Délmagyarország, 1938. augusztus (14. évfolyam, 162-185. szám)

1938-08-02 / 162. szám

wmmammms^mmmammwm^ammmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmn Politikai napilap XIV. évfolyam 162. sz. Szabadtéri óra. Altalános és szegedi alapismeretek Hegint a polgármester ur figyelmébe Kedd, 1938. augusztus 2. Megállapodás a cseh kormány és a koalíciós pártok között Prága, augusztus 1. 'A kisebbségi javaslatok kérdésében létrejött a megegyezés a kormány és a koalíciós pártok hatos bizottsága között, ugy, hogv ma a kormány a koalíciós pártok vezetőségével ismertette a javaslatokat. Dél­után ült össze a húszas bizottság, amelynek ülésén Hodzsa miniszterelnök részletes je­lentést tett. A miniszterelnök, a Prágai Magyar Hiflap értesülése szerint rámutatott arra, hogv a nem­zetiségi javaslat részleteiben nincs eltérés a politikai miniszterek tanácsa és a koalíciós pártok hatos tanácsa között, ugy, hogy a ja­vaslatokat most már tényleg meg is szövegez­hetik. Cseh részről származó értesülés szerint Hodzsa miniszterelnök a legközelebbi napok­ban ujabb- megbeszélésen fogadja a magyar párt vezetőit és a legközelebbi napokban foly­tatja megbeszéléseit a szudétanémet párttal is­Cseh részről hangsúlyozzák ezeknek a küszö­bön álló tárgyalásoknak fontosságát. Ezekből ugyanis kiderül, hogy a kormány nem ragasz­kodik a most elkészült kisebbségi javaslatok mai formájához és hajlandó azokon változta­tásokat tenni az egyes népcsoportokkal való közvetlen megbeszélések alapján. A kormány részéről csak a javaslatnak az állam egységet biztosító alapelveit tekintik változtathatatlan­nak. A l'rager Tagblatt a mai koalíciós érlckcz­Tetlel kapcsolatban a következőket írja: — Hodzsa miniszterelnök közölte, hogy a kormány kedden megállapítja a staluUun, a nyelvtörvény és a közigazgatási törvény vég­leges szövegét és azt, mint tárgyalási alapot, terjeszti a szudctanémel párt elé. —oOo— Népszavazás lesz Svájcban, hogv betiltsák-e a nemzeti szocialista mozgalmakat Bázel, augusztus 1- Bázel város-kanton szo­ciáldemokrata pártja mozgalmai inditolt, liogy népszavazással tiltsák bc a nemzeti szocialista szervezeteket. A párt az indítvány támogatásá­ra 6104 aláírást gyűjtött össze. Ez eléri a tör­vényben megkövetelt számot, a kérdésben te­hát megtartják a népszavazást. (MTI.) *-oOo— II japán—kinai (ront Sanghai, augusztus 1 Az előrenyomuló ja­pán csapatoknak a Jangcsekiang vidékén leg­közelebbi célja, Nancsang városának az elfog­lalása. A japán hadvezetőség ugy számítja, hogy Nancsang városa ínég ezen a héten elesik. Kinai részről már megkezdték a város kiüríté­sét. Ezzel szemben a Jangcsekiang északi part­ján megakadt a Hankau ellen folyó japán of­fenzíva, mert kinai részről friss csapatokat dobtak a frontra, amelyeknek sikerült rnegál­liianiok a japánok előrenyomulását. Kinai sikereket jelentenek Mandzsúria és £szakkiua határvidékéről is, ahol több ezer főnyi kinai szabadcsapat betört a mandzsu csá­szárság területére cs megszakította az össze­köttetést Pekhig és a ielioli tartomány között. Á Dólmagyarország, hogy segítsen bajokat elhárítani, amelyek mindannyiunk — Szabó Géza nevében nem beszélünk — re­ménye, büszkesége és dicsősége: a sze­gedi szabadtéri játékok körül tor­nyosultak, az elmúlt napokban két cikket tett közzé. A játékok adminisztratív vezető­Mi ezeket tettük szóvá: Ezeknek is csak egy részét. A másik cso­portba azok a hibák vagy mulasztások tar­toznak, amelyeken már nem lehet segí­teni. Ezekről hallgattunk Mi tehát nem irtuk meg, Kogy az egyik próbán egy emelvény leszakadt, töb­ben lezuhantak, volt, aki súlyosan megsé­rült és nem kérdeztük meg — épp a játé­kokra való tekintettel —, hogy rendben vannak-e mindenféle biztositások, nemcsak az esőbiztosítás, hogy azokkal szemben, akik megsebesültek, terheli-e a várost anyagi fe­lelősség cs hogy ki a felelős a város­sal szemben? Más írsdQ frf erről a baleselről Nem írtuk meg, hogy a Turandot fő­próbáján — nem a bemutató előadásán — M a y e r főtanácsos nagyon nagynak találta a közönséget, elrendelte az igazoltatást, ami­ből hangos jelenetek származtak, ugy, hogy F 1 e i s c h e r Antal karmester lekopogta a próbát és nem engedte addig folytatni, amig helyre nem állt a rend. Más ulsáq megirla. Nem írtuk meg, Kogy végzetesen hi­bás és — ami sokkal fontosabb — végzetes eredmények felidézésében nagy szerephez jutható a passzpartu-rendszér. Igaz, más lap se irta meg. De a kritikai hangot, az esemé­nyeknek judiciummal való fogadását és mér­legelését Szeged nyilvánossága ma már je válaszolt erre a két cikkre és vála­szát — helyette is — rendszerbe foglalva, három csoportba, mondhatnók úgyis: három tanácsi ügyosztályba — véges ere­jével három tanácsi ügyosztály élén áll az adminisztratív vezető — sorozzuk. nem délután Kat órára, ahogy a szerződés és a játékok érdeke megparancsolja, hanem este féltize ne gy re küldte visz­sza. De ha már megírjuk, hogy újból bebizo­nyítsuk, bogy a játékok ideje alatt csak az­zal foglalkozunk, amin halaszthatatlan intéz­kedéssel esetleg lehet még segiteni, akkor nem mulaszthatjuk el a budapesti iroda el­járásának teljes horderejű megítéléséhez néhány adatot szolgáltatni. A D é 1 m a g y ar­ország központilag öt cven át ke­zelte a szabadtéri játékok jegyeit. Az első három évben mint rendező, két éven át a város megbízásából. Az idén nem reflektált erre a munkára. Mint jegyárusító iroda átlag huszonkét-huszonöt viszonteladóval foglal­koztunk, de öt év alatt egyetlen egy eset­ben elő nem fordult, hogy nem min­dig pontosan küldték volna be hozzánk a jegyeket és hogy mi ne percnyi pontossággal számoltuk volna le, illetőleg el az egész át­vett jegymennyiséget. A Turandot néhány krajcárjába bele került a városnak. Mi történik, I ha ilyen jegykezelés mellett nem tudnak je­gyet adni, mert mindenkitől pontosan vísz­szaórkeznek a jegyek, csak n budapesti központi irodától nem, amint tudunk esetet, hogy szombat este elmentek az egyik pénztártól, mert nem kaptak elég jó jegyet, míg a budapesti központi iroda megmaradt hatalmas jegvkölege a szegcdi vasútvonalon akkor valahol Cegléd táján roboghatott? Nem irtuk m e g, hogy a budapesti központi irodával fölmerült differenciákról a szegedi központi iroda jegyzőkönyvet vagy jegyzőkönyveket vett fel. A jegyzőkönyve-^ 1. A Játékok adminisztrációja „Mi szükség van épp a játékok ideje alatt arra, kérdezi az adminisztráció vezetésével megbziott tanácsnok, hogy hasábos vezér­cikkekben levelezzen a Délmagyaror­szág a város polgármesterével állítóla­gos mulasztásokról, amikor egy sze­mélyes intervencióval 24 órával lehetne meggyorsítani az ellenintézkedéseket?" Az „állítólagos" mulasztások két csoport­ba oszthatók. Az egyik csoportba azok tar­toznak, amelyeken esetleg még a játékok tartama alatt lehet segíteni^ nemcsak szerepünknek, hanem köte­lességünknek ismeri és ha bíz­tunk volna abban, hogy az a veszede­lem, amely az eredményt erről a részről fenyegeti, elhárítható, bizony irtunk volna erről az állítólagos hibáról is. Nem irtuk volna meg, mert szintén nem segíthetünk rajta, hogy a Turandot első előadásának megmaradt jegyeit a budupesti központi iroda — de csak ő —

Next

/
Oldalképek
Tartalom