Protestáns egyházi és iskolai lapok – 50. évfolyam – 1907.

1907-12-08 / 49. szám

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP Hirdetési díjak : Két hasábos egész oldal .... 40 kor. Fél oldal . áu kor. Negyed oldal 10 kor. Njoíczad oldal 5 kor. Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő: HAMAR ISTVÁN. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX., Kálvin-tér 7. sz., a hová a kéziratok, előfizetési cs hirdetési díjak stb. intczendók. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési ára : Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, negyedévre : 4 kor. 50 fillér. TARTALOM. Vezérczikk: Keressük az igazságot. Hamar István. — A budapesti ref. theol. akadémia kihelyezése kérdéséhez. Szász Béla. — Iskolaügy: Esetek. Ref. tanár. — Belföld: Protestáns ügyek a képviselőházban. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek — Pályázatok. — Hirdetések. Keressük az igazságot. II. Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszternek két hivatalos nyilatkozata fekszik immár előttünk, a melyekben visszautasítja a pro­testáns körökből ellene emelt ama panasz jogo­sultságát, a mely szerint a felekezeti béke megvan zavarva, s mintha az elégedetlenség feltámadásá­ban az ő kultusz- és kultúrpolitikája szerepet játszana. Rendelkezésünkre áll immár a dr. Bozóky Árpád interpellácziójára nov. 23~án adott ideigle­nes és a nov. 28-án adott érdemleges válasz, s így módunkban van, hogy azok alapján mind ön­magunkkal, panaszkodásainknak alapos vagy alap­talan voltával, mind pedig a miniszter úr politiká­jával tisztába jöjjünk. Nem akarok újból kiterjeszkedni arra a megbélyegző vádra, a mely a miniszter úr nyilat­kozataiban ismételten és ismételten felhangzik, hogy a protestáns közvéleménynek s immár a vezetők egynémelyikének is felhangzó panaszko­dásában sötét hatalmak, politikai indulat vagy épen a frivolitás működnek indító okokként. A múltkor már elmondtam erre nézve véleményemet. De kü­lönben is, itt nem a szavak, nem a nagyhangú kijelentések vagy tiltakozások bizonyíthatnak, ha­nem csupán magok a tények, s ezért reátérek tehát magokra a tényekre. Gróf Apponyi Albert nyilatkozatai legelső sorban az 1907. XXVII. t.-czikkre s annak a protestánsok által kifogásolt 35-dik §-ára vonatkoz­nak. Foglalkozzunk azért elsősorban mi is ezzel és keressük az igazságot és pedig nem nagyhangú szólamokkal, hanem magának a törvénynek és a reávonatkozó végrehajtási utasításnak útmutatása mellett. Az 1907. XXVII. t.-cz. 35. §-a nemcsak a sajtóban és az egyházmegyei értekezleteken keltett visszatetszést; nemcsak tekintélyes főgondnoki és főfelügyelői székekből hangzottak fel azzal szem­ben aggodalmak, hanem ott fekszik immár a kép­viselőház asztalán az evang. egyetemes gyűlésnek s nemsokára a tiszántúli ref. egyházkerületnek a törvény rendelkezéseit kifogásoló és azt megváltoz­tatni kivánó felterjesztése is. Ily tekintélyes hivatalos egyházi testületek felterjesztései joggal igényelhetik azt — ha már a sajtó útján megnyilatkozó köz­véleményre nem ad a miniszter úr semmit — hogy magyarország kultuszminisztere által az azokat megillető figyelemben részesíttessenek. Igényelhetik, hogy olybá vétessenek általa, mint a melyek nem éretlen, meggondolatlan gyermekek seregéből, ha­nem érett, higgadt, a tényeket komolyan mérlegelő és az egész protestáns egyházat, vagy legalább is annak egy tekintélyes részét hivatalosan kép­viselő férfiak testületéből intéztetnek a törvényhozás képviselőházához, Igényelhetik, hogy a mikor a miniszter az azokban foglalt panaszkodásokat alap­talanoknak kivánja felmutatni, akkor ne általános szólamokkal, hanem konkrét tényekkel, a törvény és az utasítás részletes, beható megvilágosításával argumentáljon. A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az iskolák és óvodák padlói ,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítanak a tiídövész terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi egyedül a gyártó czég: ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. Óvaliodjunb iitóiizatolttól. Utasítások iiigyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom