56 találat (0,189 másodperc)

Találatok

1. III. (76. oldal)
[...] protestánsok garázdálkodásáról értesült Bozók várban kerese menedéket hogy ott bevárván mig [...] Bozók vá­rát s azt Dobisi István esztergomi kanonok várparancsnok kezéből kiragadván [...]
2. Halottaink • Dr. Magyar István piarista (Confratres) (103. oldal)
DR MAGYAR ISTVÁN piarista 1909 1982 Kisteleken született [...] Megyek örömmel Az volt a kérése hogy Kisteleken édesanyja mellett legyen [...]
3. Eszmék és események • A Gondviselés újabb „csodája“ (Jaschkó István) (86. oldal)
[...] lennem Nem Van e valami kérése missziónk barátaitól Ha nem zaklatnám [...]
4. B) A Kalocsai Érseki Levéltár ismertetője • KFL.I.1. Kalocsai Érseki Hivatal (230. oldal)
[...] Végr 1831 Obitus Massa Puck István Nemesnádudvar 1844 júl 12 Apatin [...] 1967 75 Folyamatos adományok Rehabilitációjának kérése 1957 72 Obitus Massa Quintus [...] jelentés szolgálat alóli ideiglenes felmentés kérése 1875 Obitus Massa Quotidián Lajos [...] Végr pótvégr 1828 Massa Radoss István Zombor 1825 febr 4 1825 [...]
5. IV. Fejezet • A bencés rend (269. oldal)
[...] stb megtiltot­ta hogy az apát kérése vagy engedélye nélkül a kolostor [...] érsek apát is szerzeteseivel Számukra István a Duna Dráva szögében fekvő [...] nem halt bele sérülésé­be Szt István Nagyobb Legendájának írója szerint mél­tán [...] még egy apátságot alapított Szt Ist­ván a bakonybéli kolostort Az erdők [...]
6. Második rész. Munkálatok (180. oldal)
[...] JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV említ melyet szent István a Bold Szűz tiszteletére Budán [...] tanúskodik amellett is hogy szent István gazdagon megajándékozta a szent Gellért [...] Mária mennybevitelének ünnepe volt szent Ist­vánnak legkedvesebb napja Ezen az ünnepen [...] a kegyele­mért és remélte hogy kérése meghallgatásra talál S valóban úgy [...]
7. Tartalomjegyzék (50. oldal)
50 Dr Sinkó István p praelatus éneklő­kanonok Mint a [...] rövid árvaság után Dr Breyer István püspök úr őnagymél tóságában új [...] a kö­vetkezőket jelentette 1 Bene István tanítóképzőintézeti inter nátusi tanulmányi felügyelőt [...] 9 én nyugdí­jazását kérte Holenczer István banai plébános Bár kérése indokolt volt és a kerületi [...]
8. 2013 / 1-2. szám • HÍREK, AKTUALITÁSOK (_3. oldal)
A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT KIADASABAN MEGJELENT ÜNNEPI KÖTET [...] adorjáni ZSOLT Két isten két kérése Rétorikai szerkezet és hátsó szándék [...] PÉTER Licinius és Carnuntum lánczky ISTVÁN Avicenna a túlvilágról Van e [...] SZÚ TÉSNAPJA TISZTEI ETÉRE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT 1053 Budapest Veres Pálné [...]
9.
[...] S 6 sz Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] Bánffy László Bárdics Lajos Bárdosi István Bárdosi Jenő dr Beer Ferenc [...] József Holzedl Henrik dr Horváth István Iván László Jamb­­rioh Ignác Kalamár [...] József Koltay Lajos dr Konkoly István Ko­vács József Kercaszomor Kovács Miklós [...]
10.
[...] 1856 1967 sz Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] Fodor An­tal Gats Elemér Gerencsér István Géfin Gyula dr Győrök Pál [...] Hencz György Herold József Holpert István Hon ti Imre Horváth Imre [...] Torma József Tóth Ferenc Varga István rábakethelyi Varga István vasvári dr Var­jas Győző Vendrő [...]
11.
[...] Egyesület 22 nyugdíjast segélyezett Deli Istvánnak s egy hónapra Desits Gézának [...] Istvánfi József Egyed Ferenc Kukorác Ist­ván Horváth István Németh István és Wil­­fing Lajos Közgyűlés a [...] 91 P nyugdíjhátra­lékához a rokonok kérése ellenére ragasz­kodik 3 Deli István részére egy évre káplántar­tási segélyt [...]
12. II. (37. oldal)
[...] csekély podgyászt egyik külö­nös gonddal kérésé s erősen kezdé követelni a [...] sietett szentségtörö vágya kielégítésére de István atya útját állá Barátom szólitá [...] Hagyd te csak rám viszonzá István atya az én lelkem gond­ját [...] és nem kevesebb bátorság lakott István atyában Isten háza és szentségének [...]
13.
[...] az érsekujvári gyűjtő bizottság abbeli kérése hogy a bizott­sági ülések jegyzőkönyvei [...] őket a belépésre buzdítani Meszner István a mellett szól hogy ily [...] Tormássy János a kötele­zővé tétel kérése mellett szóknak Dr Walter Gyula [...]
14. A fölhasznált források és irodalom (457. oldal)
Szt István nyugati kultúrpolitikájáról SRH II 382 [...] barátsága Ss VIII 393 Szt István király­hoz intézett levele Király I [...] clunyi vizitációkról uo 6 Szt István és Montecassino Ss VII 674 [...] SRH II 494 Boni­pert grammatika kérése PL 141 189 90 Holub [...]
15. B) A Kalocsai Érseki Levéltár ismertetője • KFL.I.1. Kalocsai Érseki Hivatal (187. oldal)
[...] Végr 1986 Obitus Massa Ditelján István dr Newark New Jersey állam [...] amerikai magyar lelkész Tartózkodási endegélyek kérése hosszabbítása Diviakovics Mihály 1773 1778 [...] évek Szabadságok utazások Fegyelmi Domovits István Géderlak 1828 július 13 1823 [...] Obitus Massa árveréses leltárakkal Dudás István dr Szamosújvár Szolnok Doboka m [...]
16. Tartalomjegyzék (55. oldal)
[...] János Harsányi József és Jiátzinger István Nyugdíjasaink száma jelenleg az egyházmegye [...] segélyt kér A bizott­ság minthogy kérése az 58 és követ­kező paragrafusokban [...] teljesíti 5 Vados János Újlaki István és Bene István ideiglenesen nyugdíjazott paptársaink az elmúlt [...]
17. B) A Kalocsai Érseki Levéltár ismertetője • KFL.I.1. Kalocsai Érseki Hivatal (209. oldal)
[...] Végr 1874 Obitus Köves Kellner István Baja 1898 okt 10 Mozsor [...] Betegség 1896 Obitus Massa Kremzer István dr Félegyháza 1793 nov 10 [...] 1815 Végr 1782 Massa Krix István Vaskút 1919 márc 6 Budapest [...] 015 ifm Inf 1902 Dispositio kérése 1902 1905 Fegyelmi 1934 Obitus [...]
18. Magyarföldi pálmaágak, vagyis magyr hitbajnokok ismertetése (31. oldal)
31 s letarolt virányokat kérésé föl Ezért köteleznek minket szünetlen [...] üríteniük Először a keleti missziókban István atya szász Iíonrád és több [...] tengermelléki Taurus hegy­alj jelöltetik Más István atya a moziéin tatárok által [...]
19. Ötödik rész: Dr. Boda János: A rk. iskolaügy fejlődése (482. oldal)
[...] egy pint bor Az első kérése a látogató püspöknek itt is [...] 17 fiók községnek plébánosa Györkös István a Vojkovics grófok címére szentelve [...] rossz karban a tanító Hor­váth István Letenye Akkor Bécz volt az [...]
20. Eszmék és események • Szentévi magyar zarándoklatok (R.) (68. oldal)
[...] miinél tökélete­sebb teljesítése A Miiatyánk kérése Legyen meg a Te akaratod [...] köszöntötte a zarándokokat a Szent István Házban Vasárnap a Santa Maria [...] a koncelebrált szentmisét Szerdán Szent István ünnepén 33 pap részvételével a [...] keresztény történelmére az országalapító Szent Istvánra 68
21. III. könyv. A Stefanita-őrség (221. oldal)
[...] Az építés megkezdése előtt Szalinai István elküldötte Loparai István nevű társát Rómába mert az [...] szentelték Második Domokos által előterjesztett kérése az volt hogy az Erdélyben [...]
22. Tartalomjegyzék (20. oldal)
[...] keresi nagyatyjának ne nes Farkas István volt soproni orsz icebiztosnak keresztlevelét [...] 2 12 sz Sematiz­mushoz adatok kérése 13 sz Adomány a szeminá­riumnak 14 sz Sze­mélyiek ISTVÁN s k püspök Qyórcgyhátmcgyti Alap [...]
23. XIII. (144. oldal)
[...] 54 Szecsányi Gyula 51 Gyiirky István 50 Schreiber Aladár 46 Csizmár [...] papjainak megjelenését ragaszkodó szeretetét Két kérése van hozzájuk az alesperesek tartsák [...] k Jegyzőkönyvi hitelesítők dr Csárszlcy István s k Perger Lajos s [...]
24. XIV. (144. oldal)
[...] Elemi és ismétlőisko lai végbizo­nyítványok kérése látogatás befejezte után a tanulók [...] Valamennyi egy­házkerületi ft főhatóságnak Szonomár István róm kath vallású tanulót ki [...] 20 án 5725 sz Szonomár István közép­iskolai tanuló ügyében
25. Tartalomjegyzék (72. oldal)
[...] tanításra képtelen ennélfogva nyugdijat kér Kérése teljesítendő e Wieder Erzsébet német [...] be ismét az intézetbe folyamodónak kérése nem teljesíthető Jóllehet az intézet [...] all oszt segélydij b Gneisz Istvánnak 1886 julius 1 től az [...]
26. Kádár Zsófia: A jezsuiták letelepedése és kollégiumalapítása Győrben (1626-1630) (217. oldal)
[...] múlva meg is érkezett Sennyey István váci püspök akit Lamormaini is [...] anyagi bizonytalanságba kerülnének Az uralkodó kérése ellenére és iránta való hűségüket [...] Diarium Nagyfalvi 114 118 Sennyei István váci püspök 1623 1628 és [...]
27. II. "Ifjúságunk és elménk értesünknek idejétől fogván". Batthyány Ádám udvari műveltséte (81. oldal)
[...] Miután azonban járandóságának kifizetése többszöri kérése ellenére is késlekedett Kühn Poppel [...] Pálfi János jegyzőkönyve például Pathai Istvánt Stephanus Pathaynus aulicus tunc temporis [...] Balázs Mihály Kruppa Tamás Lázár István Dávid Lukács László Szeged 1995 [...]
28. Index (_6. oldal)
[...] 139 elemi és ismétlőiskolai végbizonyítványok kérése tárgyában 144 Szonomár István középiskolai tanuló ügyében 144 tanítók [...]
29. (168. oldal)
[...] a tsapásf Mivel pedig a Kérése meghalgatta totf és a 5 [...] Hazánk­nak első királlyá ditsőséges fzent István is aJ Bol d g [...]
30.
[...] lentikápol­nai Antauer Gyula lentii Kratancsik István rédicsi kántortanítókat és Malirsch Erzsébet [...] Ferenc tótszerdahelyi kántortanítókat és Baranyay István letenyei osztálytanítót b iskolalátogatóvá Peintler [...] alapján tör ténik külön engedély kérése nélkül Csak belépő tagok névsora [...]
31. VI. (33. oldal)
[...] szakembereknek a fényképezést külön engedély kérése nélkül is tegyék lehetővé és [...] város Nagysáp ideiglenes ellátásával Soltész István esperes plébánost bíztam meg 5470 [...]
32.
[...] Mester Vince j ó Rátkai István pedig jeles eredménnyel vizsgázott Ennek [...] Mester Vince pákái és Rátkai István lete­­nyei káplánt plébánosi állásra képesítettnek [...] 842 1963 szám Anyakönyvi adatok kérése Anyakönyvi adatokat keresnek Ertvány Mári­áról [...]
33. X. (39. oldal)
[...] hogy első apostoli Királyunknak Szent Istvánnak épségben meg­őrzött dicső jobbja legdrágább [...] Innen a Szent Jobb őrének kérése alapján a nemzetgyűlés elnökének és [...] ismeretesek A Szent Jobbot Szent István király kö­vetkezőnapi ünnepén már diadalmas [...]
34.
[...] 297 1964 szám Anyakönyvi adat kérése A magyar piarista rendtartomány főnöke [...] rendelték volna meg a Szent István Társulattól Budapest V Kossuth Lajos [...]
35. Első rész: A szombathelyi egyházmegye püspökeinek élete és működése (1777 - 1843) • III. Perlaki Somogy Lipót (263. oldal)
vakkal kéri kötelezettségeinek teljesítésére Kérése sajnos eredménytelen maradt amint ez [...] július 24 én Bécs­­ben Fischer István báró egri érsek által végzendő [...]
36. Sörös Pongrácz: Forgách Ferencz, a történetíró (168. oldal)
[...] 7 én a bécsi Szent István templomban tartott gyászünnepen mondott Isten segítségének kérése után megkezdte beszédét Ferdinánd császárról [...]
37. I. Könyv. A marianus ferenczrendűek tartománya (189. oldal)
1433 ban Kanizsay István fia László királyi főajtónálló megint [...] Isten őt e veszedelemből kiszaba­dítja Kérése meghallgattatást nyert ós ő 1625 [...]
38.
1580 1961 szám Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] 1961 szám Személyi változások Lantos István tb kanonok oladi adminisztrátor­nak való [...]
39.
1580 1961 szám Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] 1961 szám Személyi változások Lantos István tb kanonok oladi adminisztrátor­nak való [...]
40. Index (134. oldal)
[...] őket a belépésre buzdítani Meszner István szintén a mellett szól hogy [...] Tormássv János a kötelezővé tétel kérése mellett szólanak Dr Walter Gyula [...]
41. Tanulmányok • Őry Miklós: Pázmány az ige szolgálatában (58. oldal)
[...] apostolfejedelemről szent János evangélistáról szent István első vértanúról és a két [...] köteleztetünk A Miatyánk három első ké­rése jut ebben a sorozatban kifejezésre [...]
42. XVII. (200. oldal)
[...] Orbán József Pus­kás Gábor Schönviczky István Takács Gyula Tódor László Lábay [...] hogy az ösztöndíjért folyamo­dók kiknek kérése teljesíthető nem volt a jövőben [...]
43. Oklevelek (303. oldal)
[...] felesége Neste asszony és gyermekei kérése alapján kiadott parancsára János győri püspököt és Hédervári István fia Mihályt Néma és Tárd [...]
44. Tartalomjegyzék (32. oldal)
[...] Az előfizetés díj külön engedély kérése nélkül el­számolható a templompénztár terhére A köriratot a Szent István Társulatnál Budapest Vili Szentkirályi u [...]
46. Tanulmányok • Lelóczky Gyula: Megbocsátani? Miért? (33. oldal)
[...] úgy fohászkodik a hű tanítvány István is megköveztetése alatt Uram ne [...] hogy Jézus a Miatyánk hét kérése közül egyedül a bűnbocsánatra vonatkozó [...]
47. I. (6. oldal)
[...] propa­gandát fejtsenek ki A Szent István Társulat kiadásában legújabban megjelent Straub [...] tanítói állás tölthető be engedély kérése nélkül annál ahányszor 70 tanuló [...]
48. III.FEJEZET.A magyarországi protestantizmus és a magyar ferencesek (177. oldal)
[...] a selmecbányaiaknak Faber püspökhöz intézett kérése csak rút szemfényvesztés alakoskodás volt [...] 1861 89 Fraknói Vilmos Werbőczi István életrajza M Tört Életrajzok 1899 [...]
49. 2010 / 1-2. szám • Kránitz Mihály: A Keresztény Egységtitkárság ötven éve - 1960-2010 (26. oldal)
[...] 1960 2010 az Ö határozott kérése áthasson bennünket Hogy ők is [...] aláírásának dokumentumai Evangélikus Sajtóosztály Szent István Társulat Budapest 2000 49 Vő [...]
50. Tárgymutató (_2. oldal)
[...] rckpárok bejelentése oC ngrüaügvben adatok kérése 37 D Kosztolányi István éra n a Bp Köáp [...]

 

  • 1
  • 2