ESZTERGOM VII. évfolyam 1902

1902-10-26 / 44. szám

Redaktor ur én örökké aktuális szeretnék lenni! Nem tehetek róla, de azt hiszem minden leány­nak ez veleszületett gyengesége, Ha férfi volnék, újságíró lennék, mert amint én elképzelem a redakciókban örökifjú és aktuá­lis élet van, a hol nem érnek rá arra, hogy a tegnappal vagy a holnappal törődjenek. Istenem, ha én férfi volnék, most éveim számára is csak azt mondanák: a legszebb férfikor ... És lám ha férfi volnék ebben a korban, már férjuramnak szólítanának. Ah! de hagyjuk az őszi gondolato­kat, mert az őszinteség mindig fáj valakinek, ezt legjobban tudják maguk újságírók, kiknek örökös félreértés az osztályrészük. Lássa, én soha nem teszek szemrehányást maguknak, mert tudom, hogy maguk a világ legjobb emberei és annál jobban csodálkozom, hogy vannak férfiak, kik zokon veszik, hogy maguk igazságot írnak és még nem átalnak a nagy nyilvánosságnál önöket álnév alatt bepanaszolni. Pedig én — mondjuk őszin­tén, — vén leány vagyok és nagyobb jog­címmel irigykedhetnék, hogy egy fiatalabbnak ku­rizálnak. Ezzel azonban ne törődjenek, ez már esz­tergomi szokás, hogy itt kávéházi vagy társasági purparlék inspirálják az embereket olyannyira, hogy a vicinális gőzből, az »aprehenziok« lég­köréből akarva sem tudnak kiemelkedni, s ha másnak nem, önmaguknak tesznek szemrehányást korábbi gondolkozásukért. Fülig vagyok ebben és az ilyen forma vicinális szószban jó magam is. Akárhova me­gyek, sehol jól nem találom magam, de viszont tudom, hogy aki hozzánk jön, az se érzi magát jól. Honnan van ez-a társadalmi széthúzás ? Gyakran gondolkoztam ezen, és magukat újságírókat is okoztam. Esztergomban öt lap van s mind az öt más irányt követ. Egyik nyíltan politikát követ, a másik sunyi módon intrikál ; amit az egyik megcsinál, azt a másik megcsip­kedi ; egységes hang, élvezhető koncert a helyi lapok hangnemeiből soha sem fejlődik, mert mi­kor azt hiszi az ember, hogy no most . . . egyet fújnak, akkor tör elö valamelyik oroszlánbörbcl a hamis oktáv. Megint gyanúsítottam a papokat is. Esztergom papi város ! Talán a papok az okai a fura állapotoknak ? Megvan! — gondol­tam — ök a bűnösök ! Ok nem járnak mulat­ságba, ök nem vesznek részt a zsúrokon, ök nem táncolnak, ök nem udvarolnak ! Ez az ! De ké­sőbb rájöttem, hogy ezek is ártatlanok. Hisz ezek is kétfélék! Vannak, kik ugyancsak neki vetették magukat a társadalmi életnek, ugy hogy akármelyik érettségizett gróffi sem teszi külön­ben. Ezek azt hiszem experimentáltak az egy­séges társadalom megteremtése körül. Igazán bámulatos áldozatkészséggel tették meg a tőlük telhetőt. Kiléptek, beléptek söt olyanok is vol­tak, kik léprementek, és csoda ! ök sem tudtak tömöríteni . . . gondoltam azután a katonaságra is. Ezt e cifra ármádiát elvégre is azért tartja a társadalom, hogy a hölgyek unalmát a szalonok­ban, az urakét meg a kaszárnyában váltsák fel élénk hangulatra. Ezek is kudarcot vallottak a társadalomgyúrás nyujtódeszkáján. Manöver vic­ceik unalmassá váltak a szalonban, kardlap ar­gumentumaik, érzékeny magyarázataik pedig a kaszárnyában. A következménye ezeknek az, hogy az urak megszöknek a kaszárnyából, mi pedig irigykedünk rájuk. Hej! — redaktor ur, ebből fejlődik ki majd a nagy harc a két nem között. A női egyenjogúság nem tűri, hogy ma­guk csak oly könnyen szabaduljanak a társa­dalmi terhektől! Ha minket úgy tudtak nevelni, hogy megálljuk a helyünket a szalonban, ne szökjenek el a férfiak sem a kaszárnyából. Ha minket már a nevelő-intézetekben tanítanak a szalonstylre, legyen önöknél is, mondjuk a fel­sőbb osztályokban, kaszárnya-styl. Ha mi a ren­des tantárgyak mellett, még illemtant is hall­gattunk, alkalmazzanak a gymnáziumokban baka­káplárokat, kik bevezetik az ifjakat legalább a kaszárnya stilus elemi részébe ! Igy azután nem szöknek a katonák se, de minket se lep el a sárgaság, az irigykedéstől. No mondja redaktor ur ! hogy lehetne Esz­tergom társadalmát tömöríteni ? A párkányi vá­sáron — ott találkozunk. Ott feleljen. A viszont­látásra Márga. Ülések a megyeházán. Esztergomvármegge közigazgatási bizottsága f. hó 13-án tartotta rendes havi ülését a főispán elnöklete alatt. Fegyelmi