkinek, aki teheti, e nagy baj megszüntetéséért való küz­delem és áldozat. Munkaalkalmat teremteni, nyomorúságunk dacára is, munkát iparosainknak, ha nehezünkre esik is. Esztergom városa sem nézheti kö­zömbösen, hogy egy társadalmi osz­tály kenyér és kereset nélkül nap­ról-napra elkeseredetten várja a bi­zonytalan jövőt — a kérdésneK akár szociális, akár nemzetgazdasági olda­lát tekintve. A város hatósága és vezetősége szintén tisztában van az ügy elsőrendű fontosságával és min­dent megtesz munkaalkalmak terem­tésére. Küszöbön az új sertésvágó­híd megépítése, a városház átalakí­tása, a rendőrségi épület kibővítése és a hivatalos város rövidesen meg­rendeli mindazon építési munkálato­kat, amelyek finanszírozására a költségvetésben fedezet van. Kövesse a polgárság is a hivata­los várps példáját, ki-ki csináltasson, építtessen tehetségéhez mérten. Itt a legfőbb ideje az épitő munkának ! Iparosainkhoz osak az a kérelmünk, hogy tisztes munkájukért a dijat szabják a megrendelő és az egész ország anyagi helyzetéhez. Igy in­kább munkához juthatnak. Ne értsük félre egymást: megren­delő, munkaadó és munkás közös jó­akarattal teremtsék meg a munkát és aztán Isten áldja a tisztes ipart, — reméljük a gazdasági élet felvirulását és vele a mi jobb életünket. A leventék testneveléséről. A kormányzó úr Ő Főméltóságának 1924. jan. 31. napján kelt legfelsőbb kézirata igy kezdődik: „Hazánk súlyos helyzetéből folyó anyagi bajaink ós az elharapódzott tömegbetegsógek a nem­zet testi erejét is megtámadták. A ma­gyar jövőnek tartozunk avval, hogy minden erőnk megfeszitósóvei kiemel­kedjünk ebből az állapotból ós testileg is épebb ós erősebb nemzedéket nevel­jünk. Ehhez első sorban a testnevelés ügyének felkarolása vezet, mely ekként most legfontosabb nemzeti ügyeink egyikóvó vált." Ezen nemzeti érdek azonban éppen úgy érdeke a családnak ós az egyén­nek is, mert az egészséges, erős test, a rendszeres gyakorlattal kifejlesztett szí­vósság, nemcsak az egyén fizikai, ipari, gazdasági munkaképességét fokozza, ha­nem már a testgyakorlatok alatt is, a versengés ós a versenyek folytán az akaraterőt, az önbizalmat, a férfias, bá­tor szabad fellépést ós a küzdelem­biráshoz szükséges idegenergiákat is ki­fejleszti. Ezeknek az erőknek ós tulaj­donságoknak a birtoka minden egyénnek kívánatos, sőt múlhatatlanul szükséges a megélhetési harcban. De a testnevelés, mint nemzeti érdek, amely az egyéntől áldozatot is követel, a törvény megrendithetetlen erejével általánosan kötelezővé is vált. A neve­lési törvény 10. §-a azt mondja: „Minden ifjú, aki nem jár olyan isko­lába, ahol rendszeres testnevelés folyik, annak az évnek december végéig, mely­ben 21-ik életévét betölti, tartozik az e rendelet szerint szervezett testgyakor­lásban rósztvenni." „A népiskola ismétlő iskolai tanfo­lyamának és az iparos és kereskedelmi tanonciskolának látogatása a testgya­korlási kötelezettség alól nem mentésit, stb." A 26. § szerint: „Három­Hz „Esztergom" tárcája. űz az udvardi rétre vágyom. ^ rétre, hol smaragdsein pázsitágyon lyilnak a százszor — nem, ezerszerazépek ! i nefelejcsek, — kékek, csoda-csoda kékek ! Qy szinük lehet aa angyalok szemének.) íeg bolyhos-sárga kis pitypang virág. pitypangok közt pelyhet kis libák. L napsütésben vigan heverésznek i tarkaszoknyás libapásztor lányok. )tt, hol a rétea keresztbefut az árok Ss én úgy szeretnék átalmenni rajta, zólnék magamhoz : a két szemed, te balga, aesszeaéző két szemed most nyiad Mi nagyra­is lelked, a mindig, mindig messzevágyó, nindig titkokra, új csodákra váró Lézzen ki rajta x elérhetetlen túlsó árokpartra. íézd: a százszorszépek ott ís csak fehérek. £ék a mosolya a nefelejcs szemének, jásd: ott sok a tüskés, csúf vadrózsa ág is nincsenek pelyhes, sárga kis libák is ismeretlen, új szépség — sehol. > miben lázadó tavaszok áradt vize foly: tözbe, látod, tt van az árok, l mélyvizű, a- piszkos, rút, nagy árok, I túlsó partra nem ereszt soha. .. Hát mondd, én lelkem, mért vágyói oda ? . . Ott megtanulnám, mit most nem hiszek, vagy tán hiszem, csak meg nem értem,) ó nekem, hogy áradó tavasz-vizek az innenső partra nem jönnek el értem. Hogy jó nekem itten dalos kedvvel, szépen láncokat fonnom, pitypangvirágból a napsütésben. És megtanulnám, hogy jó nekem a sraaragdszínű, lágy gyepen megülni csendbe', és messzirevágyó, gonosz két szememre két kis angyalszemü nefelejcset tenni. Az udvardi rétre szeretnék ma menni. Walter Margit. Látogatásaim. Irta: D*. HALÁSZ GYULA. III. Az irgalmasnénék anyaházában. Paris, 125. ápr. hó Az érem csodás eredetét gyors elter­jedése is igazalja, ami magával ho^ta a Szűzanya fokozottabb tiszteletét. 16 év­vel később két pásztorfiúnak jelent meg az Istenanya, kiknek megismételte Ka­talin nővérnek mondottakat. Ez az utóbbi eset még nagyobb lendületet adott a Mária kultusznak. Szent Vince leánya azonkívül kéri gyóntatóját kong­regációk megteremtésére, mert az ilyen kegyes társaságokat az Égianya nagyon szereti ós bőséges kegyelmeivel látja el azok tagjait. A soror kérése ós vágya csak 1847.-ben valósul meg, amidőn a la­zarista rendfőnök Rómában járva enge­délyt kapott a Szentatyától, hogy a szeplőnólkfll fogantatott szent Szűz tisz­teletére a Rómában létesített jezsuita kongregációk mintájára kegyes egyesü­leteket létesítsen. A tagok a felavatás­kor érmet kapjanak, amelynek fehér­kék szalagon való hordása kegyelmeket biztosit viselőinek. A csodálatos érem elkészítése, a szep­lőnólküli fogantatás dogmává tótele, a Boldogságos Szűznek a lourdesi-i bar­langban való megjelenése, mindezek nagyban hozzájárultak e kongregációk megerősödéséhez, amelyeket IX. Pius pápa rohamos gyorsasággal az egész vi­lágon elterjesztett. Beérünk a kápolnába. Dobogó sziv­vel, elfogódottan haladok egyenesen a szentélybe ós megtekintem a karosszé­ket, melyben ült Szűz Mária, majd a főoltárra vetem tekintetem, amely fölött van elhelyezve a Szűz szobra olyan alakban, amilyen formában Katalin nő­vérnek másodszor megjelent. Mohón, áhítatos lélekkel nézem a kegyhelyet, közben ajkam önkéntelenül egy „ive Mária" rebegósóbe kezd... A kápolna baloldali oltára alatt van boldog Lujza földi maradványa, aki sz. Vincével együtt működve, az irgalmas­nénék rendjének feje lett. Még egy rövid fohász, még egy hosszú, mély pil­lantás e kegyhelyekre, mire lassan kiin­dulunk a kápolnából, miközben Leopol­dina soror a csodálatos érmet nyújtja nékem azzal a hozzáfűzéssel, hogy minél bőségesebben használjam ki a hozzákö­tött kegyelmeket. Megilletődve veszem át s köszönöm meg e kegyes ajándékot s az óraláncomra fűzve továbbhaladunk a zárda kertjének megtekintésére. Ez az anyaház kérem — mondja hal­kan szent Vince leánya itt jelenleg körülbelül 300 beöltözött és 3('0 szemi­náriumi nővér van. A szeminárium idő­tartama egy év s mi ez idő alatt törek­szünk elsajátítani szent Vince szellemét. A szeminaristák a világ minden részén lévő központi házakból vannak ide­küldve, hogy innen visszatérve hazájuk­ban felfrissítsék illetve erősítsék a ha­misítatlan, iga'&i szent Vince szellemét. — Az anyaház állapítja meg az egyes nemzetek küldötteinek a számát ? — Nem, kérem •** felel a nővér — min­den országban van központi ház s ez küid ki néhány tagot ide tartásdíjjal együtt úgy, hogy itt senki sem ól az anyaház terhén. Itt van az igazi kom­munizmus — folytatja a magyar test­vérem — mert a nővérek ideérkezve beszolgáltatják „hozományukat" és min­den közössé válik. Itt mindenki egyenlő, Szent István hévviz fürdőtelep uszodái és kó'fürdöi 1925. évi május hó IO-töÍ (vasárnap) a közönség rendelkezésére állanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom