Délmagyarország, 1927. március (3. évfolyam, 48-75. szám)

1927-03-15 / 60. szám

f DÉLMAGI ARORSZAG 1927 március 15. IfF/lf Kedd. Róm. kat. Longin vt. Protes­táns Krislól. Nap kel 6 óra 15 perckor, nyugszik 18 óra 4 perckor. Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem i. eme­Jet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. Szegeden a gyógyszertárak k&zúl szolgálatot tar­tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 61. sz. Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély József, Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy György, Boldogasszony-sugárut. A Oéimagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslaadskorrespondent). Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó­terem és hirdetési képviselet Ausztria részére. Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Osterr. Anzeigca A.-G.) Telefon: Serie 62—5—05. Március 15. A munkásság márciusi ünnepi'. A szegcdi szer­vezett munkásság kedden este 7 órakor a Mun­kásotthonban ünnepli meg március idusát. Az ünnepélyen a munkás-dalkör énekszámokkal, Pes­talics István és Olejnyik József szavalatokkal szerepelnek. Az ünnepi beszédei Czibula Antal tartja Táncsics Mihályról. A Szeged—Domuszéki Gazdasági Egyesület és a Külsődomaszéki Gazdakör vasárnap délután együttesen ünnepelte meg a szabadság ünnepé­nek márciusi évfordulóját. A díszközgyűlést a gazdakör elnöke: Dobó Ferenc nyitotta meg a Domaszéki Gazdasági Egyesület helyiségében, ifj. Bozóky József a »Talpra magyarts Ábrahám Etuska és Ábrahám ilonka pedig hazafias köl­teménVekel szavaltak nagy telszés mellett. A ha­tásos ünnepi beszédet a gazdasági egyesület disz­elnöke: dr. Faj ka I.ajos tartotta általános lel­kesedést keltve. Az ünnepély Balogh Ferenc zárszava után a »Kossuth Lajos azt üzenle« elé­neklésével ért véget. Március 15-ike a zsinagógában Kedden dél­előtt fél 11 órakor az uj zsinagógában már­cius 15-ikí ünnepély lesz. A Büszkéi Gazdasági Egyesület vasárnap tartotta meg március 15-iki ünnepségét, amelyen Szeged­ről résztvett A i g n e r Károly dr. főispán és I! u ó c z Béla dr. rendőrfőtanácsos is. Az ün­nepség misével kezdődött. A Gazdasági Egyesület helyiségeiben tartották meg az ünnepélyt. Az Alsólanyai Gazdasági Egyesület szinten va­sárnap délelőtt ünnepelte meg március idusát. Volt műkedvelő előadás, szavalat és ének. Dr. Aigner Károly főispán ezen az ünnepélyen is részlvett. A társasebéden felszólat dr. Gerle Imre és Magyar Péler, az egyesület elnöke, akik üdvözölték a főispánt és a városból kiérkezett ven­dégeket. A főispán nagyobb beszédben válaszolt. Este 7 órakor tartotta az Alsóvárosi Mezőgazda­sági Egyesület márciusi ünnepségét és vacsoráját, amelyen részlvett dr. A i g n e r Károly, dr. K ó­szó István, dr. Buócz Béla és még igen so­kan a város társadalmából. Az ünnepségen az emlékbeszédet dr. Kószó István tartotta, majd a vacsora alkalmából Szécsi István, az egyesület alelnöke üdvözölte a főispánt és a vendégeket. A hivatásuk magaslatán álló magyar asszonyok egészségére ürili jjoliarát. Az Alsóvárosi Népkör ünnepélyén páter V e n­cel lartoll beszédet. Utána dr. Aigner Károly főispán emelkedett szólásra, Alsóváros tántorít­hatatlanul vallásos és hazafias közönségére ürili poharát. A Felsővárosi Iparos Egyesület ünnepélyén K ó­nya János mondott ünnepi beszédet és üdvözölte a főispánt, aki ezen az ünnepélyen is megjelent. A polgári társadalom összetartására és a hazafias munkásságnak a polgári társadalomba való betö­mörülésére. a nagy magyar testvériség bekövet­kezésére ürítette poharát. — A Dugonics Társaság felolvasó ülése. A Du­gonics Társaság vasárnap délután tartotta már­ciusi rendes ülését a városháza közgyűlési termé­ben. zsuffolt ház mellett, Szalay József dr. el­nöki megnyitója után Lugosi Döme dr. vendég az első szegedi magyarnyelvű szinházi előadá­sokról olvasta fel uj adatok alapján irt értekezé­sét. amely egy nagyszabású szegedi szinészeli mo­nografía érdekes részlete. Mészöly Gedeon dr. ven­dég a Szigeti Veszedelem átdolgozását mutatta be, amelyet ő eszközölt, mint Zrínyi, a költő kései Íródeákja. Végül Imre Sándor dr. székfoglalója következett a nemzedékek ellenlétéről. Mindhá­rom szereplőt élénk figyelemmel és tetszéssel fo­gadta a Dugonics Társaság megértő és hálás kö­zönsége. — l'J járásbiró. Az igazságügyminiszler elő­terjesztésére a kormányzó dr. G a á 1 István tör­vényszéki jegyzőt, a szegedi járásbírósághoz bíró­nak nevezte ki. x Reich Erzsi tavaszi modellkollckciójának be­mutatását megkezdte női divattermében, Vár-u. 7. — Külvárosrészi vándorgyűlések. A külváros­részek egyre erősbödő mozgalmát irányító nagy­bízollság, vasárnap délután négy helyen is tar­tott vándorgyűlést; a Kistisza- és a Tabán-ucca sarkán lévő vendéglőben, Itókuson a Szalymazi­uecában lévő Kovács vendéglőben, Alsóvároson a Kopp-féle vendéglőben és Móravárosrészben az Apáca-uccai Boros vendéglőben. A vándorgyűlé­seken ismertették a mozgalom célját és azokal az eredményeket, amelyeket a külvárosrészek ren­dezése körül eddig elértek. A külvárosrészeket ötvenkél kerületre osztották be és a lakosságot uc­cánként szervezik meg, hogy eredményesen ve­hessék fel a küzdelmet. — Lőw Immánuel Krandesröl. A Szegedi Zsidó Szenlegylet vasárnap larlolla évi rendes közgyű­lését, ami után délután (5 órakor ünnepélyes is­tentisztelet volt a zsidó templomban. Az ilyen istentiszteleteken az elmúlt év halottairól szok­tak a zsidó templomban megemlékezni és az idén a hivők nagy sokaságának jelenlétében L ő w Im­mánuel Brandesről, Zangwillről és Lord Cursonról lartoll magvas, magasszárnvalásu beszédet. — Kerületi eserkésztiszti gyűlés lesz Szege­den. A kerületi cserkész lisztek március husza­dikán gyűlést tartanak Szegeden. Beadványt intéz­lek a városhoz és ötmillió korona segítséget kér­tek az elszállásolási és ellátási költségekhez. A ta­nács kimondotta, hogy kétszázötven pengő se­gélyt ad. Milliókban mond meg nekik — mondotla a referáló Gaál Endrének a polgármester —, hogy többnek lássék. — A tanács mégis hozzájárult a Tóth Julcsa-féle ház eladásához. Részletesen ismertettük azokat a komplikációkat, amelyek a Tóth Julcsa-féle Fe­ketesas-uccai ház körül felmerüllek. Ezt a házat az öreg kisasszony, mint ismeretes, a budapesti »Szent Sziv« apáearendnek hagyományozta, az­zal a feltétellel, hogy a ház jövedelméből Sze­geden létesilsen leánynevelő intézetet. Az apáca­rend azonban ugy találta, hogy az örökhagyó kí­vánsága kivihetetlen, mert az omladozó öreg épü­let minden jövedelmét felemészli fentartása, ép­pen ezért engedélyt kértek az alapítványok fő­felügyeleti hatóságától, a kultuszminisztertől a ház értékesítésére. Szándékuk az, hogy Tóth Julcsa végakaratát ugy teljesilik, hogy a ház vételárát a Budapeslen épülő uj leányintézet költségeire for­dítják és ebben az intézetben szegénysorsu sze­gedi urilányok számára két ingyenes alapítványi helyei létesítenek. A miniszter a várost nyilat- i kozattételre szólilolta fel. A tanács eredetileg ugy határozóit, hogy n e m véleményezi az apácák kívánságát, hanem ragaszkodik ahhoz, hogy tel­jesítsék szó szerint a végrendeletet, vagy pedig mondjanak le az örökségről. A tanács ezt a ha­tározatát hétfőn revizió alá vette és kimondotta, hogy hozzájárul az épület eladásához, mert meg­győződölt arról, hogy a végakarat lényleg telje­síthetetlen, de ragaszkodik két ingyenes alapítvá­nyi helyhez. A tanácsnak egyébként elhatáro­zón szándéka, hogy beáll a ház vevői közé és ha lehet, meg is vásárolja. — Gál Franciska vendégjátékaira jegyek a Dél­magyarország jegyirodájában (Aradi-ucca 8., tele­fon 3-0«.). — Tizenölezernyoleszáz pengőbe kerülnek az uj kisvasúti személykocsik. Berzenczey Domo­kos műszaki főtanácsos a hétfői tanácsülésen be­jelentette, hogy megrendelte a négy uj kisvasúti személykocsit, darabonként 15800 pengőért. A gyár julius végéig leszállítja mind a négyet. Bejelen­lelte a műszaki főtanácsos azt is, hogy a Ganz és a Schlick gyárak már készítik a uyersolajmo­loros mozdonyok terveit, valószínűleg néhány hó­nap múlva azokal is megrendelheti a város. x Olcsó jó uzsonnák 20—30 t'illérSrt Gtücknél. Ideges embereknél cs lelkibetegeknél az enyhe természetes »Ferenc József« kcserüviz jó emésztési, tiszta fejet és nyugodt alvást teremt. Világhírű idegorvosok véleménye alap­ján a Fcrcne József viz használata az agy és a gerincvelő súlyos megbetegedéseinél is ki­válóan ajánlható. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és íuszerűzlelekben. — Somogyi Szilveszter a IX. szimfóniáról. A szegedi filharmonikusok, mint ismeretes, igen nagy ambícióval készülnek a Beethoven-centennáríum­ra és annak is Szegeden legkiemelkedőbb esemé­nyére, a liires IX. szimfónia előadására. Hogy a sikert minél jobban biztosítsák, hétfőn egy há­romtagú küldöttség — Belle Ferenc, Fichluer Sándor, Kun Izidor — felkereste Somogyi Szil­veszter polgármestert, akit felkértek, hogy tartson megnyitó beszédet azon a hangversenyen, amelyi­ken elő fogják adni a IX. szimfóniát. A polgár­mester, aki tudvalevőleg sok elfoglaltsága mellett is állandóan műveli magát, de aki a zene iránt ed­dig igen kevés érdeklődést tanúsított, hiszen hangversenyekre egyáltalában nem jár, nagyon meglepődött cs el akarta hárítani ezt a megtisz­teltetést. A filharmonikusok küldöttsége azonban ragaszkodott kéréséhez és most már mindössze azt a csekélységet kérte, hogy a polgármester a IX. szimfónia szegedi előadásának kultur jelen tőségé­ről beszéljen megnyitójában. A polgármester vál­lalta ezt a szerepet és tagadhatatlan, hogy Sze­geden a Beethoven-centennárium egyik legérde­kesebb eseménye a műsornak a következő pontja lesz: Somogyi Szilveszter a IX. szim­f ó n iáró 1. — Halálozás. Szombaton a szegedi közkórházban meghalt Lantos Ferenc, 22 éves szegedi gépla­katos. A fiatal munkást, aki a pusztító tuberkuló­zis áldozata, kedden délután félháromkor temetik a közkórház halottas házából. x Valódi prágai gyógysonka Glücknél. 738 Makói &irek. Március 15-ikét a hagyományos ünnepi kerelek közt üli meg Makó városa. Az ünnepi istentisz­telet délelőtt 9 órakor kezdődik a r. k. templom­ban. Onnan a hatóságok, testületek és egyesüle­tek képviselői a városházára vonulnak díszköz­gyűlésre. Az ünnepi beszédei Vörös Lajos refor­mátus lelkész mondja és utána a Turán-dalkör énekel. A városházáról a Kossuth-szoborhoz vo­nul a menet, ahol a Makói Dalárda énekel és dr. Tamásy András beszél. Délután 3 órakor nép­gyűlés lesz. Ez alkalommal a Makói Dalárda éne­kel, Siebig Béla állomásfőnök szaval és H. Szabó Imre szerkesztő mond beszédet. A polgármes­ter falragaszon szólította fel a lakosságot az ün­nepségeken való részvételre és házaik fellobogó­zására. ftrdekes egyházi ügyben kelleti döntenie a vár­megye közigazgatási bizottságának. A batlonyai zsidó hitközség meghívott egy ünnepi hitszóno­kot valamelyik ünnepre és ennek költségeit a hitközségi tagokra vetette ki. lvohn József és tár­sai vonakodtak a költségek reájuk eső részét meg­fizetni és az ügy a közigazgatási bizottság elé ke­rült. A bizottság nem tudta megállapítani, hogy milyen alapon történt ez a kivetés, kérdéssel for­dult tehát a szegedi XXII. izraelita hitközség el­nökségéhez aziránt, hogy a konkrét esetben hit­községi adónak tekinthető-e ez a kivetés. A beér­kezett válaszban a szegedi hitközség mindenekelőtt köszönetet mond a közigazgatási bizottságnak, hogy méltányolva a hitközség autonómiáját, hozzá fordult felvilágosításért, majd közli, hogy a hit­szónoki költségek kivetése jogos volt és közadók módjára hajlandó be. I Részletfizetésre készpénzárban! I Megérkeztek a | Részletfizetésre | készpénzárbanÜ férfi és női 630 tavaszi ruha-ujdonságok és a legolcsóbb árban beszerezhetők Blau Ignácnál Szeged, Kelemen u. 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom