Circulares literae dioecesanae anno 1912. ad clerum archidioecesis strigoniensis a Claudio Francisco Cardinale Vaszary principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

XIV.

144 4571. sz. Elemi és ismétlőisko- lai végbizo­nyítványok kérése. látogatás befejezte után a tanulók távoz- tával, az osztatlan iskolában a tanítóval közölje, az osztott iskolában pedig a tanítótestülettel tartott értekezleten adja elő. Az iskolalátogató a tanfelügyelő elő­zetes beleegyezésével több község tanító­ját egybehívhatja közös értekezletre avég- ből, hogy egységes tanítási eljárás bizto- sittassék. Amennyiben ezen értekezletbe egyes hitfelekezeti iskolák tanítóit is be akarná vonni, ehhez az illetékes egyházi főhatóság előzetes hozzájárulása kikérendő. Az iskolalátogatás a szorosan vett tanulmányi ellenőrzésen kívül terjedjen ki arra is, hogy: a) Van-e az iskolával kapcsolatban ifjúsági egyesület? Ha nincs, mi ennek az oka? b) A tanítók részt vesznek-e a patro- názs-bizottságok munkálataiban ? c) Tartanak-e népies előadásokat a szabadoktatási szervezet keretében? d) Tartanak-e analfabéta-tanfolyamot? e) Részt vesznek-e a tanítók a gaz­dakörök, szövetkezetek, jótékony s más közhasznú egyesületek munkásságában? A vallás- és közokt. m. kir. minisz­tertől. — 101773. szám. — Valamennyi ft. egyházmegyei főhatóságnak. A 2103/912. ein. sz. a. kelt rende- letemmel megállapított elemi és ismétlő- iskolai végbizonyítványokért az egyes iskolák tanítói több esetben közvetlenül hozzám fordultak. Méltóztassék figyelmeztetni a ft. egy­házmegyei főhatóság alá tartozó feleke­zeti iskolák helyi hatóságát, hogy — amint azt a 2103/912. ein. sz. rendeletemben jeleztem is, — a szóbanforgó végbizonyít­ványokat szükség esetén ingyen küldöm meg, azonban nem a tanítónak vagy iskola­székeknek közvetlen hozzám intézett ké­relmére, hanem a ft. egyházmegyei fő­hatóság útján veendő jelentés alapján. Felkérem ennélfogva a ft. egyház- megyei főhatóságot, méltóztassék utasí­tani a jelzett iskolák helyi hatóságát, hogy most azonnal, jövőre pedig min­den év tavaszán a ft. egyházmegyei főhatósághoz jelentsék a szükségletet s a ft. egyházmegyei főhatóságot arra kérem, hogy évenként április hóban szíveskedjék nekem iskolánként felsorolt kimutatásban feltüntetni, hány elemi és hány ismétlő- iskolai végbizonyítványra lesz szüksége a fennhatósága alatt álló iskoláknak azon évre. Természetesen egyszerre csak egy és nem több évre szóló mennyiséget enge­délyezhetek s igy a ft. egyházmegyei fő­hatóság által szorosan az állapítandó meg, hogy mennyi a tényleges szükségletnek megfelelő példány szám s csak az igy meg­állapított mennyiséget méltóztassék ké­relmezni. Budapest, 1912. julius hó 26. A miniszter rendeletéből: Dr. Hankóczy, min. tanácsos. Midőn ezen miniszteri átiratot köz- löm, felhívom az egyházmegyei iskolák igazgatóit, hogy a szükséges végbizonyít­ványok számát a főtanfelügyelői hiva­talba azonnal, jövőre pedig minden év március hó végéig jelentsék be. A vallás, és közokt. m. kir. Minisz­tertől. — 73792. sz. — Valamennyi egy­házkerületi ft. főhatóságnak. Szonomár István róm. kath. vallású tanulót, ki 1891. szeptember hó 20-án 5725. sz. Szonomár István közép­iskolai tanuló ügyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom