Protestáns egyházi és iskolai lapok – 28. évfolyam – 1885.

1885-02-22 / 8. szám

meg nem botránkozunk az ilyenekben. Mi egyszerűen azt feleljük erre, hogy : »bogara ez ő neki !« Végül azonban annyit megegyezni mégis jónak látok, hogyha : »ott ama csillagokban, hol ő (Bor Áron) az elhunyt fénylik, vele majd találkozandok« nem hiszem, hogy nemes szive ez eljárásáért engemet vádolni fogna; és ha mégis kérdené: »hogy miért cselekedted ezt....?« nyu­godt szivvel felelném neki : hogy bár fájdalommal, de szomorú kötelességemet teljesítettem 1 S nyugodjék meg feleletemben az én N. S. bará­tom is. Ne háborogjon az ő szive s legyen csendes­ségben s békességben, most és minden időben Ámen. Márk Ferenc. IRODALOM. A budapesti III. kerületi (ó-budai) ev. ref. anya­egyház 1884-ik évi jövedelmeinek és kiadásainak kimu­tatása, valamint a fizető és nem fizető egyháztagoknak névjegyzéke. Örömmel látjuk ezen kis füzetből, hogy a nevezett egyháznak nemcsak valláserkölcsi, de anyagi gondozása is jó kezekben van ; úgy az egyházi adó, mint a közalap illeték, a bevétel és hátralék felől pon­tos, s könnyen áttekinthető számadás vezettetik. Az 1884-ik évi bevétel, a mult évi pénztármaradékkal együtt 4690 frt 20 kr. volt, a kiadás 3637 frt 17 kr. készpénz maradék 1053 frt 03 kr. Rálh Mor kiadásában legújabban megjelentek : Zrínyi és Tasso. írói arcképek (Gyöngyösi, Orcy, Gva­dányi, Baróti Szabó és Ráday élete és jellemzése). Irta Arany János. Ára 80 kr. — Arany János összes munkái végleges teljes kiadásának 27-dik füzete. Ára 60 kr. — Br. Eötvös József összes munkáinak végleges teljes ki­adásából a 20-dik füzet, melynek tartalma : Költemények és elbeszélések. Első füzet. Ára 50 kr. — Római világ. Művelődéstörténeti rajzok a császárság fénykorából. Frid­laender, Jung, Bender és mások művei nyomán átdolgozta Dr. Bozóky Alajos, a nagyváradi jogakadémia igazgatója s ugyanott a római jog tanára. 5 dik füzet. Számos képpel Ára 60 kr. A Franklin társulat kiadásában megjelentek : Hand­book of English and Hungárián Conversation. Angol és magyar beszélgetések kézikönyve. Irta Bizonfy Ferenc, az angol magyar szótár szerzője, ki mint magyar emig­ráns 36 év óta lakik angolföldön. A 292 lapra terjedő kötet ára fűzve 1 frt 20 kr., vászonba kötve 1 frt 60 kr. — A jeles irók iskolai tára XXIV. kötete gyanánt adattak ki : Berzsenyi ódái. Középiskolák számára. Magyarázta Dr. Vcrsényi György, a körmöcbányai kir. főreáliskola tanára. 124 lap; ára 50 kr. A commentáló téved, midőn Berzsenyi egyik ódájának e sorait : Minden kődarabon, melyre szemem velem A nagy Persepol és Palmyra képe int; igy magyarázza a 108. lapon : »Persepolis a régi Persia fővárosa; Palmyra város Itáliában.* Petsepolis a régi Persis fővárosa volt; Palmyra nem Itáliában, hanem Syri­ában, Arábia szélén feküdt: az egykori Palmirene fővá­rosának nagyszerű romjai most is ott láthatók a sivatag­ban. — A Gyulai Pál szerkesztette Budapesti Szemle februári füzetében Arany János ártatlan dac című kedves kis, magánvonatkozású, hátrahagyott verse a legérdeke­sebb közlemény. Góbi Imre »a zöld kokárda« című isme­retes rendkívül szép ír népkölteményt fordította le ; ha­sonlóan fordítás, Merimée Prosper után :»Aubain abbé«, elbeszélés. Eredeti értekezések: Péterfi Jenőé Taine »Ori­gines de la Francé« c. munkája legújabban megjelent : IV. kötetéről ; — Ballagi Aladáré, Sir William Stirling­Maxwell Don John of Austria c. nagy művéről; — Téglás Gáboré Pulszky : A rézkor Magyarországon c. munkájá­ról. Továbbá Imre Sándor folytatja tanulmányát Arany János és Aristophaneséről ; Asbóth János a bosnyák bogumilekről, az Árpádok, Anjouk és Hunyadiak alatt, stb. KÜLÖNFÉLEK. * Személyi hirek. Kiváló irónk Hegedűn István a kolozsvári ref. főgymnázium igazgatója f. hó 21-én a legnagyobb kitüntetéssel (summa cum laude) nyert okle­vele alapján a budapesti egyetemen bölcsészet-túdorrá promoveáltatott. * Lelkészválasztás. A tolnai reform, egyházme­gyében levő n.-kajdacsi egyház lelkészéül közelebb egy­hangúlag Tantó János n.-körösi segédlelkész választatott. * Vajda Péter sírkövének megkoszorúzása. Vajda Péter halálának évfordulóján, febr. 10-én a szarvasi fő­gymnásium önképző-köre, hogy a nagy férfiú emlékét méltó módon megülhesse, kivonult a költő sírjához. Az ünnepélyt rövid bevezető beszéddel Benka Gy. igazgató nyitotta meg, jelezvén az ünnepély célját, s aztán a tért az önképző körnek engedte át. Ennek nevében Kojnok Tamás VIII. o. t. lépett elő, s a költő emlékoszlopa felé fordulva, nagy hatással elszavalta Petőfi »Vajda Péter ha­lálái a« c. költeményét Majd Liska János VIII. o. t. vette át a szót, ki meleg szavakkal emlékezett meg a holtról és méltatta annak működését: először, mint költőét; azután mint hazafiét, s végtére, mint a nevelés buzgó baj­nokáét, ki a szarvasi gymnásiumot átvévén, rövid idő alatt a legjobb hangzásuak egyikévé tette. E sikerült ünnepi beszéd után az ifjúság a »Szózatot* éne' elte el, mialatt a siroszlop megkoszoruztatott. * A sepsi-szentgyörgyi Mikó-Kollegium elöljáró­sága közelebbről tartott gyűlésén elhatározta, hogy az erdélyi ref. egyházkerület állandó igazgató tanácsához felirat intéztessék az 1883-ik évi XXX-ik törv. cikk értel­mében az államsegély igénybevétele tárgyában. Ezen feliratban ki fogja jelenteni a tanodai elöljáróság, hogy a tan da részére az állam cegélyt igénybe kivánja venni, hogy a jelenleg fennálló előkészítő és négy algymn. osz­tályait teljesen a törvény színvonalán és a haladó kor igényei szerint rendezhesse be. Sőt ennél tovább kíván haladni az elöljáróság: az állimsegély igénybevételével a Mikó-tanodát fokozatosan teljes 8 osztályú gymnáziummá szándékozik fejleszteni. * Az Eötvös-alap gyüjtőbizottsága 1 kétszáz, 20 egyszáz forintos ösztöndíjra, 4 egyszáz és 8 ötven forin­tos segélydijra hirdet pályázatot. Ezekben csak azon ma­gyarországi népoktatási intézetekben működő nevelők, kisdedóvók, tanítónők, tanítók és tanárok gyermekei, ille­tőleg özvegyei, árvái avagy keresetre képtelen nyomo­rék utódai részesülhetnek, a kik az Eötvös-alap intézmény rendes tagjaiul beiratkoztak s az intézmény központi pénztárába az egy forintos évdijat rendesen beszolgál­tatták. F. é. május i-ig Luttenberger Ágost bizottsági titkárhoz (Budapest, Deák-tér 3. sz.) Az alap vagyona ma 23.756 frt 19 kr. * Simor János hercegprímás ez évi nagy böjti kör­levelében meleg szavakkal buzdítja a kormányzata alatt levő lelkészeket Isten igéjének buzgó hirdetésére s egy­szersmind szigorúan meghagyja nekik, hogy a gyerme­kek vallásos oktatására kiváló gondjuk legyen. Igy inti őket a többek között: »Mily s/ivesen és mily örömmel teljesítenék az is-

Next

/
Oldalképek
Tartalom