Délmagyarország, 1911. szeptember (2. évfolyam, 200-224. szám)

1911-09-19 / 214. szám

8 I>ÖAUGY ARORSZÁG 1911 szeptember 19 TÖRVÉNYKEZÉS Politikai per, (Saját tudósít ónktól.) A mult év tavaszán izgalmas képviselőválasztás volt Szeged második kerületében. Két függetlenségi je­lölt, Kelemen Béla dr és Becsey Károly dr állottak egymással szemben és mind a két párt nagy igyekezettel küzdött jelöltje győ­zelme érdekében. A szegedi sajtó egyik része is két pártra szakadt, mind a két jelöltnek meg volt a maga külön organuma. Becsey Károly dr ér­dekében a Friss Hirek irt agitácionális irányú cikkeket, amelynek abban az időben Nagy Béla volt a felelős szerkesztője. A kortes­napokban Kelemen Béla dr ellen támadó cikkek jelentek meg a lapban, amelyek erős kritika tárgyává tették a volt főispán közéleti tevékenységét. Ebből indult ki az a kényes és bonyodal­mas ügy, amelynek a mult szerdán és hétfőn a szegedi törvényszéken volt a folytatása és befejezése. Kelemen Béla dr ugyanis azzal vádolta meg Nagy Bélát, hogy háromezer ko­rona erejéig meg akarta zsarolni, még pedig Kroó Adolf Kelemen-párti főkortese utján. A tárgyaláson azonban-nem igazolódott be ez a vád és a törvényszék Nagy Bélát föl­mentette a vád alól. A törvényszék főtárgyalásáról részletes tudósításunk a következő: Tárgyalási elnök: Rigó Endre dr.Szavazó­birák: Nagy Zoltán dr, Tóth Jenő dr A vád­hatóságot Gergics Károly dr királyi ügyész, Kelemen Béla dr Kelemen Dezső dr kép­viselte, Nagy Béla védelmében Fülöp Zsig­mond dr jelent meg. A tárgyalóterem megtelt érdeklődő kö­zönséggel, különösen a jogászok és hírlapírók meg nagyolj) számban. Nagy figyelemmel kisérték a tárgyalást, amely bővelkedett ér­dekes momentumokban. Elnök fölolvasta a vádiratot, amelyre Nagy Béla egyelőre nem kívánt nyilat­kozni. Azután Kelemen Béla dr országgyűlési képviselőt hallgatta ki a bíróság. — A választás előtti napokban —mondotta — sértő hangú támadások jelentek meg elle­nem abban a krajcáros újságban. Én.a ma­gam részéről nem reagáltam a támadásokra. A választás előtt néhány nappal megjelent nálam Kroó Adolf, aki elmondta, hogy Nagy Béla háromezer koronáért beszünteti a tá­madásokat. Kroó szerint Nagy Béla őt félre­hívta és azt mondta neki, hogy háromezer koronáért hajlandó beszüntetni a támadáso­kat, ellenkező esetben még olyan diffamálő dolgokat közöl rólam, amelyek lehetetlenné lesznek. Kérte Kroó Adolfot, hogy ezt ne­kem adja tudtul. Én természetesen ezt a leg­erélyesebben visszautasítottam és megtettem a följelentésemet. Kroó Adof kihallgatására került aztán a sor. A tárgyalás koronatanujának vallomása löhbször derültséget váltott ki a hallgatóság­ból. Bő részletességgel beszélt, a leglényeg­telenebb momentumokra is kiterjeszkedett. — Egy ízben, amint a Kassban kártyáz­tam, — mondta — odajött hozzám Nagy Béla és a választásokról akart beszélni. Én azonban nem* hagytam abba a játékot, ha­nem randevút adtam neki. Többször is talál­koztunk. — Kroó bácsi mondta nekem egyszer Nagy Béla — mondja meg Kelemen Bélának, hogy háromezer koronáért abbahagyom el­lene a támadásokat, ellenkező esetben olyan dolgokat közlök róla, liogy tönkre van téve. Én elmondtam Kelemennek az esetet, de hoz­zátettem, liogy kötelet adjunk neki (De­rültség.) — Egy este Nagy Béla Dénes Nándorral együtt fölkeresett a lakásomon. Bizalmas dolgot akart velem közölni, különszobába mentünk. Meglepetve azt kérdezte tőlem: — igaz-e az, liogy nekem a következő napon nyilatkozatom jelenik meg az egyik helyi lapban, amelyben őt zsarolással vádolom. Én kijelentettem, hogy erről nincs tudomásom. Könyörgött, hogy ne tegyem tönkre, csa­ládja van. Elmentem Kelemen Béla dr-lioz, az sem tudott a nyilatkozatról. Nyilatkozat tényleg nem is történt. — Az eset után is jelent meg támadó cikk Kelemen Béla dr ellen. Azt is közölte a Friss Hirek, hogy Holtzeréktől horribilis összeget kért a nemesítésért Kelemen, mint főispán. Erre nyilatkozott aztán Kelemen Béla dr, amelyben tisztázta magát, Néhány lényegtelen tanúvallomás után Dénes Nándor dr-t hallgatta ki a bíróság. A tanú előadta, liogy bizalmasa volt Nagy Bé­lának, de a háromezer koronáról nem volt tudomása. Egy ízben nagy Bélával együtt fölkereste a lakásán Kroó Adolfot, mert, tu­domására jutott, hogy Kroó Nagy Bélát meg akarja rágalmazni. Nagy Béla őt, mint tanút hívta magával, liogy jelen legyen Kroó kérdőrevonásánál. Nagy Béla erélyes hangon kérdőre vonta Kroót, aki erre men­tegetődzött, hogy az egész dologról egyálta­lán nincs tudomása. Majd telefonált az egyik helyi lap szerkesztőségébe, hogy tudnak-e va­lamit a nyilatkozatról? Tagadó választ ka­pott. Kroó Adolf (közbeszól): Én kérem nem te­lefonáltam, nincs is az üzletemben telefon. — De igenis, van az üzletében telefon és maga telefonált — felelte Dénes Nándor dr. — Az ön üzletében van telefon — mondot­ta az elnök is. — Jó, kérem, az mindegy, liát ran telefon és én telefonáltam, — mondta nevetve Kroó Adolf. A hallgatóság soraiban kacagás követte ezt a kijelentést. Gerle Imre dr-t is kihallgatták. Előadta, hogy Nagy Béla őt is megszólította, kérdez­te, hogy milyen viszonyban van Kelemen Bélával? A háromezer koronáról nem beszélt. A tanúkihallgatások vitán Gergics Károly dr ügyész mondta el a vádbeszédet. Éles be­szédében bizonyítékok alapján kérte Nagy Béla megbüntetését. A lelóktan segítségével kiterjeszkedett azokra a momentumokra, amelyek kétségtelenül igazolják a vádlott bűnösségét. Fülöp Zsigmond dr védő igyekezett megcá­folni a vád állításait. Egyetlen olyan körül­mény sem merült föl, amelyek alapján be­igazolható lenne Nagy Béla bűnössége. Zsa­rolásról éhben az esetben szó sem lehet. A liiróság hétfőn hirdette ki az ítéletet, amely szerint fölmentette Nagy Bélát a zsa­rolás vádja alól. § Weisz Henrik az ügyészség foglisí­zálmn. Weisz Henriket, a sikkasztó sze­gedi ifjút a rendőrségen már kihallgatták. A rendőrség több bűnjelt lefoglalt, ruhákat, ci­pőket, nyakkendőket, amiket a sikkasztó fia­talember a sikkasztott pénzen vásárolt.Weisz Henriket kedden reggel kisérték át az ügyész­ség fogházába. Lehetséges, hogy a bűnös fiút szülei kezessége mellett szabadon fog­ják bocsátani. § Cigáiiykarainia, Hétfőn volt az őszi esküdtszéki ciklus első tárgyalása. A büntető tanácsban Pókay Elek dr. elnökletével Nagy Zoltán dr. és László Adolf dr. vettek részt. Az esküdtbíróság sorsolás utján a következő­képen alakult rneg. Esküdtek: Vermes Vilmos, Komlósi István, Nemessák József, Szeobay Miklós, Epsteíri Gyula, Hoffer Jenő, Kertész Sándor, Bozóky Péter, Péh Márton, Kende­resi János, Magyar I., Nemesovics György. Póteskiidtek: Leipnik Ignác és Soós Antal. A ciklus első tárgyalásául egy cigányharamia btinügye került sorra. Petrovics János hód­mezővásárhelyi lókupec kétrendbeii rablás súlyos testisértés és lopás bűntettével volt vá­dolva. A Szentesről Hódmezővásárhelyre ve­zető országúton megtámadta és kiakarta ra­bolni Nagy János napszámost. Furkósbottal beverte a fejét és elakarta rabolni a pénzét, de zörejt észlelt, amire elmenekült. Néhány órá­val az országúti támadás után a szentesi vá­sártéren leütötte és kirabolta Vámos István piaci árust. Onnan egy közeli istállóba mene­kült, ahonnan el akarta hajtani a lovakat, de a csendőrség rajta kapta és letartóztatta. Ha­bay László dr. ügyész vád- és Kormányos Benő dr. védőbeszéde után az esküdtek ta­nácskozásra vonultak vissza. Hoffer Jenő, az esküdtek főnöke kihirdette verdiktjét, a mely szerint egyrendbeli rablás és lopás bűn­tettének kísérletében találták bűnösnek Pet­rovics Jánost. Az esküdtek verdiktje alap­ján a törvényszék négy évi fegyházra ítélte a cigányharamiát. & m ^ k Mozgókép K Szinház :: ft Feketesas- utca, uj Wagner-palota, jft J® Hétfőn, kedden és szerdán ^jjjj P szeptember 18., 19. és 20-án MŰSOR: ^ C 1. Délfranciaországon keresztül, term. folv. |í 2. Jancsi és az esernyő, humoros Pa í 3. Az unokafivér, nagy dráma i^V •C 4- A tenger költészete, természeti felvétel gfn 5. Tontolinó táncolni tanul, humoros bTL 6. Elcsúfítva, igen megható dráma pm Jg 7. A gavallér Bandika, humoros JV í MŰSORON KÍVÜLI SZAM : JJ "ja Potifárné, rendk. érdekfeszítő erkölcsdráma Pa » ; ; Pm c Csalc felnőttek reszere! s« Í * Pa Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9 •j órakor, vasárnap délután 2-től este 11-ig. J9 Helyárak: Páholy-ülés 1 kor. I. hely 70 fill. P 11. hely 50 fill. III. hely 30 fill. Katonák, diá­P kok és gyermekek: páholyülés 501111. 1.hely P 30 fill. IL hely 20 fill. IU. hely 16 fillér. y­Megnyilt ^ Nyolcvan szoba. Központi fűtés. Ha® Minden szobában vízvezeték! ^ Mérsékelt árak. Tulajdonos 8 sfe h b -ti P* vasúti vendéglős. 1070 Figyelem! Ne mulassza el senki Szegeden a KOSSUTH - KÁVÉHÁZ kerthelyiségét meglátogatni, ahol kellemes szóra­kozást talál. — Kitűnő italok. — Valódi buckái borok. Elsőrendű cigányzene. — Változatos mozgó-fénykép. MŰSOR: 1. Téli tájak, természetes 2. Óh ezek a kerek korcsolyák, humoros 3. Niss Flóra és Gramjaitrick, látványos 4. Hűtlen asztalos, dráma 5. Jancsi kedvence, humoros 6. Hajótöröttek, dráma 7. Pali egy estélyen, kacagtató 8. Próféta családja, 400 méteres nagyhatású dráina Mindennap 8 is Cliikaló Móric zenekara han®verienyez. Számos látogatást kér tisztelettel Schwartz Jenő, kosfmth-kávú,

Next

/
Oldalképek
Tartalom