Protestáns egyházi és iskolai lapok – 49. évfolyam – 1906.

1906-06-10 / 24. szám

EGYHÁZ. Lelkészválasztások. A sajókasai ref. gyülekezet Bartha Gyula tarczali segédlelkészt, — a nagyrévi ref. missziói gyülekezet Bodor Pál segédlelkészt, — a nagy­harsányig- szalontai egyházmegye) ref. gyülekezet Perecz István tiszántúli püspöki titkárt választotta meg lelki­pásztorává. Lelkészbeili tatás. Kovács Istvánt, az ongai ref. gyülekezet új lelkipásztorát a mult hónap 27-én iktatták be hivatalába. A beiktatást Ujj József egyházmegyei fő­jegyző és dr. Puky Endre világi aljegyző végezték. Egyházmegyei választás. Az alsóbaranya-bácsi ref. egyházmegye a Poór József elhunytával megüresedett közpénztárnoki állásra Józan Dániel, rétfalusi lelkészt választotta meg. Püspökválasztási mozgalmak. A mint az Ev. Őr­állóban olvassuk, a bányakerületi püspökségre a bácsi evang. egyházmegye lelkészei május 31-én megtartott értekezletükön egyhangúlag Belohorszky Gábor, bács­szerémi esperest jelölték. Lelkészi értekezlet. A nagyhonti evang. lelkészi kar a mult hónapban Bát.lion tartotta meg értekezletét, Hdndel Vilmos foesperes elnöklete alatt. Megelőző isten­tisztelet és úr vacsoraosztás után Fnchs János számolt be a segélyző-intézet ügyeiről és vagyoni állapotáról. Az intézetnek 51,587 K vagyona van. A belső misszió körében történt dolgokról ffoluby Adolf és Bobál Samu tettek jelentéseket, s utóbbi tartalmas felolvasást is tar­tott a diakonisszák hivatásáról. Kimondták, hogy belép­nek alapító tagul a lelkészfiakat segélyző egyesületbe;" továbbá, hogy az 1848. XX. végrehajtása s ezzel kap­csolatban a lelkészi fizetések és korpótlékok rendezése, valamint a Budapesten felállítandó prot. theol. fakultás ügyét napirenden fogják tartani. Mayer Pált az egyházi könyvtárak és levéltárak berendezésére, Hajdú Lajost pedig a kir. tanfelügyelőségekkel való érintkezés mód­jára vonatkozó javaslatok kidolgozásával bízták meg. Az erdélyi ref. énekeskönyv ügyéhez. Lapunk mult heti számában, az Erd. Prot. Lapban megjelent tudósítás alapján, megemlékeztünk az erdélyi énekes­könyv revizió-programmjáról. Erre vonatkozólag a neve­zett lap legutóbbi száma a következő helyreigazítást közli: „ . . . a bizottság lényegileg a következő véleményes javaslatokat alkotta meg: 1. Az Énekeskönyv új kiadása két részből álljon: a mai énekeskönyv változatlanul meg­tartandó darabjaiból és a változtatott, meg új énekek gyűjteményéből. 2. Az első részben megtartandók, jelen­legi sorszámozásuk érintetlen hagyásával, a legkedveltebb és legnélkiilözhetetlenebb énekek, melyeknek sorozatát a bizottság meg is állapította. 3. A második részbe lénye­gesen a Próbaénekeskönyv azon darabjai vétessenek föl, a melyek a jelenlegi énekeskönyv mellőzendő darab­jainak pótlására alkalmasok és az iskolák az énektanítás útján fokozatosan használatba véve, egy egész új énekes­könyv használatba vételének útját mérsékelt átmenettel előkészítik. A Próbaénekes darabjain kívül felveendők abba a részbe olyan más darabok is, melyeket bizottsá­gunk a gyűjtemény gazdagabbá és érdekesebbé tételére további munkálkodása eredményéül ajánlani fog." Rendkívüli kerületi gyűlés. A bányai evang. egyházkerület, a püspökválasztás elrendelése és előké­szítése végett f. hó 7-én rendkívüli közgyűlést tartott Budapesten. Zsilinszky Mihály felügyelő emelkedett be­szédben méltatta az elhunyt Bachát Dániel püspök egy­házi és irodalmi érdemeit, a melyeket a közgyűlés kegye­lettel örökített meg jegyzőkönyvében. A püspöki állásra elrendelték ezután a szavazást július 7-diki határidővel. A szavazatszedő-bizottságba, Zsilinszky Mihály elnöklete alatt Fabinyi Gyulát, Haviár Dánielt, Wagner Gézát, Zsigmondy Jenőt, Horváth Sándort és Schranz Jánost küldötték ki. A kerületi pénzügyi bizottság javaslata alap­ján 64,000 koronát szavazott meg a gyűlés az aszódi kerületi felsőbb leányiskola épületének megfelelő átala­kítására. ISKOLA. A Wekerle-kormány közoktatásügyi politikája. Ezt illetőleg a mult hónap 29-én történt bemutatkozás alkalmával a következőket mondotta a képviselőházban a kormány elnök: „A közoktatásügyi politika terén az erkölcsi és művelődési szempontokon kívül a nemzeti szempontnak érvényesítése képezendi sarkkövét politi­kánknak. Nem azt értjük ez alatt, hogy mellőzni kíván­juk azon történelmi jogosultságuknál fogva jogosult tár­sadalmi tényezőket, jelesül az egyházakat ós községeket, vagy mintha háttérbe kivánnók szorítani ezek közremű­ködését; sőt ellenkezőleg, az a meggyőződés vezérel bennünket, hogy az állami oktatásnak ott, a hol szük­séges, érvényesítése mellett ezeknek a tényezőknek közre­hatását múlhatatlanul igénybe kell vennünk továbbra is, tanügyünk erkölcsi alapjainak és művelődésünk fejlesz­tésének biztosítása érdekében. Olyan értelmet nem kivá nok beszédemnek adni, mintha a kormány javaslatai a nem magyarul beszélő polgáraink kulturális fejlődésének és oktatási szabadságának útját kívánnák állani; hanem olyan értelmet, hogy az oktatás minden fokozatán, a tan- és nevelő-intézetek bármely kategóriájában, jusson kifejezésre a magyar állameszme, a magyar állam nem­zeti jellegének eszméje. Ezeknek a czéloknak érvénye­sítése végett úgy a közigazgatás, mint a törvényhozási reformok terén nagyobb súlyt kell fektetnünk a tanfel­ügyelet behatóbbá tételére, a gyakorlati oktatásra, a tudásnak erőszakolása helyett az erkölcsi és jellemfej­lesztési szempontokra, a testi nevelésre, az értelemfej­lesztésre és jellemképzésre, szóval az embernek, mint egésznek összhangzó nevelésére. E gyakorlati irányra, elkezdve a mezőgazdasági iskoláktól, föl a műegyetemig, a vidéki kulturális középpontoknak rendszeresítésére, fejlesztésére és megerősítésére, egyáltalán egész köz­oktatásunknak a gyakorlati élettel és a nemzeti köve­telményekkel való helyes összhangba hozatalára". A programm az egyházakkal szemben lojális, nemzeti te­kintetben is eléggé kielégítő. De szerettünk volna vala­mit hallani a harmadik egyetemről, a prot. tanárképző fakultásról és más egyebekről is. így bizony a programm csak a hagyományos sablonok keretében mozog. Az orsz. középiskolai tanáregyesület az idén Budapesten fogja közgyűlését megtartani, július hó 2. és 3-dik napjain. Napirenden lesznek: a tanáregyesület törekvéseit feltüntető évi fölterjesztés, a koedukáczió és a szexuális nevelés aktuális kérdései, továbbá Kapossy Luczián, Beke Manó, Bozóky Endre előadásai és a jellem­nevelés kérdése. Ezeken kivül napirendre kerülnek még a körök által bejelentett előadások és indítványok is. Kedvezményes vasúti jegyekről, elszállásolásról és szóra­koztatásokról a budapesti tanári kör gondoskodik, Székely István egyesületi titkár vezetése alatt. Apponyi kultuszminiszter üdvözlése. Az országos ref. tanáregyesület küldöttsége, Dóczi Imre elnök veze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom