Protestáns egyházi és iskolai lapok – 14. évfolyam – 1871.

1871-01-29 / 5. szám

A dűnántűli helv. hitvallású egyházkerület Pápán létező főtanodájában az IST/^áM tanév első felében a közvizsgák következő rendben tartatnak: a) Az academiában. Február 20-án dél előtt: Váltó s kereskedelmi törvények s váltóeljárás, — Magyarpolgári magánjogból a kisteremben. Feb. 20-án egész nap: Mennyiségtan, — a termé­szettan első feléből a köz ép teremben. Feb. 21-én dél előtt: Szentirásmagyarázat, —héber régiségtan, — egyh. szónoklattan, — értelmezéstan, —s héber nyelvészetből a kisteremben. Feb. 21-én dél után : Átalános egyházjog, — ke­resztyén polemika első fele, - keresztyén hittan, s a hittörténetből a kisteremben. .Eeb. 21-én egész nap: Magyarország közjoga, — magyarország történelme és jogtörténete, — ujabb s kö­zépkori történetekből aközépteremben. Feb. 22-én dél előtt: Ker. erkölcstan, — egyház­történet hajdankora, - liturgika, ó-szövetségi isagogei uj-szövetségi nyelvészet és német irodalomból a kiste­remben. Feb. 22-én egész nap: Embertan, — s a vegytan első fele, — föld- és őslénytan, — átalános nevelési mód­szertan, s a nevelés történelmének 2-ik feléből akö­zépteremben. Feb. 23-án dél előtt: Politikai tudományok, -—jog­és államtudományok körisméje, s észtanból a kiste­remben. Feb. 23-án egész nap: Latin s görög irodalomból a középteremben. Febr. 24-én dél előtt: Osztrákpolgári magánjog,— pénzügytan és tételes pénzügyi tőrvények, római magán­jog első feléből a kisteremben. Febr. 24-én dél előtt: Magyar irodalom-történet,— lélektan, — gondolattanból a középteremben. Febr. 25-én dél előtt: Német irodalomból akö­zépteremben. Feb. 25-én dél után : Egyháztörténetből akö­zépteremben. B) A gymnasiumban: Február 20-án egész nap : az V-dik osztályé a nagyteremben, február 21-én egész nap: a VI. osz­tályé a nagyteremben, február 22-én egész nap : a ÍV-ik osztályé a nagyteremben, febr. 23-án egész nap a Ill-ik osztályé a nagylteremben, február 24-én egész nap: a II-ik osztályé a nagyterembe m február 25-én egész nap : az I-ső osztályé a nagyte­remben. Február 26, 27, 28-dik napjain pedig az érettségi és jogi magánvizsgák fognak megtartatni. E közvizsgákra a főtanoda t. c. elöljáróit, szü lé­ket s a tanügy barátait tisztelettel meghivja. Pápán, 1871. január hóban. Az igazgatóság. Kimutatás a b.-füreii „Szeretetház*-ra begyült adományokból. III. közlés. Báró Huszár Imréhez: Petrovay Bog­dán, főbánya grófi titkár ivén 37 frt 40 kr. Dr. Schwart­zer Ferenc ivén 10 frt. Maurer Rozália ivén 15 frt. Gr. Vay Tihamér ivével 15 frt. Dr. Eckmayer Ágost, kir. jogakad. igazgató ivén 15 frt. Juhász Norbert, egri cist. gymu. igazgató ivével 35 frt. 63 kr. Király Erzsébet ivén egy ezüst húszas, egy 2 frtos tallér és 36 frt. Szil assy Aladárhoz: Prónay Máriássy Ilka ivén 70 frt. Gróf Teleky Sándorné ivén 100 frt. Dányi Ferenc ivén 85 frt Gaganetz József, eperjesi püs­pök ivén 9 frt. Névtelen, a 282-ik ivvel 20 frt. Kő­szeghy Polányi Constantia ivén 29 frt. Nagy Ignácné ivén 45 frt. Bihary István, békési igazgató-tanár ivón 18 frt. Bozó Pálné szül. gróf Teleky Augusta ivén 30 frt. Gal­gócy Emil tanfelügyelőségi tollnok ivén 1 arany. Báró Vécsey Miklós ivével 10 frt. Szilassy gróf Hugonnay Vilma ivón 55 frt. 10 kr. Varasdy Gabriella, ref. lel­késznő adománya 20 frt. Stocek József, budai műegye­temi igazgató ivén 41 frt. Peti Váli Mária ivén 151 frt. 90 kr. (Syalokay Ferenc, igazgató-tanár ivén: a tanulók 7 frt 1 kr, a tanárok 3 frt 99 kr, összesen 11 frt. Földy János, tanfelügyelő ivén 33 frt 10 kr. Bocsor Ist­vánné ivén 36 frt. Sághváry Elek ivén 42 frt. Tanárky Gedeon, államtitkár ivével 5 frt. Tanárky Gyula adomá­nya 10 frt. Lipp Vilmos ivén 3 frt. Kossuch Gyuláné, szül: Szilassy Paulina ivén 25 frt. Tornallyai Katinka ivén 36 frt. Varasdy Lajos, ercsi ref. lelkész ivén 36 frt. Báró Eötvös Lorándhoz. Ritter P J. adománya, Eszékről 5 frt. Jámbor Endre adománya Pest­ről 2. frt Mészöly Antal ivével 5 frt 50 kr. Szabó Sá­muelné adománya 10 frt. Dr. Liebhardt János, ungvári igazgató ivével 29 frt 55 kr. Vizsolyi Gusztáv ivével 53 frt, Siinond Zsigmond, tihanyi apát ivén 56 frt. Egri Olga ivén 21 frt. Jankovics A. ivén 13 frt. Ifj. Szuborits Antal ivén 41 frt. Sárkady Károly ivén 46 frt Báró Vay Miklós ivén 100 frt. Dr. Lengyel D. igazgató gyűjtése a los nci gymnasium növendékei közt 38 frt 8 kr. Molnár György ivén 18 frt 50 kr. Dr. Feszel K. jogakadémiai igazgató ivén 26 frt 5 kr. Pollák Ed<\ igazgató gyűjtése a gymnasium növendékei közt 22 frt 19 kr. Györffy János ivén 45 frt. Voticky Károly ivén 7 frt 40 kr. Sie­ber Ede, főgymnasiumi igazgató ivén, Lőcséből 24 frt. 62 kr. Pauer Imre, szombathelyi fögymn. igazgató ivén. 15 frt 69 kr. Ugyanannak a gymnasium növendékei közt eszközlött gyűjtése 51 frt. Dr. Bozóky Alajos, jogakad igazgató ivével 23 frt. Dr. Bodor Károlyné ivén 6 frt 30 kr. Szénássy Sándor, igazgató által a pesti ág. hitv, gymnasium növendékei közt eszközlött gyűjtés eredmé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom