Délmagyarország, 1995. október (85. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

• Röszkei falunapok - ötödször Mit kértek e minisztertől? A művelődési ház nagytermében a miniszter tájékoztatóját hallgatják a röszkeiek. (Fotó: Somogyi Károlyné) Az elmúlt hétvégén im­már ötödik alkalommal ren­dezték meg Röszkén a falu­napokat. Szombaton és va­sárnap bőven válogathattak a helybéliek a programok kö­zül. Aki a néptáncot szereti nézni, megtehette, aki a sportot kedveli, annak is ju­tott látnivaló. Lehetett báloz­ni, vetélkedni; nosztalgiázni a 25 évvel ezelőtt a faluban készült dokumentumfilm kockáit figyelemmel kísérve. És ma már elképzelhetetlen egy ilyen rendezvény egy csipetnyi politika nélkül. A röszkeiek vendégül láthatták Baja Ferenc környezetvédel­mi minisztert, akit nem vé­letlenül hívtak meg és aki­hez kérdéseik voltak a lakos­sági fórumon. (írásunk az 5. oldalon.) Nincs ötös a lottón A Szerencsejáték Rt. ügyeletesének számításai szerint jóvö héten a nyeremény összege már több, mint 576 millió forint lesz. Kuncze Gábor a közbiztonságról (3. oldal) • Fociban csak a Dorozsma... A női röpisek is „lelnének"? ALAPÍTVA: 1910-BEN HÉTFŐ, 1995. OKT. 2., 85/231. ARA: 24 FT Magyarország nemzeti érdekeinek és értékei­nek megőrzésére, a magyar nép keresztény­nemzeti élete jobbítására szerveződött pártok, társadalmi és polgári szervezetek vezető képvi­selői megalakították vasárnap Budapesten a Nemzeti Ellenzéki Kerekasztalt (NEKA), Búcsú volt Tápén • Tegnap megalakult a Nemzeti Ellenzéki Kerekasztal Torgyán nemet mond Bátonyi Sándor, a NEKA szóvivője elmondta: a kerek­asztal első, alakuló ülésén a résztvevők megállapították: „a kormányzó hatalom nem­zeti tragédiát idézett elő mű­ködése során". A tanácsko­záson a nemzeti ellenzék ki­nyilvánította, hogy erőiket egyesítik a haza kizárólagos szolgálatára. A NEKA a nemzet megmentésére prog­ramot dolgoz ki, amelyet szembe kíván állítani a je­lenlegi kormányzat elképze­léseivel. Nem hiszi el ugyan­is, hogy csak az államháztar­tásnak alárendelt elvonásos rendszer vezetheti ki az or­szágot a nehéz helyzetből. A szóvivő hangsúlyozta: az or­szág és az állampolgárok tartalékai kimerültek. Ezért a NEKA azt szeretné,»ha a nemzet külső adósságállo­mányát átütemeznék és a belső államadósságot is tö­rölnék. A szóvivő megemlítette: a Nemzeti Ellenzéki Kerek­asztal jövő vasárnap plenáris ülésen megválasztja 10 fősre tervezett operatív testületét. A NEKA vasárnap létreho­zott ügyvivő testülete mint­egy 90 pártot társadalmi és polgári szervezetet képvisel. Bátonyi Sándor azonban nem kívánta nyilvánosságra hozni a résztvevők pontos listáját. Annyit közölt: az el­lenzéki parlamenti pártok köréből csak Torgyán József jelezte, hogy semmilyen kö­rülmények között nem kíván részt venni a NEKA munká­jában. A szóvivő hangsú­lyozta: a meghívottak nagy része megjelent, és ez elég­ségesnek bizonyult arra, hogy a NEKA-t megalapít­sák. A jövő heti ülésre várják a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetséget, a Köz­ponti Munkástanácsokat, a Szociáldemokrata Szaks^gr­vezet Országos Szövetséget is. A tervek szerint megfi­gyelőként az Amerikai Ma­gyarok Országos Szövetsé­gét (AMOSZ) is részt vesz az ülésen. (MTI) A régi nagy tápai búcsúk kirakodóvására hiányzott, és kevesebben voltak a menettáncban is, de mégiscsak tápéi volt a tápai búcsú. A délelőtti ünnepi nagymise és a kör­menet után, délután a Tápai Hagyományőrző Együttes menettánca, valamint a nap folyamán bemutatót is tartó tápéi lovasiskolák felvonulása jelentette a látványosságot. (Fotó: Karnok Csaba) • Brit csapatok Magyarországon? 13 Iont fejenként Nagy-Britannia a megál­lapodás küszöbére jutott Varsóval arról, hogy a kirá­lyi haderő egyes egységei lengyel földön hajthatnak végre kiképzési feladatokat, s vizsgálja hasonló egyez­ség lehetőségét Magyaror­szággal is. Az Independent című londoni napilap pénteki híre szerint többezer fős brit pán­célos alakulatok kezdhetik meg egy év múlva a harci feladatok gyakorlását „ideá­lis" lengyel kiképző terepen, az ország nyugati határai mentén. A hadsereg naponta és fejenként 13 font sterlin­get - mintegy 2700 forintot - fizet a lengyel államnak a terület használatáért. Horn Gyulát kitüntették A vasfüggöny le­bontása, a nemet egység megteremté­se éraekében tett szolgálataiért a né­metországi Kassel­ben Prizma-díjjal tüntették ki Horn Gyula miniszterelnö­köt, aki tegnap érke­zett németországi lá­togatásra. A hesseni nagyvá­ros polgárai által 1990-ben alapitott, 20 ezer márkával já­ró díjat a népek megértését az érte­lem és a szabadság­jogok érvényrejuta­sát szolgáló politiku­sok, tuaósok, művé­szek kapják. Készséges a Fidesz A Fidesz Országos Választ­mánya felkéri a párt elnöksé­gét, hogy minél gyorsabban, minél szorosabb együttműkö­dés kialakítására törekedjen az MDF-fel és a KDNP-vel ­hangzott el az OV vasárnapi ülését követő sajtótájékoztatón. Boldog szülinapot! (Fotó: Karnok Csaba) • Techstyle Műszaki Konfekció A Jutagyár 75 éve Kissé szigorú, szeles szombat dél­utánon ünnepelte 75 éves történetét és önmagát a szegedi Techstyle Műszaki Konfekció Kft. A város idősebb polgá­rainak persze már kitörölhetetlenül Ju­tagyár marad ez a nemrégiben privati­zált cég, változzon is bárhogy a neve. Síppal, dobbal - MOM-zenekar - ökör­sülttel - Dreher-stáb -, s természetesen egyéb enni- és innivalóval fogadták a vendégeket, a régi és jelenlegi dolgozó­kat, az egykori igazgatókat, a szakma­belieket és nem szakmabelieket ezen a jó hangulatú összejövetelen. Schweickhardt Béla ügyvezető igaz­gatótól megtudtuk, a cég Hazai Textil­ipari Rt. néven 2 millió korona alaptő­kével indult, de pénzügyi nehézségek miatt 1929-ben angol tulajdonba került. Az Angol-Magyar Jutafonó Rt. a hábo­rú idején hadiüzemként funkcionált, majd 1949-ben államosították. Hosszú J5re elveszítette önállóságát, gyárrész­ig lett, de Műszaki Konfekciógyár né­ven 1991-ben már ismét önálló állami vállalat. A privatizáció éve 1993, a technoló­giai fejlesztéseknek köszönhetően az­óta az export dinamikus növekedésnek indult. Az idei tervezett árbevétel 215 millió forint, ennek egyharmada ax­port. A 130 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás az IKEA-nak is beszállító­ja, de a lakástextilen, a műszaki szöve­ten túl sikeres a farmerruházat, a sátor­alapanyag, a légtartós uszodaszerkezet is. K. A. A jelek leg­alábbis arra mutatnak, hogy a Szege­di DRE röplab­dás lányai megirigyelték a medikémiás fiúk sikereit, és mindent megtesznek azért, hogy hamarosan őket is a „leg­nagyobbak" között emle­gessék. Az Extraliga leg­utóbbi fordu­lójában Du­csai Géza gár­dája 3:0-ra porolta el a Kaposvárt, igy továbbra is őrzi veret­lenségét. A labdarúgó NB lll-ban viszont megint csak a megállíthatat­lanul menete­lő Dorozsma diadalmasko­dott, mig a Szeged FC és az SZVSE meghajolt el­lenfele na­gyobb tudása (és szerencsé­je) előtt... (A hétvége sportesemé­nyeiről A Dél Sportja című mellékletünk­ben számo­lunk be.) 05AT-AATC/Ó / OJctobcr- 1-jétcfl — címig ct Jcész,lct tart! Ha Ön október l-jétól üzletünkben GSM-elÓTlZetési Ericsson GH 337 mobiltelefon 82 000+áfa kártvát vásárol akkor a OSM-kés/iilekát Nokia 2110 új mobiltelefon 77 500+áfa Kártyát vasaroi, akkor a irMVi-keszuieket Nokia 2010 mobiiteiefon 49 900+áfa kedvező áron megkaphatja! Ericsson GH 198 mobiltelefon 49 900+áfa A készülékek a Hírközlési Főfelügyelet által kiadott behozatali engedéllyel, ill. a Távközlési Főfelügyelet által kiadott postai engedéllyel rendelkeznek. /*c./l /'. Szerviz. Cím: Sz.eged, Somogyi u. 21. Telefon: 06-30-430-085 mobil, 62/312-317/5 mellék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom