Délmagyarország, 1938. augusztus (14. évfolyam, 162-185. szám)

1938-08-18 / 175. szám

D É I M AGYARORS7AG Csütörtök, 1938. augusztus 18. Belföldön nyaralók! Visszautazásnál féláru vasúti 'oaioívAnv Délmagyarországnál. ftftól-S 06 Két diák életveszélyes kalandja az uszályok között (A Dej magyarorszáq munkatársától) Szer­dán délután 5 óra fájban gulyos szerencsét­lenség történt, a Tiszán, a Regdon-fürdő irá­nyában. S?i,ttner Kálmán és TVolf Péter ke­reskede'niista diákok csónakon igyekeztek át, a Tiszán, miközben eddig még ki nem derí­tett módon belekeveredtek a Vásárhelyi Pál nevü vonfat.ógözös uszályai közé. A csónak összetörött és a diákok a vizbe zuhantak. A két diákot a hajó matrózai mentették ki « hullámokból. «z císgzetört csónakot pedig a v'izimenlők húzták partra. A vizsgálat meg­indult. Bonyolult hamistanuzási per ~ felmentésekkel (A Délmagyarország munkatársától) Bo­nyolult hamistanuzási ügyet tárgyalt szcr dán a törvényszék Ungváry-tanácsa. Misán Jánosnc vásárhelyt asszony és Benkő Jolán nevü iWédjo korült a vádlottak padjára. Misáimé ellen az volt a vád, hogy egy be­lÉiiilctsértési perben hamis tanu:ásra bírta rá cselédjét és mag" is hamis vallomást tett, A vádlottak padjára.került Misánné egv má­sik cselédje J-\ akiről azonban kiderütt, liogv amikor a hamis ta"uzást elkövette, még l'i esztendős sem volt. ellenben a biróság előtt idősebbnek tűnte1 te fel magát, hogy vallomá­sát elfogadják. Ellene azonban az ügyész el­ejtette a vádat. A főtárgyaláson fantasztikus dolgok derül­lek ki. A bűnügy négy osc'endővel ezelőtt kezdődött, még pedig ügv. liogv Huszár Mik­lós nyugalmazott alhadnagy Margit nevü ak­kor menvabszoiiy-leánya egyik este becsönge­tett Misánné házának kapuján. Misánné _ a csengetésre kijött és akkor a két nő között szóváltás támadt. Ebből a szóváltásból szü­letett meg a tengeri kigyó. A vásárhelyi já­rásbíróság szinte egyebet róni teU éveken keresztül, mint tanukat hallgatott ki, újra­felvételi tárgyalásokat tartott, közben ömlöp * tek csőstül a tanuk, de mindegyik máskép Vallott- Ebben a perben tett vallomást a két rsolédleánv is. még pedig Huszár Margit el­len terhelten. Az ügybe később belekapcso­lódott az alhadnagy 'is, aki állítólag nyomo­zást folytatott az igazság kiderítésére. Az­tán Misánné fiatalkorú cselédje megjelent •'» rendőrségen éP bejelentette, hogy annakide­jén hamisan i^lbtt. Rfnkö Jolán i8 elismerte, liogv Misánné beszélte rá egy lévé] megírá­sára. amiben » fiatalkorút a vallomása visz­szavonására akarták rábírni, később Benkő Jolán visszavonta ezt a vallomását és azé adta elő. hogv azérf ismerte el a dolgot, mer' az alhadnagy detektivnek adta ki magát. A szerdai főtárgyaláson j8 folytatódott a Tiarc a tanukkal. Az egyik csoport azt_ vallot­ta, hogy Huszár Margif bp sein csöngetett Misánné Jakáfába, mások viszont azt. vallot­ták. hogy nemcsak, hogy becsöngetett, de meg is sér'ette MisAsnét. A biróság több fönu kihallgatás8 utá" mindkét vádlottat felmentette az ellene emelt, vád alól azzal a" indokolással hogy bűnösségük mellett nem merült fel elegendő terhelő adat. Az ügyész fellebbezést jelentett be az tté'ej öllé" ég fellebbezett dr.' fíokor Gyula is, aki Huszárék erdekeit képviselte ebben az ügyben. Főzőnő-képzés az Oszi Lakberendezési Vásáron Budapestről jelentik: Ismerete*, hogy a bel­ügyminiszter rendeletére már több vármegyé­ben főzőtanfolyamokat, tartot,t8k, hogy a ma­gyar népet. az egyoldalú táplálkozás helyett, a változatos, izletes, vitamindús táplálkozásra szoktassák éB háziasszonyainkat, erre a tudo­mányra kioktassák. Rövidesen ugyancsak bel­ügyminiszteri rendeletre, az egész ország te­rületén megindulnak főzőtanfolyamok, ame­lyeket igen értékesen támaszt majd ate 8 szeptember 1-én Budapesten megnyíló őBzi Lakberendezési és Háztartási Vásár. Ennek a vásárnak a keretében ugyanis mindazt meg­tanulhatja az érdeklődő háziasszony, amit r5* viden modern, racionalizált háztartásnak neve­zünk és elsősorban természetesen azt, hogy hogyan keti é8 milyen anyagok felhasználásá­val ízletesen, változatosan, a legtáplálóbban főzni. A vágár minden napján megrendezendő főző- és befőzési versenyek ég az állandó ház­tartási tanácsadó éppen ezt a célt fogják a legeredményesebben szolgálni Az öt7i Vásár alkalmából a vidéki közön­ség már augusztusi 29-től feláron utazhat Bu­dapestre. Nyolcezer házlégoltalmi parancsnok kiképzését kezdik meg szeptem­berben Az okíaíóíanfotyam hallgatói (A Délmagyarország munkatársától.) Most fe­jeződött be az első szegedi légoltalmi oktatókép­ző tanfolyam, amelyet a Légoltalmi Liga szegedi szervezete rendezett meg a város légoltalmi, úgy­nevezett törökfejes házának tantorn»ében. A tar,­folyimra 77 hallgató jelentkezett, akik közül 63 mindvégig résztvett a tanfolyam előadásain. A tanfolyam iránt megnyilvánult általános érdek­lődésre jellemző az, hogy a hallgatók a legkülön­bözőbb társadalmi kategóriákból valók. Az érde­kes névsort betűrendben itt közöljük: Bakos Irén, Barcsay Károly gyógyszerész, Bé­ren dt János magántisztviselő, Bézi Ferenc szellemi inségmunkás, dr. Bobdanetzky Im­re kereskedelmi iskolai tanár, Bozóky Ilona, Böröcz Mária zeneművészeti főiskolai ha'l­gató, Barabás Vilmos joghallgató, Buder Károly, Cserfa Ferenc jogszigorlók, ifjú D á­vid Ferenc VIII. gimnáziumi tanuló, egyetemi tnnár fia. dr. Deák Sándor ügyvédjelölt. D i n v­nyés Éva szobrászmüvésznö és édesanyja, Dinv­nyés Ferenc festőművész felesége, Domonkos Margit mapántisztviselőnő, H e g y e s y Lajosnc tnnár felesége. Erdélyi Margit füzökészitönő. Farkas Mihály építési rajzoló, dr. Fehér Gyula ny. rendőrkapitány. Fehér Tibor vegyész­hallgató, Forgács Lász'ó egyetemi hallgató, Gyulai Jenő egyetemi hallgató, Ilirth Kor­nél üzletvezető és felesége. Juhász Nagy Ven­deiné mapántisztviselőnő, Katona Jolán, Ke­lemen István nyomdász, Kevevári Gyula do­hányavári tisztviselő" Kevevári Katalin, a Légoltalmi Liga titkárnője, Késmárkv Er­nesrlin tanítónő, Kiss Alfréd könyvkereskedő, P Kiss János ny. rendőrségi hivatali főtiszt, dr Maklári-Kleckner Pál magántisztviselő, Ko­vács Zoltán tanitő, Ladányi Ferenc mér­nök, dr. Léva v Ferenc ügyvéd. L n d á n y i La­jos, lilás r Gvula műszerész. Mészáros Béla igazgató-tanító, Nagy Ferenc állami altiszt. Pál László tanuló. Pestali ts Miksa kereskedő, Rényi Dezső nv. banklisztviselő. Rigler Jó­zsef mezőgazdasági kisérletüpyi adjunktus, S t e i n Miksa magántisztviselő. S c 11 e. r Ferenc cipészmester. Szepessy Tihamér jogszigorló, dr. Szlávik Géza pénzügyi tisztviselő. Tal­Pav Réla egveteroi hallgató, dr. Talpav Emit ügyvédjelölt. Török Mihálv felsővárosi kánto-. Tüske Trén. Várady Irén egyetemi tisztvi­selő. Weisz Sándor magántisztviselő bnróli Wirlia 'Ata lelekkönvwezetőj Wfi t V lg László fogteehn'kus. Lovas Hona polgári isko­lai tanárnő és Kovács G'vnla villanyszerelő. A négyhetes tanfolyam vizsgái három napig tartottak'. 'Az élet iskoláit is kijárt komoly öreg­urak épp ugy drukkoltak, mint a fiatalok, akik' hozzáedződtek a vizsgákhoz. A vizsgák Írásbeli és szóbeli részből álllak és mindkét részben öl tárgyból kellett vizsgát lenni a hallgatónak. A gázisineretek, a gyújtóbombák, a tűzoltás és az általános alapismeretek tárgykörtéből tartottak előadásokat és pedig Orosz Béla ny. alezredes, a Liga ügyvezető alelnöke, Várady Imre or­vosszigorló, a tanfolyam vezetője, Horváth' István tüzoitófőparancsnok és dr. Szabó Zoltán vegyész. Minden hallgató kérdést kapott minden tárgyból és a feltett kérdésekre öt percnyi gon­dolkodási idö után felelnie kellett. A vizsgák eredménye még nem ismeretesj a vizsgabizottság kiilön össze fog ülni, hogy meg­állapítsa. megTclttttek-e a hallgatók a követel­ményeknek. A tanfolyam sikeres elvégzéséről a hallgatók okievetet kapnak és az oklevél birto­kában az ezután következő tanfolyamokon máé mint oktatók fognak közreműködni. Szeptemberben kezdik meg a házlégoltalmi pa­rancsnokok és azok helyetteseinek kiképzését. Szegeden ö-szesen nyolcezer házlégoltalmi pa­rancsnokot es helyettes parancsnokot képeznek' ki. a parancsnokokat a Légoltalmi Liga fogja ki­jelölni egy-egy ház lakói közül. A kiképzett ház­légoltalmi parancsnokok azután megalakítják a vezetésükre bizolt ház légoltalmi őrségét, amely­nek legkisebb létszáma hét fő, nagyobb házaknál 27 ember. A házparanesnokok feladata lesz nz őj-.rég kiképzése és az őrségé légitámadás esetéi* a ház mcgvédclmezése. A TivorC'.zer házlégoltalmi parancsnok' kikép­zése szeptember elején kezdődik meg, a váró® különböző részcin egyszerre tiz tanfolyamot szer­vezne'.:. A Városi Zálogkölcsön Intézet folyó hó 17-én. és 18-án az Ipartestületben levő Árverési Csar-. | nokban árverést tart, mely alkalommal az 1938. junius hó végéig lejárt és nem rendezett zálog­tárgyak kerülnek árverésre éspedig ékszerek1 22180-24124, továbbá ingóságok 25920-2853?­sorszámig. Az árverések mindkét nap délután fél 4-kor kezdődnek. Ugyanakkor fogja >az Árverést Csarnok a dr. Simon-féle zálogház 1938. julius 17-ig lejárt és nem rendezett zálogtárgyait is ár. verezni. Árverési Csarnok' vezetősége. Olcsó és )6 szálloda Pesten a METROPOLE, Rákóczimon 150 kényelmes szoba 4 pengőtől, te'jes penzióval 9 pengőtől. — Az ét teremben szegedi Farkas Jóska muzsikál, a télikertben délután és ette a Virány-jazz játszik a tánc­hoz. Hallgassa meg mindkét zene­kart rádión. Adjon barátainak ta­L láikozót, hivja meg őket vacsorára a METROPOLE-ba! 1- -

Next

/
Oldalképek
Tartalom