ESZTERGOM II. évfolyam 1897

1897-10-03 / 40. szám

aki a város közigazgatása és pénzkezelése ellen emelt szót. Felemiitette, hogy a város 1895. évi számadásában ötven hibát talált s ezen tapasz­talatára hivatkozva egy miniszteri számvevőségi tisztviselőnek kikérését indítványozza, mert szerinte a városnál semmi sincsen rendben ; ez a kikül­dött azonban kétségkívül rendet fog csinálni a városi pénztáraknál. Az előadó indítványára megindult a vita úgy a város védelmében, mint annak megvádo­lásában. Az indítvány ellen legelsőben Frey Fe­renc szólalt fel, aki — úgymond — szivesen látná a kiküldöttet, legalább az megállapíthatná, hogy nagy hibák nincsenek, de ez intézkedést mégis indokolatlannak találja s kéri a közgyűlést, hogy az előadó felterjesztését simítsa, s oly dur­ván ne bélyegezzék a város tanácsát. Maiina La­jos polgármester azon okból nem tartja igazsá­gosnak az indítványt, mert köztudomású, hogy a múltban egyrészt a szakértelem hiánya folytán, másrészt pedig számtalan oly mulasztás követte­tett el, amelyeknek mindegyikét csak most, uj tisztviselőkkel, helyes sorrend betartásával lehet helyrehozni; Csemoch .lános az indítványt elfo­gadhatónak tartja ugyan, de méltányossági tekin­tetekből azt javasolja, hogy a felirat csak a jövő év elején küldessék el a belügyminiszterhez, ad­dig adjanak a városnak határidőt; hasonlóképen kifogásolja a felirat éles hangját. Az indítvány ellen szót emeltek még dr. Földváry István, aki igen szépen megokolt beszédében főképpen az ügyészség ellen felhozottakat cáfolta, Mattyasovszky Lajos és dr. Fehér Gyula : mig mellette az elő­adó, Reviczky Győző és Thuránszky Lajos érveltek. Szavazás alá bocsáttatván e kérdés, a sza­vazatok egyenlő 11 pro és 11 contra volta miatt Kruplanicz Kálmán főispán, elnök az előadói ja­vaslat javára döntött. A második vitát a törvényhatóságnak a fő­egyházmegyei hatósághoz a csévi kántortanító el­mozdítása ügyében tett átirata keltette. A törvény­hatóság ugyanis oly követelőleg lépett ez fel ügyre, vonatkozó megkeresésében a főegyházmegyei ható­sággal szemben, amelynek hangja egyenes meg­hagyást fejezett ki, nem is említve, hogy magyar nyelvű istentiszteletet célzó részében az egyház ön­állóságát s jurisdikcióját tekintetbe se vette. A főegyházmegyei főhatóság erre bár tiszte­lettel, de visszautasitólag válaszolt, kijelentvén, hogy az átirattal, amíg az illő modorban rektifi­kálva nem lesz, érdemileg foglalkozni nem fog, egyben csodálatát fejezi ki a törvényhatóság azon feltevésével szemben, hogy a főegyházmegyei fő­hatóság hazafiságát kétségbe vonta. Az előadó kétségbevonja, hogy az emiitett megkeresésnek sértő hangja volna s indítványozza, hogy annak mielőbbi elintézése végett a főegy­házmegyei főhatóság újból sürgettessék meg; sőt figyelmeztetni kívánja a főhatóságot, nehogy a vármegye említett hazafiságában kételkedhessek, foglalkozzék átiratával, nehogy az ügynek végle­ges megoldása — más helyütt, más módon kisérel­fessék meg. Dr. Csemoch János apát-kanonok higgadt s magas színvonalon álló replikában foglalt állást az előadói javaslat ellen, s nehogy maga az ügy szenvedjen, kéri a törvényhatóságot, ne használja az imperativ s szinte sértő hangot átiratában, egyben fejtegette, hogy mindkét fél hibázott: a megye azért, mert az iskola ügye mellett az is­tenitisztelet nyelvében is utasítást ad, mire se joga. se hatásköre nincs. Az egyházmegyei ható­ság pedig hibázott abban, hogy a csévi tanitó ügyében mindjárt nem intézkedett, jóllehet tartóz­kodása az átirat követelő hangja miatt menthető. — Frey Ferenc és dr. Fehér Gyula szintén ke­ménynek s modortalannak tartják a megye átira­tát, s illetéktelennek az istenitisztelet nyelvébe beavatkozni. Andrássy János alispán, Szabó Mi­hály főjegyző és Reviczky Győző főbiró az uj át­irat mellett kardoskodtak, az utóbbi durva táma­dásban részesítve a papságot, amit azonban még ügyfelei se vettek komolyan, s folytonos derültség kisérte nagyhangú kifakadásait. Végre dr. Csernoch János ujabb felszólalására sikerült az uj átirat sértő és követelő kifejezését eliminálni, s ugy 2 óra felé a közgyűlés véget ért. Jakabunk a szüreten. — Eredeti tudósítás. — »Fei a zergehegyre« ez volt a jelszó, a mely­lyel az összegyűlt képviselők egymást üdvözölték. Bánffy Dezső a sok kitüntetés örömére, mely legutóbb érte, és a fölötti örömében, hogy a libe­rális képviselő urak, friss egészségben tértek vissza, egy nagy szüreti mulatságot rendezett, melyre a szabadelvű párt oszlopos tagjai és némely Kossuth pártiak is hivatalosak voltak. A sajtót kiküldött tudósítónk, a Jakab képviselte. A szüretről ezeket irja: Midőn Jerikó falai a trombiták és harsonák hangjára összeomlottak, nem vágtak az izrael hős fiai oly örvendező arcokat, mint a szabadelvű képviselők, midőn megtudták, hogy Bánffy Dezsőhöz szüretre hivatalosak. Mindegyiknek volt valamelyes kérése, vala­melyes titkos közölni valója a szabadelvű párt érdekében. Nem hiába szoktak a szüret alkal­mával lődözni, de nem is lehet némely dolgokat máskor oly ügyesen elsütni, mint ilyenkor. A vicinálista képviselőket arról lehetett meg­ismerni, hogy kabátjuk zsebei igen kidudorodtak, mert telve valának mindenféle okmányokkal, me­lyekkel igazolni akarták vicinális vasutjaik fontos­ságát és szükségességét. A bankdirektorságokra és részvénytársulati igazgatóságokra aspiráló képviselő urak igen komoly, elmélázó arcokat vágtak, mintha most is számolnának, és fejüket a magasabb mathézisen törnék. Utóvégre is csekély munka után csak azért, hogy valaki mameluk képviselő, 15—30 ezer sőt ennél is több ezer frtnyi évi jövedelemhez jutni, azt nyugodtan minden inkompatibilitás dacára zsebre vágni, ez minden bizonynyal a legfelsőbb mathézisnek olyan problémája, melynek megfejtése nem minden halandónak, legföljebb Tisza Pista gróf-féle zseniknek sikerül. Az ilyen felsőbb mathézisnek én magam is barátja volnék. Különben is a szabadelvű párt tagjai között igen számosan vannak, kik olyan arcot vágnak, mintha savanyu szőlőt nyeltek volna, főkép mióta híre jár, hogy a nemzeti párt fúziónál s ők hát­térbe szorulnak. Őszintén mondhatom, a szabad­elvű párt tagjainak jó része rosz néven veszi Bánffy Dezsőnek, hogy Apponyival és Horánszkyval kezd paktálni, de hogy is ne, mikor ők maguk is annyian vannak, hogy alig jut mindenkinek valami koncocska, és most még Dezső másokat is akar befogadni a szabadelvű partba. Nem hallatlan könyelmüség ez ? A szüreten azonban mindannyian részt vettek, ugy hogy többen voltunk háromszáznál. Bánffy Dezső ez alkalommal is a legszere­tetreméltóbban viselkedett, ő igazán a legszere­tetreméltóbb háziúr. A villában volt a hideg buliét s onnan pedig mehettünk a hegy oldalán levő szőlőbe szüretelni. Uri magam Szilágyi Dezsővel tartottam, vele együtt pihentem a hideg buffetben és sokáig üldögéltünk ott, mire erőinket egy kicsit rendbehoztuk és a fáradalmakat kipihentük. Dezső barátom sokat beszélt volna nekem a királynál történt kihallgatásáról, mely háromnegyed óra hosszat tartott, de biz ő kelme nem ért rá beszélni a sok hideg szelet miatt. Legtöbbet nevettünk Kubinyi Árpádon meg Kubinyi Gyurkán, kik, mivel az első Árvából, a másik felső Trencsénből szakadt ide mint kép­viselő, soha életükben szüretet nem láttak, csak krumpli szüretben volt részük. Gyurka meg az Árpád csak ugy falták a szőlőt, s közbe-közbe mondogatták »azt is csak valami.* Kossuth Ferkő meg kihozott néhány puffogató puskát Tarnóczi puskagyárából. Hatalmasakat szóltak, kapott is rájuk patentet. Közbe-közbe Bánffy körül nagyobb csoportok verődtek össze, és ő érdekesen magyarázta nekik a filoxerát és peronosporát. Kubinyi Gyurka azt hitte, bogy a filoxéra a borban tenyészik, ezért ő választóinak a választás alkalmával csakis pálinkát fizetett. Pulszky Guszti panaszkodott a bor drágasága miatt, a mit főkép a legutolsó választás alkal­mával tapasztalt. Bánffy meg csak mosolygott, s azt jegyezte meg: Látod Gusztikám, éppen e miatt rekonstruáltatnak általunk a szőlőhegyek, mert igy olcsóbbak lesznek a választások. »Éljen a legalkotmányosabb választási esz­köz, éljen a legalkotmányosabb miniszterelnök!* kiáltottuk torkunk szakadtából mindannyian. A cigány ráhúzott, mi pedig ittunk és kocintgattunk jó nagyokat. A jókedv között a szokásos dikciók sem maradhattak el. Egyszerre csak fölemelkedik az örök ifjú Ábrányi Kornél s kezd szónokolni : »Uraim! Engedjék meg, hogy ez ünnepélyes alkalommal poharamat emeljem szeretetre méltó háziurunk egészségére. (Óriási éljen.) Mint aféle költői lélek hasonlatokban szeretek beszélni ; ha­sonlataimat mindig a legközvetlenebb környe­zetből veszem. Szüreten lévén, eszembe jut a filoxéra. Valamint a filoxerát kiirtani teljes lehe­tetlenség, ugy a mi szeretetreméltó miniszterel­nökünket az elnökségből kipusztítani teljes lehe­tetlenség. (Hatalmas éljenzés, Dezső boldogan mosolyog.) És valamint a filoxérának azon nemes tulajdonsága van, hogy óriási mennyiségben folyton szaporodik, ugy megszaporította pártunkat pl. velem, Györffy Gyulával és számos kitűnőséggel báró Bánffy Dezső a legalkotmányosabb eszkö­zökkel és módon.« »Éljen az igazi filoxéra U fel­kiáltott az egész társaság és vállaikra felkapva a Dezsőt, körülhordozták őt. Bánffynak virágos kedve lett s egyszerre csak elkiáltja magát: No gyerekek, hát mondja el kiki, mit akar ! Lett erre lárma, valami hetven fiatal kép­viselő torkaszakadtából kiabált: >Királyi közjegy­zőség kell, azt akarjuk U Ezeknek nincsenek nagy­ratörő terveik. Vagy nyolcvanan a direktorságot hangoztatták, ötvenhatan a vicinálisról beszéltek. Ezeknél sokkal szerényebb volt Kossuth Ferkó barátom, ki kijelentette, hogy boldogult édes atyja után fenmaradt neki még vagy huszonöt levele, ezeket hajlandó az országnak potom 100,000 frtért átengedni. Kobek István megelégszik egy jó vallás­alapi bérlettel. Weisz Berthold képviselő barátom felemiitette, hogy a legutóbbi hadgyakorlatoknál az volt a baj, hogy a katonaság nem volt kellőleg .élelmezve, sokszor két napig sem jutottak éle­lemhez, maga Lobkovitz is éhezett a győzelemre, ezért felajánlja konzerveit, a melyek ilyen alka­lommal a legkitűnőbbeknek bizonyultak be. Még igy a honatyák kéréseikkel ostromolták Bánffyt, észrevettem, hogy Csernátony barátom csak ugy dugdossa zsebébe a hideg libacom­bokat. Gondoltam, ez nem rosz gondolat, otthon Száli feleségem, meg Jakabkám, a kis fiam, sze­retik a szőlőt, és a mai napra kölcsönkért frakkom zsebébe kezdtem dugdosni a szép fürtöket. Midőn javában igy gondoskodom enyéimről, mellettem terem szabadelvű pártunk elnöke, Pod­maniczky Frici s reám kiált: »Hat Jakab, te nem kérsz semmit a kegyelmes úrtól ?« Zavaromban, hirtelen nem jutott eszembe semmi, s rámondom: »Fricikem, én nem kérek semmit.« »Oh te egyedüli önzetlen, lélek*, feleli Frici barátom, átkarol, megölel, magához szőrit, megnyomja frakkom zsebeit, melyekből bőséges könnyeket kezd hullatni a Jakab. HIREK. * Szentséginiádás. Az »Oltáregylet« tagjai sz. gyónásukat f. hó 9-én d. u. 5 órakor végez­hetik, a vizivárosi zárda templomában, mikor ezen időben letenye és ájtatosság szokott tartatni. Másnap 1 jfl órakor ünnepélyes sz. mise, a leg­méitóságosabb Oltáriszentség kitételével, 10 órakor szintén sz. mise. Egész nap szentségimádás, d. u. prédikáció s utána letenye. * A király névnapja, ő Felsége nevenap­ját a város f. évi okt. hó 4-én ünnepélylyel ké­szül megülni. E végből holnap délelőtt a város díszközgyűlést tart. ez után pedig a képviselő­testület a magisztrátussal együtt ünnepélyes isten­tiszteletre a belvárosi plébániatemplomba vonul;

Next

/
Oldalképek
Tartalom