Délmagyarország, 2009. november (99. évfolyam, 256-280. szám)

2009-11-11 / 264. szám

j KAPCSOLATOK POSTABONTAS Az MSZDP nem Mindannyian naponta megtapasztaljuk az időjárás szeszélyeit, egyik nap szinte nyáriasan süt a nap, másnap már borongós, esős, komor az ősz - írta levelében szegedi olvasónk. Még megtalálják a mada­rak a számukra szükséges élelmet, de lassan kikerülnek az etetők. Segíteni kell nekik. No lám, ki látott már ilyet? Szilvafán napraforgó terem? Akárhogyan is van ez, feltehetően nem tudományosan közelítik meg a cine­gék a fákat, hanem éhesen. A cinegék nagyon hamar megtalálták a faágak között a nekik kirakott csemegét olvasónk Tápai utcai házánál. FOTÓ: KATONA MÁRIA Az ányási Tisza-part Olvasónk felvételén az ányási Tisza-part látható Mindszent közelében. Mint írja: megyénk talán legszebb természeti tája az ányási kanyar. Az ötvenes évek végétől a folyó ezen szakasza a szegedi motorcsónakosok Mekkája volt. Több évtizeden keresztül vidám társaságok verődtek itt össze, a korszak talán „legdemokratiku­sabb" társaságai: a professzortót a hentesig, a maszek kisiparostól a párttitkárig, a papig minden rendű és rangú ember járt ide. FOTÓ: DR. RÁTKAI SÁNDOR E-MAIL Orvosok nyilatkozata a Szegeden kezelt, vírusfertőzött kismamáról szűnt meg Sajnálatos, minden megalapo­zottságot nélkülöző hír jelent meg a Délmagyarország 2009. november 7-i, szombati számá­ban, amelyért nem a napilap a felelős! Az előző napi városházi közgyűlésről adott hírösszefogla­lójában beszámol többek között arról, hogy Beck Zoltán, aki a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Független Civil Fórum jelöltjeként került képviselői székbe, és egyben a párt szegedi szervezetének elnöke volt, napi­rend előtti felszólalásában beje­lentette, hogy a „párt Szeged vá­rosi szervezetének tagsága kilé­pett a Magyarországi Szociálde­mokrata Pártból, és megalakítot­ták »a Zöld Baloldal« városi szervezetét"! Beck Zoltán bejelentésével szán­dékosan félrevezette a képvise­lő-testületet, a tisztelt választó­polgárokat. a Délmagyarország c. napilap olvasóit is azzal, hogy önös érdekbőt valótlant állított. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Csongrád Megyei és Szeged Városi Szervezete ezúton is tájé­koztatja a tisztelt választópolgáro­kat, a napilap olvasóit és végül, de nem utolsó sorban az igen tisz­teit képviselő urat, hogy a párt Szeged városi szervezete nem szűnt meg, sőt mi több, Ménesi Imre személyében, aki jelenleg is 29-én született Budapesten. Pá­lyájának két szakasza is Szeged­hez köti: a pályakezdés évei 1963-tól, és az érett művész visz­szatalálása 1984-től. A Színművé­szeti Főiskola elvégzése után, friss diplomával szerződött a Szegedi Nemzeti Színházhoz a hatvanas évek közepén, abban az időszak­ban, amikor Bozóky István és csa­pata a színház megújításán fára­dozott. Két nagy szerep is várta a fiatal színésznőt: Izolda lett Illés Endre-Vas István Trisztán című költői drámájában, és főszerepet kapott Fejes Endre Rozsdatemető­jében, férjével, Csíkos Gáborral egy színpadon. A tragikus szerelmi történet hősnőjének. Izoldának megformálását követően meglepő színpadi átváltozást produkált Pék Mária szerepében. A rendező, Sán­dor János olyan boszorkányosan fogta össze a Rozsdatemető szí­nészcsapatát, hogy a fiatal szí­nésznő tökéletes átlényegülésen ment keresztül az idősebb Hábet­lerné, Pék Mária szerepében Ko­vács János oldalán. „Sallangmen­tes alakítása szinte már a stilizált­ság izzásával jelenített meg egy a párt tagja, képviselője is van a testületben. Minden tisztelt választópolgár és olvasó megnyugtatására csak annyit, azért, mert Beck Zoltán városi elnök, Beck Gábor gazda­sági vezető, Bodor László megyei elnök, valamint tíz-tizenkét fős csapata megszüntette tagsági vi­szonyát a Magyarországi Szociál­demokrata Pártban, az nem je­lenti azt, hogy megszűnt a Sze­ged városi szervezet! Ők annak csak tagjai voltak, nem ők alkották a pártot, sőt egyelő­re még a számukra sem szűnt vagy szűnik meg (habár ők ezt szeretnék) mindaddig, amíg el nem számolnak a városi szerve­zet több mint egymillió forintos vagyonával. A Magyarországi Szociáldemokra­ta Párt Csongrád Megyei és Sze­ged Városi Szervezete megalázó­nak és visszataszítónak tartja a képviselő-testületben önös érdek­ből elhangzott valótlanságokat, és egyetért azzal a nem véletlenül ki­fejezésre juttatott jókívánsággal, amelyet dr. Botka László, Szeged város polgármestere tett. „... hasonló sikereket kívánok újabb, sokadik pártjához a képvi­selő úrnak!" A Magyarországi Szociáldemok­rata Párt Szeged Városi Szervezete életkorban tőle oly távol eső figu­rát". A sors különös iróniája, hogy férje a színpadon a fiát, ifj. Hábet­ler Janit alakította. Az ifjúkori szegedi évek - amikor olyan ismertek kezdtek lenni a város­ban, mint pár évvel korábban a nép­szerű Domján-Kaló házaspár - csak­hamar véget értek. Újabb megméret­tetések következnek, a színészi pálya újabb szakaszai: Kaposvár. Pécs, Deb­recen és 1984-től újra Szeged. Az el­telt évek mérföldkövei, a szerepek je­lölik a megtett utat. Hubay, Csurka, Moliére darabjaiban szinte mindent játszott. Mert ő volt Máli néni, Füst Milán da­rabjának címszereplője. Márai Juditja, „de a Mágnás Miska kleptomániás nagymamájának kis szerepében is brillírozott". Ahogy teltek az évek, egyre több groteszk alakot, félresik­lott életet álGtott színpadra. Tehetsé­gének sugarából arra is futotta, hogy ezeknek a meddő sorsoknak előéletét is felvillantsa. Spiró Csirkefej című da­rabjában e sorokra késztette a Szín­ház című szaklap kritikusát: „Hőgye úgy nagyszerű, hogy semmi néven nevezhető trükkje nincs. (...) Érzelmi éhezők képe. gesztusai, üvöltései és elhallgatásai rémlenek fel. (...) Amikor a közjegyzőhöz megy, átöltözik, kicsi­nosítja magát. A helyzet egyszerre groteszk és tragikus. Ezen a ponton jövünk rá: nem törvényszerű, hogy ennek a nőnek itt most befejeződik az élete (...) Kínosan méltatlan asszony­sors, nyomasztóan formátumos alakí­tás" (1993). Élete utolsó éveit színpadon oly sokszor megformált hősnőihez ha­sonlóan betegen, és tehetségéhez méltatlan körülmények között töl­tötte el. Személyében egy nagy színésznőt veszített el a magyar színjátszás. Gyémánt Csilla szfnháztörténész Szerkesztőségünk tegnap dél­után a következő nyilatkozatot kapta a kőrintenzfven kezelt kismama orvosaitól: „Mint azt az ÁNTSZ illetékesei hi­vatalosan is megerősítették, a Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terá­piás Intézetének III. számú rész­legén (a „Körintenzíven") 2009. november 4. óta kezelünk egy várandós nőt súlyos tüdőgyulla­dással. A klinikai kép kezdetektől fogva vírusos tüdőgyulladásra utalt, és a laboratóriumi vizsgálatok utóbb megerősítették, hogy a kórokozó a H1N1 influenzavírus. Páciensünk családja érthető mó­don igyekszik távol tartani a köz­vélemény tolakodó érdeklődését. Az utóbbi napokban nyilvánossá­got látott feltételezések, illetve találgatások sora arra késztet bennünket, hogy az alábbi rövid, a páciens személyiségi jogait nem sértő nyilatkozatot tegyük: 1. A vírusok vagy baktériumok által okozott tüdőgyulladás po­tenciálisan veszélyes betegség. A legsúlyosabb formákban a tüdő léghólyagocskák felszínét borító légzőhám kiterjedten károsodik, pusztul. A léghólyagocskák jelen­tős hányadát elhalt hámsejtek, il­letve fehérjében gazdag folyadék és vér tölti ki. Ennek következté­ben jelentősen csökken az oxi­génfelvétel, a megfelelő oxigén­ellátás csak gépi lélegeztetéssel, speciális lélegeztetési módokkai biztosítható. 2. A vírusos tüdőgyulladás na­gyon sok vírusfertőzés következ­ménye lehet. Van olyan vírusfer­tőzés, amely nagy százalékban okoz tüdőszövődményeket, és van olyan, amely csak ritkán, el­vétve jár ilyen komplikációval. Azon vírusjárványok során, ame­lyek magas százalékban járnak tü­dőszövődménnyet, az intenzív osztályokon halmozottan látha­tunk súlyos állapotú betegeket (ilyen tapasztalatokat szereztek például a madárinfluenzával). Ugyanakkor azoknál a vírusfertő­zéseknél, amelyek csak kis száza­lékban okoznak tüdőkárosodást, de a betegséggel a lakosság nagy tömegei egyidejűleg fertőződnek meg, végeredményben (a statisz­tikai valószínűségnek megfelelő­en) ugyancsak sok súlyos állapo­tú beteg jelentkezhet. 3. Terhesség esetén a vírusos tü­MEGJÖTTÜNK SZEGED ÖRDÖG EMMA VERONIKA November 8., 23 óra, 2840 g. Sz.: Kiss Anita és Ördög Csaba (Bács­almás). NEMES NÓRA November 9„ 1 óra 6 perc, 3380 g. Sz.: Sinkó Krisztina és Nemes Béla (Szeged). MARTUS MÁTÉ November 9„ 1 óra 5 perc, 3400 g. Sz.: Kothencz Mónika és Martus Ferenc (Ásotthalom). BALOGH KITTI November 9., 4 óra 40 perc, 3590 g. Sz.: Martonosi Andrea és Ba­logh Zsolt (Gyálarét). BOZÓKI BENEDEK VARSÁNY November 9., 5 óra 25 perc, 2990 g. Sz.: Rácz Adrienn és Bozóki Ró­bert (Zsombó). BÁRKÁNYI KLAUDIA KLÁRA November 9., 9 óra 45 perc, 3720 g. Sz.: Szabó Klára és Bárkányi Zoltán (Dóc). HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÖRÖK PATRIK ERIK November 6„ 11 óra 40 perc, 3150 g. Sz.: Mónus Anett és Török Mi­hály (Vásárhely). KOVÁCS RICHÁRD November 7., 8 óra 15 perc, 4140 g. Sz.: Illés Annamária és Kovács László (Vásárhely). MAKÓ MAKÓ PATRIK November 6„ 21 óra, 3000 g. Sz.: Makó Andrea és Makó Ferenc (Makó). KEREKES GERGŐ BÁLINT November 10., 9 óra, 3630 g. Sz.: Bodor Katalin és Kerekes Szabolcs (Szeged). SZENTES FAZEKAS DÓRA November 6., 2 óra 5 perc, 2890 g. Sz.: Kisalbert Nikolett Mónika és Fazekas István (Fábiánsebes­tyén). TÓTH PÁLMA November 7., 14 óra 8 perc, 3450 g. Sz.: Rostás Ibolya és Tóth Zsolt Zoltán (Cibakháza). GRATULÁLUNK! ELVESZETT KUTYUS Olvasónk jelezte: november 2-án tűnt el westie kutyájuk. Sebes az orra, és nyilván nagyon koszos. Petőfitelep és Tápé környékén látták. A becsületes megtaláló jelentkezését jutalom elle­nében várják a 70/565-3097-es tele­fonszámon. Jelentkezzen az a hölgy is, aki bejelentést tett a Tappancsnál. SMS-SZÁM: 30/303-0921 dőgyulladás az átlagosnál lénye­gesen magasabb kockázattal jár. Ez a megállapítás bizonyíthatóan igaz a H1N1 influenzával összefüg­gő tüdőgyulladásokra is. Terhes­ségben az anya és a magzat érde­keit figyelembe véve a gyógysze­res és egyéb kezelések (táplálás, fizikális hűtés, légző- és gyógytor­na stb.) kapcsán nagyon sok té­nyezőt kell figyelembe vennünk, mérlegelnünk. 4. A beteg és az intézet dolgozói nevében megköszönjük az eddig kapott jó szándékú érdeklődést. Kérjük, hogy az elkövetkező na­pokban is higgadtan, megértéssel kövessék munkánkat. Prof. dr. Molnár Zsolt tanszék­vezető egyetemi tanár, Prof. dr. Rudas László egyetemi tanár, osztályvezető, Szeged Búcsú Hőgye Zsuzsanna színművésznőtől A minap érkezett a megrendítő hír: hosszantartó, súlyos betegségben 2009. november 7-én elhunyt Hőgye Zsuzsanna Jászai-díjas színművésznő. Hőgye Zsuzsanna 1941. január

Next

/
Oldalképek
Tartalom