26 találat (0,276 másodperc)

Találatok

1. 1871-01-29 / 5. szám (155. oldal)
[...] Ignácné ivén 45 frt Bihary István békési igazgató tanár ivón 18 [...] eszközlött gyűjtése 51 frt Dr Bozóky Alajos jogakad igazgató ivével 23 [...]
2. 1871-06-18 / 25. szám (793. oldal)
[...] 2 sz küldendő g Széchenyi Istvánnak Török János által ki­vonatolt összes [...] eszmemeuettel is mely gróf Széchenyi István reformatori sikeres munkásságának ele­jétől kezdve [...] Az egyházi jog tankönyv Dr Bozóky Alajos nagyváradi kir jogakadémiai tauartól [...] jutott kezeinkhez derek irója Szűcs István magyar akadémiai levelező tag által [...]
3. 1873-07-27 / 30. szám (955. oldal)
[...] dr Rentmeister An­tal és dr Bozóky tanár urak végre 3 a [...] frt 35 krt Ada­koztak Kánai István 10 kr András András 10 [...] Szo­bonyai János 5 kr Pozsár István 5 kr Tamás András 10 [...] Csombor János 10 kr Pintér István 10 kr Tőrök Sándor 10 [...]
4. 1881-01-09 / 2. szám (47. oldal)
[...] a mienk Feltalálható pedig Illyés István esztergomi kano­nok s szertartási prépost [...] áll egymáshoz Ezen dallam föltalálható Bo­zóky Mihály Katholikus karbeli kótás enekesköny [...]
5. 1881-02-13 / 7. szám (213. oldal)
[...] papista lett csak azért mert Bozóky felvette gyűjteményébe s meg azért [...] Szegedi Gergely tehát az Illyés Ist­ván 1693 iki Zsoltári énekes ben [...]
6. 1881-10-09 / 41. szám (1307. oldal)
[...] nélküli algymnasium értesítője Igazgató Kovács István Tanulók sz 81 kik közül [...] dik évfolyam H igazgató Dr Bo­zóky Alajos Értekezések Történelmi visszatekintés A [...]
7. 1882-10-08 / 41. szám (1307. oldal)
[...] Szabó Barnabás választatott meg Szalay István 5104 frtnyi ösztöndij alapitványt hagyományozott [...] súlyos veszteség érte br Kemény István főgondnok halálával Br Kemény emléke [...] állami főreális­kola értesítője Igazgató Schurina István Érteke zés Néhány germanismusunk kútforrása [...] 8 dik évf Igazgató Dr Bozóky Alajos Érte­kezések Történelmi visszatekintés A [...]
8. 1883-06-17 / 24. szám (771. oldal)
[...] Maróthy Györgyök Szőnyi Benjáminok Losonczi Istvánok stb ellépett a század végére [...] csak népének csináló nem és Bozóky Mi­hályig hogy innét vissza puskázhasson [...] miként volt szerencsém kimutatni Illyés István és a Cantus Catholici ismertetésekor [...]
9. 1883-07-15 / 28. szám (905. oldal)
[...] kevésbbé elvál­toztatva Úgy igaz a Bozóky gyűjteményét nem láttam de a [...] Szent dicsőséged is nevekedhessen Lukács István a 135 énekben Áld meg [...]
10. 1885-02-22 / 8. szám (253. oldal)
[...] mások művei nyomán átdolgozta Dr Bozóky Alajos a nagyváradi jogakadémia igazgatója [...] Személyi hirek Kiváló irónk Hegedűn István a kolozsvári ref főgymnázium igazgatója [...]
11. 1885-06-14 / 24. szám (767. oldal)
[...] má­sok művei nyomán átdolgozta dr Bozóky Alajos Metsz­vényekkel díszítve 7 ik [...] Ugyanis az ottani lelkész Gál­falvi István 51 éve hogy pap és [...]
12. 1886-01-17 / 3. szám (89. oldal)
[...] irta Laboulaye franciából fordította Márkus Ist­ván Harmadik olcsó kiadás Ára 1 [...] mások művei nyomán átdolgozta dr Bo­zóky Alajos Nyolcadik kettős füzet szebbnél [...]
13. 1888-04-01 / 14. szám (443. oldal)
[...] a Szent László és Szent István egyesület működését s a főpapoknak [...] tesz közzé u m Gálszécsi István Énekes könyvének töredékét 1536 ból [...] János leveleit és be­szédeit ismerteti Bózóky Alajos a nagyváradi kir jog­akadémiai [...] könyvtárak statiszti­kájához Szádeczky Lajos Báthory István könyvésze­téhez Acsády Ignác egy nagyszombati [...]
14. 1894-01-25 / 4. szám (61. oldal)
öcscsének Bethlen Istóknak öreg Bethlen István fiának kit közönségesen kis grófnak [...] üldözésére másfélezer jó lovassal Egri Istvánt küldötte Filekben másfélszáz gyalog és [...] a hitetlen Herencsényi mellett Egri István hadai a hitetlen Bosnyák Tamást [...] Friedlánder nyomán magyarra átdol­gozta dr Bozóky Alajos kir tanácsos a nagyváradi [...]
15. 1896-07-12 / 28. szám (442. oldal)
[...] Béla elnök­lése és dr Hegedűs István jegyzősége mellett szintén fon­tos kérdések [...] a jogakadémiák fejlesztésének kérdése Előadója Bozóky Ala­jos dr jogakadémiai igazgató Javaslatai [...] a viszony egyetemi tör­vényben szabályozandó Bozóky Móricz Károly Zoványi és mások [...] július 5 iki ülésében Gyertyánffy István elnöklete alatt nagy érdeklődéssel tár­gyalták [...]
16. 1897-07-11 / 28. szám (439. oldal)
[...] a lutránus papképzésről ír Schneller István dr Az unitáriusokról Kovács János [...] intézetek után következnek a jogakadémiák Bozóky Alajos és Horvát Ödöntől függelékképen [...] Külön kell azonban megemlékeznünk Schneller Ist­ván dr közleményeiről A munka célját [...]
17. 1897-12-26 / 52. szám (829. oldal)
[...] méltányos figyelembevétele iránt 7 Dr Bozóky Endre választmányi tag indítványa a [...] főgimn igazgató a tanárok Vietórisz István VIII o t pedig a [...]
18. 1906-06-10 / 24. szám (379. oldal)
[...] szalontai egyházmegye ref gyülekezet Perecz István tiszántúli püspöki titkárt választotta meg lelki­pásztorává Lelkészbeili tatás Kovács Istvánt az ongai ref gyülekezet új [...] továbbá Kapossy Luczián Beke Manó Bozóky Endre előadásai és a jellem­nevelés [...] budapesti tanári kör gondoskodik Székely István egyesületi titkár vezetése alatt Apponyi [...]
19. 1907-12-01 / 48. szám (759. oldal)
[...] kerülni milyen sorsban fog részesülni Bozóky Árpád T képviselőház Midőn másfél [...] A zsidókat részesítse talán Zaj Bozóky Árpád Nehogy félreértessem nem azt [...] római kath iskolák dolgába Rakovszky István I Úgy van mi sem [...] korteseket akar magának szerezni Rakovszky István Joguk van hozzá Úgy van [...]
20. 1907-12-01 / 48. szám (763. oldal)
[...] imádságot Nánássy Lajos prédikált Borsos István utazó lelkész keresztelt Erdélyi János [...] Ravasz Jánost Sófalvy Károlyt Lázár Istvánt és Kincs Gyulát kerületi tanácsbirákká [...] adta meg az érdem­leges választ Bozóky Árpád interpelláeziójára Válaszát egész terjedelmében [...] Jövel szentlélek 2 Ima Hamar István theol ak tanár úr 3 [...]
21. 1907-12-08 / 49. szám (769. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal IX Kálvin [...] Vezérczikk Keressük az igazságot Hamar István A budapesti ref theol akadémia [...] Rendelkezésünkre áll immár a dr Bozóky Árpád interpellácziójára nov 23 án [...]
22. 1909-02-28 / 9. szám (138. oldal)
[...] melynek szervezésére az esperes Borsos István utazólelkészt küldötte ki A budapesti [...] parancsnokság nem tűr meg konkubinátust Bozóky Árpád képviselőnek ez ügyben feltett [...]
23. 1910-04-03 / 14. szám (219. oldal)
[...] közt való kapcsolat megteremtése Kötse István a nevelésben és tanításban követendő [...] évfolyamra való fejlesztését kívánták Szöllősi István a tanárképzésben a szocziológiának első [...] szabadoktatás jelentőségét emelte ki Gerencsér István dr és Katona János dr [...] képesítéséről és továbbképzéséről 5 Letár­gyalta Bozóky Endre összefoglaló előterjesztése alapján az [...]
24. 1913-08-03 / 31. szám (488. oldal)
[...] a kath autonómiától melyet Tisza István hoz nekünk mentsen meg az [...] házas­ság első húsz évéről beszámolva Bozóky Géza dr a könnyelmű elválások [...]
25. 1916-01-30 / 5. szám (56. oldal)
[...] népoktatásra Márczius 3 án Dr Bozóky Endre az Orsz Közoktatási Tanács [...] reformok és egyéni átalakulás Benkő István 2 Mit várhat a nő [...]
26. 1918-10-27 / 42-43. szám (325. oldal)
[...] elhunyt Losonczy Gyula helyén Pápai István új segéd lel készek íj [...] po­zsonyi egyetem egyik tanára dr Bozóky egy sajtópere tárgyalása alkalmából kijelentette [...]