ESZTERGOM XXXIII. évfolyam 1928

1928-06-20 / 47. szám

XXXIIL éVfolyam, 47, szem. Ára ÍO fillér Szerda, 1928. június 20. Eá&L 1 JDIÍ UU1V1 mm Megjelenik hetenkint kétszer: szerdán és vasárnap. Előfizetési ára egy hónapra 1 P 20 f. Névtelen közleményt nem'veszünk figyelembe. Keresztény politikai és társadalmi lap Főszerkesztő: Homor Imre. Felelős szerkesztő : Gábriel István Kéziratok és előfizetések Kossuth Lajos utca 30. szám alá küldendők. Hirdetések fel­vétetnek a „Hunnia" könyvnyomdavállalatnál. BMMOi Gondoljunk Mexikóra... Az idei Jézus-Szive körmenet az elmúlt évek imponáló méreteihez ha­sonlóan folyt le. Az ájtatosságot P, Fiedler Lipót jézustársasági atya szentbeszéde vezette be. A mexikói katholikus üldözésekről szólt, ame­lyeknek okaira is rámutatott, az ot­tani katholikusoK: közömbösségére a kath. szervezkedés és sajtó iránt, amely aztán a szabadkőmivesek ural­mának megnövekedését és a mai rém­uralmat eredményezte. „Büszkék va­gyunk bazilikánkra, sok templomunk­ra — mondotta a páter. — Mexikóban még szebb és még nagyobb bazilika és még több templom van, de ezek most mind zárva vannak, vagy pedig mozi és színház céljaira szolgálnak, mert lakosai feleslegesnek tartották a kath. szervezkedést és a kath. sajtó támo­gatását í* A 15 millió katholikuson nem is egészen félmilliónyi kisebbség terrorja érvényesül. A nagyhatású szentbeszédet, amely a híveket en­gesztelő imára hívta fel a mexikói hittestvórekért, litánia követte. Schiffer Ferenc prelátus-kanonok 83 éve dacára is fiatalos kedvvel és fáradságot nem ismerve vezette ezután a szentséges körmenetet az egy óra hosszát meg­haladó útvonalon. A körmeneten több ezren vettek részt szép rendben. A hatóságokat Palkovics László alispán és dr. Antóny Béla polgármester á város tisztikarával képviselték a me­netben. A honvédség tisztjei is nagy számban vettek részt. A körmenet esti 8 óra után a Te De um és szent­ségi áldással ért véget a város kegyúri templomában. HÍREK Magyarország kormányzójának születésnapja Hétfőn, f. hó 18-án ünnepelte Ma­gyarország kormányzója, vitéz nagy­bányai Horthy Miklós úr Őfőméltósága hatvanadik születésnapját. A középü­leteket e napra fellobogózták, a város kegyúri plébánia-templomában pedig d. e. 9 órakor ünnepi hálaadó isteni­tisztelet volt, amelyet Mátéffy Viktor prépost-plébános mondott. A szent­misén a helybeli hatóságok és a ka­tonaság is megjelentek. Az örvendetes évfordulót a helybeli állomásparancs­nokság hatáskörébe tartozó katonaság külön is diszes keretek között ünne­pelte. Személyi hirek. Sziynkö Béla tanító­képző intézeti c. főigazgató, az esz­tergomi tanítóképző és tanítónőkép­ző intézetek képesítő vizsgálatainak miniszteri biztosa vasárnap városunkba érkezett és a hét három első napján a tanítóképző, csütörtöktől kezdve pe­dig a tanítónőképző intézet képesítő vizsgálatain vesz részt. Turi Béla prelátus-kanonok, az Öt­tevényi választókerület képviselője A Széchenyi Kaszinó, Hajós Egylet és a Prohászka Emlékbizottság küldöttsége a hercegprímásnál Vasárnnp délelőtt mintegy husz tagú küldöttség tisztelgett dr. Serédi Jusz­tinián hercegprímás előtt, részint a Kaszinó és Hajós Egylet vezetősége, részint a Prohászka-emlékbizottság képviseletében. A küldöttséget Má­téffy Viktor a Kaszinó ós Hajós Egy­let elnöke vezette. Mindkét egyesület már régebben el­határozta, hogy dr. Serédi Jusztinián hercegprímás úr őeminenciáj át felkéri a fő védnökség kegyes elfogadására, hogy ezáltal is kifejezésre juttassa a mind két egyesületben uralkodó keresztény és nemzeti szellemet. Mátéffy Viktor beszédében rámu­tatott arra, hogy a 85 óv óta fenn­álló Kaszinó Esztergom egyik leg­régibb egyesülete. A múltban han­goztatták, hogy a Kaszinó hajlik a liberális eszmék befogadása felé és ezért egyesek távoltartották magukat, hogy tagjai sorába lépjenek. A forradalom után azonban a Ka­szinó nagy átalakuláson ment keresz­tül. Teljesen keresztény és nemzeti alapra helyezkedett és gróf Széchenyi István szellemében igyekszik Eszter­gom város úri középosztályát egy tá­borba tömöríteni. Kéri a hercegprímás úr őeminen­ciáj át, hogy ettől a szellemtől átha­tott egyesület fővédnökségét kegye­sen elfogadni szíveskedjék. Ugyancsak ez a kérése a Move Esztergomi Hajós Egyesületnek is. A Hajós Egylet tagjai úgyszólván tel­jesen azonosak a Kaszinóéval. — Az egylet szintén keresztény ós nemzeti alapon áll. Célja ép testben, ép lélek nevelése, a férfi erő és akarat edzése a haza szolgálatára. Az EHE a versenyző egyesületek közé tartozik. Tudvalevőleg az evezős­training nagy önmegtartóztatást igé­nyel, ami az ifjúság jellemnevelésóre van nagy befolyással. A hercegprímás válaszában kifej­tette, hogy .mindkét egyesület veze­tőségében látja a garanciát arra nézve, hogy a fővédnökségét örömmel vállal­hatja. Azonban azzal a megszorítással, hogy csak addig, amig ezek az Egye­sületek a jelenlegi szellemben fognak működni. A hercegprímás jóságos meleg sza­vait kitörő lelkesedéssel fogadta a küldöttség. Majd vitéz SZÍVÓS­Waldvogel Jó­zsef, a Prohászka emlékbizottság el­nöke kérte a heroegprimást, hogy az Esztergomban 21 évet munkában el­töltött nagynevű főpap emlékét meg­örökíteni óhajtó bizottság munkássá­gát . vegye kegyes pártfogásába. Őeminenciája — úgymond — éle­tében sokat érintkezett a nagy szé­kesfehérvári püspökkel, akinek nagy tisztelője is volt. Nagyon helyesnek, sőt szűségesnek tartja, hogy Eszter­gom is méltó emléket emeljen a hal­hatatlan emlékű püspöknek. A támo­gatást készségesen megígéri. Ezután Einczinger Ferenc mutatta be a hercegprímásnak az eddigi ter­veket, aki hosszasabban nézegette azokat és tanácsokkal látta el a bi­zottságot. Mátéffy Viktor végül bemutatta a küldöttség tagjait ós ezzel a fogadta­tás véget ért. hat hetes szabadságra ment, melynek egy részét Karlsbadban, másik részét pedig Németországban, többek között Kölnben tölti el. Gábriel István városi tanitó, lapunk felelős szerkesztője i. hó 20-tól kez­dődöleg az orsz. iparoktatási főigaz­gatóság rendelkezése folytán Debre­cenben hat hetes iparoktatási tanfo­lyamon vesz részt. A hercegprímás a gimnázium torna­ünnepélyén. Dr. Serédi Jusztinián biboros-hercegprimás szombaton dél­után megjelent a szigeti sportpályán a gimnázium tornavizsgáján, amely nagyszámú szülő és érdeklődő jelen­létében a szokott kitűnő sikerrel folyt le. A fiúk fegyelmezett, szép felvonu­lása a cserkész zenekar hangjai mel­lett, a szabad- és rendgyakorlatok, a pzertornázók mutatványszámba menő produkciói, mind a legteljesebb elis­merésben részesültek. Werner Gyula testnevelési tanár valóban rászolgált egész évi fáradhatatlan munkájáért a szülök és a hozzáértők dicséretóre."A hercegprímás mindvégig nagy érdek­lődéssel kisérte a tornavizsga egyes számait és meleg" elismeréssel nyilat­kozott az intézet ifjúságának szép teljesítményéről. Szerenád. Az esztergomi tanító­képző-intézet ének- ós zenekara dr. Lepold Antal prelátus-kanonok, fő­tanfelügyelő nóvünnepe , alkalmából sikerült szerenádot adott a prelátus tiszteletére Nemesszeghy István zene­tanár vezénylése mellett. Ez alkalom­mal két ének- és három zeneszámot adtak elő, amelyet a környék lakói is nagy élvezettel hallgattak. Eljegyzés. Alapi Gáspár m. kir. kor­mányfötanácsos, Komárom szab. kir. város polgármestere eljegyezte Vetsey Sarolta úrhölgyet. Uj ipari alakulás vármegyénkben. F. hó ll-ón este alakult meg a Magyar Király külön termében az „Esztergom ós Vidéki Iparvállalatok Szövetsége." A vezetőség a következőkép alakult meg: Elnök: Kornháber Samu. I. al­elnök : dr. Gróh József, II. alelnök: Fuchs Armin (Basaharc). Titkár: Petz H. Lajos. Ügyész: dr. Szegedi Jő-. zsef. Intéző bizottság: Eggenhoffer Jenő (Tokod) és ifj. Matus Gyula. Póttagok r Komáromy Ferenc és Schrank Ödön. Pénztárnok : Heisch­mann Ferenc. Ellenőr : Philipp József. Számvizsgáló bizottsági elnök: Klein Sándor, tagok: Laiszky Kázmér és Brutsy Jenő, póttag: Oltósy Rezső. Érettségi eredménye a főgimnázium­ban. A mult héten fejezték be a hely­beli bencés főgimnáziumban az érett­ségi vizsgálatokat, melyeknek ered­ménye a következő ; Jelesen érettek: Bosnyák Gabriella, Gerendás Ernő, Halra Tibor, László József, Podányi Sándor, Schannen Győző, Szakály János, Szkalka József, Tóth Alajos, Weisz Ferenc, Zsidó György. Jól érettek: Barkó István, Bordás László, Csernák Kálmán, Gerzsenyi Péter, Kaiser Ferenc, Kardos Sarolta, Kell Mihály, Komeiner István, Kovács János, Krasznai Jenő, Kreisz Mihály, Pálfi Endre, Pótor András, Praz­novszky Kálmán, Psenák Mihály, Reusz József, Szabó Péter, Vajnovits Lajos, Viglás Gyula. Érettek : Bencsics Boldizsár, Bernát Ferenc, Berzsenyi István, Burián Káz­mér, Dodonka Ferenc, Dömötör Kál­mán, Dudás József, Farkas György, Heiszenberger Jakab, Hips ág Imre, Jakál Károly, Kaveschán Tibor, Kö­nözsy Béla, Márk János, Mechler Ist­ván, Megyery Olga, Pittner Géza, Rudas István, Seres Ferenc, Szilas Károly, Tóth Ferenc. Az Ipartestület f. hó 23-án, azaz szombaton esto 9 órakor, saját helyi­ségében az iparkamarai választások­kal kapcsolatosan fontos értekezletet tart. A tagok minél nagyobb számban leendő megjelenését kéri az elnökség. Kézimunka kiállítás. Az érseki rk. tanitónöképzö és a polgári leányiskola növendékeinek kézimunkáiból és raj­zaiból gyönyörű és gazdag kiállítás volt látható péntektől hétfőig bezáró­lag a vizivárosi zárdaiskola termeiben, amely a közönség részéről a tapasz­taltnál is nagyobb látogatottságot érdemelt volna. A szebbnél-szebb munkák nemcsak gondos, szorgalmas kezekre, hanem fejlett ízlésre is val­lottak s különös örömmel láttuk a magyar stílusú munkák nagy számát, amelyek szinte jellemezték a kiállí­tást. Hogy ennek milyen nagy a je­lentősége nemzeti szempontból, éppen e kiállításon tapasztalhattuk. Pénte­ken ugyanis az Esztergomot járó fin* nek és esztek egy csoportja e kiállí­tást is megtekintette. A messze föld­ről jött vendégeket főleg a magyar stílusú munkák érdekelték, amelyek igen tetszettek. A vendégek azon fel­emelő tapasztalattal távoztak, hogy ime, a magyar iskolákban mily szere* tettel ápolják, kultiválják a magyar stílust, mint a nemzeti önállóság és sajátosságok egyik eleven bizonyíté­kát. A látottakról valamennyi láto­gató a legteljesebb elismerés hangján nyilatkozott. Szivgárdaünnépség. Az esztergomi Sz. Anna zárda-leányiskolájának szív­gárdája 1928. június 24-én d. u. 3 órakor zászló szentelóst tart, továbbá június 28-án és 29-én d. u. 6 órakor Virág és fürdőruhái a legszebbek!

Next

/
Oldalképek
Tartalom