Délmagyarország, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-02 / 73. szám

KcM. 1940. IV. 2. KERESZTLNY POLITIKAI NAPILAP XVI. CVfOlUdlII U S7ÚIII A cselekvő hadviselésről tanácskozik Reynaud Franciaország nagyköveteivel Angol Iiddiliofük sorakoznak a Sünéért oh tengerszorosban az osíromzár megszigorítására lonöofi es isiatikui cáioiia a nnnlanelták meg nyilasat ~tio/uo megbeszélések Belgrádban oiigoMieiszidv kereskedelmi szerződés kötésére TcleKi miniszterelnök beszámolt 11 miniszter­fnnátsnnK rómül uíjarol Budapest, április 1. Közel kéthetes olaszorszá­gi tartózkodás után Teleki Pál gróf miniszler­eíné'tk vasárnap esle visszaérkezett Budapestre. A miniszterelnök hétfőn fogadta a Magyar Táv.irnti írod] munkatársát, akinek útjáról a többi között a kötpetkeztóket mondotta: — Kómái megbeszéléseim rendkívül értékreek rimnévve. Sok fontos fölvilágosltással gazdagod­tam. m fordulatot nem trhcl várni a Dúcéval cs f iano gróffal történt beszélgetéseimtől. A mi po­litikánk és céljaink nyitott könyv éa nem ia vál­tozhatnak. Céljainkat hacsak lehet, békés utón kívánjuk olérui, A végleges béka tekintetében vi­szont minden az európai élclkö-züsscgbcu hiva­tó-tércö nemzetnek olyan békére kell törekednie, a mely megsEüulcii az igazságtalanságokat és le­hetővé teszi az európai népek fönntartásnélküli egy üttélését. Teleki Pál gróf miniszterelnök hétfőn tncg­felent hivatalában, ahol K c r c s zt e s F i s c h cr Ferenc fhelügyminíszter részletesen beszámolt a miniszterelnöknek a római utja alatt itthon tör­téntekről. Fél 11 órakor a miniszterelnök a Vár­ba ment' és kihallgatáson jelent meg a kormány­zónál, Teleki Pál gróf .Mussolinival és Ciano gróf ti ülügymín i sztcrrel foljlulótt megbeszéléseiről részletes'jelentést tett az államfőnek. Bntfspcst, április f. A kormány tagjai Tele­lt i Pál gróf miniszterelnök elnökletével hétfő délután 17 órakor minisztertanácsot tartottak. A miniszterelnök tájékoztatta a minisztertanácsot v Rómában történt eszmecserékről, valamint oli»-zors*ziigi utján nyert benyomásairól. A mi,­nisztertatnács, amely a továbbiakban folyó ügye­ket. tárgyalt, 21 órakor éri véget. A mugtjar dtfszláY viszony "Belgrád, április 1. Teleki Pál gróf minisz­terelnök Triesztből Budapestre utaztál)un át­nta^tt Ljubljanán. Az álloinúson az újságírók «gy csoportja várta a magyar miniszterelnö­köt, aki azonban semmiféle politikai nyilat­íiosafot nem akart tenni olaszországi útjáról. Arra a kérdésre, mi a véleménye a magyar­délszláv viszony alakulásáról, a következőkép­Yen válaszolt"? —r Magyarország Délszláviávál 'jó ós "barát­tógos viszonyt taf.t fönn, 'A rni barátságiink fedtts tényéken alapszik. Meg vagyok gyű­rődve arrólhogy kapcsolataink még javulni ingnak, minthogy közös érdekeink vannak a béke megtartása és a háborún való kivülmafa­dás terén. iliesf fari a hü ház kUKIdiji bizottsága Budapest, április 1. 'N felsőház külügyi bi­zottsága április 4-én délelőtt 11 órakor, a, kép­viselőház külügyi bizottsága pedig ugyanaz­nap délután 17 órakor ülést tart. Teleki föSdmiiveiésügyi mini$z= fer: titkos tanácsos Budapest, április I. Magyai'oPs/ág főinél ló­vá gú kormányzója a következő legfelsőbb elha­tározást, illetőleg legfelsőbb kéziratot bocsá­totta ti; ,.*f tn. 7;ir. minis. Icrclnöknek a mlniszté­T'uvt nevében tett előterjesztésére vitéz széki gróf Teleki Mihály földművelésügyi minisz­ter, országgyűlési képviselőnek a m. kir, titkos tanácsosi méltóságot adományoztam. .Vonatkozó kéziratomat ide zárom. Kelt, Bu­dapesten, 1940. április lm Jen, Horthy, s. k.. Teleti e. k". Páris, április 1. 'A Havas-iroda jelenti: Reynaud miniszterelnök a brüsszeli és római francia nagykövedéi való megbeszélése lőgikus következménye a képviselőház ós a szenátus határozataitmk, amelyekben az aktívabb hadvi­selésre vonatkozó óhajnak adlak kifejezést. Ezek a megbeszélések egyúttal logikus követ­kezményei a Londonban tartott szövetségközi Páris, április 1. Lebrün elnöklésével hétfőn délelőtt államtanács volt az Elyséc-palotában, amelyen behatóan megvizsgálták a diplomá­ciai és katonai helyzetet A francia kormány a legfelsőbb haditanács m'ülthcli határozatai ulán most tninden figyelmét a diplomáciai kér­déseknek szenteli. Reynaud miniszterelnök Pá­risii a kérette valamennyi fontosubb európai diplomatáját. Páris, április 1. Lebrun francia államfő ve­Milan'Ó, április 1. "Az angol tengeri öslröm­zár további megszigorítása küszöbön áll, amint azt a „Cörriera della Scra" londoni tudósítója jelenti lapjáuak. Németországnak minden be­viteli lehetőségtől való megfosztásra irányul az új megszigorítás cs elsősorban a semlegeseket érinti. Először a noTvég vizeket zárják le, hogy a svéd vasere szállítását megakadályoz­zák A tengeri ostromzár megvalósításúra a Skagor rak-szorosban nehéz tengeralattjárók London, április 1. Hétfőn több lapban hír jelent ineg, hogy a szövetséges hatalmak Né­metország ostromzárat rövidcsen szelesebb ala­pokra teletelik. A lícütcr-iroda értesülése s'/.e­tiuf. ezek a jelentések, ha arra 'célozlak volna, hogy '.Anglia semleges vizekre nyomul he, és ezeken a vizeken. Őrszolgálatot állit föl> — a leghatározottabban megcáfolhatok. Lehetséges, hogy hamarosan megszigorítják az ostromzá­rat, az ide vonatkozó tetveset ck, azonban a szö­vetséges kormányok tulajdonában vannak cs ezeket még nem hozták nyilvánosságra, 1 staubul, április 1. Jólértesült körökben alaptalanoknak tartják, azokat a. külföldön el­li ijedi híreket, amelyek szerint. Törökország megengedte volna, a szövetségesek flottájának a Dardanellákon való áthaladást. London, április 1. • A Ilcuter-iroda jelenti: Londonban hivatalosan teljesen alaptalannak minősítik azt a hírt, amely szerűit Törökor­szág hó ájárult ahhoz, hogy a szövetségesek tenger1 hadereje álhatót jött a Dardanellákon cs így ár alá »•< gye a Fekete tengert. Hivalaí'js legfelsőbb tanács ülésének is. A francia és an­gol kormány nagy vonalakban megállapította a politikai cselekvés irányvonaléi. Most arról vau szó, hogy hogyan lehelne, ez! a cselekvő politikát megvalósítani. .Ebből a célból rendeli magához lleynaiid miniszterelnök egymás után a francia külképviseletek, vezetőik zetésévcl megtartott haditanácson Wcygavd tábornok, a közeliedeti haderő főparancsnoka is rósztvett. Tekintve, hogy a haditanács csak igen -fontos katonai döntések ügyében szökot összeülni, a párisi összejöveteli öl fontos dön­téseket várnak. Figyelmet kelt, lfogy Weygund tábornok a legnagyobb titokban már akkor is a francia, fővárosban tarló koiloll, amikor, a fjglad"'T­kormány lemondására kerüli sor. és könnyű hadihajók sorakoznak- föl. A ter­vezett rcodszubályokat először megvizsgálják diplomáciai szempontból is. Mivel azt hiszik, hogy az orosz-amerikai kereskedelmi forgatom megnövekedése következtében az árukat rés ben Németországnak szánják, minden orosz ha­jót megállítanak az angolok a Csendes-óceánon és ellenőrzés alá vélik. Hollandia, Belgium <•­Svájc külkereskedelmét is szigorúan ellenőr­zik. bolyon utalnak arra, högy a moutreauxi egyez meny értelmében valamennyi aláíró hatalom kötelezi magát arra, liogy olyan háborúban, amely ben Törökország semleges, a háborút vi selő államok" ncin küldhetik hadihajóikat a Dardanellákon út. Ezzel szemben (i onban olyan háborúban, amelyben Törökország 's részt vess, jogában áll saját belátása szerint ál engedni az idegen nemzetiségű hadihajókat. Angol délszláv Kereskedelmi tárgyalások kezdődnek London, április 1 A Reuter-iroda jeleni i: Az angol kormány nevében Lei III Itoss hétfőn előzetes megbeszélést folytaiéit ;i délszláv nemzeti bank alelnökével és Délszlávia londoni kövelével. Az angol kormány tájékozódni U vcin Belgrádban új megállapodás Ichelöség'ei iránt, amely rtendezne a két állam között fenn­álló kereskedelmi forgalmat a báltorú idejére. Délszláv ia egyrészt a fizetési módozatok ím--.'­könnyítését. kívánja, másrészt megállapítí», hogy a szövs'ség* ck dugárú "ellenőrzi r Hétfőn uiabb államtanácsot tartotton Parisban A shanóinóv vizelten hczdüdiK az ostromzár megszigorítása CáioiafoN a Oordanellálf megnyitásáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom