ESZTERGOM XXXI. évfolyam 1926

1926-01-01 / 1. szám

XXXI. évfolyam, 1. szám. Péntek, 1026 január 1 Megjelenik heténkint kétszer: szerdán és vasárnap. Előfizetési ára egy hónapra 15.000 K. Névtelen közleményt nem veszünk figyelembe. Keresztény politikai és társadalmi lap Főszerkesztő: Homor Imre. Felelős szerkesztő: Gábriel István. Kéziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca 30. szám alá küldendők. Hirdetések fel­vétetnek a „HUNNIA" könyvnyomdában. Tíz ev Amikor néhai való Vimmer Imre polgármester 1915-ben megvált a város vezetésétől, s a városatyák ezelőtt tiz évvel polgármesterválasztó Ülésre jöttek össze Bottyán János kúriájában, a város székházában, — lelküket s elhatározásukat "bizonyára megülte annak tudata, hogy a Szilveszterre hajlott 1915. után nemcsak a szokásos naptári új év következik, hanem a december 30,-i tisztújítással a szab. kir. város éle­tében is új év kezdődik. Megtörtént a polgármesterválasztás; az első polgár díszes székébe dr. Antóny Béla került, s aztán megkezdődött a város újéve a háború viszontag­ságain, f 'a forradalmak rémuralmán és a gazdasági válság tengernyi nehézségein keresztül. És most 10 év lepergése után a város közönsége — ha a nehéz viszonyokra való tekintettel szerény, de komoly keretek között is — ünnepel. Ünnepli dr. Antóny Bélát, ünnepli ezt a tiz éves polgármesteri ciklust, a megmeatett értékeket, a vérizzadás mellett is megvalósitott fejlődést és az eszmék zavartalan tisztaságát. Mi, amikor a közönség hangula­tának kifejezéséül az ünneplésben résztveszünk, azt hisszük, hogy a tíz éves polgármesteri működés ieg­Izebb eredményeinek éppen dr. Antóny Béla polgármester tiszta gondolko­dását, a tetteit irányító magas eszme­kört kell tekintenünk. Megfelelő anyagi eszközök birtokában nagyot alkotni, vagy jót tenni egy-két em­berrel, büszkélkedni egy szűk kis kör hangos helyeslésével, avagy úszni a népszerűség árján annak árán is, hogy az ember — ha a helyzet úgy kívánja — köntöst is cserél, eredményezhetnek többé­kevésbbé értékes sikereket; de ki­tartani a kitűzött eszmék mellett s azok magasabbrendűségét vinni bele egy élet munkájába akkor is, midőn a tömeghangutat más hangadók után indul: oly jellemvonás, melyet a közéletben vezetőszerepet vivőknél különösképen értékelnünk kell. Dr. Antóny Bélának tiz éves polgármestersége pedig e magas gondolatvilágról tesz tanúságot, aki ifjúságától kezdve a keresztény szel­lemben való nemzeti újjászületésnek volt a hirdetője, aki résztvett az egyetemi ifjúság ismeretes kereszt­mozgalmában, aki a liberális idők­ben is — szóban s tollal — a ke­resztény megújhodást hirdette, az nem tántorodott meg akkor sem, midőn a forradalmak idején a vallás­talanság közszólam s az istenkárom­lás érdem volt. Aki hajdan kincses Erdély bérceit járta, aki külföldi útjaiban is a nyugat szépségeinek szemlélete közt mai hátramara­dottságunkat s további erős fejlő­désünk szükségességét látta s aki idehaza tudatos lélekkel szívta ma­gába az ősi város törtónelemihlette levegőjét, az tudott a kommün ide­jén Dobogókő magányába távozni, az tudott az erőszakos detronizálás után is kitartani a jogfolytonosság nagy értéke mellett, a Trianon mel­lett is tudott hinni s másokba is eleven tüzű meggyőződést és reményt tartani ébren ennek a megtépett nemzetnek szebb jövőjében. Ez a két, egyraásbafonódó nagy eszme az, melynek hatóerejét tiz éves működése alatt nemcsak be­szédeibe, hanem tetteibe s alkotá­saiba is belevitte. Nehéz időket élt a város e tiz esztendő alatt s — hangozzék bús paradoxonként — eleget fejlődött volna akkor is, ha nem létesültek volna újabb alko­tásai, csak a régieket tartotta volna fenn. Esztergom pedig ezen idő alatt is minden viszontagságok ellenére új intézményekkel s új létesítmé­nyekkel gyarapodott, mert a polgár­ság ösztönös élni és fejlődni akará­sát dr. Antóny Béla meg tudta ra­gadni, fel tudta használni s a ne­héz munkát oly irányba terelte, mely gyökérnedvét a város nemes hagyományaiból szívja, lelkével pe­dig a lüktetőbb, az elevenebb s nagyszabásúbb alkotásokat kívánó városfejlődés felé tekint. A tiz év Szilveszter estjén s élet­szakasza uj évén kitartást és erőt kívánunk neki, s hisszük, hogy értékes lélekösztönének ihlete mel­lett a megkezdett új decasban, ha az auyagi nehézségek megkevesbed­nek, hatalmas lépésekkel fogja előbbre vinni a szab. kir. város ügyét. Kisérje munkájában az Isten áldása s a polgárság támogatása éij bizalma! Negyedszázados Kohl püspököt a pápa Dr. Kohl Medárd püspök 25 éves püspöki jubi'eumának megünneplése megható ós meleg üdvözlések közt folyt le. Az igaz tisztelet és bensőséges sze­retet nyilvánult meg az ünneplés min­den mozzanatában. A jubiláris napot megelőző napon, szombaton délelőtt Dr. Csernoch János bíboros-hercegprí­más maga jelent meg káptalanja ós gremiális papsága ólén, kikhez a hely­beli bencések és szentferencrendiek kép­viselői csatlakoztak, a jubiláns püspök Káptalan-téri lakásán, hol a herceg­prímás klasszikus latin nyelven hosz­szabb beszédben üdvözölte a jubilánst. Kiemelte jeles papi erényeit, közéleti pályáján szerzett érdemeit, majd hűsé­gét és buzgalmát, mellyel a főpásztori működésben elődjót szolgálta ós mellyel neki is segítségére van. Tudtul adta, hogy a pápa is atyai szeretettel emlé­kezett meg a jubilánsról, mire Dr. Drahos János prelátus-kanonok felolvasta Gas­parri bíboros államtitkár levelét, melyet a pápa őszentsége megbízásából inté­zett a jubiláns püspökhöz, nagy elisme­réssel szólva érdemeiről. Dr. Kohl Medárd püspököt láthatóan meghatotta a hercegprímás szeretettel teljes beszéde. Hasonlókép szép ós ne­mes gondolkozásáról tanúskodó latin beszéddel válaszolt, elhárítva magától az érdemeket, de tiszta öntudata, hogy mindig híven igyekezett azon a helyen, melyre állíttatott, kötelességeinek meg­felelni, megnyugvást hozuak lelkébe e püspöki jubileum Őszentsége is üdvözölte jubileumon is. Megköszönte a megtisz­telő formák közt kifejezésre juttatott jókívánságot őszentsógének ós a her­cegprímásnak. Ezután Dr. Walter Gyula c. püspök, nagyprépost üdvözölte a jubilánst, miután a papság nevében előbb kife­jezte a hercegprímásnak is köszönetét, hogy káptalanja ós a papság ólén jelent meg. Ékes nyelven emlékezett meg a jubiláns püspök lelki tulajdonairól s arról az apostoli munkáról, melyet 25 óv alatt a püspöki funkció fáradhatat­lan végzésével kifejtett. Tolmácsolta a káptalan őszinte szeretetét, melynek élén oly nemes példával jár elő. A jubiláns püspök válaszábau meg­köszönve a meleghangú üdvözlést, sze­retetéről biztosította a káptalan tagjait. Visszatekintve 25 óv alatt végzett püspöki fuukciójára, azon tudatban ól, hogy ha az a sok száz pap, akiket fel­szentelt, ha az a sok száz szerzetesnő, akiket beöltöztetett, ha mindazok, kik keze által a szentségi kegyelmeket nyerték — az általa megbérmáltak száma maga közel négyszázezer — imát küdenek érte a Mindenhatóhoz, ez a legnagyobb s legáldásosabb jutalma. Külön testvéri szavakat intézett a ben­césekhez, kiktől püspökké szentelésekor meg kellett válnia, hangsu'yozva, hogy ma is csak külsőleg visel más ruhát, de lélekben ugyanaz maradt ós egy velük. A jelenlevők lelkesen ós szere­tettel éltették ezután a jubilánst s a hercegprímás ós Kohl püspök sokáig még barátságosan elbeszélgettek a meg­jelentekkel. Vasárnap, december 27-ón délelőtt 9 órakor azután a Bazilikában folyt le az ünnepség egyházi része. A hercegprí­más a sekrestyéből az asszisztáló káp­talani papsággal a főoltárhoz vezette a püspököt, ki a Te Deumot intonálta, mely után a jubiláns püspök pontifikálta az ünnepi nagymisét. Az evangélium után Túri Béla prelátus-kanonok lépett a szószékre ós mondott a hívekhez be­szédet Szent János evangélistának, a szoretet apostolának és tanítványnak ünnepéről ós erényeiről szólva, mint akinek ünnepén a jubiláns az apostolok utódjává felszenteltetett, ós aki hasonló és méltó lett a tanítványhoz, „kit az Ur szeret vala." Az ünnepi misén resztvettek a vár­megye ós a város, a polgári ós katonai hatóságok fejei és képviselői. Számos egyesület, intézet vonult fel ós a hivők is igen szép számban jelentek meg. Mihály fi Ákos dr. prépost, egyetemi tanár, Szölgyény Ferenc ny. kormányzó ós más előkelőségek foglaltak helyet a szentély padsoraiban. Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter üdvözletét ós meleg­hangú levelét Breyer István dr. h. ál­lamtitkár hozta el. A jubiláns püspök az ünnepi mise után lakására hajtatott, hol a vármegye, város, a katonaság, a. bíróság, a káp­talani és primaciai tisztikar, az ipartes­tület és számos intézmény képviselői tisztelegtek, tolmácsolva azt a nagy tiszteletet ós szeretetet, mellyel a jubi­láns püspök iránt viseltetnek. wm HÍREK Mimóza-dalokból i. ^ De szeretném tudni olykor, Kivel beszél, mire gondol ? de szeretném tudni néha, kacag-e, vagy ő is néma? de szeretnék tudni mindent s kérdő szómra csak papir zeng, de fut a toll, s a toll susog: Talán így jó, hogy nem tudod! II. Gondoltam, ma írok neked ahogy nem írtam sose még, mär rámkacag a szürkület és nem írtam egy sort se még. Gondoltam, ma veled leszek, mily édes lesz a sok beszéd és nézlek némán, réveteg s csak gyúlt szivem dobog feléd. ff], Balogh Zoltán. Boldog Újévet kivan az „Esztergom" kedves munkatársainak, előfizetőinek, hirdetőinek és minden olvasójának a Szerkesztőség és kiadóhivatal. Lapunk legközelebbi száma a közbe­eső Újév miatt Vízkereszt ünnepére, f. hó 5-én este a rendes időben Jelenik meg. A legkellemesebb Szilveszter-estély a Korona Kávéházban! Elsőrangú fővárosi jól szervezett zenekar Pepita Szálai Gyula hírneves prímás vezetése mellett. Hideg és meleg vacsora. Különféle szórakozások. Confetti, szerpentin, szerencse-malac stb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom