Protestáns egyházi és iskolai lapok – 14. évfolyam – 1871.

1871-06-18 / 25. szám

nyelvtanát átolvasni, s így határozott ítéletet nem- is mondhat afölött; de ha az író jó vagy rosz hangzású • neve után szabad annak munkájára következtetni, ugy e nyelvtant bátran sorolhatjuk a jelesb népiskolai köny­vek közé. Ára? (g) A philologiai közlöny 4-ik és 5 ik kettő? füzete, Baitai Antal és Dr. Hóman Ottó, egyetemi ma­gántanárok szerkesztése alatt, megjelent. Tartalma: A saturnusi vers (vege,) Dr. Hóman Oltótól. A saturnusi versekben reánk maradt föliratok, ugyanattól. A latin particnlák, Szénássy Sándortól. Mutatvany Coulanges „La cité antique" cimü művéből (folytatás), Bartal Antaltól. Az Odyssea I. és II. énekénk szerkezete, E. Harrach Belatol. Kültöidi cl. phil. folyóiratok kivonata. Melegen ajánljuk a nyelvészetkedvelö közönségnek e szaklapot, amely irodalmunk egy nagy hézaga betöltésére van hi­vatva. ^Megjelenik havonként" 3—4 me Uijeüő fü­zetekben. Előfizetési ára egy évfolyamra 4 forint, mely összeg Pestre a kiadóhoz (mészáros utca 2 sz.) küldendő. (g) Széchenyi Istvánnak Török János által ki­vonatolt összes munkái második kiadásban Heckenastnál megjelentek. Az első kötet tartalma: Hitel. Világ. Stá­dium. A magyar akadémia körül; a másodiké : A kelet népe. Wesselényi és Kossuth. Adó. Országgyűlési némely nevezetesebb inditváuyok és beszédek a iórendek táblá­jánál ; a harmadiké: Hunnia. A minimum kérdése. Polé­mia. A védegylet és Deák Ferenc. Politikai programm­törtdék. Adalékok Széchenyi élet- és jellemrajzához. — Fölösleges szófecsérlés lenne Széchenyi hallhatatlan mun­káit ajánlgatni; a figyelmeztetést azonban nem tartjuk fölöslegesnek, melyszerint a nemzet, különösen pedig az ujabb nemztdek igyekezzék a ma munkákat alapos tanulmánya ^tárgyává tenni, hogy — az érdemes ki­adóval szóivá — módot nyerjen, korunK téveszméi ellené­ben a dicsőült magyar államférfiú velős és szellemdus ifirataiból" nemcsak jövőre nézve a gyakorlati hazafiság s józan nemzeti politika egészséges utasításait s eszméit meríteni, hanem egyszersmind tanulság és alaposság vé­gett megismerkedni azon eszmemeuettel is, mely gróf Széchenyi István reformatori sikeres munkásságának ele­jétől -kezdve foualát képezé. — Ára az egész 3 vaskos Kötetre terjedő es igen szépen kiállított munkának 5 forint, mi — főleg viszonyítva a külföldi hasonmunkák árához — példátlan olcsó. (g) Az egyházi jog tankönyv. Dr. Bozóky Alajos nagyváradi kir. jogakadémiai tauartól. Ára 3 forint 60 kr. Kiadja Heckenast G. E jókora terjedelmű munkára ez úttal semmiféle megjegyzést nem teszünk ; ha azon­ban alaposan áttanulmányoztuk, kimondjunk rá az Ítéletet. * Szabad királyi Debrecen város történelme első két kötete jutott kezeinkhez, derek irója Szűcs István magyar akadémiai levelező tag által, s még a 3-ik kötet van háira csak. Lapunk e munkát már elő­fizetési felhívása, s Írójával való ismeretségünknél fogva melegen ajánlotta, s az egyes kötetek megjelenése után az egész hazai sajtó melegen fogadta, mint egészen ala­pos kutatásból folyó, terjedelmes müvet.. Mi azon viszony­nál fogva, melyben Debrecen története áll az egész ma­gyar protestanUsmus történetéhez, szélesebb tert szántunk ismertetésére, s igyekszünk is minél előbb foglalkozni vele; de addig is e szűkebb téren nem mulasztiiatjuk el megemlítését. (g) Zágonyi ttyörgy, székely-keresztúri tanitóképta­nár eiőfizetesi fölhívást boósájtott ki orgona-tauköny cimü munkájára, melyoől az orgonázast a legrövidebb idő alatt helyesen és alaposan meg lehet tanulni. Megje­lenik nov. 20-káig. Előfizetési ára 1 frt, bolti ára 1 frt 50. kr. lesz. A megrendelések szemzőhöz Székely-Keresz­turra intézendők. N e c r o 1 o g o k. i Szaporodnak az „Emlékkövek"! Egyházmegyénk lel­készi karából egy kitűnő egyéniség haláláról keli hittest­vérimet szomorodott szívvel értesítenem. Nt. Barla Szabó János ur, a visontai (Somogymegyében) ref. egyház hív 1 elkipásztoia, immár hosszú álmát alussza. Ki volt ő, s mennjiben foglalhat helyet a magyar prot. egyház je­lesei fgytzeiti mausokunóban: kitünend életrajza át­tekintéséből. Nt. B a r 1 a Szabó J á n o s ur született So­mogy megyében, Zselic- Kisfalud községben, néhai Barla Szabó Dániel lelkész és Szentgyörgyi Zsuzsárna szülőitől, az 1802-dik év junius hó elején. Tanulni az ottani nép­iskolában kezdett; a két alsóbb gymn. oszt. tantárgyaira des aiyju oktatta, s mint haimadik osztálybeli (gramma­tista) lépett a csurgói gymnasiumba. Itt kitűnő észtehetsége, szorgalma, példás önviselete, csakhamar az elsők közé emelék, s mint a jók java futván meg a gymnasiumi tanfolyamot, az 1820-ik év őszén irta be nevét (subicri­bált) a debreceni fois'kola növendékei közé; hol szintén a jók java volt folytonosan, mit igazol az, hogy már 1822 tavaszán fölvétetett a paedagogusok közé, s oly el­látást s jövedelmet nyert, mely mellett szülői segélyét azontúl nélkulözheté. A felsőbb tudományok kitűnő sikerrel lett elvég­zése után, a főiskolában etküdti hivatalt nyert s az úgy­nevezett vetnaius syiitaxisták nyilvános tanítóságával bízatott meg. 1829 tavaszán elhagyva a főiskolát, kun­hegyesi iskolaigazgató (rector) lett; mely hivatalt ké^ évig viselve, 1831 tavapzán visszatért Somogyba, hol a jó hírben állott ifjút kedves meglepetés érte; minthogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom