Protestáns egyházi és iskolai lapok – 50. évfolyam – 1907.

1907-12-01 / 48. szám

tekintetében és tájékozhassuk magunkat eleve is a felől, hogy a mikor majd az evang. egyház felirata tárgyalás alá fog kerülni, milyen sorsban fog részesülni. * * * Bozóky Árpád: T. képviselőház! Midőn másfél évvel ezelőtt a kultuszminiszter ár elfoglalta a miniszteri széket és itt a parlamentben kifejtette programmját, nagyon erősen hangsúlyozta, hogy ennek az országnak szüksége van a felekezeti békére és programmjául, igen helyesen, kitűzte a felekezeti béke helyreállítását. Azt hiszem, az elfogultságnak vádja nélkül konstatálhatom azt, hogy czélját nem tudta a kultuszminiszter úr elérni és ma már a felekezeti békesség nincs úgy meg, mint ezelőtt más­fél esztendővel (Zaj.), sőt a felekezeti türelmetlenség, féltékenység sokkal erősebb, mint másfél évvel ezelőtt volt. (Zaj. Ellenmondás.) Általában el lehet mondani azt, hogy a r. kath. vallásúak meg vannak elégedve a miniszter úrnak kul­tuszpolitikájával, ellenben a reformátusok, lutheránusok, zsidók nincsenek megelégedve és a sajtóban, gyűléseken egyre azzal vádolják a miniszter urat, hogy a miniszter úr kultuszpolitikájában előnyben részesíti a római kath. vallásúakat a más vallásúakkal szemben. Buzáth Ferenez: A zsidókat részesítse talán? (Zaj.) Bozóky Árpád: Nehogy félreértessem, nem azt akarom én vita tárgyává tenni, liogy igazak-e ezek a vádak vagy nem ? Épen nem ez a czélom, hanem, sajnos, konstatálni akarom és konstatálom is, hogy ezek a bajok megvannak és pedig oly mértékben vannak meg, — majd mindjárt reá térek — hogy a felekezeti béke fel van dúlva (Mozgás és felkiáltások: Hol?) és itt az ideje annak, hogy e kérdéssel a parlament is foglalkozzék. (Folytonos zaj. Elnök csenget.) Ugrón Gábor: Más ember vagyonát akarják elvenni és akkor azok dúlták fel a békét, a kiknek a vagyonára utaznak ! (Zaj. Elnök csenget.) Bozóky Árpád: Az elégedetlenek leginkább a nem állami tanítók fizetésrendezéséről szóló törvényt támadják, különösen annak 35-ik, úgynevezett apácza-paragrafusát. Ugrón Gábor: Ez már bolondság! (Igaz! Úgy van!) Bozóky Árpád: Azután nzzal vádolják a miniszter urat, hogy a tanügyi kinevezéseknél, különösen pedig a középiskolai tanári állások betöltésénél, a r. kath. vallá­súakat előnyben részesíti. (Felkiáltások: Ez nem áll!) Okolicsányi László : Rágalom ! (Zaj.) Hammersberg László: Ez hülyeség! (Folytonos zaj.) Bozóky Árpád: Azzal vádolják . . . (Folytonos zaj. Elnök csenget.) nemcsak a krajezáros lapok, hanem tekintélyes vallásügyi folyóiratok is. (Ellenmondások.) Ismétlem, i ogy azzal vádolják kultuszminiszter urat, hogy különösen a középiskolai tanári kinevezéseknél előnyben részesíti a r. katholikusokat a más vallásfelekezetűekkel szemben. (Ellenmondások.) Okolicsányi László: Abszurdum! (Folytonos zaj. Elnök csenget.) Bozóky Árpád: Felhozzák pl. hibául azt, hogy a sárospataki református lyceum fölé egy szerzetesrendű tankerületi főigazgatót nevezett ki. (Zaj.) Es ismétlem, hogy nem krajezáros újságokban, hanem tekintélyes vallásügyi iratokban, így pl. a debreczeni „Protestáns Szemlében", annak szeptemberi számában „Új Aera" czím alatt olvastam, hogy a mikor a nem rég múltban a kolozsvári egyetemnél két tanári állás volt ürese­désben . . . Nagy Emil: Darabont beszéd az egész!. (Igaz! Úgy van ! Taps !) Ugrón Gábor: Lelkiismeretlen beszéd. (Helyeslés.) Bozóky Árpád : Azzal vádolják a kultuszminiszter urat, hogy a mikor a két tanári állás megüresedett és ezekre a tanári állásokra a tanári kar mind a két eset­ben református vallásút jelölt, a miniszter úr nem vette figyelembe ezt a jelölést (Zaj.) és a második helyen jelölteket, a kik nem voltak református vallásúak, hanem katholikus vallásúak, azokat nevezte ki. (Mozgás.) Egy hang (a baloldalon): Már ilyet mondani hogyan lehet? iZai. Elnök csenget.) Bozóky Árpád: Én, t. képviselőház! sem zavart csinálni nem akarok (Felkiáltások jobbfelől: Dehogy nem!), sem pedig nem akarom e vádakat magamévá tenni, csak konstatálom azt, hogy a miniszter úr programmját és czélját, hogy a felekezeti béke meglegyen, nem érte el, annyira nem, hogy nemcsak a sajtóban, hanem papi szervezkedésekben, gyűlésekben nyomát látjuk a feleke­zeti türelmetlenségnek. (Zaj. Ellenmondások.) íme, itt fekszik előttünk a magyarhoni ágostai hitvallású evan­gelikus egyetemes egyháznak kérvénye, kelt Budapesten, november 16-án. Ebben az van mondva: „ A vallássza­badság, a mely az egyenlőséget és a viszonosságot magában foglalja, megkívánja azt, hogy az állam a fele­kezeteket egyenlő elbánásban részesítse". (Élénk helyes­lés.) Azt mondja továbbá a kérvény: „1791 óta 1907-ig így volt, csupán az 1907-ik évi törvényhozás tért el ettől az iránytól". (Zaj. Élénk ellenmondások.) Ugrón Gábor: Ez már nem igaz ! Itt hoztuk meg a törvényt. Bozóky Árpád: Ott volt az* erdélyrészi református egyház gyűlése. Meglehetős szenvedélyes hangokat hallot­tunk ott a kultuszminiszter úr politikája ellen. Ott volt a szabolcsi, debreczeni és az érmelléki református- egy­házmegyék gyűlése, ott is elítélték a kultuszminiszter úr politikáját és kérték a nem állami tanítók fizetésének rendezéséről szóló törvénynek megváltoztatását. (Zaj.) Ugrón Gábor: A katholikus iskolákhoz a katholi­kusoknak van hozzászólásuk, nem a kálvinistáknak! Bozóky Árpád: Hogy a katholikusokról is beszél­jek... (Zaj.) Ugrón Gábor: Ne szóljanak bele a római kath. iskolák dolgába! Rakovszky István I Úgy van, mi sem szólunk bele a protestánsokéba! (Zaj.) Bozóky Árpád: Ott volt a pécsi katholikus nagy­gyűlés, a melynek lefolyása alatt egy előkelő szónok eszményképül állította fel a kuruez katholiczizmust és úgy mutatta be a kultuszminiszter urat, mint annak kép­viselőjét. (Zaj.) Most folyik le a tiszántúli református egyházkerület gyűlése. Ott is igen éles, elítélő hangokat hallottunk a kultuszminiszter úr politikája ellen. E mellett sajnálatosan kell konstatálni azt, hogy még itt a fővárosban is a felekezetek szerint alakulnak a politikai pártok. (Zaj. Felkiáltások a középen. És ki az oka?) A ki csinálja, az a hibás benne. Ma olvasom, t. képviselőház, hogy az országos katholikus tanügyi tanács november 28-án gyűlést tart, a melynek 5. pontja a katholikus tanítók keresztény­szocziális tevékenységének szervezése. (Helyeslés a közé­pen.) Most alakult meg a keresztény-szocziálista párt; ez egy politikai párt. Én ebből a szervezésből azt veszem ki, hogy az a párt a katholikus tanítókban korteseket akar magának szerezni. Rakovszky István: Joguk van hozzá! (Úgy van! a középen). Bozóky Árpád: T. Ház és t. kultuszminiszter úi> nagyon is kérem, hogy felügyeleti hatalmánál fogva,

Next

/
Oldalképek
Tartalom