ESZTERGOM XXXV. évfolyam 1930

1930-02-09 / 33. szám

el a téli napokban a nyári szükség­leteit. Mind a három telep szép és ta­nulságos. A város gazdaközönségé­nek számos tagját én magam több­ször meghívtam és bemutattam ne­mindent, hogy a látottakat igye­kezzenek saját gazdasági előnyükre a magukévá tenni. Most pedig azt a jó taná­csot adom nekik, hogy fiatal gyermekeiket, akiket gazdák­nak szánnak és nevelnek, a jólét és gondtalanság fogja felváltani. Ám egyetlen gazda se higyje, hogy a bolgárkertészet, diny­nyészet, vagy gyümölcsészet létesítése könnyű és kis fel­adet. Ezekhez mindenekfelett I szaktudás kell és szaktudáson felül még nagyobb szeretete a földnek és mindannak, amit a magyar föld terem. A város ezekkel a létesít akar biztosítani földjei után, másfelől pedig velük, mint mintaintézményekkel szolgálni kivánja azt a célt is, hogy a gazdatársadalomnak kézzel­foghatóan mutassa be ezen termelési ágak hasznosabb vol­tát, megadván nekik egyben a lehetőséget is arra. hogy azt elsajátíthassák és magukévá tegyék. Ezt a jó tanácsot ajánlom én az esztergomi földmives népnek, aki a földet szereti és aki nem sajnálja a fáradságot, hogy úgy verőfényes, mint bo­rús időben kora reggeltől késő estig munkálja a magyar föl­det, de a mai nehéz időkben verejtékes munkájának alig látja valami kis gyümölcsét. Hallgassanak rám, próbáljanak meg ezen az úton járni és ak­kor áldozatos munkájuknak, fáradságuknak és szeretetük­nek, amit a magyar földnek padnak, bizonnyal meg lesz a jmaga méltó eredménye. bolgárkertészetbe, dinnyeter-; menyekkel egyfelől a bérie­melésbe, vagy a csemetekertbe tekénél nagyobb jövedelmet tavasszal igyekezzenek elhe­lyezni, hogy azok ott az első * ——— • • munkáktól kezdve a befeje- j , „ • > , T , m - , '; • - , w . . _ ¥ . m zésig közvetlen tapasztható- ^ varos méltánylandó súlyos helyzeteinek hu ke kat szerezzenek és a látottá-! kat a maguk munkájával és] tanulékonyságával elsajátítva, pét festi a kaszárnya-memorandum ^mező^ Követelés, - 349.271 pengő bérveszteség. - Az őt megillető evvel a felkészültségé vei kezd összegek megtérítését, a vizdij és a kaszárnyabér fizetését kéri a minisztertői jék meg a maguk földmives | Esztergom város közönsége életét és biztosítsák önmaguk' megélhetését. Az „Esztergom" mult vasárnapi számában részben tsmertettük azt a Ugy hiszem, hogy egy pár S úi y0 s helyzetet, amelybe Esztergom földmíves család egyik, vagy másik fiát, vagy leányát ide beadhatná; a város a legna­gyobb készséggel és szeretet városa jutott azáltal, hogy a katona' ság részére nagy áldoaatokkal ka' szárnyát tart fenn, gyakorlóteret biz tosit alig valamelyes rekompenzáció fejében. Ez a helyzet szinte válsá­tel látná Őket és megadná az j g0S sá vált azzal, hogy a honvédelmi utasítást, 1 dinnyés hogy EL vezesse kertész, a!miniszter a mult év novemberétől be Őket a az elmaradt tatarozásra hivatkozva munkákba, irányítsa, Oktassa, a bérfizetést is megtagadta és a vá­_ -í l , n y ..'. „ rf, :! ros egyéb jogos követeléseivel szein­keszitse elo őket a jövőre. Es ben> továbbá a gyakorlótér kérdése­im csak 3—4 f Öldmivescsalad j ben is merev álláspontra helyezke­fogja is ezt a jó tanácsot meg-1 dett. A szegény város ilyen körülmé­nyek között nem birja a további áldozathozatalt és memorandummal fordul a miniszterhez, amelyben részletesen feltárja az ügy való hely­zetét és jogos kéréseinek teljesítését kéri. A küzködő Esztergom városnak megrázóan hűséges képe bontakozik ki a tervezett memorandumból, amely Hiég tárgyalásra kerül egy hármas­llizottság, nevezetesen Mátéffy Vik­fogadni, már az is eredmény lesz, mert hisz ezektől majd megtanulja a többi is és vég­eredményben ha maga a gaz­daközönség komolyan fog hoz­zá ehhez a belterjes gazdál­kodáshoz és el fogja sajátítani azokat a képességeket, melyek ehhez szükségesek, akkor a sok sírás és panasz helyét hanem mozgásban ábrázolja. 20—25 éves, bajusztalan ifjút mutat igaz férfiúi szépségben és ideális ará­nyokban. Feje födetlen. rr Hosszú haja nem ér a vállakig. Övvel át­kötött, majdnem a térdig érő ujjas mentébe öltözött. Lábán feszes ha­risnyát és harisnyaszerű lábbelit visel. Széles köpönyege fogassze­rüen a fél testet borítja. A kapocs a balvállon nyugszik. Jobb kezé­ben hosszú jogart tart. Arca a nagy nyilt szemekkel a koronázó palást képét juttatja eszünkbe. Az 1511. évi zágrábi misekönyv első lapjának belső oldalán nagy fametszetes címképet látunk, amely a trónon ülő Nagyasszonyt, tőle jobbra Szent Istvánt és Szent Imrét, balra pedig Szent Lászlót ábrázolja fölírassál. Itt Szent Imre alakja 16 cm. magas. Erőteljes, apjával egy magasságú, bajusztalan ifjút mutat. Míg Szent István és László vaspán­cél ruhát viselnek, amelyet katonai bő köpenyeg fed, addig Szent Imre civil ruhát visel. Meztelen nyaka alatt hímzett tunika látszik a mel­len. Testét kihajtott gallérú, bokáig érő kabát-köpeny fedi. Lábszárán feszes harisnya, lábain rövid, csú­csos saru. Fején széles karimájú herceg kalap. A kalap karimájáról korona-abroncsok futnak ívesen egy központba, amelyen kereszt díszlik. Jobb kezében földre szegzett egye­nes, hosszú, kétélű pallosnak egye­nes keresztvasú s gombbal végződő markolatát fogja, baljában egy vi­rágú liliomszálat tart. Arca markáns vonású s férfias. Hasonlít ahhoz az archoz, amelyet 1517. körül Hans Burgmaier német művész rajzolt I. Miksa császár számára, aki a csa­ládjával rokon szentek képeit (ösz­szesen 119) Burgmaierrel megraj­zoltatta és 8 német fametszővel sokszorosíttatta.. A metszetek két példányban megvannak a Keresz­tény Múzeum metszettárában. Szent Imre a sorozatban a 33. Burgmaier rajzán a szent herceg oszlopos csar­nok közepén oldalt áll. Egész alak­ját bő hermelines köpeny takarja, jobb kezében a magyar címert tartja. Fején hermelin-díszes, ab­roncsos és keresztes hercegi korona. Arccal a neki megjelenő boldogsá­gos Szüzet nézi. Szent Imre ősi képei közül meg­említendő még Raphael Sadaler rézmetszete, amely 1615-ben a „Bavaria Sancta" második köteté­ben közölt Szent Imre életrajz illusztrációjaként jelent meg. Szent Imrét a rézmetszet mint imádkozó ifjút mutatja be, akinek egy angyal megjelenik. tor, dr. Mike Lajos ós vitéz Szivós­Waldvogel József elé. A kaszárnyaépület tatarozási ügyé­nek feltárása után az üggyel kap­csolatos súlyos kérdésekre is rámu­tat a memorandum. „Katonaság tartása, jó elhelyezése s megfelelő kiképzésének biztosítása országos érdek, melyet egy szóval is felhányni ellenkezik minden jó magyar ember érzületével. De miért terheljenek az azzal kapcsolatos ki­adások éppen csak oly városokat, melyek a nemzet iránti kötelessé­güket átérezve, a katonaság elhe­lyezésére hatalmas áldozatokkal laktanyákat építettek s tartanak fenn s ezzel nemcsak a helyben állomá­sozó, de vidékről irányított katona­ságot ís magukhoz vonják. Célzunk itt az átvonuló beszállásolásra! A béke éveiben annak terheit faz ér­dekelt vármegye összes költségei s városai közt pótadó ajakjában