Délmagyarország, 1937. szeptember (13. évfolyam, 199-223. szám)

1937-09-01 / 199. szám

DÉLMAGYARORSZÁG Szerda, 1937. szepf. 1. Politikai napilap XIII. évfolyam. 199. sz Megint dömping A magyar sajtóéletben uj harcok vészes Fegyvereit helyezgetik el. A közönség még nem tud róla. De most már meg kell tudnia. Végül is az, ami a milliárdos pesti lapválla­latok körül vagy részéről történik, különö­sen, ha ez egész ország vitathatatlan érde­kei ellen vannak offenzív mozdulataik, kima­gasló ügye legalább annyira a magyar kul­túrának és gazdasági életnek, mint ameny­nyire az volt, hogy fennmaradjon-e vagy pusztuljon a — dömping-sajtó. Egyébként a dömping-sajtó ellen yaló harcban egymásra talaltak a pesti lapvállalatok. Tegyük mindjárt hozzá, hogy helyesen, mert négy fillérért újságot adni csak ugy lehetett, hogy a kormány szekerébe befogott egyik-másik újságra százezreket költöttek el évenkint az adózók pénzéből. Annak a követelésüknek a hangoztatásánál tehát, hogy a kormány a közönségnek engedje át kivétel nélkül min­den újság fenntartását, saját érdekeik mellett állam- és magángazdasági, erkölcsi és szo­ciális okokra hivatkozhattak. Magánérdekeik jogossága, tehát föltétlen figyelembe vétele mellett kellett-e kiáltóbb érv, mint az, bogy abban az esetben, ha nem lehet az állam pénzével versenyt csinálni a cipésznek, a szabónak, az építési vállalkozónak, a fehér­nemükészitőnek, a kisgazdának, az ügyvéd­nek, a malmosnak, a bőrgvárosnak, akkor ne lehessen a lapkiadónak se. Mégis: a viszony­lagos sikerért is a megdönthetetlen érvek egész arzenálját kellett a dömping-saitó ellen felvonultatni, pedig akkor már a Darányi­kormánnyal egyéni módszerek tekintetében uj politikai éra kapui tárultak fel és a mi­niszterelnöki sajtóosztály élére a tisztult íz­lésű és finom felfogású Rákóczy Imre került, áthatva az alkotmánytisztelettől s keresztül­kasul ismerve a rögös utakon bizonytalan Jö­vő felé tévelygő magyar sajtó életét. A dömping-sajtó őrületei ellen való harc­nak az egész magyar sajtó osztályo­sa lett. Hogy ez mit jelent, arról, ugy látjuk, többször fogunk még beszélni. Mert ami most készül a saitóéletben. szinten példát­lanul áll. De hisszük, hogy méltó fogad­tatásban és visszaverésben fog része­sülni, nemcsak néldátlansága miatt, hanem azért, mert erkölcsi és gazdasági romboló hatása, az ország egész területére belőle ki­áradó lekicsinvlés nagyobb, veszedel­mesebb és kárhoztatandóbb, mint amilyen a .. - dömping sajtóé volt. Azt a kormánvcsinálta és dömping jellege nz árokban nviiatkozott meg, erre a dömping élen hangoskodva ha­dakozott pesti sajtó készül s ez nem az árak, hanem a minőség megmini­málásánsk az utján akar közéletileg, de zsurnalisztikáikig és gazdaságilag is megen­gedhetetlen versenyt támasztani. Amit egyik uton csinált meg e<*v kormányrend­szer, amelyet a legtöbbjük kifogásolt, ugyan­azt akarják most ők megtenni másik uton. Ha lapvállalatok versenyéről tenne csalc szó, ükkor nem vennők magunknak a bátor­ságot, bogy szót emeljünk ezen a helyen, ahol minden sorunkat közérdek, ecvéni szempontoktól higgadt mérlegelés és igazsá­gossá fémjelzi. De ha igaz az, hogy védeni kell a vidék kereskedelmét, pedig igaz, ha egyetlen szakmánál sem vészit erejéből az az elv, hogy a helyi iparos és a helyi mun­kás előnyben részesítendő, pedig nem veszít­het, akkor a sajtó munkásának, aki hasonló esetekben mindig kiállt, nemcsak joga, de kötelessége most is kiállani és fijryelmeztet­ni, hogy soha városé, vagy országrészé, te­hát a közé, nem volt annyira sajtó, mint a szegedi sajtó és hogy fenyegettetvén, bizto­sítson védelmet az újságolvasó valamennyi helyi vállalatért örök égésben alkotó néhány helyi vállalatnak s e helyi vállalatok üzemei­ben dolgozó újságíró, kiadóhivutali és nyom­dász családoknak. Miről van szó? A dömping sajtó verse­nyétől megszabadult pesti sajtó árainak „rendezése" után a boldogulás nem is túl­ságosan szövevényes utján ujabb lépést akar tenni előre és a