Délmagyarország, 1943. május (19. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-01 / 97. szám

KÖNYVEK H. HOSSMANN: Eg él vagy éhenhalsz Az ismert svájci iró ezeket mondja regényéről: Befejeztem ta­nulmányaimat és 1920-ban tanító­ként Eszakafrikába utaztam. El­határoztam, mielőtt tanítani kez­dek, elutazom külföldre és kicsit körülnézek a világban. Nyelvtudás nélkül, nagyon kevés pénzzel és nagyon hamis elképzelésekkel ke­rültem Newvork boszorkánykony­hájába. Az élet keményen megra­gadott, durván felrázott álmaim­ról. Jelszó Amerikában: »zabálj, vagy halj éhen!* öt évig élteim ezen a földön és amit átéltem, el mondom könyvemben, hogy bátor­sággal és erővel a legkomiszabb akadályokat, legsulvosabb nehéz­ségeket legvőzhetjük. A könyv a mai fitalság veszedelmes betegsé­ge, a gvávaság és élettől való féle­lem ellen küzd. Sokat mesél fiata­loknak, öregeknek, mindenkinek, aki a messzi országokat és kalan­dos életet szereli. Aki nem való­síthatta meg álmait, nem utazha tolt idegenbe, izgalmas érdeklődés sel olvashatta a furcsa kalandos életet. Aki utazott és idegen világ örvényébe került, érdeklődve kö­veti majd életútján a fiatal Tíitzin Pétert, jólesően mosolyog és vísz­<zagondol saját élményeire, ka­landjaira. Kassai Zoltán fordítása Griff-könyvkiadó kiadása, —of)o— nSÉRY DEZSŐ: ítél a föld! Ez a regény Cséry Dezsőnek, a 1 rámái erejű elbeszélőnek első na­gyobb lélekzetfi irása. A föld megrá­zó regénye ez, szereplői a szenve délyfű'ötte föld népe. A föld miatt vétkeznek, de a főid engeszteli ki őket. Elsöprő szenvedélyek viharza­nak, kavarognak a földért, apák, anyák, az összes ősök szellemei irá­nyítják őket. Egy percnyi megállá­suk nincs, nem hagyja pihenni agvu kat, a szivüket, a leiküket a föld. A föld! Ebben a drámai feszültséggel teli regényben zeng fel a líra, a cso •iá latos szerelem ereje, amely min­dent áfhidal. Cscry Dezső regénye noay nyereség a magyar irodalom­nak. Erről a regényről az egész or­szág beszélni fog. " (Griff-könyvkiadó kiadása) Szeged *z kir. város polgármesterétől 18.700-1913. E. sz. Hirdetmény Az alsóközpon'—madarásztó—hor­gosi th. közút 0447—6061 km szelvé­nyek közötti szakaszának kiépítése ér­dekéből 1943 május 31-én délelőtt 10 árakor előzetes közigazgatási fttlyszi ni bejárást és tárgyalást tartunk, gyű •lekefcési hely: Szeged-alsokőzpoul eíöl­: 'árósági épület helyiségei. Az Ut kiépi ésére vonatkozó terve­kel és müveleteket a mai nap tol szá­mított 15 napi időre a városi mérnöki hivatalban Szeged, Széchenyi-tér 11. U. emelet, 13. ajtó — közszemlére tet­tem ki és az érdekelteket a tárgyalás­ra meghívom. A terveket és iratokat a rendes hi­vatalos órák alatt az érdekellek meg­tekinthetik és az azokban foglaltakra fél Világosit ásókat kérhe'hek. egyben észrevételeiket a kőzszemléretéteralatt teásban, a tárgyalás alkalmával pedig szóbelileg előterjeszthetik. Szeged, 1943 április 27-én. I)r. Szabó Géza tanácsnok, a polgármester h SPORT •Ma és holnap tait ák Szegeden a Vasutas Liga céllövő verse yít Nagyszabású soprtesemóny szín­helye lesz ma és holnap Szegei: a Vasutas Sportegyesületek Ligája ezeken a napokon rendezi bajnoké céllövő versenyét A versenyt a SzVSE-nek a stadion mögött levő eéllövőpályán rendezik meg. A nagyszabású sportesemény alkal­mából több mint száz versenyző — az ország legkiválóbb céllövői — érkezik Szegedre. Indulnak a ver­senyen a Budapesti Törekvés, a Testvériség versenyzői, valamin. Nagyvárad, Kolozsvár, Kecskemet, Kiskunfélegyháza, Békéscsaba és a többi városok vasutas céllövészei. Még a zsibói MÁV SE is elküldte Szegedre versenyzőit A verseny szombaton már kora reggel. 9 órakor rövid ebdészünet­tel besötótedésig tart. Ugyanígy va­sárnap is egész napon át tart a cél­lövészet, tekintettel a versenyzők nagy számába. A verseny sikeres lebonyolítása érdekében Rlchter István, a SzVSE főtitkára, vala­mint Árva János, a céllövő szaa osztály vezetője és Gaál Jakáb in­téző tevékenykednek. Sxélsőlc alkotják a Szeged védelmét Nagyváradon ? Beszámolt a Délmagyarország azók íól a nehézségekről, atnelyek a nagy Táradi mérkőzés előd a Szeged össze állítása körül tornyosulnak. Amint je­lentettük, Gyuris beteg és semmikép­pen sem játszhat, Bognár és Vörös sé­rültek, játékuk kétséges, ezenkívül Ba­róti szereplése is problematikussá vált, mert a jobbfedezet szolgálati be­osztása miatt nem utazhat el Nagy váradra. Ezek miatt a problémák miatt a csütörtöki sportbizottsági ülés nem is tudta összeállítani a Szeged NAG elleni csapatát. Pénteken, amin! értesülünk, ugy alakult a nelyzet, hogy Bognár, Vörös és Baróti valószínűleg mégis játszani fognak, igjf csak a bal­hátvéd posztjának betöltésé kérdéses Ezzel kapcsola ban felmerült az a me­résznek tetsző ötlet, hogy Nagy Ania.il, a csapat baiszélsöjét szerepeltessek a balhátvédposzton. Nagy a csütörtöki edzésen feltűnően jól mozgott mint ti'á véd.' Ak é]képzetes az, nogy Bog­nárral együtt igen jó védelmi kettőst fognak alkotni. Ha ezt a tervet meg­valósít jáx, ugy Nagy belyett Báió Ját szik balszélsőt, jobbszélsö pedig Nagy Károly lesz. A Szeged ma, szombaton utéVÁk Nagy táradra, ahová Maikovics Szilárd elnök, Kövács István és Takó András kisérik et. Bakos. Pakó, Tihanyi, Borbély IX., Kecskés. A SzVSE-MVSE mérkő zés vasárnap délután fél 6 órakor kezdődik a Vasutas stadionbaba. X Tartalékosán utazik az UTC Új­vidékre. Az UTC középfeöeze ének, Szélinek, szolgálati elfoglaltsága miatt tartalékosan utazik vasárnap Újvidékre, az UVAK eleni mérkő zésre. Az összeállítás a következő: Ébner — Galgóczi, Dobó — Szűcs, Pintér I„ Héger — Bozóky, Sava­nya, Tóth Pákozdi. Burkus Lehet, hogy Burkus se játszik, mert sé­rült Ez esetben Savanya helyette­síti, a jobbösszekötő pedig Neumann j lesz. X A Magyar Kender-UTC asztali­teniszezői Paliceon. Ma és holnap nagyszabású asztalitenisz verseny ke­rül lebonyolításra a palicsi Nagyvi gadóban. A verseny érdekessége, hogy Délvidék úgyszólván minden számí­tásba jövő asztaliteniszezője indul. A versenyt két részben játszák le. lesz bői csapatbajnokság és férfi egyéni bajnokság. A Magyar Kender-UTC női csapatának felállítása: Erdős, Aradi, Pintér. A csapatból különösen Erdős Gitta van Jó formában. A férfi egyé­ni bajnokságon Péerfy. Farkas, Pá­káski, Oláh ós Bari vesznek részt az UTG-ből. Sok reményt fűznek Péter­fyhez, a Magyar Kender neves ver­senyzőjéhez, aki ha szokott jó far­máját tartja, könnyen elnyerheti az »Í943 Délvidék bajnoka* cimet, de jó szereplést várnak a többi induló já­ékostól is. BELYEGEIT á légfnagasahh áron veszem meg. BÉLI' EG K KKEBK ED ÉS, fogadalmi templommal szemben. TfcL: 29-03. —oO<>— X Nem lesz lényeges változás a Vasutas összeállításában. Jelentette a Délmagyarország, hogy a SzVtáE csatársora átütő erejének fokozása ra változásokat akar eszközölni csapatán. Amint értesülünk, a veze­tőség most mégis elállott ettől a tervtől, mert Borbély I. és Sajtos, akikkel a csatársort akarták felerő­síteni, jolenleg nincsenek olyan formában, hogy komolyan -iámba jöhetnének az Összeállításnál. Ezért a Makói Vasutas SE elleni vasár­napi összeállítás csak annyiban téé el á legutóbbitól, hogy Bakos visz­szakerüt a csapatba, Dimák pedig kimarad. Az Összeállítás tehát ákö­vetkező: Papp — Sebők, Varga — 1 Balogby, Koppány. Kaloesay — Szeged sz. kir. város adóhivatalától 26.266—943 va. Tárgy: Hadisegélyek kifize­tése folyó évi má­jus hóban. Htrdetmeny Az 50.540—1943. IV/a. számú polgármesteri határozat alapján a hadisegéiyeket folyó évi május hó­ban is a m. kir. postatakarékpénz­tár fogja a postai kézbesítők utján a hadisegélyben részesülők kezé­hez lakásukon kifizetni. A sze­mélyazonosság igazolása céljából minden hadisegéiyben részesülő köteles személyi okmányait a kéz­besítőnek felmutatni. Figyelmeztetem a hadisegély­ben részesülőket, hogy minden, a hadisegély folyósítására kihatással biró változást (leszerelés, gyerme­keknél a korhatár elérése, terhes­ség megszűnése, stb.) kötelesek a városi adóhivatalnál vagy a hadi­sesélvt utalványozó népjóléti ügy­osztálynál azonnal bejelenteni. A bejelentés elmulasztása a 6800— 1942 M. E. rendelet 9. ?-á szerint 8000 pengőig terjedhető elzárást vonhat maga után. A hadisegély folvósitása iránti kéréssel és panasszal közvetlenül a városi népjóléti ügvosztáMlO* (Vár-utca 7 szám) keli fordulni. Szeged 1943 április 29. Dr. vitéz Szabő Géz* tanácsnok, a várod adóhivatal vezetnie •>P" M Mi V A BORSZAG SZOMBAT, 1943. májna !­FERENCJÓZSEF KESERŰVÍZ Szeged sz. kir. város th. bizottságától. 90—1943. kgy. sz. Hrdetés Közhírré teszem, hegy Szeged s*. kir. város th. bizottsága az 1943. óvj április 29-én tartott rendes közgyűlé­sében a következő közérdekű határa­za okat hozta: A Budapestre utazó tisztviselők részére a vonatközó kormányrendedet szerinti napidijpótlékot megállapította; a Szegedi Gazdasági Vasút személy* díjszabását 50 százalékkal felemelte; három gazdasági ellenőri, hat dij­noki, 25 szerződéses szülésznői és 5 IL osztályú al iszti állást szervezett; a gőzfürdőüzemhez két gépészi ál­lást szervezett; az Attila utca 19. és a Vásárhelyi­sugárut 8. számú házingatlanoknak ár­verésen történt értékesítését Jóvá­hagyta; a fehértói tógazdaság vízszükségle­tének biztosítása érdekében végzendí munkálatok, valamint a királyhalom— várostanyai házhelyek kijelölésével kapcsolatos felmérés költségeire pót­hitelt engedélyezett; a fehértói tógazdaságban építendő magtár és daráló épi'ési munkálatai* vállalatba adta; az alsóvárosi óvóda és uöldkeresz* tes napközi otthon építkezésének be­fejezéséhez 25.000 pengő segélyt, a v*> rosi orvosok részére rendelő fenntar­tási dijat, * hadbavonult dr. Varga István városi orvos helyettese részére helyettesi ésí dijat állapított meg; felemelte a közkórház szegődm! nyes alkalmazottainak létszámét; a külterületi illatorvosi állásokkal kapcsolatban utiátalányt, Nyári János műszaki segédtiszt részére az útalap terhére ugyancsak utiátalányt állapí­tott meg; az alsóközponti moigőképMStihá* vigalmi adóját átalányösszegben álla­nitotta meg. Ezek ellen a közérdekű közgyűlést határozatok ellen a hirdetés megjele­nését követő naptól számított 15 nap alatt a m. kir. belügyminiszter úrhoz cimzendő és a polgármesteri fktatóhi­vatalban benyújtandó fellebbezésnek van helye. Szeged, 1943 áprilts 29-én. Dr, Tóth Béla h. polgármester. MEGNYÍLT a modernizált, korszerűen felszaralt gyógyhatású magvarkanizsai csodakut-ártezifürdö Vasúton hajón egyaránt jó össze­köttetés. Prospektussal és felvilá­gositássöl készségesen Szolgál a türdőieazgatóság, vagy a Magyar­kanizsai. Első^JTakajákiéűztái. _ Szeged sz. kir. város polgármesterétől 18.322-1943. E. sz. Tárgy: Felsőközpoirt—eoeugelel HL közat kiépítés*. Hirdetmény A felsőközpont—esengriei th. ko®» tn 8450-18.877 km szelvények közöm szakaszának kiépítési érdekéből 1943 évi május 24 napján délelőtt 10 óra­kor helyszíni közigazgatási bejárást és tárgyalást tártunk. Gyülekezési hely: ezen u nak a kistelek—kiskuremajsal úttal való kereszteződése. Eirre az ósz­szes érdekelteket azzal hivora meg, hogy a kiépítésre Vonatkozó terveket a mái naptól 15 napi időre a városi mérnöki hivatalban Szeged, Széchenyi­tér 11., II. emelet 13. ajíó, közszemlére tettem ki és azokat az érdekeltek a rendes hivatalos órák alatt megte­kinthetik, ugyanott felvilágosítást kér­hetnek és a tervekben foglaltak ellesi felszólalhatnak. A felszólamlást a tár­gyalás napjáig Írásban kell a polgár­mesteri Hivatalba benyújtani vagy a Tárgyalás alkalmával szóbelileg elő­terjeszteni. Szeged, 1943 április 14. i Brt Tóth Béla h. eoása.nn.esfcV

Next

/
Oldalképek
Tartalom