Protestáns egyházi és iskolai lapok – 50. évfolyam – 1907.

1907-12-01 / 48. szám

zet új templomát dr. Bartók György erdélyi püspök. A felszentelő istentiszteleten, a püspökön kívül még Bácsy Gyula válaszuti, Bartók Béla bonczhidai, Székely Sándor kidéi és Máté Sándor helybeli lelkész fungáltak. — Az amerikai magyar ref egyházmegyéhez tartozó alphai gyülekezet november hó 3-án szentelte fel új templomát. A templom előtt Kozma József perthamboyi lelkész mondott beszédet s kinyitván a templomajtót, a kulcsokat átadta a gyülekezet lelkészének, Nánássy Lajosnak. A szépen feldíszített templomban Bed& László konventi ki­Küldött mondta a felszentelő imádságot; Nánássy Lajos prédikált, Borsos István utazó lelkész keresztelt, Erdélyi János south-betlehemi lelkész esketett, Vájó Sándor tren­toni lelkész pedig úrvacsorát adott. — A józsejházai ref. gyülekezetben nov.* 17-én történt meg a régi fatemplom helyett épített új kőtemplom felszentelése. A felszentelő istentiszteleten Széli György esperes, dr. Baltazár Dezső esperes, Papp József, Papolczy Zoltán és Oláh Sándor lelkészek szolgáltak. A barsi ref. egyházmegyének legközelebb Far­nadon megtartott lelkészértekezlete egyhangúlag kimondta, hogy testületileg és egyénenként is belép az orsz. ref. lelkészegyesületbe, s annak választmányába képviselőül Pólya Lajos nagyölvedi lelkészt küldötte ki. A lelkész­értekezlet alelnökévé Birtha József lévai lelkészt vá­lasztották meg. A belsősomogyi ref. egyházmegye decz. 11-én Csurgón rendkívüli közgyűlést tart, a melynek tárgyai lesznek: esperesi jelentés, főgimnáziumi ügyek s ezek során két tanár megválasztása, számvevőszék jelentése az adóügyi munkálatokról és egyesek és gyülekezetek közigazgatási ügyei. Egyházkerületi választások. Az erdélyi ref. egy­házkerületnek legutóbb tartott közgyűlése generális di­rektorrá Jancsó Lajost, a nagyenyedi egyházmegye espe­resét, — kerületi ügyésszé dr. Mihály József kolozsvári ügyvédet, — az állandó igazgató-tanács tagjaivá, öt évi mandátummal br. Bánffy Ernőt, Lészay Ferenczet, Rozs­nyay Ferenczet, dr. Schilling Ottót, dr. Kaizler Györgyöt, Bartha Dezsőt, Deésy Gyulát, Nagy Károlyt, Ravasz Jánost, Sófalvy Károlyt, Lázár Istvánt és Kincs Gyulát, — kerületi tanácsbirákká gr. Bánffy Györgyöt, Sándor Józsefet, Vékony Ferenczet, Kovács Dezsőt, Vásárhelyi Boldizsárt, Fejes Áront, Hegyi Pétert és Tótfalusi, Jó­zsefet választotta meg; a jegyzői kart pedig Bodor Géza esperessel és Fóris Miklóssal, mint aljegyzőkkel és Lovassy Andorral, mint világi jegyzővel egészítette ki. Papszentelés. Scholtz Gusztáv liányakerületi püspök nov. hó 17-én, a rákospalotai gyülekezetben szentelte fel papi hivatalára a gyülekezet segédlelkészét : Szimo­nidesz Lajost. A hivatalos eljárásban Szeberényi Lajos pestmegyei, Kaczián János pestvárosi esperes és Bezzegh Sámuel püspöki titkár segédkeztek a püspöknek. Az országos ref. lelkészegyesület választmányi gyűlése 1907. decz. 5-én délután 4 órakor s folytatólag 6-án délelőtt 9 órakor Debreczetiben, a vármegyeház tanácstermében lesz. Deczember 6-án délután 1 órakor pedig a sajtó-ügyi bizottság fog gyűlést tartani, mely alkalmakra a tagtestvéreket szeretettel meghívom és ké­rem, hogy mindannyian megjelenni szíveskedjenek. Hajdú­böszörmény, 1907. november hó 23. Szeretettel dr. Baltazár Dezső elnök. Protestáns ügyek a képviselőházban. Gróf Apponyi Albert kultuszminiszter nov. 27-én adta meg az érdem­leges választ Bozóky Árpád interpelláeziójára. Válaszát, egész terjedelmében a jövő heti számban közöljük. Addig is azonban megjegyezhetjük, hogy a válasz alig foglalt magában valamivel több érdemlegességet, mint a mai számban közölt előzetes nyilatkozat, Csak taga­dása volt a panaszok jogosultságának és olyan vádas­kodás, a milyenhf z hasonlóban az alkotmányos érában még soha sem volt része kultuszminiszteri székből a magyar protestáns egyháznak. Kíváncsiak voltunk a mi­niszter érdemleges-válaszára s épen ezért függesztettük fel a jelen számban a panaszok további tárgyalását. A jövő heti számban azonban folytatni fogjuk és kimu­tatjuk, hogy minden szépítgetés és minden tagadás daczára megbomlott a felekezeti béke és nem légből kapottak azok a panaszok, a melyek protestáns körök­ből Apponyi kultusz- és kultúrpolitikája ellen emelkednek. Új református templom a fővárosban. A buda­pesti V—VII. kerületi reformátusok templomépítő helyi bizottsága. Lánczy Leó főrendiházi tag elnöklésével nov. hó 26-án délután tartotta meg évnegyedes közgyűlését, melyen, bejelentették, hogy a főváros az V—VII. kerü­leti reformátusok részére építendő templom számára a Kemnitzer- és Izabella-utczák sarkán 239 négyszög öl telket ajándékozott, A hívek nagy lelkesedéssel fogadták a bejelentést s elhatározták, hogy a fővároshoz köszönő föliratot intéznek. Kevesebb megelégedéssel találkozott azonban az elnökségnek az a. bejelentése, hogy miután még csak hetvenezer koronát gyűjtöttek a templom épí­tésére, meg az építés dolga a budapesti egyházközség deczentralizácziójával is összefüggésben van, a miről még csak ezután fognak tárgyalni, a templom-építést most még nem lehet megkezdeni, s nem is czélszerű azzal sietni. Az építés elhalasztása ellen többen szólaltak föl s a hívek nevében kívánták, hogy az építéshez mielőbb fog­janak hozzá és töltsék be az erzsébetvárosi református lelkészi állást már a jövő évben. Az elnökség fölvilágo­sította a békétlenkedőket, hogy ez csak az egyházrész teljes megerősödése mellett lesz lehetséges. Ebben azután megnyugodtak és Lánczy Leó elnöknek a templom-építés ügyében való buzgólkodásáért köszönetet szavaztak. A budapesti zuglói ev. ref. egyházrész helyi bizottsága deczember hó 1-én d. u. 5 órakor, az Angol­utcza 25. szám alatti községi elemi iskola nagytermében szeretetvendégséget rendez, a zuglói templom kibővítése és a paplakás alapjára, Műsor: 1. Közének: 37. dics. 1. v. „Jövel szentlélek..." 2. Ima: Hamar István theol. ak. tanár úr. 3. Bibliamagyarázat: B. Pap István theol. akad. tanár Szeretet vendégség. 4. Felolvasás: Petri Elek lelkész. 5 Blumenthal J.: „La Source". Zongorán előadja: Herczegh Muczi k. a. 6. Kuruczdalok. Énekli: ifj. Simon Dezső. Zongorán kiséri: Simon Jenő. 7. Ábrá­nyi Emil: „Van a szegénynek hazája". Szavalja: Okos Gyula theol. 8. Magyar dalok. Hegedűn előadja: Kozma -Andor vallástanár. 9. Ima: Keresztesi Samu h lelkész. •10. Közének: CX. zs. I. r. „Te benned bíztunk". — Belépőjegy 1 korona. ISKOLA. „ Kérelem a lelkesz urakhoz. A "budapesti ref. theol. akadémia igazgatósága lapunk utján tisztelettel arra kéri a dunamelléki kerületnek legátust fogadni szokott lelkészeit, hogy a menyiben a karácsonyi ünne­pekre nem volna szükségük az intézet növendékeinek segítségére, ezt a körülményt szíveskedjenek f. hó 10-ig hivatalosan bejelenteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom