Délmagyarország, 1910. július (1. évfolyam, 34-60. szám)

1910-07-01 / 34. szám

DELMAGYARORSZÁG 1910 jullua 1 űzetett, ennek pedig tudvalevőleg az a követ­kezmény©, hogy az illető választókerület kép­vií oiőküláósi joga az országgyűlés időtartamára fgj; vggesztetik. Ugyancsak Tetétleni Ármin dr nyújtotta be a Barcsay Andor dr földbirtokos, dévai Justh­p.lrhi képviselő mandátumát megtámadó petí­ciót. Dévcm junius 2-án volt a választás, amikor is BcM'CSc;yval szemben Holláky Artúr nemzeti munkapárti jelölt állt szemben és' 189 szava­zattal kisebbségben maradt. A kisebbségben maradt jelölt pártja a petícióban részrehajlás­sal vádolja Tolnay Lajos dévai ügyvédet, a választás ehiokét, mert tűrte, hogy a csendőr­ség Hollaky választóit inzultálja: Etetéssel és itatással vádolja a győztes pártot és kimutatja, hogy Barcsay a választás előtt nyolc-tíz nappal Jubas Mihály- veszeli görögkatolikus lelkész­nek 200 koronát igért a szavazatáért, valamint megi£;'érte azt is, hogy a községnek még -lógja fizetni a tempiomépitésre fölvett 1800 koro­nényi kölcsönét. Kérik tehát a választás meg­semmisítését. Aigner Adolf ma nyújtotta be a Kúriához Beöthy László dr hosszupá!yi-i képviselő mandá­tuma elleni petíciót-. Becthyvel a hosszupályi-i választáson Fisch Ernő Justh-párti 21 szóval kisebbségben maradt. A választási elnök a petíció szerint 31 szavazatot visszautasított. Vesztegetés miatt kéri a petíció 460 szavazat érvénytelenítését. Ugyancsak ma nyújtotta be a Téléky Arvéd gróf Justh-párti jelölt pártja a hatvanhárom szótöbbséggel zilahi képviselővé választott Lengyel Zoltán elleni petícióját, amelyben a meg­választott képviselőt azzal vádolja, hogy sze­mélyesen vesztegetett, etetett ós itatott és kéri ez alapon a választás érvénytelenítését. Frey János néppárti képviselő ellen, akit Pécsváradon Egry Béla Kossuth-pártival szem­ben választottak meg, a_kisebbségben maradt párt ,iieyéb.en,. Ietétle.ni. Ármin dr .ma nyújtotta be a peticföt, amelyben azzal vádolja a képvi­selőt, hogy személyesen résztvett a lakomá­kon és megnevezi a megvesztegetett választó­kat, akiknek kezébe maga adta a pénzt. Ab­szolút érvénytelenségi okok miatt kéri a vá­lasztás megsemmisítését. • ' A füleki kerületben Mocsáry Sándor dr munkapárti választatott meg Keszler Lipót dr pártonkívüli függetlenségivel szemben. A be­nyújtott petíció szerint maga a megválasztott képviselő vesztegetett, azonkívül Fáy Albert dr és Szakáll István küldöttségi elnököket visszaélésekkel vádolja. A gyergyószentmiklósi választáson Sümegi Vilmos Justh-párti 557 szótöbbséggel győzött Hervey Dezső dr munkapárti ellen. Á választás ellen ma nyújtott be Ragályi Lajos dr panaszt a képviselőházhoz, amelyben terrorizmussal és fanatizálással vádolja a Justh-pártiakat. A pa­nasz szerint a Justh-pártiak polgári őrséget alakítottak suhancokból, akik a vasutat figye­lemmel kisérték és ha Hervey-párti bárhol mégjelent, fenyegették és munkájában meg­akadályozták. Fölsorol hetvenhat esetet, amikor kormánypártiakat bántalmaztak és életveszé­lyesen fenyegették házaik fölgyujtásával. Ma­gának Hervey-nek automobilja elé torlaszokat emeltek, ugy, hogy egy szorosban volt kényte­len megállani, ahol a hegyről köveket hengerí­tettek reá. A választás napján a polgárőrség a munkapártiakat elűzte és a faluk határát őrizet alá vette. A Sümegi-párt a Maros hídján a deszkapadozatot fölszedte, hogy az ellenpárt ne mehessen keresztül. Sümegi Szűz Máriás egyházi lobogót ajándékozott a falvaknak. A val­lási kegyszerékét választási célokra használták föl és ezzel döntő befolyást gyakoroltak az ®redményre. A panasz a házszabályok hetven­egyedik szakaszának c) és d) pontja alapján kéri a választást megsemmisíteni és uj válasz­tást elrendelni. Az ugodi (Veszprémmegye) választókerület­ben a junius 1-én megejtett választás alkal­mával Jákóy Géza munkapárti jelölt, Eszter­fcázy Pál gróf jószágkormányzója győzött 30 szótöbbséggel Csóti Géza plébános, Kossuth­párti jelölttel szemben. A választás ellen Ber­talan István és 10 társa a Kúriához petíciót nyújtott be, amelyben etetéssel és itatással vádolja a munkapártot. Nagy Uzor ügyvéd adta be a petíciót a Kúriához. Ezen és vesz­tegetési cimen 189 szavazat érvénytelenítését 6s egy szavazatnak Csóti szavazataihoz való hozzászámitását kéri. Ezen az alapon kéri, hogy a Kúria Csóti Gézát jelentse ki a kerü­let 160 szótöbbséggel megválasztott képvi­selőjének. Kiss Ernő dr munkapárti képviselőjelöltet a kunszentmártoni választókerületDen Bozóky Árpád Justh-párti jelölttel szemben képviselővé választották. A választás ellen Kádár József és társai petíciót nyújtottak be, amely azonban hiányosan lévén felszerelve és a szükséges letét hiányában érdemleges tárgyalás alá nem kerül. A kolozsvári I. kerületben a választáson Kálmán Gusztáv államtitkár és Bethlen Dávid gróf pártonkívüli függetlenségi képviselőjelölt állottak egymással szemben. A Bethlen-párt ma a Kúriához petíciót nyújtott be, amelyben a választás abszolút érvénytelenítését kéri, mivel az államtitkár a küldöttségeknek határozott ígéretet tett arra, hogy szabadjegyeket és egyéb anyagi előnyöket eszközöl ki részükre. Bácsalmáson a megejtett képviselőválasztás alkalmával Szutrély Lipót munkapárti és Hir­mann Ferenc Justh-párti jelöltek közül Szutrély kétszázon felüli szavazattöbbséggel győzött. A választás ellen Abt Lőrinc és tizenöt társa petíciót nyújtott be a Kúriához és azzal vádolja Sutréiyt, hogy személyesen igért a választók­nak pénzt, földbérleteket és egyéb, magán­ügyekben nagy költséggel egybekötött ingyenes utánjárásokat. A petíció szerint ezenkívül még minden választó 40—100 koronát kapott sza. vazatáért. A petíció az abszolút és relatív érvénytelenségi okok miatt a választás meg­semmisítését és uj választás elrendelését kéri­* A magyar királyi Kúriához eddig a követ­kező tizennégy képviselő mandátuma ellen ér­kezett be apetició: Rakovszky István (Csorna), Janiga János dr (Szabadka II.), Hcincz Hugó (Selmec- és Bélabánya), Ostffy Lajos dr (Cell­dömölk), Muzslay Gyula (Nógrád), Ruclnay Ala­jos (Privigye), Konyovits Dávid dr (Zombor), Kálmán Gusztáv (Zsolna), Kálmán Gusztáv (Kolozsvár I.), Szutrély Lipót (Bácsalmás), Mocsáry Sándor (Fülek), Jákóy Géza (Ugod), Barcsay Andor (Déva), Holló Lajos (Félegy­háza), Beöthy László (Hosszupályi), Frey János (Pécsvárad), Sümegi Vilmos (Gyergyószentmik­lós) és Lengyel Zoltán (Zilah). A király ércszobra Szegeden. — A nyolcvanadik születésnap megünnspiése.— (Saját tudósítónktól.) Az árviz után ujjá­támadt. Szeged nagyratörö fejlődése során sohasem feledkezett meg azokról, akik mély gyászában hivatását felismerték, segítették és bátorították. A nagy jótevők között első helyen állt I. Ferenc József, a legalkot­mányosabb koronás király, akinek nyolc­vanadik születésnapját az idén augusztus tizennyolcadikán ünnepli az ország. Csütör­tökön Szeged nagyjelentőségű közgyűlési határozatával széles kereteit mutatta meg annak a hódolatnak és szeretetnek, amely­lyel az európai nevezetességű évforduló al­kalmából minden bizonynyal az egész or­szág övezni fogja királyát. Az ünneplésre vonatkozó tanácsi javas­latot Gaál Endre dr tanácsos nyújtotta be. Kétségtelenül legnagyobb jelentőségű pontja ennek a javaslatnak az, hogy Szeged város százezer korona költségen a városháza előtt ércszobrot állíttat a királynak. A tervezett ünnepség egyéb részletei azt célozzák, hogy Szeged méltó és nagy keretekben em­lékezzék meg a nevezetes évforduló napján a királyról. A tanács javaslatát hozzászólás nélkül és egyhangúlag elfogadták. A hatá­rozattá emelt javaslat ez: őfelsége ez évi augusztus 18-án tölti be ál­dásos és Szeged városára nézve korszakot al­kotólag értékes életének nyolcvanadik évét. Al­kotmányos uralkodásának minden mozzanatát a nehéz, gyakran válságos viszonyok között is megnyilatkozott fejedelmi bölcseség, az alkot­mányos intézmények iránt való tisztelet, a fen­költ gondolkozás nemes irányai jellemezték. Örökkön tartó emlékébe vésendő lesz az a királyi jóindulat, amelyet nehéz időkben Szeged város ujjáteremtése, azóta annak fejlődése iránt tanúsított. A Mindenható végtelen kegyelme, amidőn né­peinek osztatlan örömére megünnepelnünk en­gedi őfelsége születésének nyolcvanadik évfor­ü dulóját, kivételesen kedves alkalmat nyújtott Szeged város közönségének arra, hogy hosszú és boldog életéért az egek urához buzgó imá­ban fohászkodjék, a legalkotmányosabb uralkodó iránt alattvalói hűségének és jobbágyi hódola­tának, de legfőképen pedig a város ujjat erem­tője iránt érzett soha el nem muló hálájának külső kifejezést adni törekedjék. Mondja ki tehát a közgyűlés, miszerint, őfel" sége szület'ésenék nyolcvanadik évfordulóján' 1910 augusztus 18-án: a város összes templomában ünnepélyes hála­adó istenitsztelet tartassák, a belvárosi tem­plomban tartandó istentiszteletre a városban székelő hatóságok, testületek, egyesületek és intézetek meghivassanak ; a köz- és magánépületek föllobogóztássanak ? a városi szegények között ezer korona se­gélyül kiosztassék, az árvaházi növendékek, a szegényház lakói, Valamint a helyőrség legény­sége a város költségén ünnepi ellátásiján része­sittessenek ; őfelségéhez diszesen kiállított, a városnak az árviz óta létesült közintézményeinek képét magában foglaló üdvözlő- és hálafölirat intéz­tessék. Határozza el továbbá a közgyűlés, hogy őfel­sége, mint a város ujjáteremtője iránt el nem múlható hálájának az idők végéig maradandó bizonyságául a városi széképület előtt őfelsége ércszobrával nagyarányú művészi emléket állit, annak költségeire 100.000, szóval egyszázezer koronát megszavaz és ennek fedezésére költség­előirányzatába évenkint ötezer koronát beilleszt­Az eltűnt gőzös. (Saját tudósítónktól.) Az osztrák „Lloyd­társaság" igazgatósága eddig semmi bizo­nyosat nem tud eltűnt „ Trieszt" nevü gőzö­séről. Naponkint többen és többen keresik fel az igazgatóság épületét, ahol hozzátar­tozóik után kérdezősködnek, de mindig ha­tározatlan feleletet kapnak. A hajó keresé­sérehat gőzöst küldött ki a „Lloyd-társaság", de eddig semmi eredménynyel. A keresést nagyban akadályozza a tengeren már napok óta dühöngő monsun, azonkívül a sürü köd és folytonos eső. Ma van a hetedik napja, hogy Bombayba meg kellett volna érkeznie a hajónak. Azt hiszik, hogy egy propellerje ,romlott.csak meg és azért kell oly sokáig vesztegelnie a nyílt tengeren. Remélik, hogy egypár nap múlva már megérkezik Bom­bayba. A közönség közt és a tengerészeti körök­ben nagy az elkeseredés a társaság ellen azért, mert egyetlen hajóján sem alkalmaz dróttalan táviratokat és azt mondják, hogyha a „Trieszt" tényleg szerencsétlenül járt, ak­kor ennek egyik oka az, hogy nem tudott segítségért táviratozni. A dróttalan távíró­készülék legfeljebb 16—18 ezer koronába kerül, ami igen csekély összeg ahoz képest, hogy milyen értéket képvisel egy Lloyd­hajó rakományokban és emberéletben. Frank­furter, a Lloyd-társaság igazgatója, egy inter­pellációra ugy nyilatkozott, hogy a Lloyd hajóin azért nincs távírókészülék, mert az osztrák kormány nem engedte meg a Mar­con ¿-rendszer alkalmazását, holott tekintettel az egyéb társaságok hajóira, csak ez a rend­szer volna használható. Trieszt, junius 30. Ma délig semmi hir nem érkezett az eltűnt hajóról. Délben a „Piccoló" külön kiadása azt a hirt terjesztette, hogy a „Trieszt" Maskatküsté­nél zátonyra került. A városban erre óriási iz­galom keletkezett. A hajó utasainak a rokonai a „Lloyd-társaság" épületébe siettek, hogy a hozzátartozóik sorsáról értesülést szerezzenek. Az épületet nagy embertömeg veszi körül és izgatottan tárgyalják a hajó késlekedésének az okát. A »Trieszt« utasai. A hajó fedélzetén harminchárom utas volt. Az elsőosztályu utasok közül a következőket nevezi meg a lista: t

Next

/
Oldalképek
Tartalom