egyen­letesen kellett megosztania; ma, mivel az átvonuló beszállásolás csaknem ; teljes kizárólagossággal csak Esztergom várost érinti az az egész egyesitett Komá­rom—Esztergom vármegyé­ben, az átvonuló beszállásolás minden terhét s minden kényelmetlenségét és nem egyszer felvetődő ódiumát e városnak kell viselnie csak azért, mert állandó beszállásolásra lakta­nyát tart fenn s mert a honvédség részére — mint arra alábbiakban még kitérünk — olcsó bérösszeg mellett gyakorlóteret biztosit. A vár­megye ehhez ma egy fillérrel sem járul hozzá, mert erre pótadót ki­vetni, vagy a rendes megyei pótadót felemelni módjában nincs ; de Esz­tergomnak 65%-os pótadója mellett is viselni kell a terheket, viselnie akkor, midőn Dorog, Tokod, Kesz­tölc, Szentlélek és egyéb más köz­ségek egy fillérrel sem járulnak hozzá. Ez lehet minden egyéb, csak az egyenlő teherviselés elvének ér­vényesítése. De ugyanez vonatkozik egész laktanya kérdésünkre is. Sajnos, a város felfogása itt se honoráltatott: A katonaság sem szer­ződést nem kötött, sőt ily irányú tárgyalásokat nem is kezdett, sem — a város kérése ellenére — azt a város birtokába nem adta, hanem tovább használta s használja. Most térünk rá a mi legfájóbb sebünkre : — folytatja a memoran­dum — mi nem a laktanya tataro­zás ellen tiltakozunk, mi nem a bé­rek lekötését kifogásoljuk, a mi legnagyobb sérelmünk az, hogy ami a várost a ka­tonaság képviselői által is elismerten megilleti, azt nem kapjuk meg, a kötelezettsé­geket ellenben mind teljesí­tenünk kell. A mí követeléseink nem jogtala­nok, azok összege pedig dokumen­tálni fogja, hogy nem a város hibá­jából maradt el a lak tanyatatarozás, hanem azért, mert a város a maga követeléseit, melyek a tatarozás költségeit fedeznék, meg nem kapta. A katonaság közbejöttével, sza­bályszerű eljárások során ugyanis a város több alkalommal letárgyal­tatta azon igényeit, melyek nézete s a tárgyaláson a katonaság képvi­seletében megjelenők nézete s elis­merése szerint is a várost jogosan megilletik. Igy az 1923. évi június hó 23-án és 24-én, majd augusztus 29-én és 30-án, végül szeptember hó 7-én folylaíott vegyes bizottsági el­járás 22.388'02 aranykoronában álla­pította meg azon összeget, mely a háború alatt a rendkívüli és foko­zott igénybevétel és sűrített elhelye­zés stb. merültek fel. Ugyanezen vegyesbizottsági eljárás 42.880 arany­koronában állapította meg azon ösz­szeget, melyet a város a háború alatti s utáni fekozottabb lehaszná­lódás részbeni helyreállításáért elő­zetesen már kifizetett s így a kato­nasággal szemben követelésbe vett Ugyancsak megtette a város a törvényszabta időben a szabály­szerű igénybejelentését az iránt, hogy a katonai igazgatás által Esz­tergomi-Táborban létesített épüle­tek és tartozékaik által elfoglalt területek után, továbbá a hadifogoly temetők után, az elhalt katonák temetési költségei, a mozgósítási és sorozási hirdetmények és kísérési díjak címén, népfelkelési szemlék alkalmával felmerült katonai élel­mezési díjak címén, végül a hadi­szolgáltatási törvény alapján kór­házi célokra igénybe veitt városi épületek bére címén a katonaság­gal szemben támasztott törvény­szerű követelése kielégíttessenek. Ezen tételek, melyeket az előírt bizottság szabályszerűen letárgyalt, az előbbiekben feltüntetett összegen kívül további 101,058*57 aranykoro­nát tesznek ki. Végeredményben tehát SGHEiBER-né! creppe satain már 650 P. Mosóselyem már 2.40 Pert (báliruhára

Next

/
Oldalképek
Tartalom