reggeli pesti lapok el­határozták, hepry két kiadásban fog­nak ezentúl megjelenni. Az egyik ki­ad á s t a jó vidék részére csinálják, a másikat Budapest részére. Mint­hogy azonban a főcél az, bogy a kora haj­nali érákban mindenhol ott legyenek a vidé­ken is, a vidéki kiadás szerkesztését este kilenckor, esetleg meg korábban lezárják. Mindenki által érthető nyelvre le­Befejeződött a kisantant konferencia Kedden este hivatalos k0z!em£nii! adtak hl, ameiu hitelen!!, Irogüj szerződést csoh az érdekelt államok medeauezésevel lehet módosí­tani — „to európai nemzetben a iavolós telel mutatkoznak'4 — „Vatha a bizalomtól áthatott iránnhan feflődn£nek a Dunamedence kapcsolatai" Bukarest, augusztus 81. Kedden este befejő- l tant tanácsa újból megerősíti azt az álláspont­zodott a^ kisantantállamok külügyminiszterei- J iát, hogy nincs szükség módosításra, ellenben nek konferenciája. A konferencia mai ülésén is az egyik legfontosabb tárgy Magvarország fegyverkezési egyenjogúságának kérdése volt. A kisantant továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogv az egyenjogúság csakis előzetes tárgya­lások és megegyezés utján jöhet létre. Bárdossv László bukaresti magyar kö­vet délelőtt félórás tanácskozást folytatott Si­najában S z t o j a d i 11 o vi 0s jugoszláv mi­niszterelnökkel, maid Krofta cseh külügy­miniszterrel tárgyalt. A konferencia befejezése után este a követ­kező h'vaíalos közleményt telték közzé: — Részletes eszmecsere során — amelvet a három miniszter az időszerű nemzetközi hely­zetről, valamint a három államot közvetlenül érintő kérdésekről folytatott — megállapítot­ták, hogv valamennyi megvitatott kérdésben felfogásuk tökéletesen eevrzik. A kirenlantnak eltökéli szándéka, hogy hü ninrad ahhoz a po­litikához. amelvet 17 év óta következetesen folytatott. — A három miniszter megelégedéssel állapí­totta meg. hosv — jóllehet, vannak bizonyos nyugtalanító tények — az európai nemzetközi helyzetben mégis a javulás jelei mutatkoznak, — A kisantant szilárd elhatározása, hogy minden erőfeszítést megtesz abból a célból, bogv előmozdítson minden olvan akciót, amelv a. nemzetközi együttműködés megjavításával igyekszik a békét megszilárdítani. A kisantant politikája u jövőben is hűségesen követi a népszövetségi alapokmány elveit, mert ezeken alapszik a béke szilárdságának minden re­ménye. A népszövetségi alapokmány esetleges módosításának kérdésében a kóart­I inkább arra van szükség, hogy a jövőben olyan módozatot állapítsanak meg az alapok­mány alapvető rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában, amely a mult tapasztalataihoz al­kalmazkodva biztosítaná az alapokmány meg­ér ősi tésél. — A Tanács újból kijelenti a három állam­nak azt az elhatározását, hogy a spanyolországi események tekin­tetében szigorúan ragaszkodik a benemavatkozás álláspontjához. — A Tanács örömmel állapítja meg ama hi­vatalos nvilatkozatok következtében, amelve­ket Hull államtitkár telt iulius 28-án, hogy az Egvesiitt-Államok kormánya uiabb értékes támogatásban részesiti a béke és a nemzetközi együ 11mü ködés kérdését. — Az állandó tanács különösen hangsúlyoz­za, hogv mennyire egyetért a szerződések szentsége tekintetében. A béke és a nyugalom érdeke megköveteli, hogy a szerződések szentsége tényleg fennálljon és hogy valamennyi szerző­dés esetleges módosítására vonatkozó- semmi­féle kérdést nem lehet felvetni és még kevésbé eldönteni valamennyi érdekelt ó'lnm határo­zott megegyezése és szabad hozzájárulása nél­kül. — A kisantant állandó fanácsa különös fi­gyelmet szentel ama politikai és gazdasági kapcsolatok kérdésének, amelyek a kisantant államai és a Dunamedence többi állama között fennáll. Egyhangúlag an­nak az óba iának ad kifejezést, hogv vaiha ezek a knnesolatok a bizalomtól áthatott iránvbait feilődrének. A kisantant államai egyetlen al­kalmat sem fognak elmulasztani, hogy bi­zonyságát adják jóakaratuknak ebben azt irányban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom