Protestáns egyházi és iskolai lapok – 61. évfolyam – 1918.

1918-10-27 / 42-43. szám

EGYHÁZ. Felhívás. Az Egyetemes Konvent 25 ezer példány­ban adta ki a Forgács Gyula által írt „Rövid emlékezés a nagy reformáció négy százéves évfordulója alkalmá­ból" című emlékfüzetet és ezt a. konventi iroda szétküldte az összes gyülekezetekhez. A szétküldött 25,000 pél­dányból mintegy 15 ezernek árával az illető gyülekeze­tek elszámolták, mintegy 1000 gyülekezet azonban a ná­luk levő mintegy 10 ezer füzettel ismételt esperesi sürge­tések dacára sem számolt el. A püspöki hivatal most ez úton hívja fel az. illető gyülekezeteket sürgős, mielőbbi elszámolásra. A budapesti ref. egyház presbitériuma folyó hó 17-én tartott gyűlést Petri Elek püspök ós dr. Szilassy Aladár gondnok elnöklete mellett-. A gyűlésen 50 pres­biter vett részt. Az elnöklő püspök kegyeletes szavakban emlékezett meg dr. Yámosy Gyprgy,' Dely Zsigmond és Takács Lajos elhunyt presbiterekről, Losonczy Gyula korán elköltözött hitoktatóról és arról a veszteségről, amely dr. Szabó Aladár lelkészt, dr. Szász Károly pres­biteri és dr. Kiss Károly ügyészt érte gyermekük ha­lálával. Az elhunyt presbiterek helyére behívattak: Sza­badi Adolf, Magvary Kossá Ferenc és Z. Kiss László pótpresbiterek, akik közül a két:, első az esküt letette. — A megerősített választói névjegyzék szerint az egyházban 12890 választó van. A legnagyobb érdeklődést a pesti egyházmegyei tisztújítás keltette. Az esperesi állásnál több felszólalás után szavazásra került a sor; Nagy Fe­renc'volt esperesre 20, Forgács Gyula péceli lelkészre 24 szavazat esett, többen tartózkodtak a szavazástól. Egy­házmegyei gondnokságra egyedüli jelölt volt gróf Teleki József: a többi állásra is egyhangúlag adta a. presbité­rium az egyház 8 szavazatát. Nemes Árpád, a gazdasági hivatal főnöke terjesztette elő a záró számadást, amely az egyház nehéz helyzete dacára a hívek áldozatkész­sége folytán elég kedvező eredményeket mutat fel. Be­vétel volt 539,550 K, kiadás ugyanannyi, hiány nem volt, ami főleg onnan van, mert az alapítványi értékek mintegy 12 ezer koronával többet jövedelmeztek és a költségvetési hiány fedezésére 16.560 korona adomány folyt be. A vagyonszaporulat 11465 K. — A presbité­rium a hivatalnokok és alkalmazottaknak, nehéz hely­zetükre való tekintettel, erre az évre újabban 15 ezer ko­rona segélyt szavazott meg. Ebből öt lelkésznek egyen­ként 1000—1000 K-t (Petri Elek az őt illető részről le­mondott), a nős hitoktatóknak és tisztviselőknek egyen­kint 300 koronát és gyermekenként 100 koronát, a nőt­len s. lelkészeknek 250 koronát és a segédszemélyzetnek egyenként 200 koronát, ezek gyermekeinek 50—50 ko­ronát szavazott meg. Özv. Egressy Dezsőné édesanyja meghagyására dr. Darányi Gyula útján 1000 koronát adott a budai templomalapra. Az Egyházi Értesítő szer­kesztéséről dr. Sebestyén Jenő lemondott, az elnökség a szerkesztéssel Takaró Géza lelkészt bízta meg. — Dr. Kiss Károly ügyész bejelentette, hogy a néh. Szalacsy Farkas áltál a főgimnázium részére hagyományozott 30 ezer korona a hagyományozó özvegyének, szül. Ko­vács Sebestyén Ilonának elhalálozása folytán befizette­tett. Az alapítvány jövedelme a főgimnázium közszük­ségleteire fordíttatik. A hitoktatásra vonatkozó ügyeket Takaró Géza lelkész terjesztette elő. Üj hitoktató s. lel­készek: Czeglédy Emánuel, Árokháty Béla, Bernáth La­jos, Takács Károly, Pa]) Gyula, és az elhunyt Losonczy Gyula helyén Pápai István; új segéd lel készek íj. Kálvin­•téren: Csekey Sándor, Kőbányán Major János, a fasori paróchián Zsemlye Lajos. — A presbitérium a vallás­tani óradíjakat felem-elte és az egyházkerületi taninté­zetekben való használatra ajánlja dr. Patay Pál Egy­háztörténetét. a polgári iskolák számára, A főgimnáziumi igazgatótanács jelentését Ravasz Árpád igazgató tejesz­tette elő. Beiratkozott 750 tanuló (30 magán); vallás sze­rint 407 ref., 59 ev., 101 r. kat., 14 egyéb ker. és 169 zsidó. Az I—V-ig párhuzamos osztályok vannak. Sza­lay Károly tanár ebben az évben újból tanít, dr. Fröli­lich Pált, Máthé Eleket helyettes tanároknak választot­ták meg. Dr. Pruzsánszky Pál és dr. Kovács Lajos eb­ben a tanévben is óraadók. A presbitérium összesen 41 tanulót részesített, tandíjmentességben, ennek a jótéte­ménynek értéke: 5980 K. A házassági esküről. A Prot. Egyh. és Isk. Lap 40—41. számában a „bihari egyházmegye a házassági eskü ellen" címen egy kzölemény jelent meg, melyben Tarnóczi Lajos bihari lelkész a házassági eskü eltörlését indítványozza. Indítványát azzal indokolja, hogy az es­ketés csupán a magyar reformátusoknál dívik, külföldi egyházak nem ismerik. Az indokolás első fele históriai tévedésen alapul. A házassági eskü igenis magyar szo­kás, melyet a református egyház a kath. egyháztól vett át és tartott meg, mint sok más szokást. Egv a ferenc­rendi szerzetesek tulajdonát képező incum abulumban 1505-ik évből kézírással jegyeztetett fel a házassági eskü szövege, melyet a ref. egyház kis bővítéssel vett át. Saj­nálom. hogy több adatot momentán nem közölhetek, mert erre vonatkozó jegyzeteim mind otthon vannak. Mihelyt hazamegyek, a kérdésről bővebben nyilatkoom. Az eskü mint speciális magyar szokás, nem eltörleudő* hanem fenntartandó. Az indítvány tehát elvetendő. Tóth h, lelkész. Elhalasztás. A dunamelléki ref. egyházkerület okt. 26-ára. hirdetett közgyűlését a járványra való tekintettel bizonytalan időre elhalasztotta. A gyűlés lehetőleg no­vember hó folyamán meg lesz tartva. ISKOLA. A debreceni egyetem -nagyerdőben épülő helyisé­geinek ünnepélyes felavatása folyó hó 23-án folyt le a királyi, pár jelenlétében. Az ünnepélynek ogyik érdekes mozzanata volt a királyi párnak a ref. nagytemplomban való megjelenése, ahol Baltazár püspök mondott" áldást reá. A felavatás napjának estéjén a képviselőházi ülés­ben nagy vihar volt a fogadtatásnál elhangzóit „Gotter­halte" miatt. — Azóta sok minden történt. Internátusunk lakóit sem kímélte meg látogatásától •a veszélyes, járványos betegség. De Istennek hála. bete­geink most már részben teljesen felépültek, részben már túl vannak a. veszélyen. A betegek ápolásában a Bethesda. kórházból két diakonisza testvér szolgált hűséges segít­séggel. A théológián szünetelnek az előadások és miután a főiskolai előadások is korlátoztattak, az intern átusi világi hallgatók nagy része is eltávozik ideiglenesen az intézetből. A soproni ev. theol. akadémián a III. és IV. év folyamán 3—3 hallgató van, az I. és II. évfolyamra egyetlen hallgató sem jelentkezett. Katholikus jellegű-e a pozsonyi egyetem? A po­zsonyi egyetem egyik tanára, dr. Bozóky egy sajtópere tárgyalása, alkalmából kijelentette, hogy szerinte a po­zsonyi egyetem, ha jogilag nem is, de hallgatólagosan kath. egyetem. Most. újabban Pozsonyban az Orsolya apácák tanítónőképző-intézete fölé polgári tanítónő-kép-

Next

/
Oldalképek
Tartalom