ESZTERGOM VI. évfolyam 1901

1901-02-03 / 6. szám

* Ipoly napja. A sz. Benedekrend főapát­jának, Fehér Ipolynak, szerdán volt a névünnepe. A fögymnasiumban e miatt aznap szünet volt és az ifjúság a tanári karral d. e. 8 órakor hála­adó istentiszteletet hallgatott, a délelőtt folyamán pedig kedves házi ünnepséggel tisztelte meg a hazafias tanitórend főapátját. Délben a székház­ban ebéd volt, amelyen Boltizár József püspök, Venczell Antal praelatus-kanonok, seminariumi rector, B. Szabó Mihály megyei főjegyző, Hart­man Gusztáv ezredes, Vimmer Imre polgármester, dr. Földváry István főügyész, Niedermann József rendőrkapitány, dr. Fehér Gyula udvari káp­lán, a pénzintézetek és tanintézetek igazgatói, Vaszary László hgpr. gazd. tanácsos és több előkelő vendég vett részt. A főapátra Boltizár József püspök mondott emelkedett szellemű felkö­szöntőt. Ebéd alatt a főapátot táviratilag üdvö­zölték. A város közönsége nevében a polgármes­ter sürgönyileg gratulált a főapátnak. * Rlmely Károly besztercebányai püspö­köt névünnepe alkalmából a polgármester Eszter­gom város nevében, következő meleg hangú táviratban üdvözölte : »Szülővárosa közönsége, melyet a lefolyt évben szivességével kitüntetni kegyes volt, mai névnapja alkalmából legőszintébb jó kivánatait tolmácsolja. Vimmer Imre polgár­mester.« * Primicia. Vargyas Tivadar esztergomi főegyházmegyei végzett theologust mult szomba­ton szentelte fel Bécsben a Pazmaneum kápol­nájában, Belopotoczky Kálmán tábori püspök. A felszentelt uj áldozár másnap, f. hó 27-dikén, ugyancsak a Pazmaneum-intézet kápolnájában mutatta be első szent miséjét, melynél gróf Széchényi Miklós dr. pápai praelatus, apátkano­nok s Pázmáneumi kormányzó volt a manuduk­tora. Jelen voltak az ujmisés szülei és testvérei, kikre első áldását adta, továbbá az intézet elöl­járói s az összes theologusok. * Tanítói kinevezések. Január havában Hoffmann István Szalmaterecsre, Kiiment István Rendvére, Oravetz Lajos Zsemlérre, Vatztda József Nyitra-Sárföre kántortanítóknak; Okányik József Egbellre segédkántornak véglegesen, Siklaky István Ilinyre kántortanítónak ideiglenesen kineveztet­tek. Osztálytanítói illetve tanítónői állásukban megerősíttettek Jakubeczy Árpád sasvári, Melczer József prassici, Luzsa Mátyás dévény-ujfalusi, Chytyil Alice dévény-ujfalusi, Karádhy Emma karancssághi, Rédeky Emma szelepcsényi, Resch Klotild ^püspöki, Páska Ilona nagyabonyi tanerők véglegesen; Prokopiusz Nándor egbelli és gróf Nyáry Gyuláné szül. Bohura Anna nemesócsaí tanerők ideiglenesen. Czompó Andor csáktornyai és Csicsmányi János naszvadi kántortanítók közös megállapodással az egyházmegyei hatóság jóvá­hagyása mellett állást cseréltek, melynek alapján Czompó Andor a naszvadi kántortanitói állásra neveztetett ki végleges minőségben. * Az esztergomi tanítóképző önképző­köréből. Azon érdeklődés és elismerés, mely az esztergomi tanítóképző hivatásos működését szá­mos helyről kiséri, ujabban az intézetnek szent Alajosról nevezett önképző-köre iránt is melegen megnyilatkozik. Többen, elükön a fökáptalan arany-tollu lantos nagyprépostjával, méltányolva az ifjúságban ápolandó ambíciót és önképzési kedvet, pályadijakat tűztek ki, hogy a megfelelő tételeket kidolgozók azokkal megjutalmaztassa­nak. Keményfy Kálmán tanár, a kör vezér-elnöke Guzsvenitz Vilmos igazgatóval s a szaktanárokkal közösen megbeszélve a tételeket, különös tekin­tettel az intézet paedagogiai képző jellegére, az önképzö-kör tagjai előtt a következő pálya-téte­leket hirdette ki: 1. Sujánszky Antal v. püspök, nagyprépost: »Vallásos elem a magyar költé­szetben.« (2 ivre terjed.) Pályadíj: 2 drb arany. Határidő: április 30. — 2. Blümelhuber Ferenc praelatus-kanonok:»Az értelmi nevelés az érzel­mitől elválasztható-e ?« (Neveléstudományi ért.) Határidő: márc. 30. Pályadíj 12 korona. — 3. Csernoch János dr. praelatus-kanonok: »A szép­írás módszeres tanításáról.« Pályadíj : 10 korona. Határidő: márc. 30. — 4. Venczell Antal prae­latus-kanonok : »Sz. István uralkodásának mélta­tása gyakorlati, politikai s paedagogiai szempont­ból.« (Gyakorlati előadás Írásban kidolgozva a népiskola V—VI. osztályában.) Pályadíj 1 darab 20 frankos Napoleondor. Pályázati határidő ápr. 30. — 5. Dr. Walter Gyula praelatus-kanonok : »A katholikus egyház érdemei a népek nevelé­sében.« (Neveléstörténelmi ért.) Pályadíj 1 da­rab csász. és kir. arany. Határidő ápril 30. — ,6. Klinda Teofil dr. kanonok, primási tit­kár: »A névmagyarosítás szükségessége a nép­tanítóknál. « (1 ivre terjed.) Pályadíj: 1 drb cs. és kir. arany. Határidő: márc. 30. — 7. Hütt Árpád dr. ügyvéd: »Van-e a magyarnak oka büszkének lenni nevére ?« (Művelődés történeti visszapillantás.) Pályadíj: 1 darab csász. és kir. arany. Határidő: ápril 30. — 8. Andor György dr. pápai kamarás, primási szertartó: »Jezus Krisztus mint a tanitók eszményképe.« Pályadíj : 10 korona. Határidő : ápr. 30. — 9. Mócsy László tanár: »A legjobb könyvtári könyvkivo­natolonak.« Pályadíj: 1 darab arany. Határidő: egész év. — 10. Keményfy K. D. tanár: »Meny­nyiben volt a magyar irodalom újjászületésének szüksége a franciás és diákos irod. iskolára ?« Pályadíj: 12 korona. Határidő: márc. 30. — 11. Keményfy K. D. tanár: »A legjobb szavalónak.« Pályadíj: 1 darab arany. Határidő : egész év. — Az 1, 5, 10. számú pályatételre csak a IV. éve­sek; a 2, 4, 7, 8-ra a III—IV.; a 3, 6-ra a II—III—IV.; a 9, 11-re az I— II— III —IV. éve­sek pályázhatnak. * A Szentháromság-szobor körüli drótke­rítés végre elkészült. A kerítésen egy kovácsolt vasból készült kis kapu van. A kerítés különben elég szerény az árához képest. * Búr-vezér városunkban. Nem humbug, igaz. Vasárnap délelőtt egy érdekes alak járt városunkban, ki okmányokkal igazolta, hogy ö Witte búr kapitány. Elbeszélése szerint évekkel ezelőtt Németországból kivándorolt Transválba. Bátyja, ki Johannesburgban késes volt, a háború kitörésekor öt is magával vitte a táborba. Igy egyik csatából a másikba ment a két testvér, mig az idősebbet Spionskopfnál az angolok go­lyója leterítette Ugyan ebben a harcban szerzett érdemeiért a vándort föhadnagygyá léptették elö, majd kapitány lett s mint ilyen több cikket irt a német lapokba, mit meg is mutatott. Az angolok fogságába kerülvén, kiutasították és haza toloncolták. Azonban a búr államférfiak segélye­zésével most Budapestre és onnan Bécsbe utazott, hogy többi társaival csatlakozva ismét új hazá­jának szabadságáért fegyvert fogandó, visszatérjen a harctérre. Pénzbeli segélyt visszautasított és a tiszti kaszinóban német lapokat kért. * Minden félreértés elkerülése végett szives tudomásul adjuk, hogy Brutsy Gyula üzletébe a legkisebb akadály nélkül szállítja Wilfinger József lazarista atya egyenesen Kínából a theát, mely ott 8 koronás dobozokban, vagy kisebb mennyi­ségben is kapható. * Csapj fel öcsém katonának. Nem sokára beköszöntének azon napok, melyeken találkozni fogunk nem egy nemzeti pántlikás, ityókás reg­rutával, kinek valahol a harmadik határban lakó édesanyjához csak az a kérése: hogy »eksztra ruhát sáj-háj ! csináltasson néki.« Azonban nem minden édesanya hallja meg a tele torokkal ké­relmező csemetét. Az idei fősorozás határnapjai ugyanis már meg vannak állapítva. A városnál febr. hó 28-án, márc. 1. és 2 án; az esztergomi járásban márc. 4., 5. és 6-án s a párkányi já­rásban márc. 11., 12., 13. és 14-én lesz a főso­rozás. A várostól 231, az esztergomi járásból 595 és a párkányi járásból 735 hadköteles ke­rül mérték alá. * Uj esküdtek. A komáromi törvényszéknél mint esküdtbiróságnál ez év első negyedére az esküdteket már kisorsolták. Tagjai lettek váro­sunkat és megyénket illetőleg: Aprily Ferenc (Süttö), ifj. Hegedűs József, Kitzinger József, Nadler József, Nedeczky Béla, Tátus János, Va­szary Gyula (Puszta-Maróth). Helyettesek: Pach Antal és Paulovits Géza. * Az Orsz. Közp. Kath. Legényegyesület karácsonyi színjátéka: »A győzedelmes szeretet« bibliai színjáték a kis Jézus gyermekkorából feb­ruár hó 3-ikán (vasárnap) újból szinre kerül. Az előadás kezdete pontban esti 6 órakor. A tiszta jövedelem az egyesület javára fordittatik. * Levél a magyar nőkhöz. Az Erdélyi Kárpátegyesület Radnótiné Hrabovszky Iréntől körlevelet bocsájtott ki, melyben az írónő az elragadtatás hangján szól a kalotaszegi varrottas munkákról és más azon vidékről kikerülő nép- és müiparról. A megszívlelendő hangok keresetlenül, minden cifraság nélkül ismertetik meg a termé­szetes magyar müiparral az olvasót. Ajánlatos, hogy e nekünk bámulatos olcsó forrást ne enged­jük a külföldre kerülni, mig Magyarországon alig ismerik a Kalotaszeg és Mogyoró vidéki remek munkákat. Akik a dolog iránt érdeklödnek, írja­nak Kolozsvárra az Erdélyi Kárpát Egyesülethez, ott kimerítő tudósítást kapnak. * Szélvihar dühöngött hétfőn városunk fö­lött. Megyei tudósítóink is panaszkodnak ilyen szélviharokról, de mint a napilapokból kitűnik, az egész ország felszínét végigsöpörte ezen orkán. Valóságos élet-veszedelem volt az utcán járni, mert a dühöngő szél megbontotta a házak tete­jét és cserepeket, vakolat darabokat vágott a járó-kelök fejéhez. Több helyütt kéményeket döntött, a posta épület bádogtetejét erősen meg­rongálta, és a várfokon forgó pléh kakast lerö­pitette a magas árbocról. * Megyei egészségügyünk, mint a főorvos hivatalos jelentéséből kitűnik, a lefolyt hónap első felében igy ált: A hökhurut Esztergomban, a vörheny Esztergomban, Bajnán, Nagysápon, Sá­risápon, Nyergesujfalun, Tokodon, Epölön és Bátorkeszen, a hasi hagymáz Esztergomban, Sá­risá*pon, Bátorkeszin, Farnadon, ölveden, Kernen­den és Kuralon, a difteritisz Tokodon, Epölön, Kesztölcön és Köbölkuton szórványosan, a ka­nyaró pedig Esztergomban és Pilismaróthon jár­ványosán fordult elö. * „Brückner bácsi" fia. Mint a » Kalocsai Néplap« irja, az ottani apácák templomát ujo­nan festették, s a templom fél gót-styljéhez szé­pen alkalmazkodó, szelid, harmonikusan összevá­logatott színekkel megfestett falaknak a mestere nem más mint »Brückner bacsinak« fia, Brückner Lipót, a vallásos lelkű fiatal művész. A fiatal Brückner — irja a K. N. — ha megmarad ez iskola szellemében, mire tehetsége megizmosodik : első rendű egyházi templomfestövé válik. S igy a legnyugodtabb lelkiismerettel ajánlhatjuk min­denkinek, ki templomot festetni akar. * Jubileum. A Budapesten székelő orszá­gos központi legényegylet mult hó 27-én impo­záns módon ünnepelte meg ügybuzgó és szere­tett elnökének, Schiffer Ferenc pozsonyi kano­nok legényegyleti működésének negyedszázados, központi elnökségének 20 éves fáradozását. Az ünnepély már reggel 8 órakor kezdődött a Jézus szent szive templomában, hol hálaadó istentiszte­let tartatott, s melyen az egyesület tagjai nagy számmal voltak képviselve. Este 7 órakor az egyesület saját diszes nagytermében egy­házi és közéletünk több kimagasló alakja jelent meg. Igy dr. Kohl Medárd felszentelt püspök, gróf Wenckheim Frigyesné az egyesületi zászló­anya leányaival Ilona és Mariska grófnőkkel, Nemes Antal dr. budavári apát-plebános, Andor György dr., a hercegprimás szertartója és még sokan, valamint számos vidéki kath. legényegylet küldöttsége. A díszközgyűlést az egylet II. elnöke Erdösi Károly nyitván meg átadta a szót Andor György dr.-nak, ki első sorban is a hercegprimás O Eminenciája üdvözlő levelét olvasta fel. A szívélyes hangú levél felolvasása után, mit a jelenvoltak állva hallgattak meg, szép szavakkal méltatta az ünnepelt elnök érdemeit, kit zajosan megéljeneztek. Ezután még az egyesületi élet vezetősége köréből üdvözölték többen az ünne­peltet, majd a dalárda énekelt, s végül az elnök jubileumát megörökítő csoportképet leplezték le. Felolvasták ez után a küldöttségileg nem képvi­selt legényegyletek és távollevő notabilitások üdvözlő táviratait. Üdvözleteket küldtek : Gruscha bibornok Bécs, gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök, idb. gróf Zichy Nep. János Abbázia, Wolafka Nándor választott püspök, prépost Deb­recen, dr. Csernoch János praelatus-kanonok Esz­tergom, Várossy Gyula Budapest, Hemmer Csa­nádi kanonok, Kanter „Károly apát, kir. vári plé­bános Budapest, Zandt Ödön prépost-kanonok­plebános Pozsony, a bécsi legényegylet magyar tagjai, a berlini legényegylet magyar tagjai, ezenkívül még számosan. Utánna Schiffer Ferenc elnök köszönetet mondott a neki rendezett szép családi ünnepélyért és a jelenlevő vendégeknek szives megjelenésükért; éltette első sorban a

Next

/
Oldalképek
Tartalom