ESZTERGOM XXXV. évfolyam 1930

1930-01-01 / 1. szám

Keresztény politikai és társadalmi napilap. Megjelenik hétfő- és ünneputáni nap kivételével mindennap. —Előfizetési ára 1 hónapra 1 pengő 40 fillér, negyedévre 4 pengő. — Kéziratok ós előfizetések Esztergom, Kossuth Lajos utca 30. szám alá küldendők. — Hirdetések felvétetnek a „Hunnia" könyvnyomdavállalatnál. Főszerkesztő: HOMOR IMRE. Felelős szerkesztő: GÁBRIEL ISTVÁN. Az utolsó évek egészségügyi ki­mutatásait vizsgálva és összehason­lítva városunk*ipari és kereskedelmi mérlegével, egy örvendetes, de egy­úttal szomorú arányt látunk. Amily mértékben romlik iparunk, keres­kedelmünk, oly mértékben javul köz­egészségügyünk, illetve betegségi itatisztikánk. Holott a természetes viszonyok között az anyagi rosszab­bodás rendszerint az egészségi vi­szonyok rosszabbodását szokta maga után vonni. Hogy nálunk ennek meg­fordította van, annak oka — miként á múlt évben már e lap hasábjain is rámutattam — Trianon, illetve megcsonkításunk, melynek következ­tében az ország : egy oly sarkába kerültünk, ahol a sínpár és az or­szágút végződik. Rajtunk * keresztül nincs forgalom, itt van az ország egyik vége. Nálunk nincsenek gyá­rak, nincs kereskedelem, melyek nagy forgalmat és a forgalommal együttesen a betegségek behurcolá­sát előidézhetnék. Ez az oka, hogy idén a hevenyfertőző betegségek összege az egész évben kb. 80-at tesz ki, beleszámítva a vidékről kór­házunkba hozott betegeket is. A íuberkolózis halálozás a mult esztendeihez képest csekély emelke­dést mutat, de ezen emelkedés sem esztergomi, hanem a környékből és a társadalombiztosító pénztár által kórházunkba utalt komárommegyei megbetegedésekből került ki. I Az utolsó évek egészségügyi in­tézményei, mint a vízvezeték, a kö­vezés, a belső városrész kanalizá­lása úgyszólván a hasonló terje­delmű összes vidéki városok fölé emelték városunkat. Országunk ne­vezetesváros bódéja lettünk, holévről­évre több és több idegen fordul meg és gyönyörködik Szent István szü­lőhelyében, városunk gyönyörű pa­norámáján, melyhez fogható a meg­csonkított hazában nincsen. A tavaszi és nyári pompában ra­gyogó Esztergom külső képétől lé­nyegesen elüt belső képe. Nemcsak a jelen nyomorúsága okozza ezt, így nem is volna olyan kétségbe­ejtő, mert ez a nyomorúság csak ideiglenes lehet; de nálunk a Duna túlsó oldalának elvesztésének kataszt­rofális hatása volt, mely még az ál­talános nyomorúság megszűnte után is évről- évre fogja éreztetni hatását, ha csak kormányunk hó­nunk alá nem nyúl és megélhetési lehetőségeket nem nyújt. A város polgárságában és vezetőségében meg van minden jó szándék és akarat ezen lehetőségek előteremtésére. Az eddigi újabb beruházások szintén erre vannak hivatva, a fürdő-, a ki­rándulóváros ideája beoltatott min­den polgár szívébe, a Takarékpénz­tár oly példával járult elő, oly ál­dozatokat hozott, amelyet az ország egy pénzintézete sem tett volna meg. A város erejét messze felül­múló erőt fejtett és még mindég fejt ki, hogy fejlődése valamely irányban meginduljon. Sajnos azon­ban ez oly lassú út, hogy generá­cióknak kell elmúlni, míg ez mai, de még távol jövő anyagi viszonyai mellett oly méreteket öltsön, hogy lakosságunk nagyobb rétegének ke­reseti forrását képezhetné. De min­denesetre egy útja a lehetőségnek. A másik út egy iskolaváros kié­pítése. Sokszor hallottam már emlí­teni ezen szót: iskolaváros. Magam­ban, el is tudnám képzelni Esztergo­mot a maga várromjával, gyönyörű panorámájával, tiszta levegőjével, előbb leírt kedvező egészségügyi vi­szonyaival, főváros közelségé­vel, mint egy magyar Heidlberget. Itt nem kellene félteni a magyar anyáknak gyermekeik egészségét a fertőző betegségektől, a tuberkoló­zistól, este az utcák sarkán álló mo csárvirágok. Egy egészséges diák" élet összes lehetőségei az antik vá­ros romantikájával úgy vannak adva, mint az a könyvekben le van írva. Erre kell kormányunk figyelmét felhívni, ezirányban kell propagandát kifejtenünk, hogy az ország minden oly intézete, mely a jövőben or­szágos intézménnyé készül, idehe­lyeztessék : árvaházak, gyermek­menhely, internátusok. M'ért ne le­hetne az egyetem egy-k ' fí fakultását idővel szinte lyezni? Budapesten mai- ' ?lég. Magától értetődik, itt a várc érdekeltségéről már szó sem • Ezen két utat vélem annak, sie lyen a távol jövőben unokáink is­mét egy virágzó boldog városban fognak élnj, de a jelen nemzedék elégedjék meg azzal, hogy az utó­dok érdekében nagy áldozatokat hozva az alapokat lefektette és a ha­ladás irányát kijelölte. Báden fürdő­hely 500 év alatt fejlődött azzá, ami ma. Ismerjük-e Esztergomot? Irta: Dr. BALOGH ALBIN. Odább már a Jókai-utcában, a Plebánia-utca sarkán a Kamenszky­ház áll, egykoron a híres Sándor­grófok esztergomi udvarháza. A szlavnicai Sándor-családnak, Bajna földesurának egyes tagjai már a XVII. század végén is Esztergom­ban laktak. Közülök Sándor Meny­hért 1696—1701 a vármegye alis­pánja és báróságot kap. (Grófságra a család csak 1786-ban emelkedett, mikor Sándor Antal volt a család feje.) Talán Menyhért utóda, Vince építtette a család esztergomi házául szolgáló emeletes házat díszes bárok stílusban. Sajnos, az ablakok egy­Äz „Esztergom" tárcája. Érettségi hatvan év előtt. Irta: Czobor László. I. Június hónapban a hazai lapok tele vannak felhívásokkal, mikkel találko­zásokra szólitják fel az egykor érett­ségit tett volt diákokat. Kiváltkópen a háború óta érzik az emberek fokozottabb mértékben a ta­lálkozás vágyát, mikor is az elszen­vedett sok nyomorúság után vigaszta­lást a mult kedves emlékeiből remél­nek meríteni. „Boldog diákkor — tarka szép mo­zaik, mily quodlibet mig a pár óv le­zajg" mondja Arany László egyik költeményében. Hát igen — tarka szép mozaik, mely a diákévek kalei­doskopszerűem változó eseményeiből van összerakva, mikre ráemlékezni öröm, mert életünk legszebb szakát varázsolja elénk. Megfigyelésem szerint az esztergomi volt diákok is hódolnak a diáktalál­kozó kedves szokásának. Az újságok közölni szokták a találkozó helyét és idejét. A főgimnázium „Értesítő "-je pedig a tanév végén szokott beszá­molni az öregdiákok összejövetelének mikénti lefolyásáról. Az Értesitő ebben az esztendőben is június hó 12-ón húszéves, június hó 23-án 35 éves találkozókról hozott hírt, melyeknek mikénti lefolyásáról — ígérete szerint — a jövő évi „Ér­tesítőben" fog majd beszámolni. Akik 1870-ben tettünk érettségit Esztergomban, (számszerint 66-an, 43 világi és 23 papnövendék) azok közül tizenheten 40 év múlva, '1910­beo, június 4-én találkoztunk Eszter­gomban, a Fürdő szállodában és 5-én a gimnázium dísztermében, amikor is együtt töltöttünk el egy kedves na­pot, azt a találkozás örömének é* a mult kedves emlékeinek szentelve. (Erről a találkozóról a „Esztergom" újság 1910 ibi 28. száma részletes tudósítást közöl.) A fotográfia, melyet akkor rólunk készítettek és melyet emlékként ke­gyelettel őrzök, szemléltető képét adja ennek a találkozónak (Egy-egy ilyen fotográfiát talán lehetne emlé­kezés okáért elhelyezni a gimnázium valamelyik helyisége falán.) Jelen vol­tak a következők : dr. Árkövy Lajos egyetemi tanár, dr. Csernoch János temesvári püspök, Drnga Sándor fő­szolgabíró, Gálba Károly ügyvéd, Geiger. Ferenc jószágfeltigyelő, dr. Koperniczky Ferenc kanonok, Mika József kórházgondnok, Molnár István miniszteri tanácsos, Oazy Dávid ma­gántisztviselő, Petrás Károly orsz. gyül. képviselő, Reviczky jKároly v. orsz. gyül. képviselő, Sághy Kálmán főerdőtanácsos, Somogyi Károly es­peres, Schwendt Imre postafőfelügyelő, Székesváry Imre szentszéki tanácsos. Kimentették távolmaradásukat: Ber­zeviczky József jószágfelügyelő, Hay din Károly ügyvéd, Kellendorfer Ká­roly fővárosi tisztviselő, Kropf La­jos londoni ópitészvállalkozó, Leffter István irodaigazgató, Mátray Elemér miniszteri tanácsos, Randlinszky Jó­zsef főgimn. tanár, dr. Weisz Lajos now-yorki orvos, Závody Albin tör­vényszéki elnök. E két névsor arról tanúskodik, hogy az abban megnevezetteknél nem veszett kárba az iskolábajárás, mert valamennyien igen tisztes állást töl­töttek be. Vnatkozik elsősorban őeminenciá­jára, boldogult Csernoch János her­cegprímásra, aki negyvenéves találko­zásunk idejében temesvári püspök lé­vén, a tiz év múlva bekövetkező fél­százados találkozóra JTemesvárra hí­vott meg vendégül minket valameny­nyiüaket. Mit midőn társaim nevében neki megköszöntem, — utalva arra, hogy a primási szóknek'^már akkor is ő volt a legkomolyabb! jelöltje — „Majd Esztergomban fogjuk igónybe­venni a szíves meghívást" mondám. És valóban az ötvenéves találkozást a primási palotában kellett volna megtartanunk, ha a háború gyászos következményei reánk nem szakad­nak. Midőn Őeminentiája figyelmét — rendezői mivoltomból kifolyólag — a félszázados évforduló közeledtére reá* irányítottam, 1920. június 3-4n vá­laszkóp ezeket irta nekem I „Teljesen helyeslem a folyó évi május hó 30-ki leveledben kifejtett nézetedet. Egyelőre lehetetlenné van téve a mi találkozásunk. A mostani szomorú körülmények között rá sem lehet gondolni, minden egyébtől «1­tekintve, hogy oly hiányában vagyunk az élelmiszereknek, hogy lehetetlen volna még csak egy kissé tisztességes ellátásról gondoskodni. Azután egyei testvéreink a megszállott területem vannak, azokat most annál kevésbé hagyhatjuk, minél fájdalmasabban vi­selik az elszakadás keserveit. Várjunk tehát addig, mig a helyzet erre v a gy arra fordul, mert hiszen vagy igy, vagy amúgy, egyszer mégia csak meg kell nyilniok a határoknak. M Ezen múlott tehát a mi ötvenéves találkozónk, mindazok nagy szívfáj­dalmára, akik Isten kegyelméből még élnek és epedve várják eljövetelét Garantáltan hibátlan bársonygalléros hócipő 950, gyermek 780 Balognál. Közegészségügyünk befolyása városunk fejlődési lehetőségeire Irta : Dr. SERÉNYI ZSIGMOND. I ESZTERGOM

Next

/
Oldalképek
Tartalom