Délmagyarország, 1948. július (5. évfolyam, 148-174. szám)

1948-07-27 / 170. szám

Kedd, 1918 julius 27. 1) E L M A G V A II O tí S Z A G Megszabadul a földművelésügyi minisztérium a fasiszta bürokratáktól A poutikai és gaz&asfci! Ssssessktivés ujafcb feffcsiésyel ' Budapest, julius 26. A bel­ügyminisztérium hivatalos köz­leménye amelyet vasárnap fceggei a földművelésügyi mi­nisztérium horthysta tisztvise­lőinek gazdasági Összeesküvé­séről ailtak ü, óriási feltűnési kellett az egész országhűn. Kü­lönösen fl dolgozó parasztság köréten nagy a megdöbbenés, mert a fasiszta panamista tár­saság minden tette a dolgozó fcfsnarasztság elten irányult. Á leleplezett gardasági ősz azeoskfivessei kapcsolatban fcrélyes tisztogatási akció in­dult meg a földművelésügyi minisztériumban, amelyet a panamaügy vizsgálatával pár­huzamosan hajlottak végre. Egyidejűleg átszervezik ftZ kgész minisztériumot, amely piost végre megszabadul n fa­etszta bürokratáktól. A föld­művelésügyi minisztérium va lóságos melegágya volt a bü­rokratizmusnak. Tizenhárom tfclnöki főosztály tartozott • mi­niszter alá. eziek kőzött azon­ban kettős főosztályok is vol­tak. A főosztálvok néha hó­naitokig ts tologatták ar aktá­kat egymás között Az átszervezés következté­ben mlnoőssze Idlenc főosz­tály mflradt a földművelésügyi minisztériumban. Ezeknek ügy­körét pontosan megállít oltottak és nz osztályokat ugy szervez­ték meg. hogy az ügyeket gyor­san, lyűrokrá óla mentesen intéz­hessék et. A letartóztatott 55 összeesküvő tisztviselőn kívül azonban 82 földművelésügyi mJnisztérinmt tisztviselőt he­lyeztek rendelkezési állomány­ba. Ezek közül negyvenen a fogalmazási karban, harminc­hármán a telepítésnél és egyéb szakszolgálatoknál." kilencen pedig a számvevőségen dot­poztak Rajtuk kívül több sze­mélyt helyezlek rendelkezési áüo'mánvba a segédhivatali és tdliszti karitól ls'. A vizsgálat során ujabb ér dekos adatok kerül te%\i nap. ^ténvré. amelvek Solti Eraődr., R szakoktatári főosztálv veze­.tőjének szerepét vizsgálták meg •a szakoktatási főosztály fel­mfata az lett volná, hogv a 'dolgozó parasztság soraiból képzett mezőgazdákat neveljen *s áitalábnn magasabb szín­vonalra femelje a gazdasági ter­melést. A pártonldvölick •blokkja természetesen éppen »7 ellenkezőjét akarta és csi­nálta is. 11". Solti Ernő vallomásában l'tásmerta, hegy h'rahail tmm&áfál szándékosan és »i;..ate«*n o]vn>'uten végezte, lm»v azzal nem az ország CanfasísT felemelkedését se sttefte elő, hanem annak el­lenkezőjét Tgvekezelt elém'. T?eismerte azt is. hogy a gaz­tfatágf srzeSoJttalás céliára álló |w»e|koretef nem rendeltetésé­riek magfelelően használták tfcl. Megfelelő demokratikus mezőgazdasági szakkönyvekben Jjgeu nagy volt a híáuy és 'péonevelést propagandára sem ,tolt kellő fedezet, njert Solti rzf másra költötte. Ugyanak­kor. nem HiftUk k'aföa! a fsluráó'ó mezőgazdádéi* * akel oddsatt. » föoratttv 70.000 (ortetot tiHlötJ el egy a -rafcérlők által attg né­Iriny ezer fo-mlra becsült ! úatirnH?»liajyií jteményre. ^ Bólvai-akadémián " pedig Rhoi az agrártudományi egye­,lemet ideiglenesen elhelyezték. Jt hallgatók részére nem volt rlég ülőhely és egész télen át iört ablakok mellett didfcreg­házassá«« cümfl kiadványt, amelynek semmi köze a me­zőgazdasági szakoktatáshoz. Az elmúlt költségvetési év j végén a főosztáiynaa 60.000 1 fnriní ugyanakkor a rektort h'va. lall és « fo«aéálernteket hűltségesen berendezték. E beruházás szigorú utasítás ellenére történt Döntő iontossággai Urnák ! forint felestege völt s miután az Actio Catholicn és a szak-ja felesleget ei kellelt költeni oktatási osztáiv között fenn- bizalmas ulnsltás szerint, hogy azt ne kelljen visszafizetni az államkincstárnak, fi pénzügy­minisztériumnak, SolLi Ernő 7060 torak díszes zománc­táblát rendelt 120.000 (e­r'olérl és « táblák a nyomo­zás me.;'ndu!ásakor mé; nitudr* eredeti esomajfolis­iran beverlek a pincében. Solti Ernő és társai beis­merték. h<jgy mindezeket a Cselekményeket károkozási szándékból követték el. Oj felvételi reng! az egyetemeket Szabályeifák a felvehetfi Etalfg^iAk létszámát álló kapcsolatok ls. A néhány nappai ezelőtt 10 évi fegyház­ra itélt Mihalovics Zsigmond országos Igazgatója n v'dék' paasztifjaság val­láserkölcsi ue ve lésének tá­mogatására állandó anyagi tómegahhí kért és kapott a Mldinövetésügyt m'ntsrtéri­onttá!. Ezenkívül ugyancsak Mihalo­vics Zsigmond ajánlására a szakoktatási osztály megvásá­rolta a /Szerelem. Jegyesség, Dobi Isfván nyilafkozafa a vizsgátalokrót Dobi István földművelésügyi miniszter H minisztériumban lefolytatott vizsgálatról és a minisztérium átszervezéséről tájékoztatta a sajtó képvise­lőit: — A vizsgálat tefolytatására azért volt szükség, mert tu­domásomra Jutott, hogy «föld­művelésügyi minisztériumban nem folyik tervszerű munka — mondotta — mert a földművé lés Ur^l nvhiszté­rinot n feudális Mnjyarsr­nftgj nrtu'vsriértmna volt ós az ts maradt egészen a most betővelKezett tisztoga­tásig. Nem folyhatott tervszerű munka Kzért. mert nem sike­rűit « minisztérium szerveze­tébe demokratkus elemekkei mélyen behatolni és így nem lehetett végrehajtani azokat az intézicedéselrét. amelyek a minisztérium demokratizálásá­hoz vezettek volna. A Mtucselcfeménvek Tefderí­tőiével ettíOrü'iic,ellenül he keltett következnie annak, hogv » fölöm ü vejé stt£yJ szol­gálat demokratikus ellátásá­nak bfetosttfea érdekében azokat a t'ozt viselőket, akik hünesflekniénveket követlek el. vagy azoknak részese/ voltak, továbbá mindazokat, aVinek magatartása demo­frrá riaeHenesnek b'zenvntt eltávol'bBk. Ezen 'utézkedés az Sr'relhen lévő 85 szemé­lyen k'viU tovább. 134 sze­mélyt érintett, eküket re*­sVettfczéri állományba he­lyeztem- Az eseményekkel kapcsolatban ínég 13-aa kér­ték »jyu«dija:-ásutet. Az őrizetben lévő 55 személy felelt fl földművelésügyi mi­nisztérium fegyelmi tanácsa ítélkezett és valamennyiüket állásuktól megfosztotta. Á sze­mélyi változásokon kivül a mi­nisztérium átszervezése is kó vetkezni énye lett az esemé­nyeknek. M ttm amerlfcaellesiesiieií bé!ye§ez!e az Hansági v fiqszBvefsépt London, julius 26. a. demokratikus ifjuságg világ* szövetség! végrehajtó bizott­ságának sajli>fof?a(iásáii a szervezet elnöke bejelen­tette, hogy az augusztus 8-i varsa! konferencián'az ame­rikai kiküldöttek nem vesz­nek részt, mert az amerikai külúgyminisztérium nem engedélyezte az ullevelek kiadását azzal az indokolás­sal, hogy a demokratikus ifjúsági világszövetség mun­kája amerikaellenes. Igen jó termés várható a hapásnövényehben Hivatalos jelentés a vérhaló terméseredmények fő Budapest, julius 26. A íóld­mlvelésögyi minisztérium sajtó­osztálya közli, hogy a szárazra fordult időjárás az aratási, hor­dási ós cséptési munkálatokra igen kedvező. A beázott keresz­tek kiszáradtak és Így a cséplés akadály nélkül folytatható. A kapások, kerti vetemények, ipa­ri és kereskedelmi növények, valamint a szántóföldi szálas­takarmány fejlődésére az eső­zések kedvezően hatottak. A meleg Időjárás hatására a fej­lődésben némileg visszamaradt növényzet rohamosan fejlődik, ennek következtében a kapások igen Jó, a kerti vetemények jó, a kereskedelmi és ipari növé­nyek jó közepes, a szálas takar­mányok részben jó, részben jó közepes termést Ígérnek. SZEGEDI BUTORIP lakberendezési hláiíltáea ás vására ízesed. Kefomea-stea I, Díjtalan megtekfailé*, tervezet éá lanScindAi A gazdasági felügyelőségtől beérkezett becslési aidatok sze­rint a következő terméseredmé. nyok várliatók : buza 14.3 millió mázsa (1947-ben 11.5). Rozs 6.2 (4.9), őszi és tavaszi árpa együtt 5.6 (397), zab 2.7 (1.7), millió mázsa. Köles 226.000 f 91.700), szemes kukorica 296 (17.8), millió mázsa, burgonya 24.1 (10.6), cukorrépa 159 (11.6), takarmányrépa 23.6 (12.4) millió mázsa. A napra­forgó-mag minősítése számsze­rű becslés nélkül jó, a dohányé pedig közepes. A csemegeszőlő­ből ezidő szerint Jó közepes, a borszőlőből pedig közepes ter­més Ígérkezik. Az egyetemek és főiskolák felvételi rendjéről uj rende­let jelent még a hivatalos lapban, A felvehető hallga­tók létszámát ezentúl az egyciemek egyes karain, va­lamint a főiskolákon a val­lás- és közoktatásügyi ml* niszter, nz Agrártudományi Egyetemen pedig a földmű­velésügyi miniszter a köz­oktatásügyi miniszterrel együtt állapítja meg. > A létszánión beiül felve­hető ha'igatúkat az egye­temek, főiskolák! egyes ka­rain, osztályain kutön er­re a célra alakult bizott­ság választja ki. A bizottságnak hat tagja van, mégpedtig a kari dékán, vagy helyettese, két profesz­szor, az illetékes miniszter és illetékes szakszervezet egy-egy kiküldötte, valamint a MEFESz-től a díáksá képviselője. A bizottság felvételi vizs gá'alol is tarthat, amelyei, a Jelentkező általános nvü ve'lségi fokáréi, (lomokra llkus magatartásáról és r választolt szakra való al­kalmasságóról győződik meg. A felvételről szótöbbséggel határoznak és azt az illeté­kes miniszter crősiti meg A határozat ellen jogorvos­latnak helye nincs. Igen érdekes, újszerű része a rendeletnek, hogy a bizottság jaiasinlára a miniszter a? érelb-érta yixs. ftá'al letétele nlól kivéte­les esetekben fe 'mentést adhat, ha a Jelölt szakjá­nak műveléséhez szüksé­ges általános műveltséggel rendelkezik. Sok hazaiérfi szegedivel Ujabb hét hadiíogolyvonat érkezett Debrecenbe A legutóbb a 2.7 és 30-as számú, hadifogalyszerelvéng fu­tott be Debrecenbe. Ezen a AdU vetkező szegedi és környékbeli volt hadifoglyok érkeztek: Barna .Tóxscf (Aígyő), Bá­rány Islván (1012. Szcjwd), Fa­ragó Péter (Retek-n. 7), Rózsa -Tános (1917. Szeged), Szabó Mi­hály (Sövényháza), Sfankovics Jenő (Rigó-u. 36), Török Pál (1913. Szeged), Harka Mlháty (Algyő\ Csókás Sándor (Sze­ged), ördögh József (1921. Sze­ged), Tölcsérl József (Somogyi­telep), Szemei édl István (Sző­reg), Varga János (Szeged), ör­dőgh Fei-ene (Szeged), Bozóky András (Pá!!fj--u .3-1), Vasa Sándor (Római ltórut 33), Vér István (Királyhalom), Növck István (Szeged), Király Károly (1907. Szeged), Koczkő Géza (Csute-u. 8), Páffi Géza VSző­rig), Nyári Imre (Újszeged), Ónozó Antal (Mórahnlom\ Orosz Sándor (Szeged), Lud­v'g József (Párizsa körút 28a), Újhelyi József (Atsőnyomássor 3'Í), Hegedűs András (Hétrezér utca 9), Csamangó János (Pász­tor-u. 55), Csóti István (Móra­halom), Papp József (átokhá­;*a), Reschin András (Dómtér 2) Szabó János (Szahadkal-tt. IS), Szét Lajos (Csenge'e), Jenel Fe­renc (Dorozsma), Nagy János (Szél-u. 17), Szél Mihály 'Ve­resács-u. 17), Kónya Vince (Rőszke), Feu.wesi Mihály 'So­mogjlíe'cp), Horváth András (Római körút 21), Sipőcz Jenő (Dugonics-tér 4.) A legközelebbi szerelvény ma, kedden este fut be Debrecenbe Kerékpárral akarlak csépelni Őrizetbe vettek két ceorvai gabonarejfegeJőf A gazdasági rendőrség nyo­mozói egy házkutatás során Csányl Sándor 18 holdas és Csányl Szilveszter 12 holdas csórva! gazdálkodók padlásán három-három kereszt, körülbe­lül egy-egy mázsa rozsot talál­tak elrejtve. A Csányl testvérek bevallották, hogy a rozsot az­ért rejtették padlásukra, mert azt a rendes cséplés ntán kéz­zel és kerékpárral akarták ki­csépelni. Azzal védekeztek, hogy a szalmát zsuppnak akar­ták felhasználni, azonban bek­merték, hogy a rozsot nem akar­ták bejelenteni. A két Csányit őrizetbe vették és átadták az ügyészségnek, ahol rövidesen bíróság elé kerülnek. Qyílmöics cgjobb, legolcsóbb p FODORNE- nái Kárász-utca 8. (Rosraannház) R budapesti Nemzetközi Udsöron óriási sikert aratott a Magyar Állami zénbányák Részvénytársaság pavllloiifa Feltétlenül nézze meg a Szegeöi Uásáron felállított müuészi kiállításunkat!

Next

/
Oldalképek
Tartalom