vizsgálat ezidö szerint 45 van folyamatban. — Thuránszky Lajos I. al­jegyző párbajügyében, a komáromi kir. törvény­szék által a közigazgatási bizottsághoz áttett táb­lai ítélet, melyben a nevezett 4 hónapi állam­fogházra ítéltetett, hosszabb vitára adott alkal­mat Az előadó az Ítéletnek egyszerű tudomásul vételét javasolta, mig dr. Hulényi Győző fő­ügyész, a fegyelmi eljárás elrendelését indítvá­nyozta. Többen szólaltak fel pro et contra a tárgyhoz, mely után az előadói vélemény fogad­tatott el. Ellene 3 szavazat esett. A pénzügyigaz­gató jelentése szerint az előző hóban egyenes adókban befizettetett 148,780 kor. 20 fii. Az előző év ugyanezen időszakában befolyt 100,284 kor. 75 fii. És igy a többlet 48,495 kor. 45 fillér. A többi adónemek illetékénél is nagyrészt emelkedés mutatkozik. Azon községek elöljárói ellen, a kiknél az adóbehajtás körül mulasztás igazoltatott, a bizottság kimondta a vagyoni fe­lelősséget. — At. főorvosi jelentés szerint az Esztergom városban uralkodó szomorú közegész­ségi viszonyok komoly aggodalomra adnak okot. A f. évi szeptember hóban előfordult halálozási szám (46) messze fölülmúlja a mult és a jelen év egyes hónapjainak halálozási számát. Te­kintetbe véve, hogy szeptember hónap a leg­egészségesebb hónapok egyike, tekintve hogy eddig Esztergom városában, eltekintve az egyes vörheny, hökhurut és roncsoló toroklob esettől, számos trachoma és október hó 14-ig 18 typhus eset fordult elö, — egy eset a papnöveldében — a typhus a t. főorvos nézete szerint már is járványnyá vált, s nemcsak szükségessé, de az illetékes hatóságok kötelességévé teszi, hogy a közszolgálat reájuk rótt feladatait pontosan telje­sítvén, a közönség megóvása céljából, a járvány mielőbbi elfolytása körül mindent elkövessenek. — Az állatorvos az állategészségügy javulásáról jelent. A mely községben zárlat van, azok nagy részében feloldható lesz a zárlat. A többi szak­előadók is megtették kevésbé érdekes jelentéseiket. Esztergomvármegye törvényhatósági bizottsága f. hó 14-én tartotta közgyűlését Horváth Béla fő­ispán elnöklete alatt. — A 91 pontból álló köz­gyűlési tárgysor a bizottsági tagok élénk érdek­lődése mellett tárgyaltatott le. — A kurali jegyző fizetésének 800 koronáról 1200 koronára emelése tárgyában hozott és a miniszter által jóvá nem határozatot a bizottság fentartja s jóváhagyás végett ujabb indokolással újból felterjeszti. — Tárgyalás alá került a kéményseprők kérvénye a szabályrendelet ama megszorítása ellen, hogy a jövőben egy kéményseprő csupán egy kerületet bírhat, s kérik a statusquo fentartását. A köz­gyűlés a kérvényt pártolólag terjeszti fel a mi­niszterhez, azon fentartással azonban, hogy a je­lenlegi állapot csak addig tartandó fel, mig a személyekben változás nem fordul elő. — Az alispánnak és tanfelügyelőnek az iskolák látoga­tásáért a főispán a közgyűlés nevében elismerését nyilvánította. — Bart községnek az iskola építé­sére felvett 13000 korona kölcsönre vonatkozó adóslevelét a közgyűlés elfogadta. —• Ugy meg­erősítette a közgyűlés Nagysáp község képviselő­testületének határozatát a pótadóalap kamatainak pótadó fizetésre fordítása iránt. — Simkó vár­megyei számtisztnek kérelmére 100 kor. segély állapíttatott meg. — özv. Lieb Gyuláné özvegyi segélypénzét 1902. évre 212 koronával emelték. —• Szekér József, ideiglenesen alkalmazva volt utibiztos illetéktelenül felvett 75 kor. 42 fill, utiátalány visszatérítésében marasztaltatott. — Dr. Prokopp Gyula felebbezésének elfogadásával a városi házbér szabályrendelet ama intézkedés pótlólagos felvétele végett, hogy a törvényes zálogjog megvédésére felhívás folytán a rendőrség közbelépni köteles —[a város közönségének vissza­küldetett. — Czirok Géza kurali jegyzőnek felle­bezése elfogadásával fűtési átalánya 130 koro­nában, világítási átalánya 40. koronában állapít­tatott meg. — Az Erdélyi Kárpát Egyesület kérvénye folytán az Erzsébet zászlóba verendő szegekre 50 koronát szavaztak meg. — Boltizár József püspök, érseki helynök a magyar nyelv terjesztésere vonatkozó átiratát, azon részében, mely szerint az alesperesi kerületek tanfelügyelői a magyar nyelvnek idegen ajkú községekben fokozottabb, tanítására utasíttattak, a közgyűlés köszönettel vette tudomásul, ellenben nem ért egyet (f) az átirat azon felfogásával, hogy az idegen ajkú hivek a hitágazatok tanításának meg­értéséhez szükséges szóanyaggal és értelemmel nem bírván, a magyar nyelvű istentisztelet ez úttal nem rendelhető el. — Meszéna Ferenc nyug. árvaszéki nyilvántartó nyugdij iránti kérvényét elutasító belügyministeri leirat addig, mig Ivanics István volt megyei pénztárnok hasonló kérvé­nyére a felsőbb intézkedés megérkezik — irat­tárba helyeztetni rendeltetett. — Szavazással elhatároztatott, hogy a pénztári és számvevői személyzet államosítása folytán, a fizetésemelési pótadóból'felszabaduló összeg elsősorban, a fize­tésemelési 3% pótadónál évenkint fenmaradó töke és kamat törlesztés fedezésére, majd a vár­megyeházánál tervbe vett építkezésekre fog for­díttatni. — A földmivelési miniszter által mun­kássegélyalapok i létesítésére adományozott 4000 korona .felosztására olykép történt az intézkedés, hogy abból azon községek részesülnek, melyek­nél az ott kiállított munkás igazolványok nagyobb számából nyilvánvalónak látszik, hogy ott a mun­kások közül nagyobb számban szorulnak segélyre. Megyénkben 28 ilyen község jelöltetett ki. — Thuránszky Lajos I. aljegyzőnek, a ki ismert párbajügye miatt jogerősen 4 hónapi államfog­házra lett ítélve, kérelmére a 4 havi szabadságot kivételesen megadta a közgyűlés, s erről azzal értesítette az alispánt, hogy nevezett ügykörének ellátásáról a házipénztár lehető megterhelése nél­kül gondoskodjék. — Andrássy János kir. taná­csos további jelentése,, hogy a magyarnyelv­terjesztő bizottság által forgalomba bocsájtott gyüjtöiveken 634 kor. 80 fillér folyt be, örven­detes tudomásul vétetett. A jegyzői. nyugdijalap forgó tökéjére, az állandó választmány által ja­vaslatba hozott pótadó °/ 0 kivetése névszerinti szavazással olykép határoztatott el, hogy az ne csak 1903. évre, de mindaddig birjon érvénynyel, a mig a jegyzői intézmény nem államosittatik. — Nána község által az iskola kibővítésére fel­veendő 4000 korona kölcsönre vonatkozó kép­viselőtestületi határozatot a közgyűlés megerősí­tette. — A gyógyszertár-engedélyezések közül a Dorogra vonatkozót elejtette, ellenben egy gyógy­szertárnak Szölgyénben felállítását, mint a köz­szükséglet által igazolt követelményt, pártolja és javaslatba hozza. — A muzslai orvosi lak javítá­sára, felsőbb jóváhagyás kérése mellett, 530 kor. lett megállapítva. — Lipthay János, volt vár­megyei főorvos özvegye nyugdiját, annak kérel­mére, özvegyi segély cimén 352 kor. 30 fillérrel emelték. — Esztergomváros kérvénye folytán el­határozta a törvényhatósági bizottság, hogy a ka­tona beszállásolási pótadó alapból származó elszá­molás cimén 37.007 kor. 50 fill., adomány cimén 5000 koronát ad a városnak, mely összeg részben a kaszárnya-kolcsön apasztására, részben beszál­lásolás céljára, barakkok elkészítésére lesz for­dítandó. — És erre még több jelentéktelen tárgy elintézése után a közgyűlés véget ért. Gázvilágítás Esztergomban. — Felhivás Esztergom sz. kir. város mélyen tisztelt közönségéhez! — Köz- és magánvilágitásunk olcsóbbá és a modern élet követelményeinek megfelelővé téte­lének kérdése már évek óta napirenden van, és folyton tárgyalások anyagát képezi. A megejtett beható tanulmányozások és más városok példája arról győzték meg, hogy a gázvilágítás Auer­égökkel az, mely a világítási technica mai fejlett állapota mellett ugy gazdaságos volta, mint fény­ereje folytán városunkban is a legmegfelelőbb és ennek alapján a város képviselőtestülete elvben kimondotta, hogy gázmüvet óhajt létesíttetni és ezt házilag kívánja kezeltetni, feltéve, hogy mi­nimális 1000 magánlángra képesek leszünk alá­írásokat beszerezni. Az előmunkálatok teljesítésére és a \ kötelező aláiráirások gyűjtésére alulírott bizottság küldetett ki, kik is azon reményben fogunk munkánkhoz, hogy a mit más város képes volt megalkotni, arra mi is képesek leszünk és a közjó előmozdításától a város egyik polgára sem fogja közreműködését megvonni annál ke­vesbbé, mert hisz ezen kérdésben mindenkinek anyagi érdeke találkozik. A városi gázmű a város

Next

/
Oldalképek
Tartalom