Protestáns egyházi és iskolai lapok – 59. évfolyam – 1916.

1916-01-30 / 5. szám

a népesség 256,728 lélekkel szaporodott. Esett tehát 1000 lakóra 28'1 születés, 13'4-el kevesebb, mint 1912-ben; esett 1000 lélekre 24'7 halálozás, 1'4-el több, mint 1912-ben. 1000 lélekre kiszámítva 1912. első tizenegy hónapjában 13'2 volt a népszaporodás, míg 1915-ben 16 volt a csökkenés, a mi az 1912. évi adatokhoz viszonyítva tulajdonképen 1000 lakónkint 14'8 csökke­nést jelent. Még szomorúbbak ezek az adatok, ha meg­gondoljuk, hogy a halálozások negyedrészét fertőző betegségekben meghaltak és harmadrészét hét eszten­dősnél fiatalabbak teszik ki. A halálozási esetek 13%" a gümőkórban halálozás és megdöbbentő, a Duna—Tisza közén hal meg a legtöbb ember gümőkórban. A statisz­tikai adatok szerint novemberben a magyar birodalom­ban 6950 pár kötött házasságot (vegyes: 1266). Élve­született 25,588 gyermek, meghalt 36.779 egyén, a halálozások száma tehát 11,191-gyei haladta meg a születésekét. A fogyásból az anyaországra 9,400, a társ­országokra 1782 esett. Október havához viszonyítva 1213-mal emelkedett a házasságok száma; a születéseké 3395-tel, a halálozásoké 308-czal csökkent; a kedve­zőtlenebb mérleg ezek szerint a születések újabb csök­kenésének tulajdonítható. Adományok. A katonák vallásos irataira újabban a következő adományok folytak be: Siklósnagyfalu 5, Baracska 67 40, Kunszentmiklós 6, Tök 16, Szólád 17'87, őszöd 13, Szárszó 15*96, Kasza Péter 1, Apostag 10, Vasad 5, Rákospalota 26, Babarcz 5, Péczel 30, Csák­vár 5, Gyönk (magyar) 10, Gomba 50. Összesen 283'23 K. Befolyt eddig 3700'94 K. A vak katonák bibliáira újabban adakoztak : Mol­nár Sándor ny. igazgató 3, Eperjesy József mérnök 2, Tóth Imre Kunszentmiklósi főbíró 6, dr. Vargha Gyuláné 1.0, Derecske 14 kor. ISKOLA. A tudományos egyetemek hallgatói. A közoktatás­ügyi minisztérium kiadásában megjelenő Hivatalos Köz­löny most számol be a hazai főiskolákon az 1915—16. iskolai év első felében beírt hallgatók létszámáról. E be számolás összehasonlítja az iskolai év első felének lét­számát a múlt iskolai év első felének létszámával. A háború megapasztotta a főiskolák növendékeinek szá­mát. így Budapesten az idén beiratkozott 3882 hallgató, a műit évben 8185. Apadás 4303. Kolozsváron az idén 703, tavaly 1213. Apadás 510. Debreczenben az idén 290, tavaly 354. Apadás 64. Pozsonyban az idén 147, tavaly 150. Apadás 3. A műegyetemen az idén 993, tavaly 1804. Apadás 811. A jogakadémiákon az idén 643, tavaly 953. Apadás 310. Összesítve ez adatokat, megállapíthatjuk, hogy a hazai főiskolákra az idén be­iratkozott 6658 hallgató, tavaly 12,658. Az apadás tehát 6000. Ha figyelembe vesszük, hogy a múlt iskolai év eredménye is nagy apadást jelentett az előző évhez ké­pest, igazán megdöbbentően szomorúak ezek az adatok. Előadások az Országos Paedagogiai Könyvtár és Tanszermúzeumban. Az Orsz. .Paedagogiai Könyvtár és Tanszermúzeum f. évi február hó 4-étől kezdve, nyolcz egymást követő pénteken, mindenkor d. u. 5 órakor, előadásokat rendez azoknak a feladatoknak a megvilá­gítására, melyek a világháború nagy éveiben szerzett tapasztalatok alapján tanügyi és köznevelési intézmé­nyeinkre, vagy egyes tanulmányi ágakra a közel jövőben várakoznak. Az előadások sorrendje következő: Február 4-én: Dr. Szász Károly, a képviselőház alelnöke: Köz­művelődési kérdésekről. Kemény Ferencz, állami főreál­iskolai igazgató: A világháborúnak egyetemes nevelés­és iskolaügyi tanulságai. Február 11-én : Dr. Marczali Henrik, tud. egyetemi ny. r. tanár: A történet és a föld­rajz tanítása és a világháború. Nagy László, áll, tanítónő­képző-iníézeti igazgató : Az ifjúság erkölcsi nevelése a háború tanulságai alapján. Február 18-án: Dr. Imre József, egyetemi m. tanár: Pedagógiai feladatok a vakok­kal és gyengelátókkal szemben. Urhegyi Alajos, állami tanítónőképző-intézeti tanár: Erkölcsi tartalmú olvasmány tárgyalása a népiskolában a hazaszeretetre nevelés szol­gálafában. (Gyakorlati tanítás keretében.) Február 25-én: Dr. Fest Aladár, kir. tankerületi főigazgató : A háború és a középiskolák reformja. Dr. Petri Mór, kir. tanfel­ügyelő : A világháború tanulságainak alkalmazása a nép­nevelésre és népoktatásra. Márczius 3-án: Dr. Bozóky Endre, az Orsz. Közoktatási Tanács titkára: A világ­háború tanulságainak felhasználása mennyiség-terjnészet­tani tanításunkban. Dr. Koch Nándor, áll. főgimnáziumi tanár : Hogyan értékesítsük a háború tanulságait a ter­mészetrajz és vegytan tanításában. Márczius 10-én: Dr. Kacsóh Pongrácz, székesfővárosi főigazgató: A háború és a zene. Márczius 17-én: Dr. Alexander Bernát, tud. egyetemi ny. r. tanár: A háború tanulságai az iskolai nevelésre. Dr. Nádai Pál, iparrajziskolai tanár: ízlés­kultura és szülőföldszeretet. Márczius 24-én : Berta Ilona, az Erzsébet, Nőiskola igazgatója: A háború tanulságai és a nőnevelés. Dr. Radnai Rezső, miniszteri tanácsos: Régi ideálok a nevelésben. Új udvari tanácsos. Dr. Finkey Ferencz, pozsonyi m. kir. tudom, egyetemi tanárt a ki előbb Sárospatakon, majd Kolozsváron működött, Ő Felsége a törv. előkészítő bizottságban kifejtett buzgó munkásságának elismeréséül a m. kir. udv. tanácsosi czímmel tüntette ki. Gratulálunk! Erdei iskola. Petreczky Jenő Beregvármegye segéd­tanfelügyelője, a ki a háború kezdete óta hadiszolgálatot teljesít, jelenleg a zánykai XVII. őrkülönitmény parancs­noka. Fennmaradó szabad idejét valóban nemes, kultu­rális munkára használja fel. A Zányka és Osszatelep környékén elszórva lakó munkáscsaládok gyermekeit, a kik a rossz közlekedési viszonyok miatt a messze iskolákba nem járhattak — összegyűjtötte s iskolát léte­sített velük. Összesen 18 an vannak az erdei iskolában. A „tanterem" felszerelését Petreczky saját költségén csináltatta s ő látta el írószerekkel is a gyermekeket. Összesen négy osztályban tanulnak s az „elsősök" már jól írnak, olvasnak. Ez az első erdei iskola Beregben s dicséret illeti érte a buzgóságáról ismert segédtanfel­ügyelőt. EGYESÜLET. Az Evangéliumi Leány Diákszövetség 1916. év január hó 30-tól február hó 2-ig bezárólag a Lónyai-u. 4/c. alatti ref. főgimnázium dísztermében tartja ötödik téli konferencziáját. Programm : Január 30-án : Megnyitó teadélután, délután 5 órától 7 óráig. Előadást tart dr. Szabó Aladár: A keresztyén konferencziák szükséges­ségéről. Bibliát magyaráz Victor Gabriella. — Nyilvá­nos előadások: Január 31-én, délután 6 órától 8 óráig: 1. Elnöki megnyitó. Kayser Margit. 2. Az örök béke problémája. Mojsisovich Margit. 3. A társadalmi rétegek harmonizálása. Kayser Margit. 4. „Én meggyőztem a világot." Vargha Gyuláné. — Február 1-én, délután 6 órától 8 óráig: 1. Intézményes reformok és egyéni átalakulás. Benkő István. 2. Mit várhat a nő az átal^-

Next

/
Oldalképek
Tartalom