3. oldal, 427 találat (0,113 másodperc)

Találatok

101. 2002-02-18 / 41. szám
[...] szegedi mezt öltő dr Birinyi István és a színészválo­gatottból Nemcsák Károly [...] esztendőt so­sem felejtem el Szalai Istvánhoz ba­ráti szálak fűznek de a [...] sportcsarnokban a lelátón felfedezhettük dr Bozóky Imrét a Magyar Labdarúgó­szövetség elnökét [...] békés derbi lesz valamit tudhatott Bozóky hisz 9 9 es döntetlennel [...]
102. 1965-03-07 / 56. szám
[...] központjában Szani A forgalmi rendről István főmérnök széttárja a karját Sajnos [...] kellene Átadása azonban ahogyan Szani István közölte csak szep­temberre várható Ez [...] én lesz A főbb szerepeket Bo­zóky István Bartha Maria Kormos Lajos Jászai [...] Rendező Sándor János Vezé­nyel Benkóczy István A ko­Ar EM Csongrád megyei [...]
103. 1968-10-20 / 247. szám
[...] utikai kérdésekkel foglalkozó dott mind Bozóky István rendezéséről mind pedig a köz [...] sebesség­megvásárolhatók miután egy között Négyökrű István is gcl haladt Gyorshajtás hét [...] lovas kocsit val közlekedő Kiss István S közöttük több mint 300 [...] akik férjem és édes­apánk BALAZSFI ISTVÁN nyug MAV pályaőr temetésén megjelentek [...]
104. 1965-07-04 / 156. szám
[...] tervét Az évad művészi munká­ját Bozóky István főrendező értékelte Ezután Juhász Nagy [...] is Az előadást Szalatsy iOVag István vezénylésével hallhat­tuk A karmester igazi [...] film fősze­replői között találjuk Avar Istvánt Dávid Kiss Feren­cet s egy [...]
105. 1966-01-21 / 17. szám
[...] nővér cimű színmüvét Az előadást Bozóky István rendezte Díszlettervező Sándor Sándor A [...] sorsolását A Szen helyi Kecskés István az új ital a választék [...]
106. 1979-09-21 / 221. szám
[...] kérdéseket Radnai And­rás a rendező Bozóky Ist­ván kettős szerepet alakít FEJLESZTÉSEK A [...] a felejthetetlen testvér rokon TÉZSLA ISTVÁN életének 6 G évében hosszú [...] ismerő­söknek akik felejthetetlen ha­lottunk PISKOLTT ISTVÁN hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek részvétükkel [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő F Nagy István Főszerkesztő helyettes Sz Simon István Kiadja a Csongrád megyei Lapkladő [...]
107. 1968-12-17 / 295. szám
[...] Mol­nár Piroskát Szendrő Ivánt Kiss Istvánt A kieséses rendszerben le­bonyolított vetélkedőn [...] tanár szel­lemes játékvezetése és a Bozóky István rendezte műsor lendülete gondosko­dott N [...] dr Pórszász Jánost és Szávay Istvánt tömöríti ma­gában ez a Kör [...] képei mellett ott lát­hatjuk Szávay István láto­másos lírai fogantatású munkáit s [...]
108. 2003-11-26 / 275. szám
[...] rövid megemlékezéssel köszön­tötte a résztvevőket Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó szövetség [...] Grosics Gyula az MLSZ t Bo­zóky Imre valamint Puhl Sándor alelnök [...] 2 Katonka Kovalik 3 Szél István Markó Ágnes Promenád Oktató a [...]
109. 1965-03-21 / 68. szám
[...] leugrottam róla A sándor Klgt istván vonat amit három mozdony utas [...] GatxU­azonban mégis eljött Sze Iér István és Szőcs János fűtőházi lejáróban [...] tály népművelési csoportre­működésének évforduló zetője Bozóky István a Sze­Ját A neves művész [...]
110. 1969-01-05 / 3. szám
[...] tantermeinek műsza­ki technikai színvonala Ste­inmetz István alezredes a tanintézet főtanárának el­gondolása [...] Es­perantlsto december SZAVA Nándor CENKVARI István KANTOR István Az al­győi kőolaj feldolgozásának Je­lentősége [...] Al ásfoglalás a két Csukás Ist­ván ügyében Magyar parasztfestők Rapalló­ban Esti [...] Magyar Hír­lap dec 29 rinteríú Bozóky István főrendezővel 1 SIMON Gy Ferenc [...]
111. 1968-07-03 / 154. szám
[...] három nyugdíjba vonuló tagjától Károlyi István színművésztől és két zenekari tagtól [...] és Lantos Sebes­tyéntől Az ülésen Bozóky István főrendező ismertette a jövő évad [...] A Tanácsköz­társaság 50 évfordulójára Gyöngyösi István Simon pap című színművének bemuta­tásával [...]
112. 1978-09-15 / 218. szám
[...] jött ki a lé­pés Komor István Bozóky István idején Hogy Svejket játszhattam Lukát [...] ennek kö­vetkeztében a nézőtéren Nikolényi István Csónakon jöti üdvözlet Dr Andrzej [...]
113. 1982-09-25 / 225. szám
[...] agitációs és propa­gandafelelősévé pedig Né­meth Istvánt i választot­ták meg Ezt követően [...] ekkor kezdő­dött Egy év után Bo­zóky Istvánnal jöttem ide aJánUt őszintén szóivá [...] darab Behan A túsz Kocsis István A ko­rona aranyból van már [...]
114. 1969-02-14 / 37. szám
[...] Janka Béla színmű­vész A műsort Bozóky István a Szegedi Nemzeti Színház föltartott [...] pályázót jutalmaztak meg oklevéllel Kiss Istvánt a balástyai művelődési ház igazgatóját [...] A gyűlésen jelen volt Bózsó István a tszcs elnöke valamint Tóth [...] külterületén működő bizott­ságok száma Szabó István belső rendezésével 1969 ja­hósszabb a [...]
115. 1968-11-22 / 274. szám
[...] háromfelvonásos vígjá­tékát mutatják be Vas István fordításában Az előadást Bozóky István rendezte A díszleteket Székely László [...] Demjén Gyöngyvér Ki­rály Levente Kiss István Kiss Gábor és Máthé Eta [...] harcait és eredményeit Ezután Ábrahám István a gyár igazgatója 22 dolgozónak [...] nagyot fejlődött a közlekedés Matkó István vezetők látogattak hazánkba nak megfelelően [...]
116. 1994-03-26 / 71. szám
[...] korszakai például Ádám Ottó vagy Bo­zóky István hallatlanul mo­dern izgalmas színházat teremtettek [...]
117. 1960-07-21 / 171. szám
[...] leik szeretett férjem dr MAGYART ISTVÁN temetésén megjelentek és vlrágadományalkkal fájdal­munkat [...] Az elsó helyezettek lepkesúlytói fel­felé Bozóky Antal 110 kg ifj Bozóky Mihály 115 kg Dávid László [...]
118. 1971-03-02 / 51. szám
[...] közönségsikerét tetlen lehetőséget biztosítot vnss István Zoltán rádió­tak a résztvevőknek lénye [...] jo­gosan hihetjük több figyel Nlkolényi István Kilencvenéves a Magyar Távirati Iroda [...] 7 abszurd a gro Györgyében Bozóky István Sánta Ferenc Nácik teszk játékosságával [...] József Zol­hagyománvosabb szellemben 1 ánfi István Vincze András fogant munkákat azokkal [...]
119. 1967-09-24 / 226. szám
[...] Békés Józseffel é s Ta­kács Istvánnal az adás for­gatókönyvén Az ostrom [...] Miniszté­rium színházi főigazgatósá­gának munkatársa és Bozó­ky István főrendező is Jóval terjedelmesebb na­gyobb [...]
120. 1969-07-05 / 153. szám
[...] lett főrendező a Szegedről elszerződött Bozóky István volt ott akkor az igazgató [...] belülről kicsit köze­lebbről Sz Simon István Szöveg nélkül 40 Egy vörös [...]
121. 1967-11-21 / 275. szám
[...] és Paul alakját Cs Farkas István Ezüstlakodalmasok napja hercea Megkapőan szép cas ezüstlakoda Istvánnak Szeke I esemény színhelye lomra [...] a Szín­művészeti Főiskola tanára és Bozóky István a Szegedi s ótaaokat a [...] Khó Miklós irányításával önma Níkolényt István Kodfl 1367 aomnbar ML Dll [...]
122. 1984-04-07 / 82. szám
[...] Szendrő József Va­szy Viktor Komor István Bo­zóky István Lendvai Ferenc Gi­ricz Mátyás A [...] vált Szeged között jövőjére OAZDAUH ISTVÁN Az első szerzője Maksz Pol­janovszkij [...] közös út köveivé válnak FENYVESI ISTVÁN Orosz ajclyri felirat a Tiszánál [...]
123. 1967-09-24 / 226. szám
[...] Nívódíjjal tüntette ki a televizió Bozóky Istvánt a Szegedi Nemzeti Színház fő­rendezőjét Illés Endre Vass István Trisztán című tele­ A félmilliomodik [...] kiváló művelője HETVEN ÉVES Slnka István sz 1897 költő és író [...] Szakmunkasnevelés augusztus­szeptember ARVAI József GALAMBOSI István A geotermikus energia Közlemények x [...]
124. 1967-07-06 / 157. szám
[...] oda előadást tartott Tovább fej Bozóky István a színház lődtek a színház [...] meg A vágányok mellett Török István tolatásvezető kis pi­ros zászlóval Integeti [...]
125. 1992-10-19 / 246. szám
[...] 1 Gál Dala Edző Kovács István Gól emberelőnyből 10 2 ill [...] 265 fizető néző Vezette dr Bozóky Fazekas Horváth Gy Szeged SC [...] földön fekvő Puskásba gy dr Bozóky joggal kotorta elő a zsebéből [...] 2 Sajni 2 Edző Vertetics István Szeged MISIK 8 Zsem­beri 9 [...]
126. 1967-03-22 / 69. szám
[...] ipar­bizottságának osztályvezető körzetben je Balog István az MSZMP Szeged városi végrehajtó [...] millió forintot fordítottak és Szappanos Istvánt az Kisteleken 6 3 millió [...] színházat lássa­nak A közreműködő színé­szek Bozóky István Szabó Kálmán Horesnyi László Jászai [...] oldalas kiadványban cik­ket olvashatunk Bezerédi Istvánnak a könyvtár igaz­gatójának tollából a [...]
127. 1968-12-14 / 293. szám
[...] dr Pórszász Já­nos és Szávay István fotóiból nyílik kiállítás december 15 [...] Molnár Piroska Szendrő Iván Kiss István Demjén Gyöngyvér és Janka Béla színművészek A műsort Bozóky István rendezi A ve­télkedő győztese az [...] hogy drága jó édes­apám ERDELYI ISTVÁN volt bérkocsis rövid szenvedés után [...]
128. 1967-04-07 / 81. szám
[...] narrátorszerű figuráját még zavaróbbá tette Bozóky Ist­ván végig modoros jellegte­len játéka Emlékezetes [...]
129. 1969-05-08 / 103. szám
[...] Az előadást Vaszy Viktor vezényli Bozóky István ren­dezi díszletelt Székely László tervezte [...] Harmath Éva Réti Csa­ba Szabady István Halmi László Sinkó György Ju­hász [...] Szabadíts Ju­dit Gregor József Börcsök István Te­leki Irma és ifj Rácz [...] bemutatóit tartják a szegedi Tömörkény István gimnázium zenei tagozatá­nak rendezésében a [...]
130. 1969-01-14 / 10. szám
[...] felhívni fi­gyelmüket Ügyis hiába Tóth István Kár a gőzért Hiába leckézteted [...] pes­tiek előtt A műsoros vetél­kedőt Bozóky István a sze­gedi színház főrendezője rendezte [...] volt Küldöttségünk Buka­restben Dr Gergely István mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszterhelyettes veze­tésével [...]
131. 1986-09-15 / 217. szám
[...] 1313101 Kiiometerre i RÁDIÓTELEX HETÉNYI ISTVÁN PEKINGBEN Csaó Ce jang kínai [...] vasárnap fo­gadia a dr Hetényi István pénzügyminiszter vezetése­vei Pekingben tartózkodó magyar [...] nemzetközi rebülőte­rén Jelen volt Bognár Ist­ván kubai magyar nagykö­vet A budapesti [...] ez kedvét szegi Szendrónek Helyét Bozóky István veszi át s mindjárt kettős [...]
132. 1966-02-24 / 46. szám
[...] Lajos Mucsi Sán­dor régi ismerő­sei Bozóky István pedig még Mis­kolcon volt igaz­gatója [...] a rbI tud Sand or István el nyelvkönyvéhez Akkor írta francia [...] könyvek szama na Péternek Magyari Istvánnal gyobb mint a magyar nyel [...]
133. 1966-12-02 / 284. szám
[...] játssza Eliza szerepét Higgins pro­fesszor Bozóky István A főbb szerepekben Kovács Já­nost [...] láthatja a közönség Ve­zényel Bcnkóczy István Más­nap vasárnap este Eliza Bókay [...] fit TI 6 óra­kor Tömörkény István Művelődési Otthon As I akció [...]
134. 1966-11-23 / 276. szám
[...] 1 Az egyik szereposztásban Benkóczy István vezényleté­vel Bozóky István Kovács Zsuzsa Kormos Lajos Ko­vács [...] be Virág Mihály rendezésében Szabó István Dóró Emma Pataki László Bada [...] Molnár Farkas és a Vedres István II brigád­dal közösen elvállalta a [...]
135. 1965-11-09 / 264. szám
[...] ipari osztályának vezetője valamint Sípos István a KIOSZ országos választmányának tagja [...] nehéz mun­káját könnyítő gépekre Fodor István elnök ami­kor szóvá tettem neki [...] címmel A Szegedi Nemzeti Színház Bozóky István ren­dezésében szokatlan de mindenesetre figyelemre [...]
136. 1965-06-25 / 148. szám
[...] figyelembe A színész válogatott keret Bozóky István főrendező Börcsök István énekkari tag Bordás Dezső színész [...]
137. 1968-05-12 / 110. szám
[...] ÜJ­ság máj 11 Fénykép Tar Ist­ván szobrászművész Szegeden fölállított alkotásáról SZOMBATHELYI [...] Interjú Vaszy Vik­tor igazgatóval és Bozóky István főrendezővel Mit fizet a lóttó [...]
138. 1965-05-25 / 121. szám
[...] jólesik ide vissza jönni Jenő István nyomokat hagytak érzékeny lelkében Férjét [...] érje a születése napján Regös István Nyái és füst Tennessee Williams [...] meg a magas színvonalú produkcióban Bozóky Ist­ván rendezése együttest te­remtett Az előadás [...]
139. 1969-03-16 / 63. szám
[...] a Szegedi Játékszín mu­tatta be Bozóky István rendezé­sében Szocialista Művészetért március Fénykép [...]
140. 1965-06-27 / 150. szám
[...] csőért ját képviseli amely Bocskai István uralkodása alatt szerzett nevet magának [...] Nagyon szívesen A megjelent közönséget Bozóky István a Szegedi Nemzeti Színhiíz főrendezője [...] Pintér Árpád Rut­tay Gergely Szigeti István vagy a Dóczy testvérek hogy [...]
141. 1930-03-09 / 57. szám
[...] Hu­bay Pusztai hangok Hegedű Zsigmond István Zongorán kiséri Gaal Klára Tanár [...] 25 M irbesznrtak egy munkást Bozóky Antal 20 éves Alsónyomássoron lakó [...] meg ám adta és mellbeszurta Bozókyt a men­tők a közkórházba szállították [...]
142. 1966-03-01 / 50. szám
[...] József Ta­seket rövidebb lélegzetű kács István és Gábosi Jó­prózai írásokat faricskáltak [...] Miklós Klárának Bányász Ilonának és Bozóky István­nak kezét látatlanul megszo­rítottuk amikor a [...] is gyorsuljon a munka Gombos István a Szeged és Vidéke Körzeti [...] az üzletbe Elmondta még Gombos Ist­ván azt is hogy az évről [...]
143. 1965-05-21 / 118. szám
[...] re­gényt vagy szakkönyvet vá­lasztja Fodor István járási művelődési felügyelő igen érdekes [...] rendezői és szí­nészi problémáiról beszél­gettünk Bozóky István fő­rendezővel Ez lesz Szegeden az [...]
144. 1978-09-16 / 219. szám
[...] Tanay Bellával Horváth Ibolyával Holl Istvánnal és másokkal a premier szeptember [...] két művésze a rendezésében Dégi István veszprémi Petőfi Színház­rendező Brigitte Soubeyrant [...] mint a szegedi ope dező Bozóky István készíti A vezérőrnagy és alapítványa [...] klubhelyiségében Ezúttal dr is Dér István festőművész Szüts István Az ismeretlen tárlatát ma szombaton [...]
145. 1989-09-09 / 213. szám
[...] György vezette csoportba Ekkor Horváth István volt a mi zse­niálisan tehetséges [...] Fesztivál szakmai kuratóriumának tagja Paál István lesz aki jelenleg a veszprémi [...] fel magad néhány év alatt Bozóky Istvánnak köszönhet­tem hogv Szegeden később munkát [...] azért látogatta sűrűn a Szent Istvánhoz címzett Vaspálya utcai patikát mert [...]
146. 1965-09-04 / 208. szám
[...] várhatók Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Bozóky István főrendezővel A műsorterv szakánként adnának [...]
147. 1966-01-08 / 6. szám
[...] szege­di operaegyüttes három mű­vésze Szalatsy István Berdál Valéria és Gyimesi Kálmán [...] elé című színművét A darabot Bozóky István rendezi A főbb szerepeket Bókay [...]
148. 1973-10-19 / 245. szám
[...] I osztályú mi­nősítéssel rendelkező Ördögh István különböző nézet­eltérések miatt elhagyta a [...] A szakosztály legrégibb tagja tulajdonképpen Bozó­ky Mihály edző aki kezdet­től fogva [...] elnök bekapcsoló­dott a szakvezetésbe Far­kas István régebbi szegedi bajnokversenyző Tóth Tibor [...] társadalmi mun­kát végeznek Ábrahám Ba­gi Bozóky Cserveny Csi­kesz Dein Gombás Kapi­tány [...]
149. 1984-06-12 / 136. szám
[...] áll jó eszten építésvezetőt Tóth István gosan nincsenek meg dóben mondja [...] Deli Eszter Hernvinanák Ágnes Bor­bély Istvánnak es Bakai Iloná­nak Gina Qán [...] Juditnak Dóra Acs ÍVtornek és Bozóky Erika Évá­nak Zsuzsanna Takó Lajosnak [...] Marótl Elelka dr Gerda Sándomé Bo­zóky Hona Anna Szabó Sándor Kiss [...]
150. 1967-03-10 / 59. szám
[...] Kisebb szere­pet játszott a filmben Bo­zóky István a Szegedi Nem­zeti Színház főrendezője [...] még Arató is harcképtelen Várhelyi István kiesése miatt Terhes vagy pedig [...] Lajost a Bp Honvédtól Sajtos Istvánt a DVSC töl Kiss Pétert a Szegedi Hon­védtól Salánki Istvánt a Kiskunfélegyházi Honvéd­tól és Török [...]