Protestáns egyházi és iskolai lapok – 52. évfolyam – 1909.

1909-02-28 / 9. szám

Csatlakozó szándékát jelentette be a mackeesporti gyüle­kezet is, a melynek szervezésére az esperes Borsos István utazólelkészt küldötte ki. A budapesti ref. egyház köréből. A Lorántfíy Zsuzsánna íróegyesület, legközelebb tartott közgyűlésén elhatározta, hogy a budapesti ref. egyháznak is szolgá­latot teendő, a Tisztviselő telepen, Család-utcza 8. sz. alatti háza telkén imatermet építtet, még a jelen év folyamán. Ez az imaterem középpontja lenne a Ferencz­és Józsefváros külső részei, a Tisztviselő-telep s a X. kerület közel eső részei evangelizálásának. Az imaterem 500 ember befogadására van tervezve, s az istentiszte­leteken kívül a diakonissza ügy fejlesztésére, szeretet­vendégségek tartására, munkások és munkásnők evan­géliomi gondozására fog szolgálni. A Lorántífy Zsuzsánna­egyesületet, e határozatáért a legmelegebben üdvözöljük ! A „Ne temere" ügyéhez. A M. Sz. közleménye alapján mi is hírt adunk arról, hogy egy soproni fő­hadnagy, a ki evang. leányt készül nőül venni, a róm. kath. tábori püspöktől felhívást kapott volna házasságá­nak a róm. kath. plébános előtt leendő megkötésére, mivel a parancsnokság nem tűr meg konkubinátust. Bozóky Árpád képviselőnek ez ügyben feltett kérdésére a honvédelmi miniszter azt felelte, hogy az egész csak mesebeszéd. A Dunántúli Prot. Lap szerkesztője is, a lap legutóbbi számának egy szerkesztői megjegyzésében azt jelenti, hogy a soproni evang. esperestől személyesen nyert értesülése szerint, a hir nem felel meg a valóság­nak s a főhadnagy az evang. templomban fog meges­küdni. — örülünk rajta, ha a hir nem valóság. Kongruaemelés vagy korpótlék. Ez alatt a czím alatt ír a Sárospataki Ref. Lapok legközelebbi számá­ban Révész Kálmán ós számítást tesz arra nézve, hogy mi lenne a különbség, ha a miniszter az 1600 koronás alapfizetést öt ízben adott 400 koronával emelné 25 év alatt 3600 koronára, vagy pedig az egyházi törvény szerint rendeztetnék a lelkészi javadalom, 2400 korona alapfizetéssel és hat ízben adott 200 200 koronás kor­pótlékkal. Az előbbi rendszer szerint 35 óv alatt egy lelkész összesen 96,000 korona javadalmat kapna, a melyből évenként átlagban esnék 2742 korona 85 fillér. Az utóbbi rendszer szerint 35 év alatt a lelkész összes javadalma 105,000 korona volna, 3000 korona évi átlaggal. A két javadalmazási rendszer között tehát 35 év alatt 9000 korona a differenczia, az előbbi hátrányára. Révész Kálmán azonban, az állam jelenlegi pénzügyi viszonyai között az előbbi rendszer szerint való rendezést is szí­vesen elfogadhatónak tartaná. Nyugalomba vonuló lelkész. Weber Samu szepetneki evang. lelkész, élve a lelkészi nyugdíjintézet által bizto­sított jogokkal, nyugdíjaztatta magát. A nyugalomba vonult lelkész 53 évig hordozta a lelkipásztorság terheit, s most 82 éves korában pihenésre vágyott. Méltán meg is érdemli. Az Isten csak azt adja meg neki, hogy pihe­nése legyen valóban boldog, zavartalan. A budapesti evang. egyházmegye köréből. A buda­pesti evang. egyházmegye lelkipásztorai értekezletet tar­tottak f. hó 9-én, a melyen megvitatták a házasság­kötések. áttérések s egyéb, a cura pastoralis körébe vágó teendők körüli egyöntetű eljárás elveit. Foglal­koztak a leánynevelés kérdésével is, s kimondották, hogy a reformáczió négyszázados emlékünnepét egy, Budapesten felállítandó, internátussal és esetleg tanító­nőképzővel összekötött „Országos Evang. felsőbb leány­nevelő intézet 1' megteremtésével óhajtanák maradandó emlékezetűvé tenni. Ez eszmét legközelebb az egyház­megyei gyűlés elé viszik, hogy annak megvalósítására országos akcziót indíttassanak. Adja Isten, hogy a szép és bölcs eszme testet öltsön ! Res cliatholicae. Mint a Lelkészegyesületben írja Dömény Zoltán, a mult hetekben meghalt a szigetvári közkórház főorvosa : dr. Raksányi Árpád. Raksányit mindenki tisztelte és becsülte, temetésén meg is jelent a város közönsége, hogy kegyelete adóját lerója az el­költözött tudós és jó ember iránt A közkórház apáczái, a kik együtt dolgoztak az elhunyttal s tisztelni, becsülni megtanulták, szintén meg akartak jelenni a temetésen ; a főnöknő azonban ezt megtiltotta s így egyetlen apácza sem lehetett jelen az elhunyt főorvos végső tisztességén, íme ilyen a gyakorlatban a pápista keresztyén testvéri­ség 1 — Ezt pedig a Ref. Szemle közli, egy Donauwörth­ben megjelent s püspöki megerősítéssel ellátott „Őrangyal levélkéd ből, a róm. kath. pap méltóságát illetőleg: „Emberi nyelv nem képes egy kath. pap fenséges mél­tóságát leírni. Meghaladja nemcsak a császárok és kirá­lyok, de a legfenségesebb égi fejedelmek rangját is. Az angyalok Isten követei, a világnak hatalmasai Isten hely­tartói földi dolgokban. Mindkettő felett magasan állanak a papok, mert ők Isten helytartói az örök üdvösség­dolgaiban. Azért az ő méltóságuk isteninek nevezhető. A boldogságos szűzanyának, Máriának nincs akkora ha­talma, mert ő nem képes a legkisebb bűnt sem meg­bocsátani ; a pap azonban képes a legégrekiáltóbbat is egyetlen szóval törölni; azért ő gyülekezetének atyja, a népnek legnagyobb jóltevője. Mi következik ebből? Ha a káté a gyermekeknek szeretetet, engedelmességet, tisz­teletet parancsol szülőikkel szemben: mennyivel inkább megilleti ez a papot, kinek méltósága és jóltevése sokkal nagyobb, mint a testi szülőké. Azért soha meg ne sértsd a pap hírnevét esetleges gyöngéinek ócsárlásával. Átok az olyan ajkakra, a melyek napvilágra hozzák egy papnak titkos bűnét, vagy valamely megbotránkoztató cselekedetét másokkal közlik. Ellenben gondoskodjatok szorgalmasan testi jólétéről, fizessétek pontosan illetményeit és az egyházi adókat!" Ehhez nem kell kommentár. Leg­felebb azt kérdezhetjük, hogy ha a pápás papok még az angyalokénál is nagyobb méltósággal bírnak, miért nem tudnak élni legalább bios angelikost, s miért kell átokkal sújtani azokat, a kik szólni mernek gyengeségeikről, titkos bűneikről és megbotránkoztató cselekedeteikről? ! A genfi út. Többek kérelmére, tudakozódtunk úgy a budapesti menetjegyirodánál, mint a Cook-féle utazási társaság bécsi irodájánál: mennyibe kerülne a genfi út III. oszt gyorsvonat! jeggyel? Ugy Fiúmétól, mint Bécs­től ugyanis III. oszt gyorsvonati kocsik is közlekednek. A menetjegyirodától azt a választ kaptuk, hogy az oda­felé Felsőolaszországon, visszafelé pedig Németországon át jövő nagy körutazás (Budapest —Fiume—St. Peter— Cormons — Velencze—Milano— Genua—Turin—Modane— Genf—Lausan ne—Zürich—München—Bécs Budapest), a múltkor közölt ajánlatban fölsoroltakkal együtt, 430 kor. helyett 395 koronába kerülne, ha Fiúmétól Génuáig és Genftől Bécsig III. oszt. gyorsvonaton utazunk. Buda­pesttől Fiúméig, Génuától Genfig és Bécstől Budapestig II. oszt. gyorsvonattal tennők az útat. A vasúti csatla­kozás miatt nem lehetett az útat Génuától Genfig III. oszt. gyorsvonati jeggyel tervbe venni. A Cook iroda értesítése szerint Bécsből Innsbruckon, Zürichen és Lau sanne-on át Genfbe és vissza a gyorsvonat III. osztályá­val menettérti jegy ára 77 kor. 70 fi 11. (II. oszt. gyors­vonattal 123 kor. 80 fill.) A jegy 14 napig érvényes és az utazás többször megszakítható. Bécsből Genfbe, 60 napig érvényes körutazási jegy, mellyel az utazás tet­szésszerint megszakítható, III. 'oszt, gyorsvonaton 84 kor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom