Protestáns egyházi és iskolai lapok – 40. évfolyam – 1897.

1897-12-26 / 52. szám

többször megfordult és érdekes missziói előadásairól isme­retes. Limbach sorra látogatja a bácsszerémi esperesség német községeit, a hol az evangélikus templomokban rendesen nagyszámú hallgatóság előtt nagyon tanulságos előadásokat tart, melyeknek tárgya a külmisszió jelentő­ségéből és annak fényes eredményeiből van merítve. Limbach lelkipásztor a Bácskában már tizenöt községet látogatott meg és mindenütt lelkesedéssel és nagy szíves­séggel fogadták. Innen Szurcsin. szerémmegyei községbe utazik, a hol egy misszionárius templomot fog felszentelni. Ezután ellátogat még több tiszántúli községbe és végre Horvátországban befejezi utazását. A misssió iránti érdek­lődés egyik jele és bizonyítéka a vallás és egyház iránti buzgó érdeklődésnek s ezért csak örülni lehet azon, hogy most már ez az érdeklődés is kezd mutatkozni prot. gyüle­kezeteinkben. A debreceni ev. ref. egyház presbyteriuma hosz­szas és fáradságos munkával új szervezeti szabályzatot készített, s az új évben életbe lépteti. E szabályzat szerint az egyházi közigazgatást és hivatalnokokat illetőleg minden irányban praktikus és korszerű intézkedéseket fognak életbe léptetni. Ugyanezen egyházban az egyházi törvény 24. §-a értelmében 36 presbyteri helyre, 15 póttagra és a főgondnoki hivatalra f. hó 27. és 28. napjain leendő szavazás tűzetett ki. A 36 presbyter közül 10 egészen új lesz. Az egyháztanács ugyanis az egyház 1896-ik évi lélekszámát (44,205) vévén alapul ehhez képest az egyházi törvény szerint az eddigi 97 rendes presbyteri helyhez még 10 újat csatol, s ezzel a debreceni rendes presbyterek száma a 107 et éri el. Főgondnokká ismételten s egyhan­gúlag Simonffy Imre polgármestert s kollégiumi helyi gondnokot választják meg. A presbyteri helyek betöltésénél is kívánatos volna immár minden politikai párttekinteteket félretenni, de úgy látszik, ez aligha fog megtörténni. Óhaj­tandó, hogy mindenekfölött a hitbuzgóságra és az egyház érdekeinek készséges szolgálatára néznének és nem politikai szavazatokat vinnének be a presbyteriumba. Akkor bizo­nyára nem történnének azok az elszomorító esetek, a mik most Debrecenben napirenden vannak, hogy a presbyterek érdektelensége miatt a jó előre meghirdetett presbyteri gyű­léseket nem lehet megtartani. Ugyanitt említjük meg, hogy a debreceni presbyterium a főiskola tanszakai közül a gimnáziumot felhívta, hogy a presbyteriumban leendő képviseltetéséről gondoskodjék. Azonban a főgimn. tanári kar a legmélyebben érezvén s főiskola többi tanszakaival (melyeket tudvalevőleg a presbyterium kebeléből kitiltott) a solidaritást elhatározta, hogy a neki felajánlott helyet tisztelettel nem veszi igénybe. Á közös összetartozandóság érzetén kívül azon megdönthetetlen érvet is felhozta elha­tározása mellett, hogy a debreceni egyház vagy az egész kollégiumnak fentartója, vagy egyetlen fakultásának sem. Ha az egésznek (mert hisz a főiskolát csakis a tanul­mányi különbözetek és fokozatok szerint lehet szét dara­bolni), úgy meg kell maradnia 93 iki nemescélú intézke­dése mellett, mely szerint a kollégium összes tanszakai képviseltessék a presbyteriumban magukat, ha pedig nem fentartó, akkor elesik az alap, melyre e gimnázium behí­vását építi. Az a többszázados kapocs, mely az egyház és főiskoia között fennállott, mindenesetre a legkivánato­sabbá teszi a presbyterium megnyugtató intézkedését, a fölebbezett ügynek a felsőbb forumokan kedvező eldön­tését. A gimn. tanári kar kétségkívül a főiskola múltjához s kifelé mindig egységes állásához méltóan járt el, midőn ez egységet megbontani nem engedte s nem tudta. (J.) ISKOLA. Budapesti ref. főiskolánkon úgy a theologiai akadémián, mint főgimnáziumban e hó 18-án kezdődött meg és 1898 január 3 án reggelig tart a karácsonyi szün­idő. A gimnáziumban a tanítás utolsó napján osztattatik ki az első évharmadi Értesítők; az akadémián december köze­pén -tartatott meg a karácsonyi legatio-választás, mely alka­lommal 28 hittanhalgató, három segéd-lelkész, két gimnázista és három tanítóképezdei növendék bocsáttatott ki a gyüle­kezetekhez ünnepi követségbe. Járjanak békével, térjenek vissza egészségben az alma mater körébe! Országos protestáns árvaházunkban a szokásos karácsonyfaünnepély e hó 24-én délután tartatik, mely alkalommal Ltaypál Benő budai lelkész tartja az alkalmi beszédet. Az egyesületi választmány női tagjai az idén is nagy buzgóságot fejtenek ki a karácsonyi ajándékok és adományok összegyűjtésében. Mi is felkérjük a gyüle­kezetek pásztorait, hogy a ránk következő szeretet-ünnep alkalmából emlékezzenek meg árváinkról, s valamelyik ünnepnapon hívják fel hallgatóik figyelmét és könyörülő szeretetét akár általában az árvák, akár különösebben a lelkészárvák házára. Az ilyen munka áldást terjeszt arra is, a ki gyakorolja, arra is, a ki élvezi a felebaráti sze­retet termékenyítő hatását. Az országos középiskolai tanáregyesület decem­ber 28-án választmányi ülést tart, melyre következő indít­ványok vannak bejelentve: 1. A debreceni kerületi kör indítványa a minősítvényi táblázat ügyében. (L a Köz­löny 8. sz., 205. 1.) 2. A debreceni kör indítványa a taná­rok hirlapszerkesztői munkásságára vonatkozó 1890. évi 486. ein. sz. a. kiadott vkminiszteri rendelet módosítása ügyében. (L. u. o.) 3. A debreceni kerületi kör indítványa a tanárok mellékfoglalkozása ügyében 1897. évi 68,400. sz. a. kiadott vkminiszteri rendelet hatályon kívül helye­zése ügyében. (L. u.) 4. A debreceni kör kérelme a saját részére levonható tagdíjhányad ügyében. 5. A kassai kör indítványa a vasúti kedvezménynek nem-állami tanárokra kiterjesztése ügyében. 6. A kassai kör indítványa az állam­hoz átlépett tanárok szolgálati idejének a rangsorozásnál leendő méltányos figyelembevétele iránt. 7. Dr. Bozóky Endre választmányi tag indítványa a budapesti közép­iskolák elnevezése tárgyában. A nyiregyházi ág. h. ev. főgimnáziumban kettős tanári jubileum folyt le december 18-án azon alkalomból, hogy a tanártestületnek két érdemes tagja; Mészáros Ferenc és Szlaboczky Imre tanári munkásságá­nak 25-ik évét betöltötte. A jubilánsokat először Benes László polgármester a főgimn. kormányzó tanácsának nevé­ben üdvözölte meleg szavakban; majd az ev. egyház képviseletében Bartholomaeidess János stb. főesperes mél­tatta az ünnepeltek érdemeit; ezután Martinyi József főgimn igazgató a tanárok, Vietórisz István VIII. o. t. pedig a. tanulók nevében fejezte ki a jubilánsok iránt érzett tiszteletüket, hálajukat. Minden beszédre meghatott szava-

Next

/
Oldalképek
Tartalom