Protestáns egyházi és iskolai lapok – 28. évfolyam – 1885.

1885-06-14 / 24. szám

láthatatlan sugalmazói és értelmi szerzői nem függenek az unitárius egyháztól, nem is hívei annak s az unitárius színt némelyek csak takaróul használták fel az egész más irányú törekvéseikre. Az unitáriusok azonban mohón kap­tak a kínálkozó alkalmon s a nekik juttatott szerepen ; megvetették és teljes erejökből húzták a hálót, hogy a zavarosban halászszanak. Ismerve az unitárius püspök ur nemes lelkületét, bizonyosnak vehetjük, hogy neki sejtelme sem volt s ma sincs arról, hogy itt nálunk az unitáriusság minő társa­ságba keveredett, s minő térítési eszközöket használt: de más részről bizonyos az is, hogy azok előtt, a kik tudják, hogy itten mily elemek kíséretében és mily eszközökkel lé­pett fel az unitárismus, hogy zsákmányra tegyen szert: a maga tisztességét és kedvességét teljességgel nem gyarapította. Ugy hogy ennélfogva föltéve, hogy má­sutt is igy akar terjeszkedni a testvéregyház, épen nem lehet azon csudálkovni, ha a derék püspök a felett pa­naszkodik, hogy az ő hívei igazi testvéties érzelemmel a többi felekezetek részéről nem igen találkoznak. 1 ásárhelyi János. Válasz Kéri Pál urnák. A dunántuli apróságok alulírottat, mint a ki a nyomdánál a jegyzőkönyv korrektúráját is végezni szokta, több tekintetben érdekelvén, részéről Kéri Pál urnák a következő felvilágosítással szolgálhat. A jegyzőkönyv késedelmes megjelenését, leginkább a kézirat késedelmes beérkezése okozza ; mely vád azon­ban a főjegyző urat nem terheli, mert az általa szerkesz­tett rész, hazaérkeztünk után negyedik napon már nyom­dában volt; de okozta a nyomdában történt eljárás is, midőn egy kedvező vállalatért a jegyzőkönyv nyomatása félbeszakittatott, mit azután a korektor szinte megkorigált. A pápai ref. főiskola pénztárainak számadását illető visszás helyzetre szolgáljon felvilágosításul az, hogy mi­dőn a nyomatás több várakozas után, de még is a 174 ilc számig elhaladt, akkor jött egy csomó kézirat, melyben az 1874. évben teljesitelt számvizsgalat jelentéséhez oda volt kapcsolva az 1882. január 1 - tői december 31-ig szóló szamadás, ez a nyomdában ki is lett szedve, de a korrektor észre vette, hogy a jelentés meg a szám adás két külön malomban őrölnek. A munka beszüntet­tetett, a főjegyzői hivatallal közölve lett a baklövés, mig azután vagy két hét múlva, alkalmasint Győrvárme­gyebői előkerült a 174-ik számhoz illő számadás. Most meg várakozni kellett, mig a már kiszedve volt 1882-ik évi számadás jelentését tartalmazó kézirat beérkezett, ha jól emlékszem ismét azon vármegyéből; ezt fel kel­lett venni a jegyzőkönyvbe, mert a főiskolai pénztárnok ezt hatalmasan és jogosan követelte, igy jutott a posthu­mus számadás még azután degradáció alá is. Szóval, mig a jegyzői kar, eleget nem tesz azon határozatnak, miszerint a jegyzőkönyv összeállítása előtt a gyűlés helyiségét elhagyniok nem szabad : addig jegyző­könyveink késedelmes megjelenésére mindig számithatunk. A névtárra nézve, a talán egy pár név kimaradasa származott abból, hogy a betűsoros névösszeállitás tech­nikája igen kezdetleges állapot ránk nézve, a hodosi lelkész pedig a mint e mai napig őrizet alatt álló kéz­iratban is latható Szerdahelyen lakik. Kis Gábor, pápai ev. ref. leik. IRODALOM. Rálh Mór kiadásában a következő nagybecsű mű­vek folytatásai jelentek meg: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az á'lamra. Irta br. Eötvös József. Második kiadás, második füzet. Ára 50 kr. — Aram/ János összes munkái. Végleges teljes kiadás. 30-ik füzet. Ára 60 kr — Barnai világ. Művelődéstörténeti rajzok a császárság fénykorából. Eriedlánder, Jung, Bender és má­sok művei nyomán átdolgozta dr. Bozóky Alajos. Metsz­vényekkel díszítve. 7-ik füzet. Ára 60 kr. A Kisfaludy-tarsasag kiadásában két kötetben meg­jelent : Egy mérnök regénye. Irta Pálfify Albert. A két kötet ára 3 frt. A Franklin-társulat kiadásában magjelent: A túl­terhelés és a Herbarl-Zilleristák. Irta Szirmai József. Ára 20 kr. — Magyar balladák. Magyarázzák Greguss Ágost és Beöthy Zsolt. A szerzők bevezetésül a ballada elmé­letét s különböző fajainak ismertetését adják; aztán, ma­gyarázatokkal kísérve, jellemző példákban mutatják be az egész magyar ballada költészetet a népballadákon és Kölcseyn kezdve, le egész Tolnai és Kiss Józsefig. Ára 70 krajcár. KÜLÖNFÉLÉK. * Kitüntetés. O felsége Décsy Bálint ácsi evang. ref. lelkésznek, az egyház terén félszázadon át kifejtett eredményes működése elismeréseid a Ferenc József-rend lovagkeresztjét adományozta. * Szemelyi hirek. Ballagi Aladár egyetemi tanár, lapunk volt főmunkatársa, f. hó 12-én könyv- és levél­tári kutatások céljából Spanyolország és Portugalliába utazott. Tanulmány-utjából szeptember hó közepén szán­dékozik visszatérni. * A pestm. ev. esperesség egyházai irott szava­zat utján, Füldváry Mihályt, Pestmegye alispánját, újból egyhangúlag választották meg esperességi felügyelőjöknek. * Szép életkor. Erdővidékről irják lapunknak: A felső-fehéi köri unitáriusoknak ritka ünnepélyök volt má­jus hó 31-én Ürmösön. Ugyanis az ottani lelkész Gál­falvi István 51 éve, hogy pap és pedig mindig ugyan­azon ekklézsiában. Az egyházkör mellett ünnepet ült az unitárius ekklézsia is, mert köztiszteletű papja, ki ma is közmegelégedésére szolgál mindeneknek, tőle ezt meg­érdemli. Az isteni tiszteleten, mely e végre tartatott. Török Áron f. rákosi pap és esperes tartott egyházi beszédet mire az öreg ünnepelt adott hálát az egek Urá­nak a ntki nyújtott különös kegyelemért. Óhajtjuk, hogy az üreg pátriárchát még soká éltesse ist.n. * A debreceni ev. ref. főiskolában az 1884—85. tanévet berekesztő vizsgálatok következő renddel tartat­nak: Junius 14-kén reggel 8 órakor hálaadó istenitiszte­let a főiskola imatermében. A) A theologiai akadémián: Junius 15-től kezdve az I., II., III., IV. éves hittanhall­gatók szigorlatai az illető tudományok rendes óráin és termeiben. B) A jog- és államtudományi karnál: 1) Ju­nius 21 délig jelentkezés az alap- és államvizsgálatok letétele végett az akadémiai igazgató tanárnál, a lecke­könyv beadása mellett. 2) Junius 22-től kezdve a hónap végéig alap- és államvizsgálatok a tanári gyűlésteremben. C) A gymnasiumban : Junius 14-én délelőtt francia, an­gol nyelv és gyorsirás az évzáró istenitisztelet után. Ju­nius 14-kén délután ének, torna. Junius 15-kén VII ik osztály A) és B) szakasza és a Vl-dik osztály. Junius

Next

/
Oldalképek
Tartalom