Délmagyarország, 1992. szeptember (82. évfolyam, 205-230. szám)

1992-09-26 / 227. szám

HAB SZOMBAT, 1992. SZEPT. 26. Vendégségben Sándor Jánoséknál Horgonyt vetettek Szegeden? Életükben valószínűleg több volt az olyan időszak, amikor ki itt élt és dolgozott, ki ott, és csak hétvégeken vagy két előadás közti időszakban találkoztak. Sándor János 1958-ben végzett a színművészeti főiskola ren­dezői szakán, Nádasdy Kálmán utol­só osztályában. Azt mondja, nem akart már a pólyában színházi ember lenni. A rendezéshez akkor kapott kedvet, amikor az iskolában verseket mondott, költészeti műsorokat szer­kesztett. Erre pedig azért került sor, mert a Sándor János költötte verse­ket olvasván Beke Kata nevű iskola­társa és szigorú kritikusa azt taná­csolta neki, írás helyett inkább sza­valjon vagy rendezzen. Miután elvé­gezte a főiskolát, megkezdődött a vándorút. Először a kaposvári szín­házhoz .került, ahol szépreményű pályakezdői tervei helyett, hogy ő majd Shakespeare-t meg Shakes­peare-t rendez, öt operettet kellett színpadra állítania. De nem vált ká­rára, akkor tanulta meg igazán a A „Hab" Sándor Jánoséknál tett látogatása kissé felemásra sikeredett, mert feleségének váratlanul el kellett utaznia, így elsőre be kellett érnünk a rendezővei. Később szerencsére megérkezett a két gyermek, Attila és Emese/valamint az unokák, Gyuszi és Eszter. Végül Barát Ibolya balett-táncost is sikerült elcsípni az iskolában, ahol tanít, két táncóra közti szünetben. szakma alapjait. Kaposvár után Sze­ged volt a következő állomás, Bo­zóky István hívására. Itt ismerkedett meg feleségével, Ibolyával. Aki vi­szont már szinte a pólyában balett­táncosnőnek készült. Kilenc évesen kezdett el táncolni, 1963-ban végez­te el a balettintézetet. Ezután került Szegedre. János a szegedi két éve alatt operát rendezett, életében elő­ször musicalt, és Fejes Endre Rozs­datemetőjét, amit a régi közönség még ma is emleget. Majd megkezdő­dött a „cigányélet", Jánost főrende­zőnek hívták Kaposvárra, természe­tesen ment, ott viszont nem volt sem balett, sem operatagozat, ahol Ibolya táncolhatott volna, és nem volt Bé­késcsabán sem, ahova János Ka­posvár után került. Ibolya az Állami Népi Együttesnél táncolt, majd kis időre „összefutottak" Debrecenben, innen viszont János Kecskemétre szerződött. 1982-ben horgonyozlak le végleg és közösen Szegeden, amikor János a prózai tagozat veze­tője lett. Azóta itt élnek, bár történt közben egy s más. János távozott a prózai tagozat vezetői székéből, és rendezőként maradt a színháznál, Ibolya szakmai nyugdíjba kérte ma­gát, és a Hunyadi János iskolában tanít. K. G. „Rohantunk, néniztünk" - Ugy csináltok, mint egy cica, utána meg úgy, mint egy kutya - instruálja a gye­rekeket Barát Ibolya a Hu­nyadi János iskolában, ahol három osztálynak tanít táncot. Járkál a gyerekek között, bemutatja a figu­rákat, kiegyenesíti a háta­kat. A balettintézetben elvé­gezte a balettmesteri sza­kot, azt mondja, szeret ta­nítani. - Két gyereked közül egyik sem táncol. Nem próbáltad őket is tanítani? - Próbáltam, de nem volt hozzá kedvük. A fiamtól azóta kaptam már szemre­hányást, hogy jobban kellett volna erőltetnem mert sajnálja, hogy nem táncol. De én soha semmit nem erőltetek nekik, úgy gon­dolom, ők tudják a legjob­ban, mit akarnak. A fiam viszont szigorú kritikusom, jó szeme van a színházhoz. Előfordult, hogy azzal fenyegetőztem, ha tovább kritizál, kitiltom a szín­házból. Erre persze soha nem került sor. - Nem lehetett könnyű ilyen vándoréletmód mellett, balettáncosként két gyere­ket felnevelni úgy, hogy a férjed is színházi. - Nem volt könnyű, mindig rohantunk, néniz­tünk, próbáltam mindenütt megfelelni. De soha nem éreztem úgy, hogy olyan karrier állna előttem, amiért érdemes lenne érte felál­doznom a családi életemet. - János azonnal rendel­kezni kezdett, amint oda­értünk hozzátok. Otthon is rendező? - Ajaj! Mindig mindent pontosan meg akar rendez­ni előre. Én ennek épp az ellenkezője vagyok, ahogy lesz, úgy lesz. Gyakran mondjuk neki: ne rendezd agyon. Mégis, azt hiszem, jó, hogy különbözőek va­gyunk, hogy kiegészítjük egymást, mert különben szétesne a± életünk. - Milyen János premier előtt? - Nagyon ideges, olyan­kor jobb, ha meg sem szóla­lunk otthon. Kérdeztem volna főzés­ről, effélékről, de tömören elintézte. - Utálok főzni, csak azért csinálom, mert muszáj. Já­nos ugyanis mindössze két dolgot tud előállítani: rakott krumplit és tejbegrízt. Ez utóbbit is csak a gyerekek miatt tanulta meg. Keczer Attilát (19), Sándor Já­nos kisebbik gyermekét is megfertőzte a színház: áp­rilisban felvételizett a szín­művészetire, dramaturg szakra, de a második ros­tán kiesett. - Azt mondták rólam, hogy kiforratlan vagyok ­így a fiú, akit sem ez a ku­darc, sem a következő nem tudott letörni. Ugyanis ezt követően a JATE magyar­földrajz szakára se sikerült bejutnia. Jelenleg - egy pó­felvételinek köszönhetően - a tanárképző főiskolán elsős, magyar-művelődés­szervezés szakon. Nővére, Emese (24) ugyanott, le­velezőn végzi a szervező­ügyintéző szakot, tudniillik főállásban anya - Gyuszi (4) és Eszter (2) édes­anyja. - Milyen testvérek volta­tok? - Nagy köztünk a korkü­lönbség. öt és fél év - vála­szolja Emese - , ezért csak később kezdtünk el kö­zeledni egymáshoz. Attilát többször lentfelejtettem a játszótéren. Most nagyon jóban vagyunk. Attila imád­ja a gyerekeimet, és büsz­ke arra, hogy sokszor őt nézik az apjuknak. Ülünk a Tisza Lajos kör­úti háromszobás önko­rmányzati bérlakás „gye­rekszobájában", Attila Nizza és Gyugy közt Sándor Jánost éppen csak elcsíptük Szegeden. Már csomagolt. - Amikor ez a cikk megje­lenik, már Nizzában leszel. Nem is első alkalommal. - A dolog a Hegedűs a háztetőnnel kezdődött. 1986-ban itt vendégeske­dett egy francia delegáció, köztük a nizzai színház igazgatója. Megnézték az előadást, 88-ban már kint játszottuk Nizzában. Engem pedig meghívott 1991-ben a Mozart-bicentenáriumra Co­si Fan Tutte-t rendezni. Most pedig a Rossini évfor­dulóra megyek ki az Egy olasz nő Algírban-t rendez­ni. - Gondolom, szeretsz kint dolgozni. - Igen. Szeretek operát rendezni, itthon pedig utoljá­ra 1977-ben nyílt rá módom. És Franciaországban ren­dezni valódi megmérettetés, mert csakis akkor hívják vissza az embert, ha igazán sikerre vitte az előadást. A farkastörvények miatt ugyanis ott vagy siker van, vagy bukás, közte semmi. És van Nizzában a Virág­piac mellett egy hely, ahol csodálatos borokat mérnek a világ minden tájáról. Min­dig oda vezet az első utam. - És a Gyugy Gyöngye, amit Sándor János palacko­zott? - Minőségi száraz fehér bor, amihez a gyugyi ker­tünkben termett a szőlő. Gyugyot Ibolya találta 1979­ben, egy gyönyörű kis falu 9 kilométerre Balatonboglár­tól, vettünk egy paraszthá­zat 46 ezer forintért. Azóta az a menedékünk, kaláká­ban felújítottuk és kibővítet­tük a házat. Az egész csa­lád nagyon szereti, a fiam­mal régiségeket gyűjtünk, bronzkori edényeket és ér­méket is találtunk. Éppen most szervezek egy falumú­zeumot. - A polcok is tele vannak történettudományi könyvek­kel. Ennyire szereted törté­nelmet? - Nagyon. A történelem­nél ugyanis nincs nagyobb színház. - Színház. Annak idején, amikor leváltottak a prózai tagozat éléről az volt az el­ső számú vádpont, hogy kö­zönségszínházat csinálsz, és ez a szakmai színvonal rovására megy. Most pedig te rendezed a stúdióelő­adásokat; Lorca, mai ma­gyar opera, Baka István Ko­rinthoszi menyasszonya ­nem kifejezetten közönség­darabok. - Nekem akkor is, azóta is az a meggyőződésem, hogy egy ilyen egyszínhá­zas városban először 180 ezer embernek kell színhá­zat csinálni, és csak azután jöhetnek a kevesek érdeklő­désére számot tartó kísérle­tek. Azt pedig döntse el mindenki maga, hogy a le­váltásom évében bemutatott Oszlopos Simeon, Hamlet, Orrszarvú, Díszvacsora egy temetkezési vállalatnál mennyire közönséghajhá­szás. Éppen azért nem mentem el a színháztól azó­ta sem, mert úgy érzem, sem emberileg, sem szak­mailag nem tettem semmit, ami miatt el kellene men­nem. Keczer Gabriella matchbox-birodalmában. Itt pár éve még minden más­képp nézett ki, amikor két gyerek osztozott a lakáson. Emese különben a Csong­rádi sugárút végén, lakó­telepi lakásban él férjével. - Milyen pályán szeret­nél dolgozni? - kérdezem Attilát. - Még nincs határozott elképzelésem. A gyugyi nyaraknak köszönhetően azonban megszerettem a falusi életet, és lehet, hogy vidékre megyek dolgozni. Imádom a csöndet, délelőt­tönként például gyakran ki­megyek az erdőbe, leülök, elgondolkodom... Emese a Széchenyiben testnevelés szakon érettsé­gizett, atlétizált. Mellesleg törékeny alkatán ez látszik a legkevésbé. Egy balettost inkább kinézne belőle az ember... Attila cselgáncso­zott, de abbahagyta. A ta­nulás mellett most végképp nincs rá ideje. - Éreztétek-e gyerekko­rotokban, hogy minden a színház körül forgott? - Igen, de ugyanakkor a szüleinknek nagyon fonto­sak voltunk. Szeretném a gyerekeimet én is úgy ne­velni, mint anyuék bennün­ket - mondja a végszót Erhese. Fekete Klára

Next

/
Oldalképek
Tartalom