Protestáns egyházi és iskolai lapok – 25. évfolyam – 1882.

1882-10-08 / 41. szám

jótékonyságnak szélesebb körre kiterjesztését lehetővé teszi. A lefolyt évben a tápintézet jótéteményében csak 8-an részesültek. A hatodik rendes tanári szék alapja kegyes adományokból 85 frttal gyarapodott. 120. A miskolci helv. h. ref. lyceum értesítője. Igazgató Porcs János. Tanulók sz. 449, kik közül 182 ref., 180 zsidó. Legnépesebb volt a két felső osztály; a 7-dikben 83-án, a 8-dikban 69-én voltak. Érettségi vizsgát 57-en tettek, de csak 34-en sikerrel. A miskolci hadgyakorlatok alkalmával a király ezen intézetet is meglátogatta. Sziics Sándor tanár elhunyt s a helyébe Szabó Barnabás választatott meg. Szalay István 5104 frtnyi ösztöndij-alapitványt hagyományozott, melyből évenkint egy 100 és három 50 forintos ösztöndíj fog kiosztatni. Horváth Károly budapesti ügyvéd szintén tett egy közel 300 frtos ösztöndij-alapitványt. Az inté­zet részére a mult tanévben befolyt egyéb adományo­kat nem is véve számba, csak a készpénz-adományok összege jóval meghaladja a 7000 frtot. A tápintézet alaptőkéjét, mely 4973 frtra rug, O felsége is gyarapí­totta 200 frttal. A könyvtár 10.495 kötetből áll. A ta­nári nyugdíjintézet tőkéje 887 frt 49 krral gyarapodott; a nyugdijasok száma 10. Az igazgató évi jelentésében a többi közt a középiskolák reformjához is hozzá szól. Az egységes középiskola mellett nyilatkozván, a közép­iskolai oktatás alapjává a magyar nyelvet és irodalmat kívánja tenni. A harmadik osztályban kellene szerinte megkezdeni a német nyelv tanítását, a latint pedig csak az ötödikben. 121. A nagyenyedi ref. Bethlen-főtanoda értesítője. Igazgató Elekes Karoly. Tanulók sz. az év végén az elemi tanodában 211, a kózéptanodában 365, a theol. intézetben 70, a tanitóképezdében 44, összesen 690. A papi szigorlatot sikerrel letették 16-an, a tanitóképesitési vizsgát 12-en, a deáki szigorlatot 25-en, az érettségit 23-an. Az intézetet súlyos veszteség érte br. Kemény István főgondnok halálával. Br. Kemény emléke iránti kegyeletből az ő helyét egyelőre nem töltötték be; ha­nem egy harmadik algondnokot választottak Csató Já­nos személyében. A 35 éven át tanárkodott Décsey Károly nyugalomba vonult, de nyugdijáról nagylelkűen lemondott. Uj tanárok : Szilágyi Gyula és Váró Ferenc. A kamarai javadalmak kártérítése végett egyezséggel befejezett perügyben megállapított évi 14.000 frtból az intézet részére évenkint 1596 frt. lőn biztosítva. A pénz­tári számadások 5000 frtnyi maradékot tüntetnek fel, ami azt mutatja, hogy az intézet anyagi ügyeinek ren­dezése szépen halad előre. Gr. Kuun Géza a gr. Gyulay­alapitványnak 13 évi kamathátralékában 644 frtot befi­zetett s ez összegből külön ösztöndij-alapitványt csinál­tak. A tanítás december közepétől febr. 10-ig a himlő­járvány miatt szünetelt. Pályadijak, jutalmak, ösztöndi­jak és egyéb segélyezések címén összesen 22.751 frt. és 6 db. arany osztatott ki az ifjúság között. 122. A nagykdllói magy. kir. állami főreális­kola értesítője. Igazgató Schurina István. Érteke- | zés: Néhány germanismusunk kútforrása Lessingnél, Kiss Rezsőtől. 123. A nagykőrösi helv. h. főgymnasium tudósí­tása. Igazgató Ádám Gerzson. Tanulók sz. 250, kik kö­zül 186 ref. vallású. Uj tanár Benkó Imre. A tanárok közül irodalmi téren is működtek: Bónis Károly, Dóczi Imre, Dr. Öreg János. Az intézet résztvett az országos könyvkiállitásban. Érettségi vizsgát 19-en tettek, kik kö­zül csak egy utasíttatott pótvizsgára. A könyvtár 15.975 kötet könyvből áll. Ösztöndijak, jutalmak stb. címén az ifjúság közt összesen 2715 frt 48 kr. osztatott ki. 124. A nagykőrösi ref. tanítóképző intézet és nép­iskolák értesítője. Igazgató Magyar Antal. Tanulók sz. a képezdében 75. A képezde költségvetésében a kiadá­sok és a fedezet 6856 frtra voltak előirányozva A ta­nárok közül irodalmi téren is működtek : az igazgató, H. Kiss Kálmán, Losonczy László és Hajdú László. A kecskemét-vidéki gazdasági egyesület által rendezett ter­mény-kiállításon az intézet első rendű dicsérő oklevéllel tüntettetett ki. Az ösztöndijak száma 23. Tanitói állo­másokra kibocsájtattak 28-án, oklevelet nyertek 23-án. A népiskolai építkezésekre özv. Szalayné szül. Faragó Zsuzsánna asszony ismét adott 3000 frtot, tehát már most összesen 20 ezer frtot. Iskolák és tanitók szánta 20. Uj segédtanítók: Balogh Dienes, Gaál Zsigmond, Szabó Balázs, Tegzes József és Papp Gedeon. A népis­kolák fenntartására előirányoztatott 14.288 frt kiadás. A 6—12 éves tankötelesek száma 2089, a 13—15 éve­seké 752, amazok közül tényleg iskolába járt 1824 ezek közül 665. Az iparos ifjak vasárnapi iskolajaban 102-en részesültek oktatásban. 125. A nagyszalontai polgári iskolával összekötött felekezeti jelleg nélküli nagygymnasium értesítője. Igaz­gató Katona Mihály. 126. A nagyváradi kir. jog- és államtud. kar al­manachja. 8-dik évf. Igazgató Dr. Bozóky Alajos. Érte­kezések : Történelmi visszatekintés. A magyar törvény­kezés reformja, Dr. Nagy Ferenctől. 127. Az oravicabányai államilag segélyzett községi nyilv. magyar polgári fiúiskola 5-dik értesítője. Igazgató Bilszky Ferenc. 128. A dunántuli ref. egyházkerület -pápai főisko­lájának értesítője. Igazgató Kiss János. Értekezés: Vö­rösmarty »Szép Ilonkája® (székfoglaló,) Dr. Kapossy Luciántól. -Tanulók sz. a hittani szakban 51, a jogi szak­ban 29, (kik közül 10 róm. kath., 9 ref., 7 ág. h., 3 zsidó,) a tanitóképezdében 61, a főgymnasiumban 406 (kik közül 191 ref., 101 zsidó, 78 r. kath.) A főgymnasium régóta nem volt oly népes, mint e tanévben. A hittan hallgatókra nézve — igen helyesen — kötelező tantár. gyák az észjog, magyar közjog és jog- és államtudomá­nyi encyclopaedia is. Uj tanárok: Keresztesi Kiss József és Dr. Kapossy Lucián. A tanárok közül elhunyt Ró­zsa István, kinek helye pályázat utján legközelébb töl­tetett be. Az intézet résztvett az orsz. könyvkiállítás-

Next

/
Oldalképek
Tartalom