Délmagyarország, 1947. március (4. évfolyam, 50-73. szám)

1947-03-01 / 50. szám

Vifág proletárjai egyesüljetek I Szeged, 1947 március U szeméaf. IV. évf. 50. sz. Ira: 40 fillér A. szakszervezetek megyei konferenciája ír!a. Komtcsii Hiháiv Csongrádmegye ipari, mezőgaz­dasági és értelmiségi dolgozóinak megbízottal ylnek össze szombaton kétnapos megbeszél ésr.c, hogy megye területén a felszabadulás óta felmerült gazdasági, szociális és kulturális problémákat megtűr gyaljúk 'ás a dolgozók érdekeinek megfelelően meg is oldják. Nem könnyű feladat ez, inert figyelembe kell venni a politikai és gazdasági adottságokat egyaránt A múltban ezekkel a kérdésekkel majdnem teljes egészében az ipari munkások szakszervezetei fogtál koztak. Ma azonban a mezőgazda­sági dolgozók nagy szervezete és az érielíyiségi csoportok bekapcso­lódása folytán könnyebben „váló-; sjillatjuk meg törekvéseinket. Három különböző munkák őrben foglalkozó dolgozó tömegek megbí­zottai adják össze gyakorlati és elméleti tudásukat, hogy kihozzák mindazt, 'amit a magyar nép ér­dekében ki kell és kí lehet hozni. A küldöttek nem kis felelősség­gel tartoznak nemcsak megbízóik felé. hanem az egj'etepiesi-'szakszér vezeti mozgalom" múltja és jövő­beni célkitűzéseinek a megvalósí­tása érdekében is. Nem szabad hogsté konferenciánkat jobboldali ellenforradalmi tevékenység, a szervezett munkásságot érő táma­dások befolyásolják, vagy munká­jában megzavarják. Munkásmozgalmunk megbeszé­lésein mindig adódott ellenvéle­mény, most is lesz vifa,%d.e nem vezette és nem vezailteti ma sem romboló szándék azokat, akik a tennivalókat megvitatják. A küldöt­teknek figyelembe keli venni/ hogy a magyar szervezett munkásság fi­gyelnie felénk fordult, vájjon mi , és hogyan történik a régi > szege­di gondolat;! fészkében. Most adó­dik alkalom arra, hogy megmu­tassuk,. semmi közünk neTn volt és nem lesz a mult megkótyago­sódott, politikai eszmeáramlatához. Küldöttek, szeretette) ü<lvö®l'ek benneteket az első nagy megyei találkozón. Egy gondolat vezessen •ténykedéslekben; mjndent a dol­gozók családfáért, a Szabad Szak­szervezetbe tömörült magyar dol­gozókért teszünk. * Belszólálástokban a testvéri szo­lidaritás, a közösségi, gondolat ve­zessen benneteket. « Keljetek memes versenyre, ki tud és ki akar legtöbbet 'és legjob­bat adni, akár csak gondolatban is helyzetünk megvalósításának ér­dekében. Adjátok tudástok legja­vát, hogy méltók legyetek megbí­zóitokhoz, a csongrádmcgyei szak­szervezeti mozgalomhoz. Legyen konferenciánk méltó a mult mozgalmának hagyományai hoz, adjon erőt és! bíztatásK a meg­alkuvást nem tűrő osztályöntuda­tos és osztályharcos szakszerveze­tiek felépítéséhez. Nem könnyű munka az, ami reánk vár, sokat kell tanulni, hogy taníthassunk, sok áldozatot kell mág hozni, de a bátraké és á meg­alkuvást nem 'tűroké a jövő. Ne­mes, nehéz és szép munka vár reátok! egy ui világ alapját rakjá­tok te, ha az Osztályöntudat vezet munkátokban. Gondoljatok arra hogy nem^vagytok egyedül, az or­Dálnoki Veress Lajos bevallotta, hogy a Kisgazdapárt támogatta a demokrácia és köztársaságelienes összeesküvést Az összeesküvők „jogfolytonosság* alapjárt visszaakarták áliifani a királyságot vágy a kormányzóságot 28.) Pénteken ejőadla, amikor kirúgatták, ítlÉako­nyiioüa meg Jankó zolt a fővezér megnevezés élíeii' ás Péter tanácselnök a népbiróság ötös ! az ellen, hogy a katonai j&ervezke­(Buúapesr, femuár íggel 9 órakor tanácsának fot y í a tói agos az összeesküvők ügyében. A második napon Dáfnaki Veress Lajos kihalí­gatására'került sor. Az elnöj| kérdésére kijelentette, rogy nem erzi magát bűnösnek. Ta­gadta, hogy az államhátafonf erősza­kos megdöntésére irányuló szervez­kedésben része íeít vojna. Szerinte csupán a nonvédség^megszervezését vállalta arra az esetre, ha a békeszer­ződést aláírják. Beismerte, hogy ok­tóber közepeL;íján Szenlmíklósi ké­résére összejövetelen vett részt, ame­lyen ' ar nunvéciség és a katonaság megszervezésének megbízatását el­vállalta, Ezen az ülésen határozták 'ő hogy négy szakértőt választanak. Két hét múlva: ujabb összejövetel olt Veress Lajos lakásán, ahóf rajta kívül András Sándor. .Szentmiklósi fst­án es Dónátíi György is rész-Ivett. Amikor Kiss Károly felkérte őt sze­repe elvájfalasára.' sejtelte, hogy a Magyar Közösség nevében történt a felkérés. Ujabb két bél eítettév^ a Lónyai-utcában tartott összejövetelen Szentmikiősi átnyújtotta u hadparancs tervezetét A jelenlévők véíem'ényé­nek meghallgatása után ugy döntött, hfffy a hadparancsot' nem írja alá és- nem adja ki. Szentmiklóst kijelen­tette, hagy a közösség polgári vonala! nem fogja ezt jöszemmel nézni, ezt a véleményt megerősítette Donáth is. A további kérdésekre kijelentette, hogy a jogfolytonosság kitétellel azo­nosítja magát, de helytelenítette .hogy ezt á hiídpyranesba' felvették, mert ez .politika. A hadparancs többi ré­szében nem azonosítja magút. Az el­nök a továbbiakban megkérdezte, mi­lyen(jogon használta azokat a kife­jezéseket, "hogy elrendelem, kineve­zem, megbízom, síi). Veress Lajos azt vallotta, hogy katona • és meg­szokta, hogy vagy parancsoljon, vagy engedelmeskedjen. Különben is Szent­miklósi elve szerint az. ellenállási mozgalom azért bukott meg, mert senki sem parancsolt. Az1 elnök szü­netet rendelt e[. A szünet alatt Donátit György és Dálnoki Veress Lajos hozzátartozói engedélyt kaptak, hogy beszólfaesse­nek a két vádlottal. Szünet után a tanácselnök a had­parancs .példányainak sorsáról telt fel kérdéseket. Veress Lajos a?t Vallotta, hogy ő "s András megsemmisítették az ő példányaidat, arról a példány­ról öem tud, ami Szert lm iktósinál volt. 1 Ezután szcmoesileüék Veress . La­jost Donáth Györggyel, de nem sike­rült tisztázni, hogy a hadparancs le­tárgyalása után hány fővezérségi ülé­sen vettek részt. Veress Lajos a továbbiakban • a csendőrség főparancsnokának kiszeme­léséről beszélt. Választásuk Kozma. Istvánra esett. Védekezése szerint a csendőrséget csak az ő személyének pozícióba va'íő juttatása után állítot­ták •'Volna fel, á honvédség rryugalz alakulatairól szerinte nem volt szó. 'Az! elnök Veress Lajos-. o]é tárta az előző kihallgatás álKafniávaf felvett' jegyzőkönyvet,' amikor Veress kifeje­zetten' fővezérségrőt beszélt, mig most ..... ...... hogy tulajdonképunn a ininiszterelnök. » 0 tárgyalását jdés a hatalom átvételét- célozta volna: Arról tudott, hogy a Magyar Közössé*1 álíoit a háttérben- az eseífegcs pár­tokkal, pélóáiií a Kfvgaetfapárttaf. •Majd elmondotta,jtíiogy -I'9M augusz­tus 5-éti előzetes leleíiHiértesÜés után levelet kapott Horthytól. Ebben a te­véiben Horthy arra az esetre, ha «t egy idegeit halalaitt megakartál} o/^fá a korniány'.úf jogkör gyakorlásában. Veress Lajosi nevezte kí jírfiilsaríer­efnöknek és megbírta a kormány afa­kilássál- Erről a fevéíről említést telt az ostrom után Donálhnak, aki erre azt mondottíf, Veress Lajos azobhan felhívta Donáth figyelmét arra, hogy sem KáJIay, sem Lakatos nem ínöndfafe le a mn'iiszteretnökség­rő! és ezek szerint három miniszter­elnöke lenne az országnak. A * jogfolytonossággá! kapcsolatban az elnök kérdéseire Veress kijefen­iette, hogy a jogfolytonosság! jeíélc­wényescuék a voít kormányzat te* kínt. Szerinte ma tét államfője van az országnál9, inert a kormányzó nem ínoiidotl fe. Milyen politikai hefyzefváHozás­ra száinitoítak? — tette fel a kérdést aa elnök. — Uj választásokra a béke ratifi­kálása után — felelte Veress Lajos —, esetleg uj pártok alakítására, vágy fúzióra a meglevő pártokkal. Szünet után Jankó Péter tanács­elnök megkérdezte: — Tuata-e- Dátnoki "azt, hogy a . Magyar Közösség; megmaradt hor­thysta líöztársaságelleues ideológiá­jánál'? * Dáln oki ázt vallotta: Nem tudta, de » régi alapon álfva képzelte ef a ; Magyar 'Közösség? munkáját. Bevall­ja, hogíy a jogfolytonosság: alapján állt és ebből következik, hogy vagy ki­rályságra, vagy kormányzóságra gon­iteh­Dr. Antal' néphiró telt fef*ezután kérdéseket. Arra a kérdésre, kik vol­tak, akik "reá mint egyetlen katonára számítottak az országban, Dálnoki azt vallotta, hogy sok tiszt. A s.Magyar Közösség ,-re és más erőkre számítot­tak, a meglevő politikai pártok kií­zíif a- Kisgazdapártra. Arra a kér­désre, tudott-e arról,' hogy a csend­őrséget a magyar köztársaság LoHek­tíV© felejosségre' vonta, Dálnoki tagar dótag válaszolt. A továbbiakban az.t Vallotta, hogy hadműveleti céljaik nem voilak. <í 'csak- azoknak a tiszteknek érdekében lépett; közbe a nuhdenkori minis zte­reknéí, akiket B-listázni akarlak. To­vábbi népbirói kérdésekre válaszolva kijelentelíe, hogy Donáthot előbb is­merte meg, mínt "ahogy, a közösség tagja lelt. A. fajsléretetet a maga ré­széről ogy érlefntcííe, hogy elsősor­ban a kö/.ölség tagjait igyekeznek se­gíteni. Az ügyész kérdéséire elmon­dotta, bögtf . a zsidó-kérdéssel nem foglalkozott, a tárgyalásaikon soha szoba nem került és leszögezte egy korábbi megállapításával kapcsolat­ban, hygy szerihte két államfője van 9:/. országnak. A tárgyalást ezután félbeszakították és azt szombaton reggel folytatják.' Szeged iparostársadalma telkesen támogatja az iparos egységlistát • (Szegeti február 28 ). Hatalmas érdeklődés melleit za'foll le pén­teken délután it DIKSzm.cchncr­tári székházában a szegedi mun­káspártok kisiparos nagygyűlése. Takács Ferenc gyüléselnök meg­nyitója után Vörös József i vázolta a kisiparosok nehéz helyzetét és mu­tatott rá azokra az eredményekre amelyeket a munkáspártok értek el érdekükben. Katona András nagy .tetszéssel tfek?beirsorakozzék ?eTaz"e^ség u honvédség 'szét; hasaiul ja. Vqrcss fogadott beszédében szembeszállt azokkal a rágalmakkal, amelyekkel a munkáspártokat illetik a magán­tulajdon* kérdésében. Rámutatott arra. hogy ma az ellentáborban a polgári gondolat védelmére so rakozlatiák fel a kisiparosokat. Ez azonban veszedelmesen hasonlít ahhoz a g#idolathoz, amelyet ke­resztény-nemzeti •eszmének nevez­tek és amely végül is rombadöu­tötte az országot. A továbbiakban számtalan konkrét példával vi ági­totta meg, hogy ipartestületi elnök korában mennyire megvédték aj kisiparosság érdekeit, jgy magán-; tulajdonát is. . _ A Magyar. Kommunista Párt és általában a munkáspárfok ucttt elvenni akarják a kisiparosok ma­gántulajdonát — mondotta — ha­nem éppen ellenkezőleg azí a cétlja hogy ebben az országban virágzói kisipart és jómódú kisiparosságot terem tsen. Éppen ezért fel kell hív­nunk a kisiparosság figyelmét, hogy csak egységesen tudja meg­védeni érdekéit, egységesen tudja megvalósítani kívánságait. Minden becsületes kisiparos tehát saját ír- • UiU.- áHnn c,ir-il. ,:V7ÓL- fpl 7 szág minden megyéjében ezt csi­nálják. De Szerte a világon száz­és százmilliónyi szakszervezeti dol­gozó épiti" a békét, a biztonságot a dolgozók munkáját megbecsülő ui világot, egy igazságos!társadalmi rendet, a szocializmust. Ez a meggondolás vezesse mun­kátokat, az eredmény akkor nem marad el. • „ - ­lista mellé. Nagy -tapsokkal kisírt beszéde után több felszólalás következett. Ennek során ökrös Mihály temet­kezési vállalkozó megemlítette azt az esetet, amikor annakidején ko­moly formában felvetődött a te-, metkezési vállalatok felszámolása. Ekkor éppen Katona Adrás volt az. aki ipartestületi elnökkánt ki­állt a temetkezési vállalatok ügyé­ben és jórészt neki köszönhető azok további fennmaradása. Ez is mutatja, hogy á munkáspártok és azok tagjai mindig a kisiparoséig és magántulajdon mellett állottak. A pénteki iparosgyülés méltó ké­pe volt a szegedi/demokratikus kis­iparosság .egységes állásfoghúá*­nak és reméljük, hogy a valóban demokratikusan gondolkodó kis­iparosok mindig egymásra találnak és egységesen küzdenek érdekeik megvalósításáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom