Protestáns egyházi és iskolai lapok – 16. évfolyam – 1873.

1873-07-27 / 30. szám

szolgál az ókori földrajz ismertetéséhez. Különösen be­cses e leirás azért, mert általa a nagy III. Tutmes ki­rálynak nem csak kormányzási évei, de napjai is ponto­san meghatározhatók. Tutmes halála után II. Amenophis uralkodása alatt is Amen-Emheb megtartotta az egyptomi udvarnál nagy befolyását. (ff.) A pesti ref. egyház felső leányiskolájában az évi vizsgálatok f. hó 21-én tartattak meg Tö­rök Pál, több tanügy-barát és a szülők jelenlétében. A növendékek alapos készültségnek adták tanújelét, mi bi­zonyságot tesz egyházunk ezen felső leányiskolájában al­kalmazott tanárok buzgalmáról, főképen pedig az iskola igazgatónője, Kalocsa Róza helyes nevelési rendszeréről Ez évi vizsgálat is megerősítette azon bizalmat, melyet ez iskola irányában eddig tápláltunk, és kedves köteles­ségünkké teszi melegen ajánlanunk azt a nagy közönség ügyeimébe. ' * Gyászjelentés. A pozsonymegyei ág. hitv. ev. esperességbe kebelezett alsó-szeli evang. egyháznak 20 éven át fáradhatlan s áldásban működő hü lelkésze, H i í Js c h k o r n S á n d o r, f. év s hó 9-kón nyálka­szclhüdésben hirtelen meghalt s jul. 11-ikén eltemet­tetett. Mély bánatba merült özvegye Wagner Katalin és leánya, hivei és barátai áldást mondanak reája — nyu­godjanak békében porai. * A vallás- és közoktatási miniszter az ööszes töivényhatóságokhoz a következő körlevelet intézte: Nemzetünkre nézve a culturalis haladás kérdése sajátla­gos viszonyainknál fogva, egyúttal a létfentartás kérdése is lévén, felette kívánatosnak tartom, hogy a tudomány ós művészet iránti érzék, a culturalis haladás ezen legbizto­sabb alapja, az ország minél nagyobb többségénél felta­lálható legyen. E nagy és fontos cél elérésére, a mint ezt az előhaladottabb külföld követendő példája bizo­nyítja, egyik legfontosabb tényezőül szolgálnak a köz­pontban lévő nagyobb mérvű gyűjtemények mellett a vi­déken lévő tudományos és művészeti célú egyletek és muzeumok, melyek a hivatottak részére a biztos tovább­haladást, a nagy közönségre nézve pedig a tudomány és művészet iránti helyesebb felfogást s a mivelődós iránti vágyat eredményezik. Hazafiúi bizalommal fordulok ennél­fogva a . . . . törvényhatósághoz, szíveskedjék buzdítás és esetleg anyagi segélyezés által is odahatni, hogy te­rületén tudományos és művészeti cólu egyletek és mu­zeumok alakíttassanak, a netán már létezőket pedig ré­szesítse a rendelkezésére álló erkölcsi és anyagi támoga­tás minden nemében. Részemről minden hasonló kezde­ményezés az ügy fontosságához mért erkölcsi támogatásra számithat. — Az alakítandó egyletek alapszabályai a m. k. belügyminiszter úrral egyetértőleg adandó jóváhagyás s illetőleg szaktudomány szempontjából netán teendő helyreigezitás végett annak idejében hozzám lesznek fel­terjeszteüdők. * A cholera ellen. Mai napság számtalan gyógy­szer van forgalomban e kór ellen. Egy ilyen tárgyában vesszük Édes Vince, tarjáni ref. lelkész úrtól a követ­kező sorokat: Egy cholera elleni hathatós szerrel kívá­nom lapja utján a hazai közönséget megismertetni, me­lyet községünkben sikerrel alkalmazok. Az orvosság ké­szítéshez végy egy üveget s töltsd meg félig apróra vagdalt zöld dióval. Önts reá tiszta spiritust, hogy az üveg egészen megteljen. Rázogasd fel olykor olykor tar­talmát s huszonnégy óra múlva már kész az orvosság. Egy porciónyit kell belőle adni férfi betegnek, gyerme­kéknek s nőknek kevesebbet. Ezen orvosságtól, hányszé­kelés, görcs azonnal megszűnik s a beteg rövid hoszszabb ideig tartó álomba merül. Tiszatarjánban egyetlen cholera­beteg sem halt meg, a ki az általam ajánlott orvosságot bevette. Volt pedig jul. 10-kétől fogva a mai napig azaz jul. 19-kéíg 35 cholera-beteg. És miután ezen községben minden cholera-beteg tőlem vitt orvosságot használt, már jul. 10-kétől következésképen megszűnt a halálozás is. * Egyetemi tanszékek betöltéséről. A „Jogtu­mányi Közlöny" irja : Tud. egyetemünk jogi facultásánál három tanszék betöltésére lévén pályázat hirdetve, a ta­nári kar e napokban ejtette meg az őt illető kijelölést. Értesülésünk szerint következő eredménynyel: 1) politi­kára Horn Ede és kívüle még másod sorban dr. Korbuly Imre, dr. Matlekovich Sándor és dr. Pisztory Mór urak; 2) a római jogra dr. Vécsey Tamás, dr. Rentmeister An­tal és dr. Bozóky tanár urak, végre 3) a büntetőjogra dr. Schnierer Aladár pesti dr. Schaffer pozsonyi jogtanár és dr. Székely József kir. főügyészi helyettes hozattak ajánlatba. * Helyreigazitás. Mult számunkban a „Különfé­lék" között emiitett azon hírünket, hogy D r a s k o­vits Zsigmond áttért ref. s lelkész, a napokban tartja esküvőjét, mint alaptalant visszavonjuk. ADAKOZÁS. Protestáns árvaházi ügy. A gödöllői confírmandusok 2 frt. 35 krt. Ada­koztak : Kánai István 10 kr; András András 10 kr; Szo­bonyai János 5 kr; Pozsár István 5 kr; Tamás András 10 kr; Jámbor János 20 kr ; Kódó Sándor 10 kr; Szo­bonyai András 5 kr; Grajzer József 5 kr; Űnyi Samu 5 Jer; Csombor János 10 kr; Pintér István 10 kr; Tőrök Sándor 10 kr; Polyák Samu 5 kr; Gáspár András 10 kr; Födi János 10 kr; Pozsár Zsuzsánna 5 kr; Szabadi Juliánná 10 kr; Tóth Judith 20 kr; Tamás Erzsi 5 kr ; Dányi Julianna 10 kr; Kovács Zsuzsánna 10 kr; Tóth Judith 5 kr; Jámbor Mária 10 kr; Födi Juliánná 10 kr; Tóth Juliánná 10 kr Összesen: 2 frt. 35 kr. Blázy La­jos, ev. lelkész, a kiskőrösi hívektől rozsgyüjtés alkalmá­val begyült kegyadományt 10 frt. 10 krt. hozzánk bekül­dötte. Nagy Sándor, lieblingei ev. leik. gyülekezete ré­széről 4 ft., maga részéről 2 ft. Szerkesztői mondanivalók. B. A. Sajd-Kazán. A befizetés ideje annak idejében la­punkban közzé fog tétetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom