Délmagyarország, 1980. április (70. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-03 / 79. szám

Csütörtök, 1980. április 17. 5 Hazánk felszabadulásának 35. évfordulója Munkájukért garanciát vállalnak A gyermekek odaadó nevelői Mire a legnagyobb, közéi hatvankilós padlószőnyegek­kel az ötödik emeletre jut­nak, szemöldökük megfakul a panel falak közt kerengő portól. Homlokukat a veríték csíkjai szalagozzák. Fél napjuk, háromnegyed napjuk is eltelik térden. A leterített szőnyegeket éles szikékkel szabják méretre, szigorú koreográfia szerint, egymásnak háttal körbe­térdepelnek négyen-öten, és simítják-nyomják a szőnye­get a szélei felé. Gyűrődés abban, levegő alatta nem maradhat. A térdízületekben hónapok múltán felgyülem­lik a vizenyő, a szőnyegen futó, vastagodó kérgű tenye­rek minden alkalommal föl­parázslanak. A szó szoros értelmében Is igaz; ég a ke­zük alatt a munka. Az Enesei Ernő vezette Béke szocialista brigád ti­zenöt tagú közösségének munkaszeretete lassan foga­lommá válik a Dél-magyar­országi Magas- és Mélyépítő Vállalatnál. Közülük hatan a kimagaslóan jó munkáért járó legmagasabb kitüntetés­ben, Állami díjban részesül­tek. A több mint egy évtize­des helytállást koronázó el­ismerésnek már a hírét is sokféleképpen lehet köszön­teni, sokféleképpen lehet fo­gadni. A brigád, híven ed­digi hétköznapjaihoz, nem is köszönthette másképp, mint munkával. Tették a dolgu­kat. — A szakmát az Országos Szakipari Vállalat meleg­burkolóitól lestük el 1966­ban — mondja Enesei Ernő, térdepléséből fölegyenesedve. Hüvelykujjának bögye a ke­zében tartott szike élével játszik. — Minek köszönhetik a magas elismerést? A brigádvezető kérdően néz a köréje csoportosult tár­saira. Nehéz arról beszélni, ami számukra kézenfekvő, ami az életük. — Talán annak, hogy ném nagyon számoljuk a túlórá­kat. Ha úgy határozunk, szombaton-vasárnap is dol­gozunk. A feleségem már megszokta.,« . Megtudom, hogy azok a térdízületeket, gerincet pró­báló hétvégék évente átlag huszonöt vasárnapot, negy­ven szombatot jelentenek, nem szólva a számolatlan túlórákról. Teljesítményük 110—120 százalékos rendsze­resen, munkájuk minőségéért garanciát vállalnak. A há­romszoros aranykoszorús ki­váló brigád címeit, a mun­kaverseny-mozgalomban el­ért sikereiket, a balesetmen­tes munkavégzésért, a kiváló szakmunkáért tett erőfeszíté­seket és eredményeiket hosz­szan lehetne sorolni. A mun­kaversenyben vállalt felada­taik magas szintű" teljesítésé­nek a brigádban hagyomá­nyai vannak, amit az 1975­ben elnyert kongresszusi ok­levél, az MSZMP Központi Bizottságának elismerése is tanúsít. A brigád tagjai: Enesei Ernő, Czirok Dömö­tör, Kormányos Béla, Sötét Ferenc, Szűcs István, Urbán István. Azok közül valók, akik tudják: dolguk van a világ­ban. B. R. Nincs egy éve, hogy a nap, szerdán a Parlament­csongrádi Síp utcai általá- ben átvehetett — a nagy nos iskola diákjai, nevelői teljesítményekért járó el­a DÉLÉP által rekordidő ismerés Bánfi Mihályné, alatt összeszerelt új.korsze- Boldog Mihályné, Gál La­rű épületbe költözhettek. A josné, Hatvani István, Lan­Domokos Rókus nevét fel- tos Pálné, Tamás Józsefné, vevő intézmény most a leg- Turi Istvánné és Virág Fá­jóbb feltételeket nyújtja a josné rendszeres napi te­városban az oktatáshoz, tndőik mellett felkarolták megkönnyítve az itt dolgo- és sok sok többletmunkával zó 33 pedagógus helyzetét, tanították, segítették a hát­A tantestület „törzsé", akik rányos körülmények között 15—20 éve kezdték a pályát, élő, sőt veszélyeztetett hely-, másféle időkre ls emlékez- zetü gyermekeket, nek. Egy generáció nőtt fel Az ide beíratottak 95 szá­a kezük alatt, most az akko- taléka ma. is munkás- és ri gyermekek bízzák gond- parasztszülők utóda. Több jaikra a csemetéiket mint egyharmaduk a kiter­Az Állami-díj - amit a tanyavilágból jár be „ , „.. ..... naponta — regen gyalog, Domokos Rókus altalanos szánkón kerékpáron; ma iskola áyöTc pedagógusa teg- jobbára busszal. Még van­nak, akik petróleumlámp« mellett tanulnak etthon. Mint sokgyermekes családok szülöttei, jó néhányan ked­vezőtlenebb anyagi feltéte­lek mellett nőnek lel — el­sősorban talán a szülők Igénytelensége miatt. Az in­gerszegény környezetben vannak, akik a családban nem kapják meg az iskolá­ba lépéshez szükséges szel­lemi mmimumot sem. A hátrányuk tehát nem első­sorban társadalmi, sokkal inkább szubjektív okok kö­vetkezménye. Ilyen helyzetű gyermekeket kell formálni­uk az iskola pedagógusai­nak, s ők vállalják is a fel­adatot, nagy odaadással és eredménnyel. Sz. Gy. irdemes művészeink Barta Mária Csak kérni szoktam ... — Kezdjük egy rövid élet­rajzzal. Hogyan lett vízügyes dr. Simády Béla? — Véletlenül. Tudom, azt illene mondanom, ez volt a gyerekkori vágyam. De mit tegyek? Véletlen volt. Az egyetem után a vasúton dol­goztam, a szentesi építésve­zetőségen. Ott járt a vízügy­től a csongrádi szakaszmér­nökség vezetője, aki a vas­úthoz akart átjönni Szentes­re. „Tudod mit — mondtam —, cseréljünk!" Így aztán 1962-ben csongrádi, 1965-ben pedig szegedi szakaszmérnök lettem, 1966-ban pedig ter­melési igazgatóhelyettes az ATIVIZIG-nél, 1971-ben pe­dig igazgató. — És mi vonzotta a víz­ügyhöz? — Szegeden szúlettem, Csongrádon nevelkedtem. Szerettem a folyót Szeren­csés véletlen volt... — A Tiszát sokan szeretik. De hivatásból? — Hivatásból is lehet. Az ember szereti legyőzni az ellenséget — Ellenség? — Az is. Nincs olyan hó­nap, hogy a világból vala­honnan ne érkezne hír ár­vízkatasztrófáról. Nincs ab­szolút biztonság. Nálunk a mérkőzés most döntetlenre áll... — Döntetlenre? — Magasságban a védmű­vekkel már a legtöbb helyen elértük a tiszai árvizek le­hetséges maximumát, az 1050 centit. Ilyen magas víz­állás valószínűsége egy ezre­lék. Vagyis ezer évenként fordulhat elő. De a töltések földből vannak. Romlanak a bioeróziótól, átáznak a tar­tósan magas vízállástól... Szóval döntetlenre állunk. És a biztonság? Talán az a legnagyobb eredmény, hogy a lakosság oda sem figyel a munkánkra. Természetes lett a biztonság. És nem is vál­lalhatunk rizikót, nem töre­kedhetünk valamiféle gazda­ságossági optimumra. Csak a kiváló minőséget és a maxi­malis biztonságot fogadhat­juk el munkában és épít­ményekben egyaránt. — És mire büszke? — Például a szegedi part­falra, amely elsőként épült erőregyártott elemekből a világon. És a szegedi tudo­mányos eredményekre, amit például az előrejelzésben dolgoztunk ki. Mert az ár­vízvédelem is önálló tudo­mánnyá lett, amelyben a hidrogeológiától a meteoro­lógiáig, a számítástechniká­tól az építészetig sok min­dent fölhasználunk. És ta­lán az elődök munkájára. Sokat emlegetik Hollandiát, a tengertől elhódított mély­földeket. És azt nálunk is kevesen tudják, hogy a Ti­sza szabályozásával kéthar­mad Hollandiányi területet hódítottunk el valaha a mocsárvilágtól... — A kitüntetés indoklásá­ban szereplő kiemelkedő te­vékenység ... — Én is olyan mérnök va­gyok, mint a többi. Csapat­munka a miénk. Az elődöké és a mostani munkatársaké. A kitüntetés nyilván mind­annyiunké, hiszen én sem csináltam mást, csak végez­tem a dolgom. — Mi a dolga az igazgató­nak? — Mindent meg kell adni az embereknek, hogy nyu­godtan dolgozhassanak. Hi­szen minden rajtuk múlik. Gépek vagy tudomány nél­kül végső esetben még lehet védekezni. Ember nélkül viszont nem. Ezt a munkát csak fegyelmezett, munkáját szerető és hivatásának érző szervezettel lehet elvégezni. Nálunk természetes a fegye­lem, a hivatásérzet követ­kezménye. Csak kérni szok­tam, nem parancsolni. De itt mindenki tudja, hogy egy­másra vagyunk utalva. Gát­Őr, mérnök és munkás ... Sz. L Ahhoz a Szegedhez még köthető-kötődő színészgene­rációhoz tartozik, konok hű­séggel, hűséges konoksággal, mely a szebb napokat meg­élt prózai színjátszásunkból maradt hírmondónak. Neki még megadatott, hogy klasz­szikusok árnyékában für­késsze a szakma oly nélkü­lözhetetlen mesterségforté­lyait: Bajor Gizi és Tímár József mellett startolt a Nemzetiben. Volt már vidé­ki színésznő és fővárosi, megjárta Miskolcot, a buda­pesti Madách Színházat, Kaposvárt (időközben kül­földet is), mire 1964-ben Szegedre vezérelte szeren­csecsillaga. És persze férje, Bozóky István, akit e hasá­bokon aligha kell bemutat­ni, hisz annak idején főren­dezőként dolgozott nálunk, s akivel Barta Mária emléke­zetes előadásokon kóstolhat­ta az őszinte siker ízeit. Az­tán egy időre úgy tűnt, meg­feledkeztek róla. Mígnem évtizedes szegecíiségét lát­ványosan ünnepelhette: Sándor János rendezésében Witkíewitz kamaradarabjá­ban, az Anyában játszott címszerepet az akkor még létező stúdiószínházban. Igazán azóta kezdtek me­gint figyelni rá. S kapta sorozatban a testhezálló fi­gurákat. Ranyevszkaját a Cseresznyéskert ben, Pantye­lejmonovnát a Háztűznéző­ben, Mária Teréziát az Egy válás történeté ben, két ka­raktert a Közéletrajzban, fő­szerepet a Házmestersirató­ban. S valamennyiért teg­nap az1 Érdemes művész ki­tüntető címet — megérde­melten. N. L Németh József Az utóbbi idők egyik leg- változásait, megörökítette izgalmasabb kiállításán, a azt, ami ebben a tájban és Műcsarnokban most is lát- az itt élő parasztságban ható Művészet és társada- maradandó. Már az 1966-os lom 1945—80. című bemu- Vásárhelyi Madonnával ki­tatón a Hódmezővásárhe- törölhetellen helyet vívott lyen éló Németh József ki magának felszabadulás festőművész három képpel utáni képzőművészetünk­is szerepel. Három fest- ben. Egész sorozatot szen­ménnyel. melyek az elmúlt telt a szerszámos ember húsz esztendő történelmi, alakjának, s ezzel mintegy társadalmi változásainak, el- megteremtette a paraszti vi­sősorban a paraszti élet lág típusainak arcképcsar­alakulásának képzőművé- nokát. Ember és természet szeti summázatai. S egyben kapcsolatának lehetőségeit Németh művészi pályája- keresi, maradandó értékeit nak kiemelkedő darabjai. mutatja föl. Ezért sugall­Az ötvenéves művész a ják festményei a teljes em­dunántúli dombok közül in- beri élet ünnepeit, dult s a Képzőművészeti Munkásságáért több dí­Föiskola elvégzése után jat, elismerést kapott. Az Hódmezővásárhelyt, a ma- elmúlt évben a Szolnoki gyar képzőművészet alföldi Galériában, majd a hódme­központját választotta lakó- zővásárhelyi Tornyai Já­helyül. Megismerte ezt a nos Múzeumban sorakoztat- . tájat és az itt élő embere- ,a fel az utóbbi másfél év­ket, nvomon követte, mű- tized termésének javát. A ^lyát honorál veivel végigkísérte életük mostani Érdemes művészi T. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom